Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

10 A 89/2013 - 26Rozsudek KSCB ze dne 20.02.2014

Prejudikatura

1 As 16/2010 - 105


přidejte vlastní popisek

10A 89/2013 - 26

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Krybusové a soudkyň JUDr. Věry Balejové a Mgr. Heleny Nutilové v právní věci žalobce J.S., bytem J. 68, právně zastoupeného Mgr. Janem Úlehlou, advokátem v Českých Budějovicích, Krajinská 224/37, proti žalovanému Krajskému úřadu Jihočeského kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství se sídlem České Budějovice, U Zimního stadionu 1952/2, o žalobě žalobce proti rozhodnutí žalovaného ze dne 17.7.2013 č.j. KUJCK 38951/2013/ODSH, takto:

Žaloba se zamítá.

Žalovanému se právo na náhradu nákladů řízení nepřiznává.

Odůvodnění:

I. Vymezení věci.

1) Žalobou doručenou dne 29.7.2013 Krajskému soudu v Českých Budějovicích se žalobce domáhal přezkoumání rozhodnutí žalovaného ze dne 17.7.2013 č.j. KUJCK 38951/2013/ODSH, kterým bylo zamítnuto jeho odvolání proti rozhodnutí Městského úřadu Jindřichův Hradec, odboru dopravy č.j. DOP/2537/12 č.j. 1122/13/ČM ze dne 10.1.2013 a toto rozhodnutí bylo potvrzeno.

2) Žalobce namítal, že předmětem jeho odvolání byly námitky proti provedení záznamu bodů do registru řidičů a nesouhlas se týkal toho, že mu byly zaznamenány body za údajný přestupek ze dne 5.3.2012, který nespáchal. Rozhodnutí navíc nebylo způsobilé pro záznam bodů pro jeho vadné obsahové náležitosti a nemělo být přihlíženo k vyznačení dvou bodů za přestupková jednání ze dne 8.10.2009 a 22.6.2011, neboť ke dni dosažení Pokračování
- 2 -
10A 89/2013

celkového počtu 12 bodů již přestupek ze dne 8.10.2009 není v seznamu bodovaných přestupků a přestupek ze dne 22.6.2011 je zatížen bodovým hodnocením o 1 bod nižším.

3) Žalovaný posoudil odvolání v žalobou napadeném rozhodnutí, se kterým žalobce vyslovil nesouhlas pro nesprávné právní hodnocení, upření práva na obhajobu, přičemž zároveň setrval na námitkách, které uplatňoval ve správních řízeních.

4) K přestupku ze dne 5.3.2012 žalobce odmítl závěry žalovaného. Žalobce se tohoto dne přestupku nedopustil, neboť motocykl ve skutečnosti neřídil, řídil jej J.D., který je zaměstnancem žalobce a při prokazování totožnosti předložil žalobcův řidičský průkaz. Policisté údaje zapsali do pokutového bloku. J. D. si při kontrole nesundal ochrannou motocyklovou helmu. Pokud správní orgán prvého stupně neprovedl v tomto směru další dokazování, které by obhajobu žalobce vyvrátilo, nelze bez dalšího uzavřít, že to byl žalobce, kdo se přestupku dopustil. Žalovaný nemohl učinit ani závěr o tom, že podpis na pokutovém bloku je podpisem žalobce. Porušení práva na obhajobu spatřuje žalobce v tom, že se touto obranou žalovaný nezabýval a možnost obhajoby žalobci odepřel. K tomuto tvrzení žalobce odkázal na rozsudek Nejvyššího správního soudu sp.zn. 9 As 25/2010.

5) Podle žalobce je v řízení o námitkách proti provedení záznamu bodů v registru řidičů nutné posoudit, zda podklad, na základě kterého byl záznam učiněn, je způsobilý k provedení takového záznamu a zda počet zaznamenaných bodů odpovídal spáchanému přestupku. Pokud na bloku, kterým bylo ukončeno přestupkové řízení, je uvedena pouze řada písmen a číslic jako označení přestupkového jednání, pak takový blok nemůže splňovat náležitosti stanovené zákonem. Nemůže být podkladem pro záznam bodů v registru řidičů. Chybí totiž konkretizace skutku, který měl být projednán. V dané věci v pokutovém bloku chybí skutkové vymezení přestupku co do nejvyšší povolené rychlosti v místě měření a rychlosti naměřené. Z číslic 50/76 není zřejmé, co taková čísla znamenají. Proto nemohou být ani body za takové přestupkové jednání projednávané dne 5.3.2012 v rozsahu 3 bodů zaznamenány.

6) Žalobce poukázal na to, že mu byly odečteny další 2 body za přestupková jednání 8.10.2009 a 22.6.2011, přičemž přestupek z 8.10.2009 již ke dni dosažení celkového počtu 12 bodů nebyl v v seznamu bodovaných přestupků a přestupek z 22.6.2011 byl zatížen bodovým hodnocením o 1 bod nižším. Žalobce má za to, že u deliktů spáchaných za účinnosti předchozí právní úpravy se trestání a odpovědnost pachatele má řídit právní úpravou, která je pro pachatele příznivější. Bylo proto navrženo zrušení rozhodnutí a vrácení věci žalovanému k dalšímu řízení.

II. Stručné shrnutí vyjádření žalovaného správního orgánu.

7) Žalovaný správní orgán navrhl zamítnutí žaloby. Vyjádřil souhlas s tím, aby ve věci bylo rozhodnuto bez nařízeného jednání jen na základě účastníky předložených spisů.

8) K námitce žalobce, že dne 5.3.2012 neřídil motocykl, ale přestupku se dopustil jeho zaměstnanec J.D., žalovaný uvedl, že takové tvrzení by nemělo být vzato v úvahu s ohledem na zásadu koncentrace řízení. Tato námitka nemohla být vypořádána v rámci správního řízení a nemůže proto tvořit ani žalobní bod. Navíc podpis žalobce na předmětném pokutovém bloku je totožný s podpisy žalobce na ostatních pokutových blocích, které jsou součástí spisového materiálu stejně jako s podpisem žalobce na plné moci ve věci podané správní žaloby. Žalovaný dále uvedl, že žalobcem citovaný rozsudek NSS sp. zn. 9 As 25/2010 na Pokračování
- 3 -
10A 89/2013

předmětný případ nedopadá, neboť v citovaném rozsudku byl rozporován souhlas přestupce s vyřízením přestupku v blokovém řízení za situace, kdy pokutový blok ve spise nebyl založen. V konkrétní záležitosti však pokutový blok série CM/2010 č. M 4843489 ve spise obsažen byl a přestupce jej stvrdil svým podpisem. Žalovaný odmítl tvrzení žalobce, že souhlas přestupce s vyřízením přestupku nezbavuje správní orgán povinnosti spolehlivě zjistit a doložit skutkový stav věci. Odkázal k tomu na ustanovení § 84 odst. 1 zákona o přestupcích, podle kterého lze přestupek projednat uložením blokové pokuty pouze tehdy, jestliže byl spolehlivě zjištěn stav věci, nestačí domluva a obviněný z přestupku je ochoten pokutu zaplatit. Pokud žalobce nepovažoval skutkový stav věci za spolehlivě zjištěný, neměl souhlasit s projednáním věci v blokovém řízení a celá věc by byla projednána v přestupkovém řízení.

9) Žalovaný uvedl k dalším námitkám žalobce, že dne 5.3.2012 prokazatelně projevil souhlas s projednáním přestupku v blokovém řízení a svým podpisem akceptoval, že se přestupku dne 5.3.2012 v 17.19 hod. v Jarošovské ulici v Jindřichově Hradci dopustil. V ručně vypsaném pokutovém bloku jsou údaje ohledně data spáchání přestupku, místa překročení povolené rychlosti o 26 km za hodinu, č. motorového vozidla, uvedeny. Žalobce měl možnost se s nimi seznámit a případně je zpochybnit či žádat o odstranění jím shledaných nejasností a rozporů. Žalobce údaje vlastnoručně potvrdil svým podpisem. Pokutový blok odpovídá z hlediska obsahu formálních náležitostí ustanovení § 85 odst. 4 zákona o přestupcích. S rigidní přísností nelze vyžadovat, aby blok obsahoval veškeré údaje plně vypsané. Podstatné je, aby jednání osoby bylo jednoznačně a určitě popsáno tak, že nebude zaměnitelné s jiným jednáním. V daném případě je z bloku zřejmé, že žalobce se dopustil přestupku tím, že překročil rychlost jízdy, je uvedeno, kdy a kde k přestupku došlo. Tato specifikace je dostatečná k individualizaci skutku. Namítané obsahové nedostatky pokutového bloku nebyly schopny zpochybnit způsobilost bloku jako podkladu pro záznam bodů do registru řidičů. K tomu žalovaný odkázal na rozsudky NSS sp. zn. 7 As 94/2012 či sp. zn. 9 As 32/2011.

10) Žalovaný nesouhlasil ani s názorem žalobce ohledně odečtu 1 bodu za přestupkové jednání ze dne 8.10.2009, neboť body za přestupek se zapisují příslušným obecním úřadem obce s rozšířenou působností ke dni uložení pokuty za přestupek v blokovém řízení, a to s odkazem na § 123b odst. 2 zákona o provozu na pozemních komunikacích. Počet bodů byl proto zaznamenán v souladu s legislativou účinnou v době spáchání přestupku. Totéž se týkalo přestupku ze dne 22.6.2011. Navíc žalovaný poukázal na článek II bod 1 zák. č. 133/2011 Sb., dle kterého při zaznamenávání bodů do bodového hodnocení se postupuje podle zákona č. 361/2000 Sb. do dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Z toho důvodu byl příslušný počet bodů žalobci zaznamenán na základě legislativy účinné v době spáchání přestupku.

III. Obsah správních spisů.

11) Ze správního spisu, který si soud vyžádal, vyplynuly následující rozhodné skutečnosti:

12) Dne 7.3.2012 byl proveden záznam bodů k přestupku žalobce ze dne 5.3.2012 a tímto záznamem bylo dosaženo u žalobce 12 bodů v systému bodového hodnocení řidičů. Městský úřad Jindřichův Hradec dne 7.3.2012 zaslal žalobci oznámení o tom, že dosáhl 12 bodů v bodovém hodnocení. Oznámení bylo žalobci doručeno dne 8.3.2012. Žalobce podal dne 14.3.2012 námitky proti záznamu bodů. Především zpochybňoval přestupek ze dne Pokračování
- 4 -
10A 89/2013

5.3.2012, neboť byl údajně ten den s rodinou v Praze a nebyl si vědom toho, že by se dopustil tolika přestupků. Požádal o doplnění veškerých spisových podkladů z předchozích blokových řízení.

13) Městský úřad Jindřichův Hradec, odbor dopravy vyžádal od Policie ČR kopie pokutových bloků, které mu byly poskytnuty. Dne 28.3.2012 bylo právnímu zástupci žalobce umožněno seznámit se s podklady pro rozhodnutí. V této věci se dostavil na Dopravní inspektorát v Jindřichově Hradci J. D. a sdělil, že se přestupku ze dne 5.3.2012 dopustil on a nikoliv žalobce. Byl vyzván k provedení podpisu pana S., který se však s podpisem na pokutovém bloku neshodoval. Z toho důvodu byl J.D. a žalobce vyzváni k provedení konfrontace se zasahujícími policisty. K této konfrontaci se opakovaně nedostavili. Dne 16.4.2012 žalobce doplnil obsah námitek. Především rozporoval obsah předmětného pokutového bloku ze dne 5.3.2012 z hlediska jeho náležitostí. O námitkách rozhodl Městský úřad Jindřichův Hradec, odbor dopravy dne 10.5.2012 tak, že námitky žalobce proti provedení záznamu bodů v registru řidičů zamítl. O odvolání žalobce bylo rozhodnuto Krajským úřadem Jihočeského kraje, odborem dopravy a silničního hospodářství dne 19.11.2012 pod č.j. KUJCK 27596/2012/ODSH/2 tak, že rozhodnutí Městského úřadu Jindřichův Hradec ze dne 10.5.2012 bylo zrušeno a věc byla vrácena prvostupňovému orgánu k dalšímu řízení. Odvolací orgán vyhověl námitce žalobce, že se správní orgán v napadeném rozhodnutí nezabýval námitkami proti všem záznamům bodů na kontě bodového hodnocení, ale jen námitkami proti přestupku ze dne 5.3.2012 a 8.10.2009. V tomto směru bylo na prvostupňovém orgánu řízení doplnit. Námitky žalobce týkající se přestupků ze dne 5.3.2012 a 8.10.2009, jakož i náležitostí pokutového bloku ze dne 5.3.2012 považoval odvolací orgán za nedůvodné.

14) Městský úřad Jindřichův Hradec, odbor dopravy rozhodl opakovaně dne 10.1.2013 pod č.j. DOP/2537/12 č.j. 1122/13/ČM tak, že námitky žalobce zamítl. Žalobce se proti tomuto rozhodnutí odvolal. O odvolání bylo rozhodnuto Krajským úřadem Jihočeského kraje, odborem dopravy a silničního hospodářství dne 17.7.2012 pod č.j. KUJCK 38951/2013/ODSH tak, že odvolání žalobce bylo zamítnuto a rozhodnutí Městského úřadu Jindřichův Hradec, odboru dopravy č.j. DOP/2537/12 č.j. 1122/13/ČM ze dne 10.1.2013 bylo potvrzeno. Stalo se tak s odůvodněním, že námitku žalobce, že se přestupku dne 5.3.2012 nedopustil, žalovaný správní orgán odmítl. Totožnost žalobce byla ověřena podle řidičského průkazu č. EB 435 663 včetně fotografie obsažené v této listině. Pokutový blok série CM/2010 č. M 4843489 byl žalobcem podepsán. Pokutový blok obsahoval náležitosti stanovené v § 85 odst. 4 přestupkového zákona a žalobce byl srozuměn s výsledkem přestupkového řízení, souhlasil s uložením blokové pokuty a v důsledku toho pokutový blok vlastnoručně podepsal. S rigidní přísností nelze posuzovat pokutový blok po stránce obsahové, a to z hlediska specifik blokového řízení, kdy je možné přijmout i strohé a zkratkovité formulace. Žalovaný odmítl poukaz žalobce na rozsudek Nejvyššího správního soudu č.j. 9 As 25/2010, neboť na posuzovanou věc nedopadá. Žalovaný nemohl akceptovat návrh žalobce týkající se nižšího počtu bodů, který mu byl odečten, neboť odečet bodů za přestupky se provádí na základě legislativy účinné v době spáchání přestupku. Počet bodů byl proto zaznamenán správně.

IV. Právní názor soudu.

15) Krajský soud přezkoumal napadené rozhodnutí podle § 75 odst. 2 zákona č. 152/2002 Sb. (dále jen s.ř.s.), v mezích daných žalobními body a dospěl k závěru, že žaloba důvodná nebyla.

Pokračování
- 5 -
10A 89/2013

16) V prvé řadě je třeba zdůraznit, že předmětem správního řízení v projednávané věci je zákonnost záznamu bodů v registru řidičů. Toto řízení nelze směšovat s případným zpochybňováním zákonnosti rozhodnutí o přestupku, na základě kterého byly žalobci zaznamenány body do registru řidičů. Cílem řízení, ve kterém byly uplatněny námitky proti záznamu bodů v registru řidičů, je hodnocení toho, zda byl zaznamenán správný počet bodů za příslušné přestupky, avšak cílem zpochybnění jednotlivých řízení týkajících se jednotlivých spáchaných přestupků je vždy posouzení podmínek odpovědnosti pachatele za přestupek. V obou popsaných případech přitom většinou rozhodují odlišné správní orgány a předmětem dokazování jsou i zcela jiné skutečnosti.

17) Řízení o námitkách proti provedenému záznamu bodů v registru řidičů je upraveno v zákoně o silničním provozu. Řidiči motorového vozidla, jemuž byla příslušným správním orgánem uložena sankce za přestupek zařazený v systému bodového hodnocení, příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností zaznamená v registru řidičů stanovený počet bodů (§ 123b odst. 1 zákona o silničním provozu) ke dni uložení pokuty za přestupek v blokovém řízení. Po dosažení celkového počtu 12 bodů řidič pozbývá řidičské oprávnění a je povinen řidičský průkaz odevzdat, což vyplývá z ustanovení § 123c zákona o silničním provozu. Ustanovení § 123f zákona o silničním provozu stanoví, že nesouhlasí-li řidič s provedeným záznamem bodů v registru řidičů, může podat proti provedení záznamu písemné námitky k obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému k provádění záznamu. Pokud jsou námitky důvodné, musí být ve lhůtě 10 pracovních dnů rozhodnuto tak, že je provedena oprava záznamu o dosaženém počtu stanovených bodů v registru řidičů a o tom je řidič písemně vyrozuměn. V případě, že správní orgán neshledá námitky odůvodněné, rozhodnutím námitky zamítne a provedený záznam bodů potvrdí.

18) Z toho, co bylo řečeno, vyplývá a potvrzuje i ustálená judikatura správních soudů, že je vždy třeba rozlišovat řízení o jednotlivých přestupcích (ať již v podobě blokového či standardního řízení o přestupku) dle zákona o přestupcích a dále řízení o námitkách proti záznamu bodů v registru řidičů podle zákona o silničním provozu. Jak již bylo výše uvedeno, každé z těchto řízení řeší zcela odlišné otázky. V řízení týkajícím se záznamu bodů v registru řidičů se zásadně nepřezkoumává správnost a zákonnost aktů orgánu veřejné moci, na základě kterých byl záznam proveden, neboť tyto akty je třeba hodnotit jako správné, zákonné a nezaměnitelné, a to až do okamžiku, než je příslušný orgán veřejné moci zákonem stanoveným postupem případně prohlásí za nezákonné a zruší je. To je výrazem zásady presumpce správnosti aktů orgánů veřejné moci. K tomu lze odkázat kupříkladu na rozsudek NSS sp. zn. 9 As 96/2008, či sp. zn. 1 As 16/2010. V tomto rozsudku Nejvyšší správní soud konstatoval, že správní orgán rozhodující v řízení o námitkách proti provedenému záznamu bodů v registru řidičů je oprávněn zkoumat pouze to, zda existuje způsobilý podklad pro záznam, to je pravomocné rozhodnutí příslušného orgánu veřejné správy či soudu ve smyslu § 123b odst. 1 a 2 zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu v platném znění, zda záznam v registru řidičů byl proveden zcela v souladu s tímto způsobilým podkladem a zda počet připsaných bodů odpovídá v příloze k zákonu o silničním provozu obsaženému bodovému hodnocení jednání. „Správní orgán v tomto řízení však zásadně nepřezkoumává správnost a zákonnost aktů orgánu veřejné moci, na základě kterých byl záznam proveden, neboť na tyto akty je třeba nahlížet jako na správné a zákonné, a to až do okamžiku, než je příslušný orgán veřejné moci zákonem předvídaným postupem prohlásí za nezákonné a zruší je (zásada presumpce správnosti aktů orgánů veřejné moci)“.

Pokračování
- 6 -
10A 89/2013

19) S ohledem na platnou právní úpravu a citovanou judikaturu Nejvyššího správního soudu a na základě písemností založených ve správním spise soud zjistil, že správní orgány postupovaly v souladu s platnou právní úpravou. Své rozhodnutí založily na vyžádaném pokutovém bloku, jakožto pravomocném rozhodnutí o spáchání přestupku žalobcem. Z toho důvodu nejsou pochybnosti o správnosti provedených záznamů. Žalobce při projednávání přestupku v blokovém řízení dne 5.3.2012 byl ztotožněn podle předloženého občanského průkazu a souhlasil s projednaným přestupkem, což také potvrdil svým vlastnoručním podpisem. Správní orgány ověřily, že podpis žalobce, který je uveden na dalších pokutových blocích, které byly žalobcem při projednávání jiných přestupků podepsány, se shodují. K tomu soud doplňuje, že není pravděpodobné, že jiná osoba, o níž je tvrzeno, že se měla přestupku dopustit, kterou je J. D., měla u sebe řidičský průkaz žalobce, který při kontrole předložila a rovněž shodným způsobem podepsala pokutový blok, a to jménem žalobce. Toto vysvětlení, které bylo předkládáno správním orgánům a shodně i krajskému soudu, se jeví spíše jako účelové tvrzení. Lze si jen stěží představit, že by zaměstnanec žalobce zcela jiného jména než žalobce zvládl pokutový blok podepsat zcela stejným způsobem, jak činil žalobce, a to již s ohledem na nepochybně jistou míru nepohody při projednávání přestupku, kterého se řidič dopustil.

20) Soud proto k této námitce uzavřel, že v řízení o námitkách, které probíhalo a bylo o nich negativně rozhodnuto, již není místa ke zpochybnění rozhodnutí o uložení pokuty v blokovém řízení, které má povahu správního rozhodnutí. Námitkami ohledně zpochybnění spáchání přestupku po stránce skutkové se žalovanému v řízení o námitkách již zabývat nepříslušelo. Bylo pouze na žalobci, neboť pokud nesouhlasil se stavem, jak byl vyhodnocen správním orgánem při projednávání přestupku, aby odmítl jeho projednání na místě v blokovém řízení a věc mohla být řešena ve správním řízení. V dané záležitosti není doklad o takovém průběhu, neboť správní orgán měl k dispozici řádně vyplněný blok na pokutu a převzetí tohoto bloku žalobce potvrdil svým vlastnoručním podpisem. Z toho důvodu se jednalo o podklad, na základě kterého byly správně zaznamenány body do registru řidičů.

21) Důvodnou nehodnotil soud ani námitku týkající se nedostatků předmětného bloku ze dne 5.3.2012. Žalovaný správní orgán jak v prvostupňovém rozhodnutí, tak na straně 3 žalobou napadeného rozhodnutí vysvětlil, že tyto námitky žalobce, které byly shodné jak v odvolacím, tak v žalobním řízení, nejsou důvodné, neboť pokutový blok obsahuje zákonem stanovené formální náležitosti, tak jak je stanoví ustanovení § 85 odst. 4 zákona o přestupcích. V bloku bylo uvedeno, komu, kdy a za jaký přestupek byla pokuta v blokovém řízení uložena. Žalovaný vysvětlil, že v blokovém řízení nelze s rigidní přísností posuzovat pokutový blok a lze přijmout i formulace, které jsou strohé či zkratkovité. Podstatné je, aby konkrétní jednání konkrétní osoby bylo v bloku popsáno natolik jednoznačně a určitě, že nebude zaměnitelné s jiným jednáním. Jestliže se tak stane za pomoci zkratkovitých formulací, které jsou v kontextu dalších údajů srozumitelné, pak takový blok může být podkladem pro zápis bodů v registru řidičů. V dané věci žalovaný správní orgán vysvětlil, že posuzovaný blok série CM/2010 č. M 4843489 takové náležitosti obsahuje. Soud toto hodnocení žalovaného správního orgánu sdílí. V bloku je uvedeno, jaká výše pokuty byla žalobci uložena, a to za přestupek podle § 125c odst. 1 písm. f/ bod 3 zákona č. 361/2000 Sb. Je zřejmé, že se přestupku dopustil J.S., je uvedeno datum narození, jeho bydliště a číslo řidičského průkazu. K místu a popisu přestupkového jednání bylo uvedeno registrační číslo motorového vozidla, doba kdy k přestupku došlo a místo tohoto přestupku. Dále bylo uvedeno ustanovení § 18 odst. 4 zákona č. 361/2000 Sb., které stanoví, že řidič v obci smí jet rychlostí nejvýše 50 km za hodinu, které bylo porušeno, neboť je zaznamenáno zkratkou 50/76, že řidič jel rychlostí 76 km za hodinu. Žalobci byla uložena pokuta na místě Pokračování
- 7 -
10A 89/2013

nezaplacená a na pokutovém bloku je vlastnoruční podpis žalobce. S hodnocením správního orgánu se proto krajský soud ztotožňuje.

22) Odkaz žalobce na judikát Nejvyššího správního soudu sp. zn. 9 As 25/2010 není pro věc případný. Týkal se totiž odmítnuté žaloby proti rozhodnutí městské policie, kdy byla účastníku řízení uložena bloková pokuta a žaloba byla odmítnuta pro nevyčerpání řádných opravných prostředků. Je nutné poukázat na to, že v tomto případě se nejednalo o žalobu proti rozhodnutí o zamítnutí námitek proti provedenému záznamu bodů, ale o žalobu proti konkrétnímu postihu řidiče za přestupek, který byl projednán v blokovém řízení. Z toho důvodu nelze v konkrétním případě zcela jiného typu řízení (přezkoumání rozhodnutí o zamítnutí námitek proti provedenému záznamu bodů) tuto argumentaci ve prospěch žalobce zohlednit.

23) Pokud žalobce tvrdil, že žalovaný se dopustil zásadního porušení jeho práva na obhajobu, neboť se obranou žalobce vůbec nezabýval a v podstatě mu možnost obhajoby odepřel, pak s ohledem na výše uvedené je tato argumentace rovněž zcela nepřípadná. Žalobce se mohl proti projednání přestupku bránit dvěma způsoby. V prvém případě nemusel souhlasit s projednáním věci v blokovém řízení. Další možností bylo v případě, že zjistil takové pochybení správního orgánu, které by bylo lze podřadit pod zákonem stanovené předpoklady pro vedení řízení ve smyslu § 94 a násl. správního řádu takový podnět k vedení tohoto řízení podat. Nic takového žalobce netvrdil, ani nedokládal. Z toho důvodu nelze akceptovat argumentaci žalobce, že v jiném typu řízení byla žalobci odepřena možnost obhajoby. Správní orgány v řízení o provedení záznamu bodů do registru řidičů a posouzení důvodnosti námitek proti takovému postupu neupřely žalobci obranu. Postupovaly v souladu s procesními i hmotně právními předpisy.

24) Opodstatněná nebyla ani námitka žalobce, že mu měly být odečteny další dva body za přestupková jednání z 8.10.2009 a 22.6.2009, neboť přestupek z 8.10.2009 nebyl ke dni dosažení celkového počtu 12 bodů již jako přestupek uveden v seznamu bodovaných přestupků a přestupek ze dne 22.6.2011 je ke stejnému datu zatížen bodovým hodnocením o 1 bod nižším. Žalobce má za to, že by touto optikou ke dni naplnění 12 bodů fakticky dosáhl nižšího počtu bodů, a tudíž by nepozbyl řidičské oprávnění. Takový výklad je třeba odmítnout. K tomu je třeba odkázat na ustanovení § 123b odst. 2 zákona o provozu na pozemních komunikacích, podle kterého záznam v registru řidičů provede příslušný obecní úřad, obce s rozšířenou působností ke dni uložení pokuty za přestupek v blokovém řízení. V zákoně není uvedeno, že ke dni dosažení maximálního počtu bodů se přehodnocují předchozí zaznamenané body tak, aby svou hodnotou odpovídaly bodovému hodnocení přestupků k tomuto datu, naopak jak bylo citováno, záznamy bodů se provádějí průběžně, a to vždy ke dni uložení pokuty za ten který přestupek. Tímto způsobem bylo v dané věci postupováno. Správní orgány měly k dispozici veškeré pokutové bloky, které se týkaly přestupků, v důsledku nichž byly žalobci zaznamenány body o celkovém počtu 12. Tyto bloky postupem stanoveným zákonem hodnotily a dospěly k závěru, že všechny byly podkladem pro zaznamenání příslušného počtu bodů ke dni spáchání těchto přestupků. Soud se závěry vyslovenými v prvostupňovém i následně druhostupňovém rozhodnutí souhlasí. Neshledal v postupu správních orgánů žádné pochybení a námitku žalobce v tomto směru je třeba odmítnout.

Pokračování
- 8 -
10A 89/2013

V. Závěr, náklady řízení.

25) Soud proto uzavřel, že postupem žalovaného správního orgánu nedošlo ke zkrácení žalobce na jeho právech. Soud proto uzavřel z důvodů výše uvedených, že žalobcem uvedené žalobní námitky neshledal důvodné, a proto žalobu podle § 78 odst. 7 s.ř.s. zamítl.

26) Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 1 s.ř.s. a vychází ze skutečnosti, že úspěšnému žalovanému právo na náhradu nákladů řízení přiznáno nebylo, neboť nevynaložil žádné náklady nad rámec své běžné činnosti, ostatně ani náhradu nákladů řízení nepožadoval.

27) Podle ustanovení § 51 odst. 1 s.ř.s. nebylo třeba k projednání žaloby nařizovat jednání, neboť účastníci projevili s takovým procesním postupem soudu souhlas.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s.ř.s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

Krajský soud v Českých Budějovicích

dne 20. února 2014

Předsedkyně senátu:

JUDr. Marie K r y b u s o v á v.r.

Za správnost vyhotovení: Zdeňka Soukupová

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru