Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

10 A 68/2010 - 8Usnesení KSCB ze dne 26.10.2010


přidejte vlastní popisek

10A 68/2010 - 8

USNESENÍ

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Krybusové a soudkyň JUDr. Věry Balejové a Mgr. Heleny Nutilové v právní věci žalobce Ing. M.N., proti žalovanému Magistrátu města České Budějovice, IČ 00244732, nám. Přemysla Otakara II. 1,2, 370 92 České Budějovice, o žalobě ze dne 17.10.2010, takto:

Žaloba ze dne 17.10.2010 se odmítá.

Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Českých Budějovicích obdržel dne 18.10.2010 žalobu žalobce ze dne 17.10.2010 nazvanou jako „Stížnost na nesprávné sečtení hlasů a ovlivňování voleb do zastupitelstva města České Budějovice“. V žalobě žalobce namítá nesprávné sečtení hlasů v některých okrscích (např. 3, 20 26, 30 43, 48, 61, 71, 77, 78, 79, 84, 85) pro zemřelého kandidáta Mgr. Josefa Cepáka za stranu Otevřená společnost a zelení, jenž získal 0%, zatímco ostatní kandidáti za tuto stranu nikdy 0% neměli. Žalobce požaduje kontrolu hlasů v těchto okrscích a přepočtení výsledků voleb. Nebylo podle něho jasné, zda hlas pro tohoto kandidáta je platný nebo ne, neboť vystavením letáčku vedle vyškrtnutého kandidáta TOP 09 jasně vyplývá ovlivnění voleb.

Z každého podání musí být zřejmé, čeho se týká, kdo jej činí, proti komu směřuje, co navrhuje, a musí být podepsáno a datováno [§ 37 odst. 3 § 37 odst. 5 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s.ř.s.“)]. Podání ze dne 17.10.2010 nebylo možné vyhodnotit jako podání dostatečně určité a srozumitelné, a to jak po obsahové, tak i po věcné stránce, aby bylo zřejmé, čeho se žalobce domáhá. Soudní řád správní tak tímto potvrzuje dispoziční zásadu podatele při koncipování svého podání i v rámci správního soudnictví. Této zásadě ovšem musí na druhé straně odpovídat také určitá srozumitelnost a jednoznačnost požadavku, jenž je příslušnému soudu adresován. Jde tedy v prvé řadě o to, aby bylo zřejmé, čeho se žalobce domáhá.

Krajský soud, vědom si své základní povinnosti o potřebě poskytnout za každých okolností řádné poučení o procesních právech a povinnostech účastníkům řízení dostál této své Pokračování
- 2 -
10A 68/2010

povinnosti zevrubným, srozumitelným a návodným způsobem v rámci usnesení ze dne 18.10.2010, čj. 10A 68/2010-2, v němž žalobci uložil ve lhůtě do 22.10.2010 odstranit vady podání ze dne 17.10.2010 z toho důvodu, aby se jím mohl odpovídajícím způsobem zabývat. Krajský soud podatele upozornil na specifika soudního přezkumu ve věcech volebních, jakož i na variabilitu přípustných žalob s tím, že jej rovněž poučil o obsahové stránce takových žalob, a to ve smyslu konkrétních ustanovení soudního řádu správního vztahujících se ke konkrétnímu typu řízení. Žalobci bylo usnesení doručeno dne 20.10.2010.

Ve stanovené lhůtě ani do doby rozhodování soudu žalobce vady žaloby neodstranil. Soud v této souvislosti připomíná, že není jeho povinností za podatele obsah podání domýšlet či jiným způsobem zjišťovat, když k tomuto účelu slouží institut výzvy podle ustanovení § 37 odst. 5 s.ř.s. a soud jej v plné míře využil. Z ničeho navíc ani nevyplývá, že by soud, pokud po řádné výzvě nedojde k odstranění vad podání, byl povinen činit výzvu opakovaně, jak ostatně potvrzuje i stávající judikatura Nejvyššího správního soudu (srov. čj. 8 Ans 4/2008-167 ze dne 19.8.2008). Navíc soud podatele o možných důsledcích případného neodstranění vytýkaných vad v usnesení čj. 10 A 68/2010-2 náležitě poučil.

Jelikož nebyly ze strany žalobce odstraněny ve stanovené lhůtě ani do doby rozhodování soudu vytýkané vady žaloby ze dne 17.10.2010 a bez odstranění těchto vad nelze pokračovat v řízení event. tímto podáním vyvolaném, protože soudu nebyl jednoznačně sdělen předmět řízení (tj. čeho se podání týká a co a proti komu podatel požaduje), odmítl soud takové podání podle ustanovení § 37 odst. 5 s.ř.s.

Pokud jde o lhůtu k podání žaloby na neplatnost hlasování, na neplatnost voleb nebo na neplatnost volby kandidáta, je třeba tento návrh podat nejpozději 10 dnů po vyhlášení výsledků voleb do zastupitelstev obcí. Státní volební komise vyhlásila a uveřejnila celkové výsledky voleb do zastupitelstev obcí konaných ve dnech 15. a 16. října 2010 v Hospodářských novinách v úterý dne 19. října 2010. Od středy 20. října 2010 tedy začala plynout 10 denní lhůta pro podání návrhu.

Žaloba ze dne 17.10.2010 byla soudu doručena dne 18.10.2010. Lhůta pro podání žaloby však začala běžet až dne 20.10.2010. Jestliže se jedná o žalobu na neplatnost hlasování, na neplatnost voleb nebo na neplatnost volby kandidáta, což měl žalobce v rámci opravy žaloby, ke které byl usnesením ze dne 18.10.2010, čj. 10 A 68/2010 – 2 vyzván, vyjasnit, pak soudu nezbývá, než tuto žalobu odmítnout také podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. b) s.ř.s. jako předčasnou.

Pokračování
- 3 -
10A 68/2010

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 s.ř.s. a vychází ze zásady, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, jestliže bylo řízení zastaveno.

Poučení o opravném prostředku

Proti tomuto usnesení není řádný opravný prostředek přípustný.

Krajský soud v Českých Budějovicích

dne 26.10.2010

Předsedkyně senátu:

JUDr. Marie Krybusová v.r.

Za správnost vyhotovení: Šárka Vondřejcová

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru