Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

10 A 65/2011 - 26Usnesení KSCB ze dne 23.09.2011

Prejudikatura

5 Afs 15/2009 - 122

Oprav. prostředek / ústav. stíž.
8 As 99/2011 (zamítnuto)

přidejte vlastní popisek

10A 65/2011 - 26

USNESENÍ

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Věry Balejové a soudkyň JUDr. Marie Krybusové a Mgr. Heleny Nutilové v právní věci žalobce M. Š., proti žalovanému Krajskému úřadu – Jihočeského kraje České Budějovice, U Zimního stadionu 1952/2, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 11.6.2011, č.j. OREG 16458/2011/sindelar, č. spisu OREG/13426/2011/jasin, takto:

Žaloba se odmítá.

Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů tohoto řízení.

Po právní moci tohoto usnesení bude žalobci vrácen soudní poplatek ve výši 2 000,- Kč.

Odůvodnění:

Podáním došlým soudu dne 8.8.2011 se žalobce domáhá přezkoumání rozhodnutí žalovaného ze dne 11.6.2011, č. spisu OREG/13426/2011/jasin, aniž by jím bylo uvedeno datum doručení napadeného rozhodnutí. Žalobce uvedl „Odvolávám se k Vám pro přezkum rozhodnutí proti odboru regionálního rozvoje územního plánování, stavebního úřadu a investic – oddělení stavebního úřadu č. spis. OREG/13426/2011/jasin ze dne 11.6.2011“, z čehož je zřejmo, že uvedeným podáním byl soudu oznámen záměr žalobce obrátit se na správní soud se žalobou. V uvedeném podání se dále žalobce zmiňuje ohledně jeho jednání s úřady, že jeho věc nebyla řešena v širším kontextu práva, ale z pohledu nového stavebního zákona a odkazuje na dopisy, v nichž se bránil a navrhoval jiné možnosti, které nebyly brány nikým na vědomí. V závěru podání uvádí výčet korespondence s úřady, (od 4.5.2009 do 27.6.2011) a odkazuje na dopis ze dne 18.6.2011, který odeslal na Ministerstvo pro místní rozvoj ohledně přezkumu rozhodnutí ze dne 11.6.2011, jež není jím přesně specifikováno.

Usnesením Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 9.8.2011 č.j. 10 A 65/2011-6 byl žalobce proto vyzván k odstranění vad žaloby, které brání věcnému projednání. Usnesení žalobce převzal dne 11.8.2011. Dne 16.8.2011 žalobce poštou soudu zaslal doplnění žaloby, jež bylo Krajskému soudu v Českých Budějovicích doručeno dne 17.8.2011.

Pravomocné rozhodnutí správního orgánu soud přezkoumává v řízení podle zvláštních ustanovení o řízení zakotvených v dílu prvém, hlavy druhé, části třetí s.ř.s. pouze v těch mezích žalobních bodů a z těch hledisek, které žalobce v žalobě uvede (§ 75 odst. 2 věta první s.ř.s.). Z § 65 odst. 1 s.ř.s. vyplývá, že žalobce je povinen tvrdit, že byl na svých právech zkrácen přímo nebo v důsledku porušení svých práv v předcházejícím řízení úkonem správního orgánu, jímž se zakládají, mění, ruší nebo závazně určují jeho práva nebo povinnosti, a z toho důvodu se může domáhat zrušení takového rozhodnutí, popřípadě vyslovení jeho nicotnosti, nestanoví-li zvláštní zákon jinak.

Pokračování
- 2 -
10A 65/2011

Žaloba musí kromě obecných náležitostí podání dle § 37 odst. 2 a 3 s.ř.s. obsahovat náležitosti vyplývající z § 71 odst. 1 písm. a) – f) s.ř.s., přičemž k jejím základním náležitostem nezbytným pro vymezení přezkumné činnosti soudu patří označení rozhodnutí žalobou napadeného, označení výroků rozhodnutí, které žalobce napadá, žalobní body, z nichž musí být patrno, z jakých skutkových a právních důvodů považuje žalobce napadené výroky rozhodnutí za nezákonné nebo nicotné, jaké důkazy k prokázání svých tvrzení žalobce navrhuje provést a návrh výroku rozsudku. Ze žalobních bodů přitom musí být zřejmé důvody žalobcova přesvědčení, že napadené správní rozhodnutí nebo jeho část odporuje konkrétnímu zákonu nebo jinému předpisu a toto jeho tvrzení musí být náležitě odůvodněno.

Z uvedeného vyplývá, že přezkumné řízení vedené soudem podle dílu prvního, hlavy druhé, části třetí s.ř.s. je ovládáno dispoziční zásadou, jejímž výrazem je skutečnost, že přezkumná pravomoc soudu se pohybuje výlučně v intencích tvrzení uvedených v podané žalobě. Soud v přezkumném řízení je vázán žalobními body, přičemž není povinen ani oprávněn dovozovat za žalobce jakákoliv tvrzení, což platí zejména, pokud jde o rozsah napadení správního rozhodnutí, vymezení důvodů jeho nezákonnosti a odůvodnění v žalobě uváděných tvrzení.

Podle § 71 odst. 2 věty druhé a třetí s.ř.s. žalobce může kdykoliv za řízení žalobní body omezit, avšak rozšířit žalobu na dosud nenapadené výroky rozhodnutí, nebo ji rozšířit o další žalobní body, může jen ve lhůtě pro podání žaloby. Lhůta pro podání žaloby je uvedena v § 72 odst. 1 s.ř.s., dle něhož žalobu lze podat do dvou měsíců poté, kdy rozhodnutí bylo žalobci oznámeno doručením písemného vyhotovení nebo jiným zákonem stanoveným způsobem, nestanoví-li zvláštní zákon lhůtu jinou. Podle § 72 odst. 4 s.ř.s. zmeškání lhůty pro podání žaloby nelze prominout.

Z judikatury Nejvyššího správního soudu vyplývá, že v „důsledku přísné dispoziční zásady v řízení o žalobách proti rozhodnutím správního orgánu musí žaloba obsahovat žalobní body, z nichž musí být patrno, z jakých skutkových a právních důvodů považuje žalobce napadené výroky rozhodnutí za nezákonné nebo nicotné. Přitom zákon stanoví, že žaloba musí obsahovat vždy alespoň jeden žalobní bod (viz. druhá věta ustanovení § 71 odst. 2 s.ř.s.). Pokud žádný žalobní bod neobsahuje, může být tento nedostatek podmínek řízení odstraněn, a to ve lhůtě pro podání žaloby, jak vyplývá z citovaného ustanovení § 71 odst. 2 s.ř.s. Není však dána zákonná povinnost soudu v těchto případech vždy vyzývat žalobce k odstranění těchto vad ve smyslu ustanovení § 37 odst. 5 s.ř.s., neboť takto široce pojímaná povinnost soudu by zjevně odporovala zmíněné zásadě dispoziční a rovněž zásadě koncentrace řízení v souladu s nimiž je tento typ řízení koncipován.“ (viz. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 23.10.2003 č.j. 2 Azs 9/2003-40).

Rozšířený senát Nejvyššího správního soudu se v rozsudku ze dne 24.8.2010 č.j. 4 As 3/2008-78 rovněž zabýval otázkou formulace tzv. žalobních bodů a poučovací povinností u odstraňování vad a uzavřel, že „je nutno za žalobní bod považovat každé vyjádření žalobce, z něhož byť i jen v nejhrubších obrysech lze dovodit, že napadené správní rozhodnutí z určitého důvodu považuje za nezákonné. Jinými slovy, náležitost žaloby dle § 71 odst. 1 písm. d) s.ř.s. je splněna, pokud jsou z tvrzení žalobce seznatelné skutkové děje a okolnosti Pokračování
- 3 -
10A 65/2011

individuálně odlišitelné od jiných ve vztahu ke konkrétnímu případu žalobce, jež žalobce považoval za relevantní k jim domnělé nezákonnosti správního rozhodnutí“. Dále rozšířený senát uvedl, že „lhůta stanovená v § 71 odst. 2 větě druhé a třetí dopadá nejen na případy, kdy žalobce doplní vedle již obsažený další (nový) žalobní bod, ale i na případy, kdy v žalobě neuvedl žalobní bod žádný; jen v těchto případech uplyne zákonná lhůta § 72 odst. 1 s.ř.s.) marně, ve všech ostatních případech je namístě postup dle § 37 odst. 5 s.ř.s. Z uvedeného vyplývá, že pokud žalobce neformuluje ani v nejhrubších rysech s čím v rozhodnutí nesouhlasí ve lhůtě pro podání žaloby, nevzniká krajskému soudu povinnosti vyzývat žalobce k odstranění vady žaloby podle § 37 odst. 5 s.ř.s. Závěr, že správní žaloba musí obsahovat žalobní bod ve lhůtě pro podání žaloby, potvrdil rovněž Ústavní soud v nálezu ze dne 1.12.2009 sp. zn. Pl. ÚS 17/09, kde se uvádí, že „žaloba ve správním soudnictví musí žalobní bod pro podání žaloby obsahovat. Pokud tomu tak není, je podání pouhým oznámením záměru obrátit se na správní soud se žalobou, které ovšem nemá i při extenzivním výkladu pojmu žalobní bod žádné relevantní účinky“.

Z uvedeného tedy vyplývá, že žalobce je povinen již v žalobě, nejpozději v běhu žalobní lhůty vymezit rozsah, v jakém správní rozhodnutí napadá, a alespoň základním způsobem vymezit důvody, v nichž nezákonnost rozhodnutí spatřuje. Vymezit skutkové a právní důvody však je nutno ve lhůtě pro podání žaloby.

V daném případě však žaloba došlá krajskému soudu dne 8.8.2011 neobsahovala obecné náležitosti podání stanovené v § 37 odst. 3 s.ř.s., ani základní náležitosti žaloby vymezené v § 71 odst. 1 písm. a) až f) s.ř.s. Žaloba neobsahovala žádný žalobní bod, a tak vykazovala vady podání, které bránily meritornímu přezkoumání žalobou napadeného rozhodnutí. Nebylo z ní ani patrno, kdy napadené rozhodnutí žalovaného bylo žalobci doručeno.

Přesto krajský soud postupoval podle § 37 odst. 5 s.ř.s. a usnesením vyzval žalobce k odstranění vad podání a stanovil mu k jejich odstranění lhůtu 10 dnů ode dne doručení výzvy. Teprve z následně vyžádaného správního spisu krajský soud zjistil, že rozhodnutí žalovaného mu bylo doručeno dne 14.6.2011, dvouměsíční lhůta k podání žaloby začala běžet dne 15.6.2011 a skončila dnem 15.8.2011. Žalobce podal proti rozhodnutí žalobu, respektive oznámil soudu, že chce proti rozhodnutí podat žalobu, sedm dnů před skončením zákonné lhůty. Krajský soud pro naprostý nedostatek rozhodných skutečností v uvedeném podání nemohl posoudit včasnost podaného podání, a přesto začal konat bezprostředně po dojití podání krajskému soudu, usnesení k doplnění podání vydal dne 9.8.2011 a toto usnesení žalobci doručil.

Podání žalobce jež došlo Krajskému soudu v Českých Budějovicích dne 8.8.2011 postrádá zcela základní náležitosti podání podle § 37 odst. 2 a 3 s.ř.s., ale i základní náležitosti žaloby vymezené v § 71 odst. 1 písm. a) až f) s.ř.s., kdy žalobce se pouze omezil na sdělení, že se odvolává proti odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic č. spisu OREG/13426/2011/jasin ze dne 11.6.2011. Toto neúplné podání bylo soudu doručeno sedm dnů před koncem uplynutí dvouměsíční lhůty pro podání žaloby, neboť v případě doručení napadeného rozhodnutí dne 14.6.2011 začala dvouměsíční lhůta pro Pokračování
- 4 -
10A 65/2011

podání žaloby plynout ode dne 15.6.2011 a skončila dnem 15.8.2011, proto doplnění žaloby došlé Krajskému soudu v Českých Budějovicích dne 17.8.2011, jež bylo podáno na poštu dne 16.8.2011 bylo učiněno po zákonné lhůtě pro podání žaloby, která uplynula dnem 15.8.2011, proto soud k tomuto podání nemohl přihlížet.

Soud proto z důvodů shora uvedených uzavřel, že pokud žaloba neobsahovala žádné žalobní body a žalobce ji doplnil až po uplynutí zákonem stanovené dvouměsíční lhůty pro podání žaloby, nelze na jeho postup nahlížet jinak, než že po uplynutí zákonem stanovené lhůty nepřípustně rozšířil žalobní body. Žaloba ze dne 8.8.2011 vykazovala vady podání, které bránily meritornímu přezkoumání žalobou napadeného rozhodnutí v mezích vytčených žalobních bodů. Na tomto závěru nemění nic ani postup krajského soudu, který žalobce vyzval k odstranění vad žaloby a žalobci zaslal rovněž i výzvu k zaplacení soudního poplatku.

Podle § 46 odst. 1 písm. a) s.ř.s., nestanoví-li tento zákon jinak, soud usnesením odmítne návrh, jestliže nejsou splněny podmínky řízení a tento nedostatek je neodstranitelný a nelze proto v řízení pokračovat.

Ve smyslu tohoto usnesení je nedostatkem podmínky řízení o přezkoumání rozhodnutí skutečnost, že podání žalobce ze dne 8.8.2011 postrádá náležitosti žaloby. Jedná se o neodstranitelný nedostatek, neboť odstraňovat vady žaloby v tomto případě již není možné po lhůtě stanovené v § 72 odst. 1 s.ř.s. S ohledem na shora uvedené skutečnosti soud proto podání žalobce ze dne 8.8.2011 odmítl dle § 46 odst. 1 písm. a) s.ř.s.

Výrok o nákladech řízení se opírá dle ustanovení § 60 odst. 3 s.ř.s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li žaloba odmítnuta.

Po právní moci tohoto usnesení bude žalobci vrácen soudní poplatek ve výši 2 000,- Kč dle § 10 odst. 3 zákona č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat kasační stížnost, ve lhůtě dvou týdnů od doručení jeho písemného vyhotovení k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně, z důvodů podle § 103 odst. 1 písm. e) s.ř.s. prostřednictvím soudu podepsaného ve dvou stejnopisech.

Krajský soud v Českých Budějovicích

dne 23. září 2011

Předsedkyně senátu:

JUDr. Věra Balejová v.r.

Za správnost vyhotovení: Sládková Blanka

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru