Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

10 A 66/2011 - 24Rozsudek KSCB ze dne 31.08.2011

Prejudikatura

4 Azs 72/2008 - 100

Oprav. prostředek / ústav. stíž.
5 As 122/2011 (zamítnuto)

přidejte vlastní popisek

10A 66/2011 – 24

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Krybusové a soudců JUDr. Milana Tripese a Mgr. Heleny Nutilové v právní věci žalobce Š. Ch., zastoupeného Ing. Mgr. Ondřejem Horázným, obecným zmocněncem, bytem Praha 3, Čajkovského 1/1289, proti žalovanému Krajskému úřadu – Jihočeského kraje České Budějovice, odboru dopravy a silničního hospodářství, U Zimního stadionu 1952/2, o žalobě žalobce proti rozhodnutí žalovaného ze dne 4.7.2011, č.j. KUJCK/19232.3/2011/ODSH/ivmi, takto:

Rozhodnutí Krajského úřadu - Jihočeského kraje České Budějovice, odboru dopravy a silničního hospodářství ze dne 4.7.2011, č.j. KUJCK/19232.3/2011/ODSH/ivmi, se zrušuje pro vady řízení a věc se vrací žalovanému k dalšímu řízení.

Žalovaný je povinen zaplatit žalobci na náhradě nákladů řízení částku 2 000,- Kč ve lhůtě tří dnů od právní moci rozsudku k rukám zástupce žalobce.

Odůvodnění:

I. Vymezení věci.

/1/ Žalobou doručenou dne 9.8.2011 Krajskému soudu v Českých Budějovicích se žalobce domáhal přezkoumání rozhodnutí žalovaného, kterým bylo zamítnuto jeho odvolání proti rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje České Budějovice, odboru dopravy a silničního hospodářství ze dne 4.7.2011, č.j. KUJCK/19232.3/2011/ODSH/ivmi, kterým bylo zamítnuto odvolání žalobce proti rozhodnutí Městského úřadu Blatná, odboru dopravy, č.j. MUBL 3467/2011 ze dne 29.3.2011 a toto rozhodnutí potvrzeno.

Pokračování
- 2 -
10A 66/2011

/2/ Žalobce napadl rozhodnutí v bodě I., kterým bylo zamítnuto jeho odvolání proti rozhodnutí Městského úřadu Blatná ze dne 29.3.2011 č.j. MUBL 3467/2011 a toto rozhodnutí potvrzeno. V žalobě vylíčil podstatné skutečnosti, které mají pro věc význam. Namítl porušení práva na spravedlivý proces v řízení o námitkách. To podle názoru žalobce spočívalo v tom, že se žalovaný neřídil právním názorem Ministerstva dopravy, který byl vysloven v jeho rozhodnutí č.j. 944/2010-160-SPR/3. Ministerstvo dopravy zavázalo prvostupňový orgán, aby v novém řízení o námitkách žalobce posoudil záznam čtyř bodů provedený za přestupek na základě příkazu vydaného Magistrátem města Pardubice č.j. OVVP-428/07-D/13 ze dne 2.5.2007. Byla-li by totiž tato námitka hodnocena jako oprávněná a provedena oprava v záznamu bodů, muselo by být v důsledku toho konstatováno po přepočtení celkového počtu bodů, že žalobce nedosáhl k 20.10.2008 dvanácti bodů a nepozbyl řidičské oprávnění. Prvostupňový orgán se však meritornímu posouzení věci vyhnul s tvrzením, že námitky lze podat pouze do pěti pracovních dnů od doručení oznámení o dosažení 12 bodů. Žalovaný správní orgán námitky žalobce zamítl a záznam bodů potvrdil. Absencí meritorního rozhodnutí bylo porušeno právo žalobce na spravedlivý proces a napadené rozhodnutí bylo vydáno v rozporu s § 123f odst. 1 – 3 zákona o silničním provozu a § 97 odst. 3 správního řádu. Správní orgán upřel žalobci právo na meritorní rozhodnutí ve věci. Přitom zákon o silničním provozu neomezuje podání námitek, a to z důvodu ochrany práv účastníka řízení. Žalobce odkázal i na judikát NSS č.j. 9 As 96/2008-44, který se problematikou řízení o námitkách proti záznamu o bodů zabýval. Žalobce dále namítl nepřezkoumatelnost rozhodnutí, které se nevypořádalo s žalobcovým tvrzením a pouze opisovalo z blíže nespecifikovaného rozsudku NSS. Dále bylo porušeno právo žalobce vyjádřit se ke všem podkladům pro rozhodnutí před jeho vydáním. Žalobce současně navrhl, aby soud odložil vykonatelnost napadeného rozhodnutí. Žalobce je zaměstnán jako řidič a ztrátou řidičského oprávnění by ztratil i možnost obživy. Bylo navrženo zrušení rozhodnutí žalovaného a vrácení věci k dalšímu řízení.

II. Stručné shrnutí vyjádření žalovaného správního orgánu.

/3/ Žalovaný správní orgán navrhl zamítnutí žaloby. Vyslovil souhlas s tím, aby ve věci bylo rozhodnuto bez nařízeného jednání. Žalovaný zdůraznil, že žalobce se proti záznamu 12 bodů nebránil, nebránil se ani ztrátě řidičského oprávnění a s tímto stavem byl srozuměn. Rovněž složil zkoušky z odborné způsobilosti a požádal o vrácení řidičského oprávnění. Námitka byla podaná až v době, kdy měl v registru řidičů žalobce nula bodů. Žalovaný vyslovil otázku, z jakého důvodu zmocněnec nepoučil svého klienta o možnosti podat námitky proti záznamu bodů před vykonáním zkoušky odborné způsobilosti, když provozovatel autoškoly a zmocněnec jsou totožné subjekty. Žalovaný nespatřuje ve svém rozhodnutí porušení vázanosti právním názorem Ministerstva dopravy, neboť v jeho rozhodnutí bylo uvedeno, že bude nutné posoudit opakovaně záznam čtyř bodů. Žalovaný jako odvolací orgán námitku vyhodnotil a vzhledem k dalším souvislostem ji meritorně neposuzoval. K návrhu žalobce na přiznání odkladného účinku žalobě se žalovaný nepřiklonil.

III. Obsah správních spisů.

/4/ Ze správních spisů, které si soud vyžádal, vyplynuly následující rozhodné skutečnosti: Pokračování
- 3 -
10A 66/2011

/5/ Dne 22.9.2008 bylo žalobci doručeno na jeho žádost sdělení Městského úřadu Blatná obsahující výpis z evidenční karty řidiče, ve kterém bylo zaznamenáno 9 bodů v bodovém hodnocení porušení povinností stanovených zákonem. Městský úřad v Blatné dne 20.10.2008 zaslal žalobci pod č.j. MUBL 11940/2008/Jan podle § 123c odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb. oznámení o dosažení 12 bodů v bodovém hodnocení a výzvu k odevzdání řidičského průkazu v důsledku pozbytí řidičského oprávnění. Žalobce byl poučen o tom, že proti provedení záznamu bodů může podat námitky. Dne 29.4.2010 ve 22.54 hod. překročil žalobce jako řidič motorového vozidla na pozemní komunikaci II/602 v obci Nový Hubenov nejvyšší dovolenou rychlost jízdy v obci. Hlídkou oddělení silničního dohledu, odboru služby dopravní policie Jihlava mu bylo sděleno, že motorové vozidlo řídil, ačkoli nebyl držitelem řidičského oprávnění z důvodu jeho ztráty na základě dosažení 12 bodů v bodovém hodnocení. Dne 30.4.2010 obdržel žalobce na vyžádání výpis z bodového hodnocení řidiče, z něhož vyplývalo, že aktuální stav bodového hodnocení je 12 bodů a tento výpis se lišil od výpisu z 22.9.2008 pouze záznamem přestupku ze dne 30.8.2008, za který mu byly zaznamenány dva body. Ve spise je založen doklad o absolvování přezkoušení z odborné způsobilosti žalobce ze dne 2.6.2010, žádost žalobce o vrácení řidičského oprávnění a rozhodnutí Městského úřadu Blatná o navrácení řidičského oprávnění žalobci ze dne 4.6.2010 č.j. MUBL 6309/2010.

/6/ Dne 4.6.2010 žalobci bylo doručeno rozhodnutí Magistrátu města Jihlavy ze dne 21.5.2010 č.j. OD/6844/2010-7, kterým byl žalobce uznán vinným z přestupku podle § 22 odst. 1 písm. e/ bod 1 a dle ustanovení § 22 odst. 1 písm. f/ bod 3 zákona o přestupcích porušením ustanovení § 3 odst. 3 písm. a/ a § 18 odst. 4 zákona o silničním provozu. Žalobci byla uložena pokuta ve výši 27.000 Kč a zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel po dobu 14 měsíců. Dne 9.6.2010 se na úřad dostavil zástupce žalobce Ing. Mgr. Horázný. Vznesl námitku ohledně nesprávného záznamu v bodovém hodnocení, a to na základě příkazu vydaného Magistrátem města Pardubic č.j. OVV/P-428/07-D/13 ze dne 2.5.2007, který byl proveden neoprávněně. Tímto byla podána námitka podle § 123f odst. 1 zákona o silničním provozu.

/7/ Žalobce podal dne 17.6.2010 proti rozhodnutí Magistrátu města Jihlavy ze dne 21.5.2010 odvolání. Zejména uvedl, že je nepravdivý výpis z evidenční karty řidiče vydaný Městským úřadem Blatná dne 22.9.2008 a vyslovil podezření na protiprávní záznam čtyř bodů v registru řidičů na základě příkazu vydaného Magistrátem města Pardubic. Městský úřad v Blatné vydal dne 22.6.2010 usnesení č. j. MUBL 6477/2010, kterým bylo řízení o námitkách žalobce zastaveno. Proti tomuto usnesení podal žalobce dne 7.7.2010 odvolání. Krajský úřad Jihočeského kraje rozhodnutím ze dne 23.9.2010 změnil výrok usnesení správního orgánu prvního stupně ze dne 22.6.2010. Věcně však odvolání vyhověno nebylo. Žalobce dále podal podnět k přezkumnému řízení dne 12.11.2010, na základě kterého Ministerstvo dopravy, odbor provozu silničních vozidel dne 22.12.2010 zrušilo rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje ze dne 23.9.2010, jakož i usnesení Městského úřadu Blatná dne 22.6.2010 a věc vrátilo tomuto úřadu k dalšímu řízení. Účinky rozhodnutí ve zkráceném přezkumném řízení nastaly ode dne právní moci obou přezkoumávaných rozhodnutí, tedy ode dne 4.10.2010. Ministerstvo dopravy v rozhodnutí vyslovilo závazný právní názor, podle kterého měl správní orgán žádost žalobce, respektive námitku ohledně záznamu čtyř bodů posuzovat věcně, neboť pokud by bylo zjištěno, že žalobce nikdy nedosáhl dvanácti bodů a nikdy neztratil řidičské oprávnění, nemohl by se dopustit přestupku spočívajícího v řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění. O námitkách žalobce mělo být dle názoru Ministerstvo dopravy nepochybně rozhodnuto meritorně a nikoli pouze procesně. Dále je v rozhodnutí uvedeno, že v novém řízení o námitkách žalobce bude nutné Pokračování
- 4 -
10A 66/2011

posoudit opakovaně záznam čtyř bodů provedený za přestupek na základě příkazu vydaného Magistrátem města Pardubic. Bude-li námitka vyhodnocena jako oprávněná a bude tedy provedena oprava záznamu bodů, bude muset být v důsledku toho konstatováno po přepočtení celkového počtu bodů, že žalobce nedosáhl k 20.10.2008 dvanácti bodů a nepozbyl řidičské oprávnění. V návaznosti na to by pak případně bylo nutné posoudit zákonnost respektive opodstatněnost rozhodnutí Magistrátu města Jihlavy ze dne 4.6.2010, kterým byl žalobce uznán vinným z přestupku podle ustanovení § 22 odst. 1 písm. e/ bod 1 zákona o silničním provozu. Pak by bylo nutné zrušit i rozhodnutí Městského úřadu Blatná ze dne 4.6.2010, kterým bylo rozhodnuto o vrácení řidičského oprávnění žalobci.

/8/ O námitkách žalobce rozhodl Městský úřad Blatná, odbor dopravy opakovaně dne 29.3.2011 citujíc přitom i závěr rozhodnutí ministerstva dopravy vyslovený v jeho rozhodnutí ze dne 22.12.2010 tak, že námitky žalobce se zamítají a záznam o dosaženém počtu bodů se potvrzuje. Z odůvodnění rozhodnutí je dále zřejmé, že žalobce podal námitky v časovém úseku, kdy již v evidenci měl nula bodů, přičemž nevyužil možnosti podat námitky proti záznamu čtyř bodů mnohem dříve a z toho důvodu nelze námitkám pro jejich zjevnou nedůvodnost vyhovět. Podle názoru prvostupňového orgánu by námitky musely být podány nejpozději před vydáním rozhodnutí úřadu o vrácení řidičského oprávnění, neboť v době po vydání tohoto rozhodnutí měl žalobce záznam nula bodů. O odvolání žalobce rozhodl žalovaný správní orgán dne 4.7.2011 pod č.j. KUJCK/19232.3./2011/ODSH/ivmi tak, že odvolání žalobce zamítl a rozhodnutí Městského úřadu v Blatné ze dne 29.3.2011 č.j. MUBL 3467/2011 potvrdil. Stalo se tak s odůvodněním, že námitka proti záznamu čtyř bodů byla v době jejího podání neakceptovatelná, neboť žalobce měl v registru řidičů nula bodů a podléhal novému bodovému hodnocení. Ohledně nepravdivého osvědčení o stavu bodů ze dne 22.9.2008 odvolací orgán uvedl odkaz na ustanovení § 123f odst. 1 zákona o silničním provozu a odkázal na možnost zpochybnění v době oznámení celkového počtu 12 bodů.

IV. Právní názor soudu.

/9/ Krajský soud přezkoumal napadené rozhodnutí podle § 75 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb. soudního řádu správního /dále jen s.ř.s./, v mezích daných žalobními body a dospěl k závěru, že žaloba byla důvodná, rozhodnutí žalovaného správního orgánu soud zrušil pro podstatné porušení ustanovení řízení před správním orgánem, mohlo-li mít za následek nezákonné rozhodnutí o věci samé.

/10/ Žalobce jako hlavní žalobní námitku uvedl porušení práva na spravedlivý proces v řízení o námitkách včetně porušení základních zásad činnosti správního orgánu, neboť správní orgány nerespektovaly ustanovení § 97 odst. 3 správního řádu, podle kterého jsou správní orgány vázány právním názorem příslušného správního orgánu v případě zrušení rozhodnutí a vrácení věci k dalšímu řízení. Tuto žalobní námitku soud považuje za důvodnou.

/11/ V souzené záležitosti je zapotřebí poukázat na závazný právní názor Ministerstva dopravy, odboru provozu silničních vozidel, který byl vysloven v rozhodnutí tohoto orgánu ze dne 22.12.2010 č. j. 944/2010-160-SPR/3. Ostatně prvostupňový správní orgán Městský úřad v Blatné, odbor dopravy v rozhodnutí ze dne 29.3.2011 rovněž toto rozhodnutí zmiňuje. Městský úřad v Blatné uvedl, že Ministerstvo dopravy ve svém rozhodnutí postup pro posouzení důvodnosti námitky žalobce podrobně nespecifikuje a z toho důvodu prvostupňový správní orgán stanovil sám rozhodné okamžiky, které podle jeho názoru mají vliv na způsob vyřízení námitek. Prvostupňový orgán na základě takto nastíněného postupu dospěl k závěru, že námitkám nelze vyhovět pro zjevnou nedůvodnost, neboť byly uplatněny v době, kdy Pokračování
- 5 -
10A 66/2011

žalobce měl v evidenci bodového hodnocen í řidiče nula bodů, a tudíž za tohoto stavu nelze námitky shledat oprávněnými a úřadu nepřísluší přezkoumávat rozhodnutí, neboť je třeba vycházet z toho, že žalobce nebyl v době spáchání přestupku držitelem řidičského oprávnění. Tento postup je podle hodnocení soudu v rozporu s ustanovením § 97 odst. 3 správního řádu. Podle tohoto ustanovení rozhodnutí, které bylo vydáno v rozporu s právními předpisy, příslušný správní orgán zruší nebo změní, popřípadě zruší a věc vrátí odvolacímu orgánu nebo správnímu orgánu prvního stupně; tyto správní orgány jsou vázány právním názorem příslušného správního orgánu. Z dikce tohoto ustanovení jednoznačně vyplývá, že správní úřady, které po zrušení rozhodnutí v přezkumném řízení budou ve věci znovu rozhodovat, jsou právním názorem přezkoumávajícího správního úřadu obsaženém v rozhodnutí přímo vázáni a nesmí rozhodnout v rozporu s ním, popřípadě nesmí v řízení ignorovat navržený rozsah dokazování, a to pod přímou sankcí. Jedinou výjimkou jsou případy, kdy právní názor je v tak zásadním rozporu se zákonem, že v sobě obsahuje požadavek či předpoklad trestného jednání. V dané záležitosti rozhodnutí Ministerstva dopravy, odboru provozu silničních vozidel, v rozhodnutí ze dne 22.12.2010, kterým zrušilo rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje ze dne 23.9.2010 a současně usnesení Městského Úřadu v Blatné ze dne 22.6.2010 ve zkráceném přezkumném řízení závazný právní názor vyslovilo. V prvé řadě je třeba poukázat na to, že Ministerstvo dopravy přisvědčilo žalobci v tom směru, že ověřený výpis z informačního systému veřejné správy žalobcovy evidenční karty řidiče je veřejnou listinou, má charakter osvědčení podle části čtvrté správního řádu a tento výpis uvedl žalobce v omyl. Rovněž orgán provádějící přezkum přisvědčil žalobci v tom směru, že krajský úřad nesprávně interpretoval ustanovení upravující institut námitky podle § 123f odst. 1 zákona o silničním provozu ohledně lhůty pro podání námitek. Orgán přezkumu návodně uvedl, že pokud by se byl správní orgán námitkou věcně zabýval a zjistil, že je opodstatněná, a tudíž že žalobce nikdy nedosáhl dvanácti bodů a nikdy neztratil řidičské oprávnění, nemohl by se dopustit přestupku spočívajícího v řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění. Jako nesprávný postup byl označen postup správních orgánů, kterým řízení o námitce zastavily z důvodu zjevné právní nepřípustnosti. Námitka by mohla být tímto způsobem hodnocena pouze za situace, že by případná oprava v záznamu nemohla mít žádný dopad do právního postavení dotčeného řidiče, tedy žalobce. Orgán zdůraznil, že v daném případě tomu tak nebylo a o námitkách mělo být rozhodnuto meritorně a nikoliv procesně. Ministerstvo dopravy v rozhodnutí uvedlo, že „v novém řízení o námitkách žalobce bude nutné posoudit opakovaně záznam čtyř bodů provedený za přestupek na základě příkazu vydaného Magistrátem města Pardubic č.j. OVV/P-428/07-D/13 ze dne 2.5.2007. Bude-li námitka vyhodnocena jako oprávněná a tedy bude provedena oprava v záznamu bodů, bude muset být v důsledku tohoto konstatováno po přepočtení celkového počtu bodů, že žalobce nedosáhl k 20.10.2008 dvanácti bodů a nepozbyl řidičské oprávnění. V návaznosti na to by pak případně bylo nutné posoudit zákonnost, respektive opodstatněnost rozhodnutí Magistrátu města Jihlavy, č.j. OD/6844/2010-7 ze dne 4.6.2010, kterým byl jmenovaný uznán vinným z přestupků podle ustanovení § 22 odst. 1 písm. e/ bod 1 zákona o silničním provozu. Dále bude nutné zrušit rozhodnutí Městského úřadu v Blatné ze dne 4.6.2010 čj. MUBL 6309/2010, kterým bylo rozhodnuto o vrácení řidičského oprávnění po absolvování přezkoušení žalobce ve smyslu § 123e zákona č. 361/2000 Sb.“.

/12/ Z toho co bylo řečeno, nelze mít pochybnosti o tom, že původní rozhodnutí správních orgánů /Městský úřad v Blatné a Krajský úřad Jihočeského kraje v Českých Budějovicích/, která byla vydána v rozporu s právními předpisy, byla Ministerstvem dopravy zrušena a věc byla vrácena správnímu orgánu prvního stupně. Správní orgány byly ve smyslu § 97 odst. 3 správního řádu vázány právním názorem příslušného správního orgánu. Jak bylo citováno v předchozím odstavci, právní názor Ministerstva dopravy byl ve zrušujícím Pokračování
- 6 -
10A 66/2011

rozhodnutí jednoznačně vysloven. Správní orgány se však tímto právním názorem neřídily. Tento právní názor není v prvostupňovém ani v rozhodnutí odvolacího orgánu citován. Namísto toho prvostupňový orgán uvedl, že zákon o silničním provozu ani Ministerstvo dopravy v rozhodnutí v přezkumném řízení postup pro posouzení námitek žalobce podrobně nespecifikovalo. Tento názor není správný a je v rozporu s citovanými správními akty. Zároveň je v rozporu s ustanovením § 97 odst. 3 správního řádu, které dává jednoznačný pokyn správnímu orgánu řídit se právním názorem správního orgánu, který ve zrušujícím rozhodnutí takový závazný právní názor vyslovil. Jestliže správní orgány tento postup nedodržely, porušily podstatným způsobem ustanovení o řízení před správním orgánem, které mohlo mít za následek nezákonné rozhodnutí o věci samé.

/13/ Soud proto uzavřel, že shledal důvodnými námitky žalobce ohledně porušení jeho práva na spravedlivý proces v řízení o námitkách, stejně jako žalobcem uváděné porušení základních zásad činnosti správních orgánů. Soud proto v této souvislosti připomíná, že správní orgány jsou ve smyslu § 2 a násl. správního řádu povinny postupovat v souladu se zákonem a uplatňovat svou moc pouze k těm účelům, k nimž jim byla zákonem nebo na základě zákona svěřena a to v rozsahu jakém jim byla svěřena. V této souvislosti soud připomíná nutnost respektovat i další ustanovení správního řádu, mezi které nepochybně patří právo žalobce vyjádřit se před vydáním rozhodnutí ke všem podkladům, které byly správními orgány shromážděny. Tuto námitku rovněž žalobce v žalobě vznesl a porušení tohoto práva účastníků řízení by nepochybně znamenalo porušení ustanovení o řízení před správním orgánem. Ustanovení § 36 totiž účastníkům řízení zaručuje navrhovat důkazy a činit návrhy po celou dobu správního řízení až do vydání rozhodnutí. Správní orgán je povinen všechny účastníky řízení písemně vyrozumět o skončení dokazování a výslovně je o tomto jejich právu poučit. Toto právo nesmí být úřadem účastníků řízení omezeno, neboť jedná se o institut zákonem zřízený za účelem pomoci účastníku řízení k realizaci jeho práva řízení se účastnit. Správní úřad může v rámci vyrozumění stanovit účastníku řízení dobu, po kterou se s podklady pro rozhodnutí může seznámit. To vyplývá z ustanovení § 36 správního řádu. Porušení tohoto práva žalobci by mohlo rovněž znamenat nezákonnost rozhodnutí o věci samé.

V. Závěr, náklady řízení.

/14/ Soud proto uzavřel, že napadené rozhodnutí bylo vydáno v rozporu s § 97 odst. 3 správního řádu. Soud proto postupoval podle § 76 odst. 1 písm. c/ s.ř.s. a rozhodnutí žalovaného správního orgánu zrušil pro podstatné porušení ustanovení o řízení před správním orgánem, mohlo-li mít za následek nezákonné rozhodnutí o věci samé. Jak bylo výše uvedeno, soud shledal naplnění podmínek stanovených v § 76 odst. 1 písm. c/ s.ř.s., a proto rozhodnutí žalovaného správního orgánu zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení. V dalším řízení je správní orgán vázán právním názorem soudu.

/15/ Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 1 s.ř.s., podle kterého má účastník řízením, který měl ve věci plný úspěch, právo na náhradu nákladů řízení před soudem, které úspěšně vynaložil proti účastníku, který ve věci úspěch neměl. Žalobce byl v daném případě úspěšný, a proto mu soud na náhradě nákladů řízení přiznal částku 2 000,- Kč představující zaplacený soudní poplatek.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů od doručení jeho písemného vyhotovení k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně prostřednictvím soudu podepsaného ve dvou stejnopisech,

Pokračování
- 7 -
10A 66/2011

z důvodů stanovených v § 103 odst. 1 s.ř.s. Podání kasační stížnosti nemá odkladný účinek. V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen podle § 105 odst. 2 s.ř.s. advokátem.

Krajský soud v Českých Budějovicích

dne 31. srpna 2011

Předsedkyně senátu:

JUDr. Marie Krybusová v.r.

Za správnost vyhotovení: Sládková Blanka

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru