Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

10 A 65/2010 - 61Rozsudek KSCB ze dne 01.03.2011

Prejudikatura

8 As 6/2010 - 246


přidejte vlastní popisek

10 A 65/2010 - 61

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Věry Balejové a soudkyň JUDr. Marie Krybusové a Mgr. Heleny Nutilové v právní věci žalobce: OBČANSKÉ SDRUŽENÍ MALŠE, se sídlem České Budějovice, Na nábřeží 18, zastoupeného JUDr. Svatomírem Mlčochem, advokátem se sídlem v Českých Budějovicích, K. Tomana 9, proti žalovanému: Krajský úřad – Jihočeský kraj, se sídlem České Budějovice, U Zimního stadionu 1952/2, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 28.7.2010, č.j. OREG 23140/2010/mavob, za účasti zúčastněných osob: 1. Ing. T. M., zast. JUDr. Svatomírem Mlčochem, advokátem v Českých Budějovicích, K. Tomana 9, 2. CALLA - Sdružení pro záchranu prostředí, České Budějovice, Fráni Šrámka 35, 3. Sdružení Jihočeské matky, se sídlem České Budějovice, Nová 12, 4. L. F., 5. I. F., takto:

Žaloba se zamítá.

Žalovaný n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Zúčastněné osoby nemají právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobu došlou Krajskému soudu v Českých Budějovicích dne 12.10.2010 domáhá přezkoumání rozhodnutí žalovaného ze dne 28.7.2010, č.j. OREG 23140/2010/mavob, jímž bylo rozhodnuto o jeho odvolání proti rozhodnutí o umístění stavby: Protipovodňová opatření na Malši – 1. etapa – úsek Malý jez – Kaplířova ulice, Havlíčkova Pokračování
- 2 -
10A 65/2010

kolonie tak, že napadené rozhodnutí Magistrátu města České Budějovice, Stavebního úřadu zn. SÚ/4171/2009 Va ze dne 26.2.2010 bylo změněno ve výroku II. označeném „stanoví podmínky pro umístění stavby“ tak, že byla vložena další podmínka ohledně zpracování hydrogeologického průzkumu, ve změnou nedotčených částech bylo napadené rozhodnutí potvrzeno a odvolání žalobce bylo jako nedůvodné zamítnuto.

Žalobce považuje napadené rozhodnutí za nezákonné za situace, že se před vydáním územního rozhodnutí nekonalo posuzování vlivu umísťované stavby podle § 5 a § § 8 až 10 zákona č. 100/2001 Sb. o hodnocení vlivu na životní prostředí, kdy stavební úřad se spokojil s provedením tzv. zjišťovacího řízení podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb. Ve zjišťovacím řízení provedeném podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb. byl vydán 18.4.2008 závěr, že umisťovaná stavba nebude posuzována podle § 8 až 10 tohoto zákona, pokud budou naplněny tam uvedené podmínky. Žalobce má zato, že uvedení podmínek do závěru zjišťovacího řízení je nezákonné. Závěr neobsahuje jednoznačný výrok, který by dle žalobce měl znít tak, zda se záměr bude posuzovat podle § 8 až 10 zákona nebo nikoliv. Výrok s podmínkami v závěru zjišťovacího řízení je neurčitý a nepřezkoumatelný, což žalobce považuje za vadu řízení postačující ke zrušení napadeného územního rozhodnutí. V případě, že by bylo soudem shledáno, že do závěru zjišťovacího řízení mohou být ukládány podmínky, z nichž vyplývá podmíněnost závěru, žalobce má za to, že tyto podmínky ze zjišťovacího řízení nebyly převzaty do napadeného územního rozhodnutí ani nebyly do vydání pravomocného územního rozhodnutí splněny, ačkoli se k němu přímo vztahují. Nezákonnost napadeného rozhodnutí je proto spatřována v tom, že buď do něj nebyly zahrnuty všechny podmínky, tak jak vyplývají ze závěru zjišťovacího řízení, nebo nebyly splněny před vydáním územního rozhodnutí. V procesu územního řízení ani ve zjišťovacím řízení nebyly vypořádány veškeré námitky vznesené žalobcem, především jeho námitka, že existuje variantní uskutečnění protipovodňových opatření, které představuje menší zásah do jiných veřejných zájmů. Posuzování variant je přitom povinnou součástí hodnocení vlivu na životní prostředí dle § § 8 až 10 zákona č. 100/2001 Sb., neprovedením procesu hodnocení vlivu na životní prostředí ve věci varianty k předloženému návrhu tak byla způsobena další nezákonnost napadeného rozhodnutí.

Žalobce v odvolání namítal, že projektová dokumentace k vydání územního rozhodnutí obsahuje zastaralé a neplatné podklady. Územní rozhodnutí přesto bylo vydáno na základě těchto podkladů, přičemž některé části projektové dokumentace si vzájemně odporují. Uvedená námitka nebyla v odvolacím řízení řádně vypořádána, zcela nesprávně žalovaný uvedenou námitku odmítl s odkazem na odpovědnost projektanta. Dle názoru žalobce měl žalovaný dokumentaci přezkoumat v odvolatelem namítaném rozsahu a učinit z přezkoumání relevantní závěr.

Žalobce spatřuje nezákonnost napadeného územního rozhodnutí v tom, že jeho členům bylo kráceno právo na příznivé životní prostředí zakotvené v článku 35 Ústavní listiny základních práv a svobod v případě, že dojde k vykácení velkého množství stromů rostoucích mimo les, čímž dojde ke zhoršení životního prostředí, přičemž existuje varianta uskutečnění záměru, která je k ochraně stromů rostoucích mimo les daleko šetrnější než záměr schválený v územním rozhodnutí.

Zúčastněná osoba Ing. T. M. spatřuje nezákonnost napadeného rozhodnutí v tom, že nedostatečně chrání jeho vlastnická práva k nemovitosti rodinného domu v ulici K. B., kterou jako zúčastněná osoba vlastní a která může být závažným způsobem poškozena při transportu zeminy při realizaci záměru.

Pokračování
- 3 -
10A 65/2010

Podle § 7 odst. 5 zákona č. 100/2001 Sb. je žádoucí, aby správní úřad navrhoval provedení variant záměru tam kde je to účelné a technicky možné, ani tuto povinnost správní úřad nesplnil. Žalobce upozorňoval správní úřad, že sledovaného záměru lze dosáhnout také realizací jiné varianty, přičemž tato jeho námitka nebyla řádně vypořádána. Správní úřad se nezabýval hlediskem účelnosti záměru, a nesprávně konstatoval, že hledisko efektivnosti protipovodňových opatření se vymyká úřednímu řízení.

Žalobce navrhoval v žalobě došlé soudu dne 12.10.2010 vydání usnesení, kterým by soud přiznal žalobě odkladný účinek. Dne 26.10.2010 vzal žalobce návrh na přiznání odkladného účinku žaloby zpět. Soud proto o tomto návrhu nerozhodoval.

Žalovaný navrhoval zamítnutí žaloby. Dle žalovaného závěr zjišťovacího řízení nemá charakter závazného stanoviska ve smyslu § 149 správního řádu. Jelikož podmínky stanovené v závěru zjišťovacího řízení, které se týkají fáze přípravy stavby a s projednávaným záměrem bezprostředně souvisejí, stavební úřad nezahrnul do podmínek výroku svého rozhodnutí, provedl žalovaný částečnou změnu odvolání napadeného rozhodnutí spočívající v tom, že do výroku II. vložil podmínku akceptující závěr zjišťovacího řízení. Stavební úřad není orgánem příslušným k tomu, aby v rámci vedeného správního řízení přezkoumával postup dotčených orgánů při vydávání podkladů pro rozhodnutí stavebního úřadu. Žalovaný nesouhlasí s tím, že v procesu územního řízení ani ve zjišťovacím řízení nebyly vypořádány jeho veškeré námitky. Stavební úřad je v územním řízení vázán návrhem žadatele, schvaluje jen ten záměr žadatele, který chce uskutečnit /nikoliv variantně/ a který vyhovuje zákonem stanoveným hlediskům. Žalovaný se vypořádal s odvolací námitkou „zanedbatelného protipovodňového efektu záměru“. Posuzování záměru žadatele bylo provedeno podle hledisek uvedených v § 90 stavebního zákona, to je včetně posouzení souladu záměru s požadavky na ochranu veřejných zájmů, které byly učiněny na základě stanovisek dotčených orgánů. Vykácení stromů rostoucích mimo les v souvislosti s projednávaným záměrem bylo povoleno rozhodnutím, které vydal příslušný správní orgán – Magistrát města České Budějovice, odbor ochrany životního prostředí dne 15.8.2006. Dne 15.2.2006 bylo vydáno rozhodnutí, kterým bylo uděleno povolení k náhradní výsadbě stromů a keřů. Obě rozhodnutí nabyla právní moci. Se zásahem do nadregionálního biokoridoru byl vysloven souhlas Ministerstvem životního prostředí. Osoba zúčastněná na řízení nepodala žalobu, žalobci nepřísluší domáhat se ochrany zúčastněné osoby, tedy cizích práv.

Ze správního spisu byly zjištěny tyto rozhodné skutečnosti:

Statutární město České Budějovice dne 11.5.2009 podalo žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby protipovodňových opatření na Malši České Budějovice pro oblast Havlíčkovy kolonie v rozsahu podle zpracované dokumentace s vymezením úseku Malý Jez – Kaplířova ulice, s umístěním stavby na pozemcích jejichž výčet byl uveden v příloze. K žádosti byla předložena dokumentace pro územní rozhodnutí o umístění předmětné stavby a dále rozhodnutí, závazná stanoviska, vyjádření dotčených orgánů jakož i vyjádření správců technické infrastruktury a doklady o majetkoprávních vztazích k pozemkům dotčených umisťovanou stavbou, včetně souhlasu vlastníků pozemků s umístěním stavby.

Stavební úřad dne 5.8.2009 oznámil zahájení územního řízení na shora uvedenou stavbu a k projednání žádosti nařídil na den 10.9.2009 veřejné ústní jednání. K uplatnění Pokračování
- 4 -
10A 65/2010

námitek účastníků, připomínek veřejnosti a pro závazná stanoviska dotčených orgánů byla stanovena koncentrační zásada.

K účasti v uvedeném správním řízení se přihlásila občanská sdružení, a to Sdružení Jihočeské matky, Občanské sdružení Malše, Calla – Sdružení pro záchranu prostředí, Hnutí DUHA, místní skupina České Budějovice, která tímto přihlášením získala postavení účastníka řízení.

Dle protokolu o jednání ze dne 10.9.2009 přítomní se seznámili se žádostí o vydání územního rozhodnutí včetně předložených podkladů a zúčastněným byla dána možnost se vyjádřit a vznést námitky a připomínky k projednávané věci. Občanské sdružení Malše předložilo žádost na doplnění dokumentace stavby o vyznačení hladiny vody v příčných profilech, a to za současného stavu a stavu po řešené úpravě. Dále byl předložen posudek Ing. Petra Hudlera, CSc. autorizovaného inženýra pro vodohospodářské stavby z prosince 2006 ve věci protipovodňového opatření na Malši – 1. etapa, vyjádření Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a vyjádření Stavební fakulty ČVUT, katedry hydrotechniky.

Formou veřejné vyhlášky dne 14.10.2009 byla účastníkům řízení dána možnost vyjádřit se před vydáním rozhodnutí o umístnění projednávané stavby, žalobce měl pochybnost o tom, zda doplněné příčné profily obsahují aktuální údaje hladin řeky před a po

její úpravě a rovněž měl výhrady proti neuvedení data výpočtu na příloze 7 – Malše při povodni a dále že projekt obsahuje dva podélné profily s různými údaji hladin, a tudíž není zřejmé, který platí.

Magistrát města České Budějovice, stavební úřad vydal dne 26.2.2010 rozhodnutí o umístění stavby a současně zamítl námitky účastníků řízení. Ve vztahu k námitkám směřujícím proti ohrožení statiky domů v důsledku předmětné stavby stanovil, že statické posouzení případného vlivu umisťované stavby na stávající zástavbu přilehlých rodinných domů bude předloženo k žádosti o stavební povolení. Rozhodnutí bylo odůvodněno souladem záměru s vydanou územně plánovací dokumentací s odkazem na závazná stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů s tím, že navrhovaný záměr byl předmětem zjišťovacího řízení Krajského úřadu Jihočeského kraje o posuzování vlivu na životní prostředí zákonů, dle něhož předmětný záměr protipovodňové ochrany nebude posuzován podle uvedeného zákona za podmínek, které jsou učiněny v závěru zjišťovacího řízení dle § 7 zákona č. 100/2001 Sb. Záměr protipovodňová ochrana Havlíčkova Kolonie – Mladé I a II naplňuje dikci bodu 1.4 kategorie II, přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, proto bylo dle § 7 provedeno pouze zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr bude posuzován podle uvedeného zákona. Podmínky byly stanoveny pro fázi přípravy stavby, pro fázi realizace stavby a pro fázi provozu stavby.

Proti tomuto rozhodnutí o umístění stavby bylo žalobcem podáno odvolání. Napadeným rozhodnutím bylo změněno prvostupňové rozhodnutí tak, že byla vložena podmínka č. 15a, že pro další projektovou přípravu záměru bude zpracován hydrogeologický průzkum, jehož součástí bude vyhodnocení vlivů na zdroje podzemní vody v dotčeném území s tím, že v případě negativního ovlivnění zdrojů podzemní vody budou realizována nápravná opatření dle zákona o vodách, ve změnou nedotčených částech bylo napadené rozhodnutí potvrzeno a odvolání žalobce bylo zamítnuto jako nedůvodné. Jako nedůvodná byla shledána námitka žalobce, že byly porušeny podmínky zjišťovacího řízení, které bylo v rámci procesu EIA k návrhu protipovodňových opatření vedeno, a to v tom, že na ploše lokálního biocentra BC 27 bude zřízeno přístaviště lodiček a umístěn tobogán, přičemž zjišťovací řízení Pokračování
- 5 -
10A 65/2010

přístaviště lodiček i herní prvky v této lokalitě zakazuje. Tato námitka nebyla shledána důvodnou, neboť projektová dokumentace neobsahuje herní prvky, přístaviště loděk, tobogánů. Žalovaným nebylo shledáno, že by záměr byl v rozporu s § 90 stavebního zákona, ani že by umístěním a realizací záměru mohly být ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem.

Krajský soud přezkoumal napadené rozhodnutí v mezích daných žalobními body dle § 75 odst. 2 s.ř.s. a dospěl k závěru, že žaloba není důvodná.

Z rozhodovací praxe správních soudů plyne, že občanské sdružení jehož posláním je podle stanov ochrana přírody a krajiny ve smyslu § 70 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny je dle § 65 odst. 2 s.ř.s. pro účely řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu aktivně legitimováno pouze v rámci okruhu námitek, v nichž brojí proti porušení jemu příslušejících procesních práv /srov. rozsudek ze dne 28.1.2009 č.j. 8 As 52/2008-92/. Žalobní legitimace občanského sdružení se odvíjí od jeho práv ve správním řízení, proto může v soudním řízení namítat nezákonnost správního rozhodnutí, především tvrdí-li zkrácení procesních práv ve správním řízení. Soud proto hodnotil námitky žalobce s ohledem na skutečnost, zda mu přísluší žalobní legitimace dle § 65 s.ř.s., žalobci, který je občanským sdružením, nepříslušela žalobní legitimace dle § 65 odst. 1 s.r.s. a nemohl být zkrácen na svých hmotných právech. Ta mu s výše uvedeným názorem nepřísluší.

Žalobce v řízení před krajským soudem namítá nezákonnost napadeného rozhodnutí v případě, že při vydání územního rozhodnutí se nekonalo posuzování vlivu umisťované stavby podle § 5 a § 8 až 10 zákona č. 100/2001 Sb., neboť stavební úřad se spokojil pouze s provedením tzv. zjišťovacího řízení podle § 7 uvedeného zákona, dle něhož záměr protipovodňová ochrana Havlíčkova kolonie – Mladé, I., II. etapa naplňuje dikci bodu 1.4 kategorie II. přílohy č. 1 uvedeného zákona, proto bylo dle § 7 zákona provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr bude posuzován podle zákona. Na základě provedeného zjišťovacího řízení podle zásad uvedených v příloze č. II byl učiněn závěr, že záměr nebude posuzován podle zákona za přesně stanovených podmínek stanovených pro fázi přípravy stavby, pro fázi realizace stavby a pro fázi provozu.

Podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v § 1 odst. 3 je účelem získat objektivní odborný podklad pro vydání rozhodnutí s tím, že tento podklad je jedním z podkladů řízení podle zvláštních předpisů. Z uvedeného je zřejmo, že závěr zjišťovacího řízení dle § 7 zákona č. 100/2001 Sb. nemá tedy charakter závazného stanoviska dle § 149 správního řádu, přičemž tento závěr nenahrazuje vyjádření dotčených správních orgánů ani příslušná povolení podle zvláštních právních předpisů. Uvedený závěr zjišťovacího řízení je zcela v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb., neboť dle přílohy č. 1 kategorie II bod 1.4. se vztahuje na úpravy toků a opatření proti povodním významně měnící charakter toku a ráz krajiny. Správně proto se jedná o záměr vyžadující pouze zjišťovací řízení ve smyslu § 7 zákona č. 100/2001 Sb., postup posuzování vlivů dle § 5 a § 8 až 10 uvedeného zákona neodpovídá zamýšlenému záměru, proto je námitka žalobce nedůvodná, a to i z toho důvodu, že žalobce v tomto směru namítá porušení hmotného práva.

Zcela nedůvodná je rovněž námitka žalobce, že uvedení podmínek do závěru zjišťovacího řízení je nezákonné, neboť závěr neobsahuje jednoznačný výrok a takto uvedený výrok v závěru zjišťovacího řízení ze dne 18.4.2008 s podmínkami je neurčitý a nepřezkoumatelný. Soud považuje tuto námitku za neprojednatelnou před správním soudem, který nemá pravomoc přezkoumávat obsah závěru zjišťovacího řízení, neboť jde o odborný Pokračování
- 6 -
10A 65/2010

závěr správního orgánu – odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví, a proto nelze v rámci přezkumu napadeného rozhodnutí přezkoumávat toto odborné stanovisko dotčeného orgánu hájícího zájmy chráněné zvláštními právními předpisy. Vzhledem k tomu, že závěr zjišťovacího řízení není závazným stanoviskem ve smyslu § 149 odst. 1 správního řádu, nepřichází v úvahu postup dle § 149 odst. 4 správního řádu. Soud poznamenává, že ani stavební úřad ani žalovaný není příslušný k tomu, aby v rámci správního řízení přezkoumával postup při vydání uvedeného závěru. Soud se tedy zabýval pouze tím, zda uvedený závěr zjišťovacího řízení byl vydán příslušným orgánem a zda byl vydán o předmětu řízení. Obsah uvedeného závěru zjišťovacího řízení však soudem přezkoumat nelze.

Soud poznamenává, že žalobce v odvolání namítal neplnění podmínek zjišťovacího řízení, které bylo v rámci procesu EIA k návrhu protipovodňových opatření vedeno, a to ve vztahu k umístění herních prvků. Tato námitka však žalovaným důvodnou shledána nebyla, neboť dle dokumentace pro územní rozhodnutí nejsou řešeny žádné herní prvky jako přístaviště loděk a tobogán uvedené zjištění odpovídá obsahu spisu. Správný byl závěr žalovaného, že zjišťovací řízení je ve smyslu § 10 zákona č. 100/2001 Sb. odborným vyjádřením, podmínky stanovené v tomto vyjádření, které se týkají fáze přípravy předmětné stavby a které souvisí s projednávaným záměrem náleží do podmínek výroku správního rozhodnutí ve věci a jelikož tak stavební úřad neučinil, byla žalovaným provedena náprava, a to v souladu s § 90 odst. 1 písm. c/ správního řádu a podmínku zahrnul do výrokové části.

Zcela nedůvodně je žalobcem spatřována nezákonnost napadeného rozhodnutí za situace, že v územním rozhodnutí nebyly zahrnuty všechny podmínky, jak vyplývají ze závěru zjišťovacího řízení nebo nebyly splněny před vydáním územního rozhodnutí v případě, že se jedná o vydání územního rozhodnutí, neboť v územním řízení stavební úřad dle § 90 stavebního zákona pouze posuzuje, zda je záměr v souladu s vydanou územněplánovací dokumentací s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území, s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu a s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů. Proto nebylo nutno podmínky uvedené v závěru zjišťovacího řízení uvádět v územním rozhodnutí, neboť dle závěru zjišťovacího řízení byl učiněn závěr, že záměr nebude posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb. za podmínek tam stanovených, z čehož plyne neopodstatněnost tyto podmínky uvádět v územním rozhodnutí.

Žalobce namítá, že v procesu územního řízení nebyly vypořádány veškeré námitky vznesené žalobcem, zejména námitka, že existuje variantní uskutečnění protipovodňových opatření, které představuje menší zásah do jiných veřejných zájmů, zejména do zájmu na ochranu přírody a krajiny, přičemž žalobce upozornil stavební úřad na posouzení takové varianty provedení záměru, která nevyžaduje rozsáhlé kácení stromů. Uvedená námitka není opodstatněná z následujících důvodů.

Z § 7 odst. 5 zákona č. 100/2001 Sb. o zjišťovacím řízení vyplývá, že po ukončení zjišťovacího řízení úřad neprodleně zašle jeho odůvodněný písemný závěr oznamovateli a zveřejní jej, přičemž v závěru dle odst. 5 uvedeného zákona může příslušný úřad navrhnout zpracování variant řešení záměru, které se zpravidla liší umístěním, kapacitou, použitou technologií či okamžikem provedení. Z citace uvedeného ustanovení vyplývá, že toto může být příslušným úřadem navrženo, ale není to jeho povinností. V daném případě však byl učiněn závěr, že záměr protipovodňová ochrana Havlíčkovy kolonie Mladé, 1. a 2. etapa Pokračování
- 7 -
10A 65/2010

nebude posuzována podle uvedeného zákona za přesně stanovených podmínek, proto žalovaný zcela nedůvodně namítá, že existuje ještě jiné variantní uskutečnění protipovodňového opatření, a to za situace, kdy v územním řízení stavební úřad v souladu s § 90 posuzuje jen záměr žadatele, /respektive schvaluje ten záměr, který hodlá žadatel realizovat, a to nikoli variantně/.

Soud poznamenává, že kácení stromů v souvislosti s uvedeným záměrem bylo povoleno rozhodnutím Magistrátu města České Budějovice ze dne 15.8.2006 č.j. OŽP/6987/05/06/R/Zám, ve kterém bylo uloženo i provedení konkrétní náhradní výsadby. K odvolání Občanského sdružení DUHA, Přátelé země ČR, Sdružení Jihočeské matky a sdružení Calla bylo rozhodnutí stavebního úřadu změněno doplněním podmínek do výroku přezkoumávaného rozhodnutí, odvolání občanských sdružení byla zamítnuta. Z podmínek pro umístění stavby uvedených v prvostupňovém rozhodnutí vyplývá z bodu 4 sadové úpravy, že po provedení terénních úprav budou plochy osety a provedeny náhradní výsadby a v bodě 15 je uvedeno, že bude respektováno závazné stanovisko Magistrátu města, odboru ochrany životního prostředí k zásahu do významného krajinného prvku a i rozhodnutí ze dne 15.2.2006 č.j. OŽP/1394/1/06/SN, kterým bylo uděleno povolení k vysazování stromů a keřů v záplavovém území, proto nelze mít za to, že by došlo ke krácení práv na příznivé životní prostředí. Magistrátem města České Budějovice, odborem ochrany životního prostředí bylo dne 15.2.2006 vydáno rozhodnutí o povolení k náhradní výsadbě stromů a keřů v rámci protipovodňových opatření. Dne 18.8.2006 bylo vydáno Magistrátem města České Budějovice podmínečné souhlasné závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku, a to formou správního rozhodnutí, které nabylo právní moci dne 30.1.2007. Ministerstvo životního prostředí se zásahem do nadregionálního biokoridoru v souvislosti s předmětným záměrem protipovodňových opatření vyslovilo rovněž souhlas ve vyjádření ze dne 14.7.2005. S ohledem na tato uvedená rozhodnutí bylo zcela irelevantní navrhovat zpracování variant řešení záměru. Z obsahu napadeného rozhodnutí vyplývá, že žalovaný se řádně vypořádal i s námitkou zanedbatelného protipovodňového efektu záměru, a to s odkazem na § 90 stavebního zákona, kdy posuzoval záměr žadatele dle hledisek uvedených v tomto ustanovení, a to na základě stanovisek dotčených orgánů, kdy nebylo jeho povinností zkoumat efekt protipovodňového záměru, ze stavebního ani z jiného zákona tato povinnost stavebního úřadu nevyplývá.

Žalobce namítá, že projektová dokumentace k vydání územního rozhodnutí obsahuje zastaralé a neplatné podklady, proto územní rozhodnutí bylo vydáno na základě neplatných podkladů, kdy některé části projektové dokumentace si vzájemně odporují. Ze správního spisu vyplývá, že k žádosti o vydání předmětného územního rozhodnutí byla předložena dokumentace vypracovaná autorizovaným inženýrem pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, kdy součástí byly i výkresy říčních příčných profilů a výkres podélného profilu Malše z ledna 2004. K žádosti žalobce v rámci řízení před prvostupňovým správním orgánem byly výkresy říčních příčných profilů doplněny v září 2009 o hladiny povodně před a po realizaci úprav navrhovaných protipovodňových opatření. Dokumentace předložená pro vydání územního rozhodnutí byla vypracována fyzickou osobou, která má toto oprávnění, dokumentace je opatřena razítkem a podpisem uvedené oprávněné osoby, která odpovídá za správnost, celistvost a úplnost zpracované územní dokumentace. Proto nelze vycházet z domněnek žalobce, které nebyly žádnou jinou projektovou dokumentací potvrzeny, že se jedná o projektovou dokumentaci zastaralou a neplatnou. V rámci odvolacího řízení žalovaný proto nemohl přezkoumat projektovou dokumentaci, jedná se o odbornou otázku. Žalovaným bylo v odůvodnění napadeného rozhodnutí reagováno na jeho námitky, k porušení § 3 správního řádu nedošlo. Dle § 3 má správní orgán postupovat tak, aby byl Pokračování
- 8 -
10A 65/2010

zjištěn stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, a to v rozsahu, který je nezbytný pro soulad jeho úkonu s požadavky uvedenými v § 2. Odkaz na uvedené ustanovení je ze strany žalovaného zcela irelevantní.

K porušení práva na příznivé životní prostředí zakotvené v článku 35 Listiny základních práv a svobod nebylo postupem žalovaného narušeno, a to s odkazem na rozhodnutí Magistrátu města České Budějovice vydané dne 15.8.2006 ke kácení stromů, ve kterém bylo současně uloženo i provedení konkrétní náhradní výsadby a na rozhodnutí vydané Magistrátem města České Budějovice dne 15.2.2006, kterým bylo uděleno povolení k náhradní výsadbě stromů a keřů, kdy k těmto podkladům bylo přihlíženo i v rámci zjišťovacího řízení podle zákona o ochraně přírody a krajiny, které je uváděno v předchozí pasáži rozsudku. Se zásahem do nadregionálního biokoridoru v souvislosti s projednávaným záměrem byl vysloven souhlas Ministerstvem životního prostředí, odboru ekologie krajiny a lesa dne 14.7.2005, proto je zcela nesprávný závěr žalobce, že nebyly posuzovány vlivy uvedeného záměru na životní prostředí. K porušení práva na příznivé životní prostředí žalobce tedy nedošlo.

Žalobce v žalobě uvádí, že zúčastněná osoba spatřuje nezákonnost napadeného rozhodnutí v tom, že nedostatečně chrání jeho vlastnická práva k nemovitosti rodinného domu, kterou zúčastněná osoba vlastní a může být závažným způsobem poškozena transportem zeminy při realizaci záměru. Uvedenou výhradou se soud nezabýval, neboť žalobce se nemůže domáhat ochrany práva jiné osoby, může se domáhat pouze zkrácení svých procesních práv.

Z důvodů shora uvedených soud neshledal námitky žalobce důvodné, a proto žalobu podle § 78 odst. 7 s.ř.s. jako nedůvodnou zamítl.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 1 s.ř.s., kdy žalovaný, který měl v řízení úspěch, právo na náhradu nákladů řízení nepožadoval.

Zúčastněným osobám nebylo právo na náhradu nákladů řízení přiznáno ve smyslu § 60 odst. 5 s.ř.s.. Zúčastněná osoba na řízení má právo na náhradu jen těch nákladů, které jí vznikly v souvislosti s plněním povinností, které jí soud uložil. Soudem nebyla osobám zúčastněným na řízení žádná povinnost ukládána.

Soud rozhodl rozsudkem bez jednání dle § 51 odst. 1 s.ř.s., neboť účastníci projevili s takovým procesním postupem souhlas.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů od doručení jeho písemného vyhotovení k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně z důvodů podle § 103 s.ř.s. prostřednictvím soudu podepsaného v sedmi stejnopisech. Stěžovatel musí být v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem.

Krajský soud v Českých Budějovicích

dne 1. března 2011

Předsedkyně senátu:

JUDr. Věra Balejová v.r.

Pokračování
- 9 -
10A 65/2010

Za správnost vyhotovení:

Sládková Blanka

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru