Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

10 A 69/2010 - 39Rozsudek KSCB ze dne 03.01.2011

Prejudikatura

7 As 33/2010 - 99


přidejte vlastní popisek

10A 69/2010 – 39

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Věry Balejové a soudkyň JUDr. Marie Krybusové a Mgr. Heleny Nutilové v právní věci žalobce LIHO – Blanice, spol. s r.o., se sídlem v Blanici 11, okres Tábor, zast. JUDr. Marcelou Scheeovou, advokátkou v Praze 1, Štupartská 4, proti žalované Státní zemědělské a potravinářské inspekci – inspektorátu pro kraj Jihočeský a Vysočina, se sídlem v Táboře, Purkyňova 2533, o žalobě proti rozhodnutí ze dne 5.8.2010, č.j. BU370-11/2010, takto:

Rozhodnutí Státní zemědělské a potravinářské inspekce – inspektorátu pro kraj Jihočeský a Vysočina v Táboře ze dne 5.8.2010, č.j. BU370-11/2010, a opatření téhož orgánu ze dne 23.6.2010, č. PO57-30536/10/D se zrušují pro vady řízení a věc se vrací žalované k dalšímu řízení.

Žalovaná je povinna zaplatit žalobci na náhradě nákladů řízení částku 7 760,- Kč ve lhůtě tří dnů od právní moci tohoto rozsudku k rukám právní zástupkyně žalobce.

Odůvodnění:

Žalobou, doručenou dne 18.10.2010 Krajskému soudu v Českých Budějovicích, se žalobce domáhal přezkoumání rozhodnutí žalované ze dne 5.8.2010, č.j. BU370-11/2010, jímž nebylo vyhověno námitkám žalobce proti opatření žalované k odstranění zjištěných Pokračování
- 2 -
10A 69/2010

nedostatků spočívající v uvedení skladu lihovin do čistého stavu, provedení celkové sanitace skladu a opravení stěny s opadávající omítkou.

Žalobce namítá nepřezkoumatelnost rozhodnutí žalované i jejího opatření. Proti opatření byly podány blanketní námitky, které byly doplněny faxovým podáním. Z opatrnosti je namítáno, že bylo rozhodnuto dříve než byly námitky žalobce doručeny. Žalobce zopakoval uplatněné námitky a rozhodnutí žalované vytkl, že opatřen íbylo vydáno dříve než proběhla kontrola, obsah protokolu o kontrole není pravdivý, protože jednatel žalobce se s protokolem neseznámil a seznámit nemohl pro souběžně probíhající inventarizaci prováděnou celním úřadem. Samotné opatření v protokolu uvedeno není. Nesprávnost data opatření nebylo možno zhojit následně v listině nesouvisející s danou kontrolou. Opatření má nedostatky se zřetelem k požadavkům správního řádu, označení adresáta není dostatečné, nepostačuje uvést právní ustanovení, k jejichž porušení mělo dojít. Nebylo vysvětleno, v čem má porušení hygieny potravin spočívat. Šlo-li o skladování potravin v hermeticky uzavřených lahvích, neplatí z hlediska hygieny potravin a uspořádání skladovacích prostor nároky tvrzené žalovanou.

Žalovaná navrhla zamítnutí žaloby. V datování opatření se jednalo o zřejmou nesprávnost, napadené opatření je nedílnou součástí protokolu o kontrole, se kterým se žalobce seznámil a námitku nevznesl. Provedení oprav zřejmých nesprávností lze provést dalším protokolem. Při aplikaci nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 852/2004, o hygieně potravin, žalobce nesprávně vychází z názvu nařízení. Tento předpis požaduje udržovat provozovny v čistotě a dobrém stavu, což se vztahuje i na skladové prostory. Jedná se o základní a obecný předpoklad hygieny na provozovně, který musí být každým provozovatelem potravinářského podniku dodržován. Vyjadřuje se přesvědčení o tom, že uložená opatření jsou zcela jasná. Odkazuje se na stav provozovny.

Ze spisů žalované vyplynuly následující podstatné skutečnosti:

Dne 23.6.2010 byla v provozovně žalobce provedena kontrola, která se m.j. týkala hygienických požadavků podle předpisů Evropské unie o hygieně potravin. Zjišťuje se, že provozovatel potravinářského podniku neudržoval potravinářský provoz v čistotě a dobrém skladu, ve skladu lihovin bylo shledáno, že sklad není udržován v dobrém a čistém stavu, podlahy v celém skladu jsou silně zaneseny prachem, nánosy nečistot a zbytky obalových materiálů, v rohu skladu u vstupních dveří byly nahromaděny nečistoty, zbytky obalových materiálů, zbytky palet, stěny v rozích jsou pokryty pavučinami, z boční stěny opadává malba a omítka, stav je doložen fotodokumentací. Uzavírá se, že provozovatel potravinářského podniku nezajistil požadavky ustanovení přílohy II kapitoly I odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 582/2004, o hygieně potravin, a tím porušil ustanovení kapitoly II článek 4 odst. 2 nařízení. Žalobci bylo uloženo opatření k nápravě zjištěného stavu č. PO57-30536/10/D. Termín ke splnění opatření byl stanoven do 2.7.2010. V protokole se uvádí, že provedení kontroly byl přítomen Jaroslav Rosol, jednatel společnosti. Ten byl s obsahem protokolu seznámen, odmítl jej podepsat a převzít.

Opatření č. PO57-30536/10/D datované 22.6.2010 bylo dále vyhotoveno na samostatné listině, u data opatření je poznamenána oprava s odkazem na protokol ze 14.7.2010. Opatření má stejný obsah jako opatření uvedené v kontrolním protokolu, doplňuje Pokračování
- 3 -
10A 69/2010

se odkaz na právní normu, podle které bylo opatření uloženo a obsahuje poučení o možnosti podat námitky.

Protokol o kontrole byl žalobci zaslán poštou.

Žalobce udělil dne 31.12.2009 J.M. zmocnění k přebírání listovních zásilek adresovaných žalobci.

Při kontrole dne 14.7.2010 bylo m.j. zjišťováno plnění opatření uložené pod č. PO57-30536/10/D. Při kontrole bylo shledáno, že sklad lihovin je uklizený, pavučiny, nečistoty a zbytky obalových materiálů a palet nebyly zjištěny. Boční stěna skladu nebyla v dobrém stavu, nebyla opravena. Dále opadává omítka a malba. Opatření nebylo splněno v plném rozsahu, a proto došlo k uložení nového opatření č. PO61-30536/10/D.

Dne 7.7.2010 žalobce podal blanketní námitky proti opatření č. PO57-30536/10/D a současně sdělil, že budou právním zástupcem žalobce doplněny. Současně byly uplatněny námitky do protokolu o kontrole, kdy žalobce uvedl, že jednatel žalobce při kontrole přítomen být nemohl pro současně probíhající místní šetření prováděné Celním úřadem v Táboře.

Odůvodnění námitek žalobce podané faxem převzal žalovaný dne 3.8.2010. Dne 5.8.2010 byly námitky potvrzeny písemně.

Námitky byly projednány napadeným rozhodnutím, které je odůvodněno tím, že nesprávné uvedení data je zřejmou nesprávností, která vznikla chybou v psaní. Ta byla napravena při následné kontrole dne 14.7.2010. Jednatel společnosti se s opatřením seznámil a věděl, o jaké opatření se jedná. V průběhu kontroly byly zjištěny nedostatky hygienického rázu odporující předpisům evropského práva, což vedlo k uložení opatření k zajištění zjištěných nedostatků. Subjekt, jemuž se opatření ukládá, je identifikován identifikačním číslem, odkazuje se na kontrolní zjištění, co má kontrolovaná osoba učinit a jaký právní předpis byl porušen. Dále se stanoví termín splnění opatření. Nařízení č. 852/2004 se vztahuje na provozovatele potravinářských podniků. Povinností žalovaného není doslovná citace znění příslušného ustanovení právního předpisu, který byl porušen. Daný předpis se vztahuje též na skladování potravinářských výrobků.

Krajský soud přezkoumal napadené rozhodnutí podle § 75 odst. 2 s.ř.s., v mezích daných žalobními body, a dospěl k závěru, že žaloba je důvodná.

V žalobě je především namítána nepřezkoumatelnost opatření uloženého žalobci
í je popsán skutkový stav a je činěn k odstranění hygienických závad ve skladu. V opatřen

odkaz na právní normu evropského práva, se kterou je zjištěný stav skladu v rozporu.

Při úsudku o přezkoumatelnosti opatření vychází soud z rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 9.6.2010 č.j. 7 As 33/2010-99, ve kterém jsou vyjádřeny požadavky kladené na opatření žalované ukládaná podle zákona o státní zemědělské a potravinářské inspekci. Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku především vyjádřil názor, že opatření není akt neformální, ale jedná se o akt státní správy, který se řídí správním řádem a musí mít obsahové náležitosti správním řádem předepsané. Zákon o státní potravinářské inspekci použití správního řádu nevylučuje, a proto je zapotřebí postupovat podle § 180 odst. 1 Pokračování
- 4 -
10A 69/2010

správního řádu, podle kterého tam, kde správní orgány vydávají rozhodnutí, postupují v otázkách, jejichž řešení je nezbytné, podle správního řádu. Protože opatřením je zasahováno do subjektivních práv žalobce, má opatření povahu rozhodnutí. Na postup při vydávání opatření je nezbytné aplikovat správní řád. Proto je na opatření zapotřebí vztáhnout požadavky § 68 a § 69 správního řádu. To znamená, že rozhodnutí musí m.j. obsahovat odůvodnění odpovídající § 68 odst. 3 správního řádu.

Podle § 12 odst. 1 s.ř.s. Nejvyšší správní soud m.j. zajišťuje jednotu a zákonnost rozhodování tím, že rozhoduje o kasačních stížnostech. V označeném rozsudku Nejvyšší správní soud dovodil, že opatření k odstranění závad zjištěných při kontrole žalovaného má povahu rozhodnutí, které musí odpovídat správnímu řádu. Náležitosti správního rozhodnutí obsahuje § 68 správního řádu. Těmto požadavkům dané opatření nevyhovuje. Především chybí řádné označení účastníka řízení, je-li zákonem požadováno označit jej názvem a sídlem. Uvedení identifikačního čísla proto nepostačuje. Chybné datování opatření představuje zřejmou nesprávnost, kterou lze napravit postupem podle § 70 správního řádu, což se také v souzené věci stalo.

Skutková zjištění o závadách v hygieně skladu jsou v opatření popsána, chybí však výklad právních předpisů Evropské unie, které byly při ukládání opatření aplikovány. Požaduje-li ustanovení § 68 odst. 3 správního řádu vyložit užité právní předpisy, pak pouhý odkaz na ně nepostačuje. To má význam pro subjekt, kterému je opatření ukládáno, aby se mohl proti uloženému opatření svými námitkami bránit. Není-li z uloženého opatření zřejmé, v čem porušení právních předpisů spočívá, má daný subjekt omezenou možnost uloženému opatření se bránit. V důsledku nedostatečného odůvodnění opatření je pak kontrolovaný subjekt omezen při uplatnění námitek.

Za dané situace opatření žalované postrádá náležitosti předepsané správním řádem, v důsledku čehož není přezkoumatelné. Tato vada se pak projevuje v rozhodnutí žalované, jestliže ten posoudil uplatněné námitky proti nepřezkoumatelnému opatření jako nedůvodné. Takovým postupem zhojil vadu prvostupňového opatření, kterou však nevyhověním námitkám napravit nelze. Výklad aplikace evropského práva byl proveden odvolací instancí, což ve svém důsledku znamená porušení dvojinstančnosti řízení o námitkách.

Soud proto uzavřel, že napadené rozhodnutí a prvostupňové opatření je v rozporu s právními předpisy uvedenými v předchozí pasáži rozsudku.

Vzhledem k těmto důvodům krajský soud podle § 78 odst. 1 s.ř.s. napadené rozhodnutí zrušil pro vady řízení. Současně postupem podle § 78 odst. 3 s.ř.s. zrušil prvostupňové opatření, které neodpovídá požadavkům správního řádu.

Poznamenává se, že z protokolu ze dne 14.7.2010 je seznatelné, že většina hygienických závad zjištěných ve skladu byla odstraněna, přetrvává závadný stavební stav jedné stěny, který byl předmětem uložení dalšího opatření.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 1 s.ř.s. a vychází ze skutečnosti, že žalobce měl v řízení úspěch. Proto mu na náhradě nákladů řízení byla přiznána částka 7 760,- Kč, představující zaplacený soudní poplatek v hodnotě 2 000,- Kč, odměnu Pokračování
- 5 -
10A 69/2010

advokáta za 2 úkony právní služby po 2 100,- Kč, 2x režijní paušál po 300,- Kč a 960,- Kč na dani z přidané hodnoty, které je právní zástupkyně žalobce plátcem.

Podle § 76 odst. 1 písm. c) s.ř.s. nebylo třeba k projednání žaloby nařizovat jednání, protože rozhodnutí jsou zrušována pro podstatné porušení ustanovení o řízení před správním úřadem, protože porušení procesních předpisů mohlo mít za následek nezákonné rozhodnutí o věci samé.

Poučení: Proti tomuto rozsudku lze podat kasační stížnost do dvou týdnů od doručení jeho písemného vyhotovení k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně, z důvodů podle § 103 odst. 1 s.ř.s. prostřednictvím soudu podepsaného ve dvou stejnopisech.

Krajský soud v Českých Budějovicích

dne 3. ledna 2011

Předsedkyně senátu:

JUDr. Věra Balejová v.r.

Za správnost vyhotovení: Šárka Vondřejcová

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru