Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

10 A 88/2010 - 23Rozsudek KSCB ze dne 19.01.2011

Prejudikatura

7 Afs 69/2007 - 85

5 Afs 35/2008 - 53


přidejte vlastní popisek

10A 88/2010 – 23

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Krybusové a soudkyň JUDr. Věry Balejové a Mgr. Heleny Nutilové v právní věci žalobkyně R. Š., zastoupené Ing. Michalem Štěpánkem, daňovým poradcem, bytem Pohoří na Šumavě 12, proti žalovanému Krajskému úřadu Jihočeského kraje České Budějovice, odboru ekonomickému, oddělení rozpočtu a financování, správce daně, České Budějovice, U Zimního stadionu 1952/2, o žalobě žalobkyně proti rozhodnutí žalovaného ze dne 18.10.2010, č.j. KUJCK/33601/2010/OEKO, takto:

Rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje České Budějovice, odboru ekonomického, oddělení rozpočtu a financování, správce daně, ze dne 18.10.2010, č.j. KUJCK/33601/2010/OEKO, se pro vady řízení zrušuje a věc se v rací žalovanému k dalšímu řízení.

Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni na náhradě nákladů řízení 6 800,- Kč do tří dnů od právní moci rozsudku na účet daňového poradce žalobkyně.

Odůvodnění:

I. Vymezení věci.

Pokračování
- 2 -
10A 88/2010

/1/ Žalobou doručenou dne 6.12.2010 Krajskému soudu v Českých Budějovicích se žalobkyně domáhala přezkoumání rozhodnutí žalovaného ze dne 18.10.2010 č.j. KUJCK/33601/2010/OEKO, kterým bylo zamítnuto její odvolání proti platebnímu výměru č.j. 280/2010-1 ze dne 3.6.2010 vydaného Obecním úřadem Pohorská Ves na místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů podle ustanovení § 11 zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů.

/2/ Žalobkyně v žalobě požádala o přezkoumání i předcházejícího rozhodnutí správce daně, neboť bylo vydáno v rozporu s právními předpisy, jedná se o rozhodnutí nezákonné a jeho vydáním došlo k porušení práv žalobkyně. Žalobkyně zrekapitulovala odvolací námitky a setrvala především v tvrzení, že obec neprovozuje systém nakládání s komunálním odpadem, pouze jej likviduje prostřednictvím sběrného dvora, ale i svozu popelnic, kdy kontejner byl poprvé v obci Pohoří na Šumavě umístěn v říjnu roku 2010. V období červenec 2007 až září 2010, tedy období kdy byl poplatek vyměřen a vymáhán, nebyl kontejner k dispozici. To by mohli potvrdit i žalobkyní navržení svědci. Údaje uváděné v rozhodnutí jsou proto vnímány jako nepravda, z čehož je vyslovena pochybnost o nezaujatosti při rozhodování v dané věci. Námitky žalobkyně směřují proti neprovozování systému nakládání s komunálním odpadem. Argumentace žalovaného mimo tuto odvolací námitku má za následek nesrozumitelnost a nepřezkoumatelnost žalobou napadeného rozhodnutí. Dále je namítáno, že právo v oblasti místních poplatků nebylo aplikováno pro všechny poplatníky obce Pohoří na Šumavě rovně. V dané věci nebyl napadán systém, který byl zakomponován do obecně závazné vyhlášky, ale vyměřování místního poplatku za provoz systému, který není ve skutečnosti provozován. K prokázání skutkového stavu systému žalobkyně navrhla jako důkazní prostředek provedení výslechu pěti svědků. Návrh byl zamítnut jako bezpředmětný. To je ze strany žalobkyně vnímáno jako vada řízení, neboť skutkový stav, který byl vzat jako základ rozhodnutí nemá oporu ve spise. Bylo navrženo zrušení rozhodnutí a vrácení věci k dalšímu řízení. Žalobkyně vyslovila souhlas s tím, aby soud rozhodl bez nařízeného jednání.

II. Stručné shrnutí vyjádření žalovaného.

/3/ Žalovaný správní orgán navrhl zamítnutí žaloby. Vyjádřil souhlas s projednáním věci bez nařízeného jednání podle ustanovení § 51 odst. 1 s.ř.s.

/4/ Žalobkyně se přímo nebrání stanovení poplatkové povinnosti. Napadla zejména stanovení systému shromažďování a sběru odpadu. Důvody, v nichž by spatřovala rozpor s právními předpisy, neuvedla. Z její strany nebylo požádáno ani o odstranění tvrdosti zákona nebo o prominutí místního poplatku. Nespokojenost se závadami v systému nakládání s komunálním odpadem, byť oprávněná, nezbavuje žalobkyni povinnosti platit místní poplatek. Zákon o odpadech ukládá povinnost nakládat s komunálním odpadem, který vzniká na území obce, této obci. Pro vznik poplatkové povinnosti je pak podle § 10 b/ písm. a/ zákona o místních poplatcích podstatný trvalý pobyt fyzické osoby. Žalobkyně má trvalý pobyt v obci Pohoří na Šumavě a je tedy poplatníkem obce Pohorská Ves. Žalovaný není povolán v rámci projednání odvolání proti platebnímu výměru zkoumat kvalitu poskytovaných služeb v systému nakládání s komunálním odpadem. K tomu je povoláno zastupitelstvo obce, neboť se jedná o výkon samostatné působnosti obce. Dozorem nad výkonem samostatné působnosti je pověřeno Ministerstvo vnitra ČR. Žalovaný nemůže v rámci odvolacího řízení zasahovat do výkonu samostatné působnosti obce a hodnotit systém odpadového hospodářství a jeho kvalitu. Žalovaný dále poznamenal, že v rámci kontroly Pokračování
- 3 -
10A 88/2010

procesu vybírání, vyměřování a vymáhání poplatků neshledal pochybení. Správce poplatku postupoval při vybírání poplatků u všech občanů obce rovně. Poplatníci zčásti obce Pohoří na Šumavě mají svou povinnost již splněnu.

III. Replika žalobkyně.

/5/ Žalobkyně v replice k vyjádření žalovaného vyslovila souhlas s projednáním věci bez nařízení jednání podle ustanovení § 51 odst. 1 s.ř.s. Uvedla, že žalovaný pouze zopakoval své názory a nevyjádřil se k procesním pochybením. Nevyjádřil se ani k nepravdivým skutečnostem, o které opíral své rozhodnutí. Především se pak nevyjádřil k umístění respektive neumístění kontejneru v Pohoří na Šumavě. Povinností žalovaného je sledovat zákonnost celého procesu stanovení a vyměření poplatku a dodržení ústavního rámce. Jinak by odvolací řízení bylo bezduchým rutinním postupem. Na podporu žalobních námitek žalobkyně uvedla, že od 1.1.2011 zastupitelstvo obce přijalo obecně závaznou vyhlášku č. 1/2010 o místních poplatcích, kterou nově upravuje poplatkovou povinnost místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Byla zde určena jiná snížená výše poplatku pro poplatníky, kterým nejsou vyvážené sběrné nádoby na směsný komunální odpad. Tímto správce poplatku v podstatě přiznal, že v předchozím období vyměřoval tento místní poplatek neoprávněně. Žalobkyně setrvala na svém návrhu.

IV. Obsah správních spisů.

/6/ Obec Pohorská Ves vydala dne 25.3.2008 obecně závaznou vyhlášku č. 1/2008, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2003 o místních poplatcích, která byla vydána na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích v platném znění a v souladu s § 10 písm. d/ a § 84 odst. 2 písm. h/ zákona č. 128/2000 Sb., o obcích /obecní zřízení/ v platném znění. Touto vyhláškou došlo ke změně poplatku za provoz systému shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a sazba poplatku pro poplatníka činí 450 Kč ročně. Vyhláška nabyla účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení. Obecně závazná vyhláška obce Pohorská Ves č. 2/2003 v části V. stanovila poplatek za provoz systému shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v článku 15, kde je stanoveno, že poplatníkem je fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt, za domácnost může být poplatek odváděn společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem a tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob, které poplatek odvádějí. Dále je poplatníkem fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu. Obec dále vydala obecně závaznou vyhlášku č. 3/2008 dne 25.3.2008 na základě § 17 odst. 2 zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění a § 10 písm. d/ a § 84 odst. 2 písm. h/ zák. č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Pohorská Ves a o nakládání se stavebním odpadem.

/7/ Obecní úřad Pohorská Ves vydal dne 10.2.2010 pod č.j. 390/2009-2 platební výměr na místní poplatek pro žalobkyni ve výši 1.125 Kč za období roku 2007 až 2009. Proti tomuto platebnímu výměru se žalobkyně dne 1.3.2010 odvolala. Odvolání žalobkyně bylo dne 15.3.2010 předloženo Krajskému úřadu Jihočeského kraje k rozhodnutí. Krajský úřad Jihočeského kraje posoudil odvolání žalobkyně a dne 16.4.2010 vrátil spis prvoinstančnímu Pokračování
- 4 -
10A 88/2010

orgánu k přímému vyřízení s odkazem na ustanovení § 49 odst. 2 zákona o správě daní a poplatků. Dne 22.4.2010 vydal Obecní úřad Pohorská Ves pod č.j. 390/2009-4 rozhodnutí o odvolání žalobkyně s odkazem na ustanovení § 49 zákona o správě daní a poplatků tak, že odvolání žalobkyně ze dne 1.3.2010 zamítl. Stalo se tak s odůvodněním, že odvolání nemůže být samostatně napadeno, pouze odůvodnění rozhodnutí, jinak se jedná o odvolání nepřípustné. Žalobkyně byla poučena, že se proti tomuto rozhodnutí nelze odvolat. Rozhodnutí bylo doručeno zástupci žalobkyně dne 23.4.2010. Dne 22.4.2010 vydal Obecní úřad Pohorská Ves pod č.j. 390/2009-5 rozhodnutí, kterým ověřil neplatnost rozhodnutí ze dne 10.2.2010 č.j 390/2009-2 z toho důvodu, že platební výměr neobsahoval odůvodnění. Žalobkyně byla poučena, že proti rozhodnutí se lze odvolat ve lhůtě třiceti dnů. Žalobkyně podala dne 25.6.2010 odvolání proti rozhodnutí Obecního úřadu Pohorská Ves ze dne 22.4.2010 č.j. 390/2009-4. Žalobkyně především namítla, že byly naplněny podmínky pro zamítnutí odvolání a zároveň v rozporu se zákonem nebyla připuštěna možnost se proti rozhodnutí odvolat. Odvolání bylo předloženo Krajskému úřadu Jihočeského kraje dne 30.9.2010.

/8/ Obecní úřad Pohorská Ves vydal dne 3.6.2010 pod č.j. 280/2010-1 platební výměr na místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za rok 2007 až 2010 ve výši 1.575 Kč. Platební výměr byl zástupci žalobkyně doručen dne 4.6.2010. Obecní úřad Pohorská Ves vydal dne 19.7.2010 pod č.j. 280/2010-2 výzvu k zaplacení poplatkového nedoplatku v náhradní lhůtě s odůvodněním, že bylo zjištěno nezaplacení vyměřeného místního poplatku ve výši 1.575 Kč. Výzva byla zástupci žalobkyně doručena dne 22.7.2010. Ve spise je založen úřední záznam Obecního úřadu Pohorská Ves ze dne 1.8.2010 pod č.j. 280/2010-3, dle kterého je na základě dokladu BÚ 131/2010 konstatována úhrada vyměřeného místního poplatku ve výši 1.575 Kč. Žalobkyně podala dne 30.6.2010 odvolání proti platebnímu výměru č. 280/2010-1. Odvolání bylo doplněno dne 22.7.2010. Žalobkyně se odvolala i proti výzvě ohledně nezaplacení poplatku, a to dne 22.7.2010. Ve spise je založen úřední záznam z 21.9.2010 Obecního úřadu Pohorská Ves, ve kterém je uvedeno, že se v elektronické poště nachází odvolání žalobkyně proti platebnímu výměru z 3.6.2010 a proti výzvě z 19.7.2010. Dne 22.9.2010 vydal Obecní úřad Pohorská Ves pod č.j. 280/2010-9 rozhodnutí o ověření neplatnosti výzvy k zaplacení poplatkového nedoplatku v náhradní lhůtě č.j. 280/2010-2 ze dne 19.7.2010. Odvolání byla předložena Krajskému úřadu Jihočeského kraje dne 30.9.2010.

/9/ Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor ekonomický, oddělení rozpočtu a financování, správce daně rozhodl dne 18.10.2010 pod č.j. KUJCK/33601/2010/OEKO tak, že odvolání žalobkyně proti platebnímu výměru č.j. 280/2010-1 ze dne 3.6.2010, kterým jí byl vyměřen místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů zamítl. Stalo se tak především s odůvodněním, že žalobkyně nesouhlasila se zavedeným systémem, který byl v obci Pohorská Ves a přilehlých osadách zaveden. Jiné důvody, které by uváděly rozpor s právními předpisy či skutkovým stavem, žalobkyně nenamítala. Správce daně postupoval proto v souladu s ustanovením § 10 b/ písm. a/ zákona o místních poplatcích, kde je rozhodujícím kritériem pro vznik poplatkové povinnosti trvalý pobyt fyzické osoby a nikoliv okolnosti namítané žalobkyní.

V. Právní názor soudu.

/10/ Krajský soud přezkoumal napadené rozhodnutí podle § 75 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního /dále jen s.ř.s./, v mezích daných žalobními body a Pokračování
- 5 -
10A 88/2010

dospěl k závěru, že žaloba byla důvodná, rozhodnutí žalovaného správního orgánu soud zrušil pro podstatné porušení ustanovení o řízení před správním orgánem, které mělo za následek nezákonné rozhodnutí ve věci samé.

/11/ V souzené záležitosti vycházel krajský soud z níže uvedených zákonných ustanovení. Podle § 2 odst. 2 daňového řádu správce daně postupuje v daňovém řízení v úzké součinnosti s daňovými subjekty a při vyžadování plnění jejich povinností v daňovém řízení volí pouze takové prostředky, které daňové subjekty nejméně zatěžují a umožňují ještě dosáhnout cíle řízení. Podle ustanovení § 2 odst. 3 téhož zákona správce daně hodnotí při rozhodování důkazy podle své úvahy, a to každý důkaz jednotlivě a všechny důkazy v jejich vzájemné souvislosti; přitom přihlíží ke všemu, co v daňovém řízení vyšlo najevo. Podle § 21 odst. 6 daňového řádu je rozhodující obsah podání, i když je nesprávně označeno. Z podání musí být patrno, kdo je činí, čeho se týká a co navrhuje. Podle § 32 odst. 7 daňového řádu chybí-li v rozhodnutí některá z ostatních základních náležitostí, která dle povahy rozhodnutí musí být jejím obsahem, nebo odůvodnění v případech, kdy je zákon předepisuje, a nejde-li jen o zřejmou chybu v psaní či počítání, má to za následek neplatnost rozhodnutí. Splnění podmínek neplatnosti ověří správce daně, který rozhodnutí vydal. Podle ustanovení § 32 odst. 3 rozhodnutí obsahuje odůvodnění, nestanoví-li tento nebo zvláštní daňový zákon jinak, pokud nejde o případ, kdy správce daně reaguje na tvrzení daňového subjektu bez změny, nebo je odůvodnění tomuto daňového subjektu známé z jiného dokumentu. V takovém případě správce daně na tento dokument ve svém rozhodnutí odkáže. V odůvodnění správce daně stručně a jasně uvede důvody pro vydání rozhodnutí. V odůvodnění rozhodnutí, které bylo vydáno na základě dokazování, správce daně dále uvede, které skutečnosti má za prokázané a o které důkazy opřel svá skutková zjištění, jakými úvahami se při hodnocení důkazu řídil a jak věc posoudil po právní stránce. Podle odstavce čtvrtého, chybí-li v rozhodnutí poučení o opravných prostředcích, nebo došlo-li k jejich záměně nebo byla-li v poučení odňata možnost opravného prostředku, popřípadě zkrácena lhůta k podání opravného prostředku, nebo není-li v poučení stanovena lhůta vůbec a připouští-li zákon ohledně předmětného rozhodnutí opravný prostředek, uzná správce daně opravný prostředek podaný do šesti měsíců po doručení rozhodnutí za včas podaný. Stejné důsledky má i chybějící nebo vadné poučení o formě podání opravného prostředku nebo o jejím kladném účinku. Podle odstavce 12, rozhodnutí, proti kterému nelze uplatnit řádný opravný prostředek, je v právní moci. Podle ustanovení § 49 odst. 2 daňového řádu správce daně odvolání zamítne, jestliže je nepřípustné nebo je podáno po stanovené lhůtě či je podáno osobou k tomu nepříslušnou. Proti zamítnutí odvolání podle citovaných důvodů se lze odvolat.

/12/ V souzeném případě soud z písemností založených ve spise zjistil, že dne 10.2.2010 vydal Obecní úřad Pohorská Ves pod č.j. 390/2009-2 platební výměr na místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních opadů za rok 2007 až 2009 ve výši 1.125 Kč. Žalobkyně se dne 1.3.2010 proti platebnímu výměru ze dne 10.2.2010 odvolala. Žalovaný správní orgán jako odvolací orgán vrátil věc dne 16.4.2010 zpět obecnímu úřadu Pohorská Ves s pokynem pro postup podle ustanovení § 49 odst. 2 zákona o správě daní a poplatků. Pro věc je podstatná skutečnost, že Obecní úřad Pohorská Ves dne 22.4.2010 pod č.j. 390/2009-4 rozhodla o odvolání žalobkyně s odkazem na ustanovení § 49 daňového řádu, tak že odvolání žalobkyně zamítla. Důvod tohoto postupu není z odůvodnění rozhodnutí zcela srozumitelný, neboť je v odůvodnění rozhodnutí pouze konstatováno, že žalobkyně nesouhlasí se zavedeným systémem a dále, že odvoláním nemůže být napadeno samostatně pouze odůvodnění rozhodnutí, které musí směřovat současně i do výroku rozhodnutí, avšak ve vztahu ke konkrétnímu případu není z odůvodnění rozhodnutí zcela zřejmý důvod, pro který bylo Pokračování
- 6 -
10A 88/2010

odvolání zamítnuto. Žalobkyně byla zároveň nesprávně poučena, že se podle ustanovení § 49 nelze proti tomuto rozhodnutí odvolat. Rozhodnutí bylo doručeno zástupci žalobkyně, který je dne 23.4.2010 převzal. Tentýž den vydal Obecní úřad Pohorská Ves rozhodnutí č.j. 390/2009-5, u kterého ověřil neplatnost platebního výměru č.j. 390/2009-2 ze dne 10.2.2010. Důvodem tohoto postupu byla skutečnost, že citovaný platební výměr neobsahoval odůvodnění. Žalobkyně podala proti rozhodnutí č.j. 390/2009-4 ze dne 22.4.2010 dne 25.6.2010 odvolání. Toto odvolání bylo ve smyslu ustanovení § 49 odst. 2 a § 32 odst. 4 daňového řádu přípustné, neboť žalobkyni byla nesprávným poučením odňata možnost řádný opravný prostředek podat a z toho důvodu je nutné na věc aplikovat ustanovení § 32 odst. 4 daňového řádu, kdy lze uznat opravný prostředek podaný do šesti měsíců po doručení rozhodnutí za včas podaný. Tato právní úprava na opravný prostředek podaný žalobkyní proti rozhodnutí Obecního úřadu Pohorská Ves o odvolání žalobkyně proti platebnímu výměru ze dne 10.2.2010 dopadá. Žalobkyní podaný opravný prostředek proti rozhodnutí o odvolání ze dne 22.4.2010 č.j. 390/2009-4 byl z toho důvodu podán včas a bylo zapotřebí o tomto opravném prostředku rozhodnout. To platí i za situace, že tentýž den vydal Obecní úřad Pohorská Ves rozhodnutí č.j. 390/2009-5, kterým ověřil neplatnost rozhodnutí 390/2009-2 ze dne 10.2.2010. Je tomu tak proto, že v dané věci buď mělo být odvolání žalobkyně proti platebnímu výměru ze dne 10.2.2010 vyhověno a v rámci tohoto postupu mělo dojít k ověření neplatnosti rozhodnutí a v případě nepodání opravného prostředku proti takovému rozhodnutí by nabylo rozhodnutí o ověření neplatnosti rozhodnutí ze dne 10.2.2010 právní moci. V tomto případě by pak byl vytvořen prostor pro vydání nového rozhodnutí, kterým by došlo k vyměření místního poplatku za splnění zákonem o správě daní a poplatků stanovených procesních podmínek. Za situace, která však byla nestandardně Obecním úřadem Pohorská Ves zvolena, kdy úřad odvolání postupem podle § 49 daňového řádu zamítl a podle tohoto ustanovení je možné se

proti tomuto rozhodnutí odvolat a odvolání žalobkyně skutečně proti tomuto rozhodnutí podala /s přihlédnutím k ustanovení § 32 odst. 4 včas/, muselo být vyčkáno rozhodnutí o tomto opravném prostředku, neboť toto rozhodnutí jinak nemohlo nabýt právní moci. Teprve po nabytí právní moci rozhodnutí by mohlo dojít k vydání rozhodnutí o ověření neplatnosti platebního výměru ze dne 10.2.2010 a teprve po nabytí právní moci obou těchto rozhodnutí /míněno i právní moc rozhodnutí o odvolání žalobkyně proti rozhodnutí o odvolání ze dne 22.4.2010/ by byl vytvořen prostor pro vydání nového dodatečného platebního výměru. Soud zjistil, že v dané věci o odvolání žalobkyně proti rozhodnutí o odvolání ze dne 22.4.2010 č.j. 390/2009-4 dosud rozhodnuto nebylo. Ve spise, který byl soudu předložen, se takové rozhodnutí nenachází a ani se o něm žalobkyně ani žalovaný správní orgán nezmiňuje. Z toho důvodu nemohl být platební výměr na místní poplatek na shodné období roku 2007 až 2009 dne 3.6.2010 vydán. Překážkou tomuto postupu byl popsaný postup, kdy nebylo pravomocně ukončeno řízení, které bylo zahájeno vydáním platebního výměru na místní poplatek žalobkyni dne 10.2.2010. Tato skutečnost představuje vadu řízení, která má za následek vydání nezákonného rozhodnutí o věci samé. Právě tímto nezákonným rozhodnutím je platební výměr na místní poplatek ze dne 3.6.2010 i na ně navazující žalobou napadené rozhodnutí o odvolání žalobkyně.

/13/ S ohledem na tento postup se soud dalšími žalobními námitkami ve vztahu k žalobou napadenému rozhodnutí nezabýval. Nad rámec nutného však v této věci je třeba uvést s odkazem na judikaturu NSS kupříkladu rozsudek č.j. 9 Afs 81/2009-48, že soud souhlasí s věcnou argumentací žalovaného. V dané záležitosti byl vyměřen místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních opadů podle vyhlášky obce Pohorská Ves č. 2/2003 o místních poplatcích, která byla změněna a doplněna obecně závaznou vyhláškou obce č. 1/2008. Tyto vyhlášky byly vydány podle ustanovení § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích a podle Pokračování
- 7 -
10A 88/2010

ustanovení § 10 písm. d/ a § 84 odst. 2 písm. i/ zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění. Tento poplatek má zcela odlišnou povahu než poplatek, který by byl stanoven podle § 17 odst. 5 či 17 a/ odst. 1 zákona o odpadech. Obec zvolila placení místního poplatku podle zákona o místních poplatcích a z toho důvodu je tento způsob placení poplatku vázán na trvalý pobyt obyvatele obce a nikoliv na množství likvidovaného odpadu nebo kvalitu či fungování zavedeného systému. Ze správního spisu je zřejmé, že žalobkyně měla v obci v předmětné době trvalý pobyt a z toho důvodu vyplývá s ohledem na obsah obecně závazné vyhlášky o místním poplatku povinnost tento poplatek platit, a to jednak bez ohledu na to, kolik komunálního odpadu produkovala i bez ohledu na kvalitu a efektivnost tohoto systému. Námitky žalobkyně ohledně nerovného aplikování povinnosti platit místní poplatek pro věc rovněž nemají význam, neboť v této souvislosti se žalobkyně dovolává případného porušení, respektive dodržování práva či právní povinnosti vůči odlišným subjektům od žalobkyně a z toho důvodu se v řízení o žalobě nelze dovolávat porušení práv jiného subjektu odlišného od žalobkyně. Provoz systému nakládání s komunálním odpadem náleží do samostatné působnosti obce a z toho důvodu výhrady ohledně fungování tohoto systému lze uplatnit podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění u orgánů obce. Pouze orgánům obce přísluší řešit námitky ohledně výkonu samostatné působnosti obce. Vyměření místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pak náleží do přenesené působnosti obce a z toho důvodu také řízení, které bylo vedeno podle zákona č. 337/1992 Sb. v platném znění je výkonem přenesené působnosti obce. Jedná se tedy o výkon státní správy, při kterém nelze řešit námitky ohledně výkonů samostatné působnosti. Proto je nadbytečné a právně irelevantní v souvislosti s výkonem přenesené působnosti provádět důkazy mající význam pro posouzení funkčnosti systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, který jak je výše uvedeno, do této působnosti nenáleží.

/14/ Soud proto uzavřel z důvodů výše uvedených, že rozhodnutí žalovaného správního orgánu bylo vydáno na základě podstatného porušení ustanovení o řízení před správním orgánem, které mělo za následek vydání nezákonného rozhodnutí o věci samé, když žalobou napadené rozhodnutí bylo vydáno za situace, kdy nebylo pravomocně ukončeno předchozí řízení o vyměření místního poplatku žalobkyni.

VI. Závěr, náklady řízení.

/15/ Soud proto v dané věci postupoval podle § 76 odst. 1 písm. c/ s.ř.s. a rozhodnutí zrušil bez nařízeného jednání.

/16/ Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 1 s.ř.s., podle kterého má účastník, který měl ve věci plný úspěch, právo na náhradu nákladů řízení před soudem, které úspěšně vynaložil proti účastníku, který ve věci úspěch neměl. Náklad řízení před krajským soudem představují zaplacený soudní poplatek ve výši 2.000 Kč, za úkony daňového poradce po 2.100 Kč /§ 9 odst. 3 písm. f/, § 7 bod b/ vyhlášky č. 177/1996 Sb., tedy 4.200 Kč, dvakrát režijní paušál po 300 Kč /§ 13 odst. 3 téže vyhlášky, tedy 600 Kč. Celkem tedy 6.800 Kč.

Poučení: Proti tomuto rozsudku lze podat kasační stížnost do dvou týdnů od doručení jeho písemného vyhotovení k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně, z důvodů podle § 103 odst. 1 s.ř.s. prostřednictvím soudu podepsaného ve dvou stejnopisech. Podání kasační stížnosti nemá

Pokračování
- 8 -
10A 88/2010

odkladný účinek. Stěžovatel musí být v řízení o kasační stížnosti zastoupen podle § 105 odst. 2 s.ř.s. advokátem.

Krajský soud v Českých Budějovicích

dne 19. ledna 2011

Předsedkyně senátu:

JUDr. Marie Krybusová v.r.

Za správnost vyhotovení: Sládková Blanka

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru