Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

10 A 80/2014 - 47Rozsudek KSCB ze dne 19.09.2014

Prejudikatura

2 Ans 14/2012 - 41

Oprav. prostředek / ústav. stíž.
2 As 184/2014

přidejte vlastní popisek

10A 80/2014 - 47

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Věry Balejové a soudkyň JUDr. Marie Krybusové a Mgr. Heleny Nutilové v právní věci žalobců: a) M.Č, bytem D., N. 83, b) M.M., bytem Č.B., J.K. 906/2, c) Z.M., bytem Č.B., J.K. 906/2, zastoupených JUDr. Josefem Šírkem, advokátem v Českých Budějovicích, Dr. Bureše 1, proti žalovanému Magistrátu města České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II. č. 1, 2, o žalobě proti nečinnosti správního orgánu, takto:

Žaloba se zamítá.

Žalovanému se právo na náhradu nákladů řízení nepřiznává.

Odůvodnění:

Žalobci se žalobou domáhali ochrany proti nečinnosti žalovaného správního úřadu s odůvodněním, že jsou majiteli pozemkových parcel, na nichž je vybudován kanalizační sběrač Hluboká nad Vltavou - západ, který zasahuje do pozemku žalobců pozemkového parcelního čísla 1650/11 zapsaného na LV č. 1616 a parcelního čísla 1654/3 zapsaného na LV č. 1767 pro obec a katastrální území Hluboká nad Vltavou u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, České Budějovice.

Žalobci uvádí, že žalovaný vydal dne 3.9.2008 usnesení, jímž přerušil řízení o odstranění části kanalizačního sběrače Hluboká nad Vltavou – západ. Řízení bylo přerušeno do skončení řízení probíhajícího u Okresního soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 23 C 289/2005. Toto řízení bylo pravomocně skončeno rozsudkem Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 23.4.2013 sp. zn. 8 Co 1401/2011, přičemž žalovaný zůstal nečinný i po Pokračování
- 2 -
10A 80/2014

výzvě žalobců z 11.6.2014. Žalobci odkázali na důkazy a na argumentaci uvedenou v žádosti o opatření proti nečinnosti. Správní orgán je povinen dle ustanovení § 3 odst. 1, 2 a 3 ve spojení s ust. § 49 správního řádu, resp. ust. § 2, § 3 ve spojení s ust. § 71 správ. řádu konat a rozhodnout ve věci z úřední povinnosti bez zbytečného prodlení v souladu se zákonem. Žalovanému nic nebránilo v tom, aby ve věci rozhodl bez prodlení, což neučinil a nechal marně uplynout všechny lhůty dle zákona pro vydání rozhodnutí. Zcela bez výsledku zůstala i výzva žalobců o opatření proti nečinnosti žalovaného. Žalobci se proto domáhají vydání rozsudku, jímž by žalovanému bylo uloženo ve věci řízení o odstranění té části stavby kanalizačního sběrače Hluboká nad Vltavou – západ zasahující do pozemků žalobců parc. č. 1650/11 zapsaného na LV č. 1616 a pozemkové parcely č. 1654/3 zapsané na LV č. 1767 pro obec a katastrální území Hluboká nad Vltavou u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, České Budějovice, jednat a rozhodnout.

Žalovaný ve svém vyjádření k žalobě uvedl, že neobdržel žádný právní titul od orgánů soudní moci, na základě něhož by měl jednat v této věci. K jeho dotazu mu krajským soudem dne 9.7.2014 byla sdělena právní moc rozsudku sp. zn. 8 Co 1401/2011. Žalovaný jako příslušný vodoprávní úřad nyní pokračuje v přerušeném vodoprávním řízení, neboť odpadl důvod pro přerušení řízení. V současné doby vyzval Město Hluboká nad Vltavou jako investora stavby k doplnění projektové dokumentace, aby mohlo být pokračováno v řízení o dodatečném povolení stavby kanalizace. Žalobu považuje za bezpředmětnou.

Ze správního spisu byly zjištěny tyto rozhodné skutečnosti:

Vodoprávní úřad Magistrátu města České Budějovice obdržel dne 4.6.2008 žádost žalobců o odstranění stavby vodního díla „Kanalizační sběrač Hluboká nad Vltavou – západ“ (stavební povolení ze dne 13.11.2002 č.j. 8299/02-231/Ště) z pozemků parc. č. 1654/3 a 1650/11 v k.ú. Hluboká nad Vltavou.

Dne 8.8.2008 požádal vodoprávní úřad Okresní soud v Českých Budějovicích o sdělení, jak pokračuje řízení, ke kterému si soud vyžádal stavební spis týkající se stavebního povolení ze dne 21.3.2008.

Dne 2.9.2008 bylo žalovanému doručeno vyrozumění okresního soudu, že byl vydán rozsudek č.j. 23 C 289/2005-424, který dosud nenabyl právní moci.

Magistrát města České Budějovice dne 3.9.2008 vydal rozhodnutí o přerušení řízení do doby, než nabude právní moci rozsudek ve věci žaloby vedené u Okresního soudu v Českých Budějovicích pod č.j. 23 C 289/2005-424.

Z rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích č.j. 8 Co 1401/2011-1030, který nabyl právní moci dne 16.5.2013 vyplývá, že soud zřídil ve prospěch Města Hluboká nad Vltavou věcné břemeno spočívající ve vedení, údržbě a opravách kanalizačního sběrače a odlehčovacího potrubí na pozemku žalobce M. Č. ohledně parc. č. 1650/11 a na pozemku žalobců M.M. a Z.M. ohledně parc. č. 1654/3 v k.ú. Hluboká nad Vltavou, jak byl vyznačen geometrickým plánem vypracovaným Ing. J.K. pod č. 2785-21/2013, který je součástí rozsudku. Dále byla citovaným rozsudkem uložena žalovanému povinnost zaplatit náhradu za zřízení věcného břemene žalobci a ve výši 133.300 Kč, žalobcům M.M. a Z.M. ve výši 309.600 Kč.

Pokračování
- 3 -
10A 80/2014

Žalobci dne 11.6.2014 doručili žalovanému výzvu k bezodkladnému nařízení odstranění nepovolené části stavby s tím, že v opačném případě podají u krajského soudu žalobu proti nečinnosti. Ve výzvě žalobci odkázali na shora citovaný rozsudek krajského soudu, který dle jejich názoru je nevykonatelný, neboť jeho výrok je neurčitý a nepokrývá všechny části kanalizačního sběrače zasahující do pozemků žalobců. Věcné břemeno bylo zřízeno i pro vůbec nezrealizované a nespecifikované odlehčovací potrubí a naopak nebylo zřízeno pro zrealizovanou stavbu odlehčovací komory a na tři umístěné šachty kanalizačního sběrače a odlehčovací komory, bez nichž kanalizační sběrač nemůže fungovat.

Dne 11.6.2014 zaslali žalobci Krajskému úřadu Jihočeského kraje žádost o opatření proti nečinnosti, ve které uvedli, že ani po 9 letech nebylo skončeno řízení o odstranění shora uvedené stavby, odbor životního prostředí Magistrátu města České Budějovice je nečinný a tento protiprávní stav udržuje. Proto žalobci požadují bezodkladné opatření proti nečinnosti, jinak se budou domáhat ochrany žalobou proti nečinnosti. Magistrát města České Budějovice dne 29.7.2014 pod OOŽP/5224/2014/Kub vydal výzvu ohledně kanalizačního sběrače Hluboká nad Vltavou – západ v k.ú. Hluboká nad Vltavou s odkazem na rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích č.j. 8 Co 1401/2011-1030. Z důvodu zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 1654/3 a 1650/11 v k.ú. Hluboká nad Vltavou vyzvali Město Hluboká nad Vltavou, aby v souladu s § 88 odst. 1 písm. b) stav. zákona podal žádost o dodatečné povolení stavby a doložil příslušné doklady s tím, že pokud stavebník nepodá žádost ve lhůtě do 30.9.2014, stavební úřad nařídí vlastníkovi stavby odstranění stavby na pozemcích parc. č. 1654/3 a 1650/11 v k.ú. Hluboká nad Vltavou. Vydání tohoto rozhodnutí žalobci hodnotí jako postup žalovaného v pokračování jeho nečinnosti, proto trvají na tom, aby soud vydal rozsudek, ve kterém stanoví žalovanému přiměřenou lhůtu pro vydání meritorního rozhodnutí.

Žalobci ve vyjádření ze dne 29.7.2014 sdělili žalovanému, že nesouhlasí s dodatečným povolením té části kanalizačního sběrače, která je v rozporu se stavebním povolením a zasahuje do jejich pozemků. Dle žalobců je citovaný rozsudek neurčitý, proto je nevykonatelný, není vkladuschopný a nebyl dosud vložen do katastru, proto nezakládá právo Města Hluboká nad Vltavou stavět ve smyslu ust. § 58 odst. 2 stavebního zákona. Proto žalobci požadují, aby stavební úřad provedl na stavbě státní stavební dohled a zakázal kanalizační sběrač užívat a dále aby bylo s Městem Hluboká nad Vltavou zahájeno přestupkové řízení pro užívání nezkolaudované stavby a bylo nařízeno odstranění té části kanalizačního sběrače, která zasahuje do pozemků žalobců.

Krajský úřad Jihočeského kraje České Budějovice žalobcům přípisem ze dne 27.8.2014 k jejich žádosti o opatření proti nečinnosti sdělil, že Magistrát města České Budějovice, odbor ochrany životního prostřední není nečinný, a to ani ode dne právní moci rozsudku soudu do dne jeho obdržení od účastníka řízení. Nečinnost správního orgánu tedy zjištěna nebyla, jestliže rozsudek Magistrátu města České Budějovice nebyl soudem doručen, přičemž ihned poté, co správní orgán obdržel rozsudek soudu a ověřil si jeho právní moc, odeslal vlastníkovi stavby výzvu k doplnění žádosti o dodatečné povolení stavby. Krajský úřad poukázal na to, že žádost o opatření proti nečinnosti byla doručena dne 12.6.2014 Krajskému úřadu Jihočeského kraje, přičemž žaloba je datována dnem 30.6.2014, což je 18 dnů po podání žádosti o opatření proti nečinnosti. Krajský úřad se vypořádal s žádostí o opatření proti nečinnosti dne 25.8.2014, žádost tedy byla vyřízena ve lhůtě podle § 115 odst. 1 vodního zákona, nelze tedy konstatovat, že bez výsledků zůstala i výzva krajskému úřadu.

Pokračování
- 4 -
10A 80/2014

Žalobci přípisem ze dne 30.8.2014 sdělili Magistrátu města České Budějovice, že je i nadále nečinný, a proto opětovně vyzvali Magistrát města České Budějovice k bezodkladnému nařízení odstranění nepovolené části stavby s tím, že stavební úřad je nečinný i ve věci užívání nezkolaudovaného kanalizačního sběrače Městem Hluboká nad Vltavou, neboť i přes podněty žalobců nebyl proveden státní stavební dohled.

Na základě místního šetření a předloženého zaměření stavby kanalizačního sběrače Magistrát města České Budějovice zjistil, že stavba kanalizace zkolaudovaná dne 13.11.2002 se nachází částečně na pozemku parc. č. 1654/3 vlastníků M.M. a Z.M. a na pozemku parc. č. 1650/11 ve vlastnictví M.Č.. V souladu s ustanovením § 78 stavebního zákona dne 13.9.2005 bylo oznámeno zahájení řízení o odstranění stavby. Dne 12.10.2005 bylo řízení přerušeno do doby pravomocného skončení věci vedené u Okresního soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 23 C 289/2005.

Magistrát města České Budějovice dne 2.5.2006 vydal rozhodnutí, kterým nařídil Městu Hluboká nad Vltavou odstranění stavby kanalizačního sběrače Hluboká – západ na pozemcích parc. č. 1654/3 a 1650/11 v k.ú. Hluboká nad Vltavou postavené v rozporu se stavebním povolením vydaným dne 16.10.2001. Proti tomuto rozhodnutí podali žalobci odvolání a rovněž i Město Hluboká nad Vltavou. Krajský úřad vydal dne 25.2006 rozhodnutí, kterým zrušil rozhodnutí Magistrátu města České Budějovice, neboť rozhodnutí nemělo být vůbec vydáno, když stavba byla zahájena na základě platného stavebního povolení a rozhodnutím Okresního úřadu České Budějovice ze dne 13.11.2002 bylo vydáno povolení k trvalému užívání stavby. Toto rozhodnutí bylo napadeno u Krajského soudu v Českých Budějovicích, který rozsudkem č.j. 10 Ca 168/2006-40 ze dne 10.1.2007 zrušil rozhodnutí žalovaného s tím, že předmětné kolaudační řízení vydané v rozporu s § 78 odst. 1 písm. d) a § 81 stavebního zákona nebrání postupu podle § 88 odst. 1 stavebního zákona. Kolaudační rozhodnutí totiž nenabylo právní moci, protože nebylo žalobcům doručeno, přestože byli účastníky řízení. Město Hluboká nad Vltavou proti rozsudku č.j. 10 Ca 168/2006-40 kasační stížnost. Žalovaný vydal dne 6.4.2007 rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí Magistrátu města České Budějovice ze dne 2.5.2006 o odstranění stavby, toto rozhodnutí bylo zrušeno a vráceno Magistrátu města České Budějovice k dalšímu rozhodnutí.

Magistrát města České Budějovice dne 3.8.2007 řízení přerušil a proti tomu podali žalobci odvolání. Krajský úřad usnesení Magistrátu města České Budějovice dne 3.8.2007 rozhodnutím ze dne 8.11.2007 zrušil a řízení o přerušení řízení zastavil.

Nejvyšší správní soud rozsudkem č.j. 3 As 11/2007-92 ze dne 14.5.2008 zamítl kasační stížnost Města Hluboká nad Vlatvou proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích č.j. 10 Ca 168/2006-40 ze dne 10.1.2007. Z rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje České Budějovice ze dne 10.9.2008 vyplývá, že žádosti Magistrátu města České Budějovice ze dne 28.8.2008 o prodloužení lhůty k dokončení vodoprávního řízení ve věci nařízení odstranění stavby vodního díla bylo vyhověno, lhůta pro vydání rozhodnutí prodloužena, a to do 30 dnů poté, co pominou překážky, pro které bylo řízení přerušeno.

Řízení o žalobách na ochranu proti nečinnosti správního úřadu je upraveno v § 79-81 soudního řádu správního. V těchto ustanoveních jsou stanoveny podmínky pro podání žaloby, náležitosti žaloby a možný způsob rozhodnutí soudem. V případech, kdy se soud zabývá otázkou důvodnosti žaloby z hlediska věcného pak z ust. § 81 odst. 1 s.ř.s. vyplývá, že soud rozhoduje na základě skutkového stavu zjištěného ke dni svého rozhodnutí. Podle § 81 odst. 2 s.ř.s. soud v případě, je-li návrh důvodný, uloží rozsudkem správnímu úřadu povinnost vydat Pokračování
- 5 -
10A 80/2014

rozhodnutí nebo osvědčení a stanoví k tomu přiměřenou lhůtu, ne však delší, kterou určuje zvláštní zákon. Podle ust. § 81 odst. 3 s.ř.s. soud žalobu zamítne, není-li důvodná.

Podle ustanovení § 79 odst. 1 s.ř.s. ten, kdo bezvýsledně vyčerpal prostředky, které procesní předpis, platný pro řízení u správního úřadu stanoví k jeho ochraně proti nečinnosti správního úřadu, může se žalobou domáhat, aby soud uložil správnímu úřadu povinnost vydat rozhodnutí ve věci samé nebo osvědčení.

Ustanovením § 79 a násl. s.ř.s. je tak upraven institut, umožňující účastníkům správního řízení domáhat se ochrany před nečinností správního úřadu. Správní úřad je nečinný, pokud nekoná, přestože mu to zákon ukládá. V ustanovení § 79 s.ř.s. je upravena pouze ochrana před nečinností spočívající v nerozhodování ve věci samé, nebo nevydání osvědčení, nikoli před jinými procesními vadami. Nečinnost při vydání rozhodnutí se může týkat jak správního úřadu prvého stupně, tak orgánu odvolacího, který po podání řádného opravného prostředku v řízení řádně nepostupuje. O nečinnost správního úřadu se jedná pouze v tom případě, že neexistuje žádná skutečnost, která by bránila v řízení činit úkony a rozhodovat.

Soud poznamenává, že soudní ochrana ve správním soudnictví zásadně nastupuje poté, co jsou vyčerpány možnosti nápravy prostředky správního řízení, to znamená, že účastník musí vyčerpat všechny prostředky k ochraně svých práv, které má ve své procesní dispozici a teprve po jejich marném vyčerpání se může domáhat soudní ochrany. Tato zásada se projevuje i v řízení na ochranu proti nečinnosti správního orgánu. Z ust. § 79 odst. 1 s.ř.s. plyne, že žalobou se může domáhat ten, kdo bezvýsledně vyčerpal prostředky, které procesní předpis platný pro řízení u správního orgánu stanoví k jeho ochraně proti nečinnosti správního orgánu. Vyčerpání prostředků k ochraně proti nečinnosti v rámci řízení u správního orgánu tedy představuje speciální podmínku řízení na ochranu proti nečinnosti správního orgánu. Ochranu před nečinností upravuje správní řád v § 80, podle něhož „nevydá-li správní orgán rozhodnutí ve věci v zákonné lhůtě, nadřízený správní orgán učiní z moci úřední opatření proti nečinnosti, jakmile se o tom dozví, přičemž teprve po uplynutí lhůt pro vydání rozhodnutí může žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti podat účastník.

V daném případě se žalobci domáhali ochrany proti nečinnosti správního orgánu podáním ze dne 11.6.2014 adresovaným Magistrátu města České Budějovice, ve kterém vyzvali úřad k bezodkladnému nařízení odstranění nepovolené části stavby, jinak podají žalobu na krajský soud. Rovněž podáním ze dne 11.6.2014 adresovaným Krajskému úřadu Jihočeského kraje České Budějovice podali žádost o opatření proti nečinnosti správního orgánu. Žalobci, aniž vyčkali vyřízení těchto podání dne 1.7.2014 doručili krajskému soudu žalobu proti nečinnosti správního orgánu, ve které požadovali, aby soud uložil žalovanému v řízení o odstranění části stavby kanalizačního sběrače zasahující do pozemku žalobců jednat a rozhodnout. Za těchto okolností má soud za to, že podmínka vyčerpání prostředků k ochraně proti nečinnosti správního orgánu žalobce ke dni podání žaloby splněna nebyla, jestliže nebyla vyřízena podání u správních orgánů na nečinnost.

Soud poznamenává, že Krajský úřad Jihočeského kraje žádosti o opatření proti nečinnosti vyřídil sdělením ze ne 25.8.2014. Učinil závěr, že nečinnost správního orgánu zjištěna nebyla. Předmětné řízení bylo přerušeno, vodoprávní úřad obdržel teprve dne 13.6.2014 stížnost na nečinnost včetně rozsudku krajského soudu sp. zn. 8 Co 1401/2011, který nabyl právní moci dne 23.4.2013, což bylo prvostupňovému správnímu orgánu ze strany krajského soudu dáno na vědomí v písemnosti ze dne 9.7.2014. Poté co pominuly důvody Pokračování
- 6 -
10A 80/2014

přerušení řízení, bylo v řízení pokračováno, z důvodu zřízení věcného břemene na pozemcích žalobců vodoprávní úřad vyzval dne 29.7.2014 stavebníka, aby podal žádost o dodatečné povolení stavby a doložil ji potřebnými doklady do 30.9.2014.

Soud se zabýval tím, zda jsou splněny podmínky pro uložení povinnosti žalovanému vydat rozhodnutí ve věci samé. Z výše uvedeného přehledu obsahu spisového materiálu v dané věci vyplývá, že žalobci jednak podali žalobu na odstranění stavby a rovněž u vodoprávního úřadu dne 4.6.2008 žádost o odstranění kanalizačního sběrače. Řízení bylo dne 3.9.2008 přerušeno do doby, než nabude právní moci rozsudek ve věci žaloby, která byla vedena u Okresního soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 23 C 289/2005. Soudní řízení bylo skončeno rozsudkem Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 23.4.2013 sp. zn. 8 Co 1401/2011, který nabyl právní moci dne 16.5.2013 tak, že bylo ve prospěch Města Hluboká nad Vltavou zřízeno věcné břemeno. Skutečnost, že bylo skončeno řízení o žalobě vedené u okresního soudu, byla žalobci Magistrátu města České Budějovice oznámena současně s výzvou o opatření proti nečinnosti správního orgánu, která byla doručena Magistrátu města České Budějovice dne 13.6.2014. Na základě tohoto sdělení Magistrát města České Budějovice požádal krajský soud o sdělení data právní moci citovaného rozsudku. To bylo soudem sděleno dne 9.7.2014 a následně dne 29.7.2014 byla žalovaným vydána výzva v řízení o dodatečné povolení stavby, kdy z důvodu zřízení věcného břemene byl stavebník vyzván, aby v souladu s § 88 odst. 1 písm. b) stavebního zákona podal žádost o dodatečné povolení stavby a doložil ji doklady, a to nejpozději do 30.9.2014. Z citovaného spisového materiálu vyplývá, že byly učiněny konkrétní úkony, z nichž je možno usuzovat na jejich nezbytnost pro vydání meritorního rozhodnutí. Proto soud dospěl k závěru, že žalovaný správní úřad není nečinný, přičemž tato nečinnost netrvá, jestliže neprodleně poté, co správní úřad zjistil, že bylo meritorně rozhodnuto o žalobě o odstranění stavby, vydal výzvu k podání žádosti o dodatečné povolení stavby nejpozději do 30.9.2014. V současné době běží lhůta pro podání žádosti o dodatečné povolení stavby, proto ze strany žalovaného v současné době žádné úkony činěny být nemohou. Nečinnost tedy zjištěna nebyla, přestože rozhodnutí ve věci vydáno ke dni rozhodnutí soudu nebylo. V daném případě nebylo zjištěno, že by správní orgán ve věci nekonal a ani nebylo zjištěno, že by správní orgán konal se značnými nebo neodůvodněnými prodlevami.

S ohledem na uvedené časové údaje soud dospěl k závěru, že žaloba je neopodstatněná, neboť mezi úkony správního orgánu nejsou neodůvodněné prodlevy. Proto soud podané žalobě nevyhověl a zamítl ji podle § 81 odst. 3 s.ř.s.

Soud rozhodl o žalobě rozsudkem bez jednání podle § 51 odst. 1 s.ř.s., protože účastníci projevili s takovým procesním postupem souhlas.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 1 s.ř.s., kdy žalovaný, který měl v řízení úspěch, se práva na náhradu nákladů řízení vzdal, přičemž nebylo zjištěno, že by v souvislosti s tímto řízením mu vznikly náklady přesahující rámec jeho běžné administrativní činnosti.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou vyhotoveních u Nejvyššího správního Pokračování
- 7 -
10A 80/2014

soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s.ř.s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

Krajský soud v Českých Budějovicích

dne 19. září 2014

Předsedkyně senátu:

JUDr. Věra Balejová v.r.

Za správnost vyhotovení: Zdeňka Soukupová

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru