Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

10 A 61/2011 - 45Rozsudek KSCB ze dne 25.10.2011

Oprav. prostředek / ústav. stíž.
Na 258/2011 (zastaveno)

přidejte vlastní popisek

10A 61/2011 – 45

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Věry Balejové a soudkyň JUDr. Marie Krybusové a Mgr. Heleny Nutilové v právní věci žalobce gate seven a.s., se sídlem Olomouc, Riegrova 373/6, zast. JUDr. Tomášem Vymazalem, advokátem v Olomouci, Wellnerova 1322/3C, proti žalovanému Krajskému úřadu Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice, o žalobě proti rozhodnutí ze dne 10.6.2011, č.j. KUJCK/16027/2011/OEKO, takto:

Žaloba sezamítá.

Žalovanému se právo na náhradu nákladů řízení nepřiznává.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou doručenou Krajskému soudu v Českých Budějovicích dne 27.7.2011 domáhá zrušení shora uvedeného rozhodnutí, které považuje za nezákonné a kterým byl zkrácen na svých právech, neboť žalovaný se dostatečně nezabýval odvolacími důvody žalobce, nesprávně interpretoval příslušné právní předpisy, zejména zákon o místních poplatcích (č. 565/1990 Sb.) a zákon o loteriích a jiných podobných hrách (č. 202/1990 Sb., dále jen „zákon o loteriích“), a odvoláním napadené rozhodnutí měl s ohledem na jeho vady zrušit nebo je prohlásit za nicotné. Žalovaný porušil i četná ustanovení daňového řádu.

Pokračování
- 2 -
10A 61/2011

Dle žalobce mu měla být vrácena částka 5000,- Kč, kterou poukázal správci poplatku (Statutární město České Budějovice) a která svojí výší odpovídá místnímu poplatku za tzv. „jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí“, ačkoliv k placení poplatku nebyl povinen, neboť dle zákona o místních poplatcích ve spojení se zákonem o loteriích nelze v případě koncového interaktivního videoloterijního terminálu, jako součásti centrálního loterijního systému, tento místní poplatek vůbec stanovit a vybírat. Zákon o loteriích totiž Ministerstvu financí umožňuje povolovat i loterie a jiné podobné hry, které nejsou upraveny v tomto zákoně v části první až čtvrté, ale neumožnuje mu povolovat „jiná technická herní zařízení“. Má-li tedy být provozování „jiného technického herního zařízení“ zpoplatněno, musí zákon o loteriích stanovit, že Ministerstvo financí vydává povolení k provozování takového zařízení. Ustanovení § 10a zákona o místních poplatcích upravuje možnost obcí stanovit obecně závaznou vyhláškou „místní poplatek za provozované jiné technické zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu“, ale Ministerstvo financí postrádá pravomoc i působnost k vydání takového povolení. Tím pádem neexistuje žádné zařízení, které by výše uvedené podmínky ustanovení § 10a zákona o místních poplatcích splňovalo, a vybírání místního poplatku za takové zařízení je v rozporu se zákonem. Žalovaný vykládá pojem „jiné technické zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu“ rozšiřujícím způsobem. Tzv. „koncová zařízení“ jsou Ministerstvem financí pouze schvalována, nikoliv povolována, a proto za ně místní poplatek nemůže být s ohledem na znění ustanovení § 10a zákona o místních poplatcích vyžadován, neboť předpokladem takového postupu je, aby zařízení bylo Ministerstvem financí povoleno. V povoleních Ministerstva financí se konstatuje, že provozování loterie nebo jiné podobné hry bude prováděno prostřednictvím „centrálního loterijního systému“, kdy jde o funkčně neoddělitelné zařízení (celek), kterým je elektronický systém tvořený centrální řídící jednotkou, místními kontrolními jednotkami a neomezeným počtem připojených koncových interaktivních videoloterijních terminálů. Interaktivní videoloterijní terminál je tak pouze jednou z částí „centrálního loterijního systému“, a nemůže být proto zařazen pod pojem „jiné technické herní zařízení“, neboť slouží pouze jako zobrazovací jednotka „centrálního loterijního systému“, v rámci kterého dochází k vygenerování výhry či prohry a který je umístěn jinde, než koncový videoloterijní terminál. Rozhodnutí proto bylo vydáno v rozporu s čl. 11 odst. 5 Listiny základních práv a svobod.

Místní poplatek, o jehož vrácení žalobce usiluje, byl stanoven obecně závaznou vyhláškou Města České Budějovice č. 1/2010 ze dne 16.9.2010, jejíž účinnost od 1.10.2010 žalobce rovněž zpochybňuje, neboť neshledal naléhavý právní zájem na posunutí data účinnosti k 1.10.2010, když za datum účinnosti považuje až den 2.10.2010. Uvedená vyhláška v rozporu se zákonem o místních poplatcích váže vznik poplatkové povinnosti na okamžik nabytí právní moci povolení Ministerstva financí (zatímco zákon o místních poplatcích vyžaduje nejen povolení, ale i provozování takového zařízení). Vyhláška není určitá a srozumitelná a upravuje některé záležitosti odlišně od zákona, a proto by mělo zasáhnout Ministerstvo vnitra v rámci své kompetence vycházející z obecního zřízení.

Žalobce namítá, že ve výroku rozhodnutí správce poplatku nejsou kromě ustanovení § 155 daňového řádu uvedeny právní předpisy, podle nichž bylo rozhodováno. Rozhodnutí mělo zohlednit nejen znění obecně závazné vyhlášky města a zákon o místních poplatcích, ale není zřejmé ani to, zda správce poplatku postupoval i podle ostatních ustanovení daňového řádu. Výrok rozhodnutí navíc odporuje ustanovení § 155 odst. 4 daňového řádu, dle kterého lze žádosti o vrácení přeplatku vyhovět nebo nevyhovět, nikoliv ji zamítnout. Rozhodnutí je proto nicotné.

Pokračování
- 3 -
10A 61/2011

Předmět řízení není řádně a nezaměnitelně specifikován, neboť je třeba uvést nejen dataci žádosti, ale i výši přeplatku, datum jeho uhrazení a období, za jaké byl uhrazen. K tomu měl žalovaný ve smyslu ustanovení § 114 odst. 3 daňového řádu přihlédnout, i když žalobce námitky v tomto duchu neuplatnil.

Žalobce dále namítá protiústavnost procedury přijímání zákona č. 183/2010 Sb. („neblahou praxi přílepků“), a to v pasáži, kterou byl novelizován zákon o místních poplatcích ve věci zpoplatnění „jiných technických herních zařízení povolovaných Ministerstvem financí“.

Žalobce navrhuje žalobou napadené rozhodnutí i rozhodnutí správního orgánu prvního stupně pro nezákonnost (a nicotnost) zrušit.

Žalovaný ve svém vyjádření k žalobě ze dne 19.8.2011 uvedl, že žalobní námitky jsou důsledkem nepochopení systému práva a rozdělení pramenů práva z hlediska jejich právní síly žalobcem, když správci poplatku ani žalovanému nepřísluší v rámci daňového řízení posuzovat zákonnost či ústavnost právních předpisů. Pokud byly zákon o loteriích a zákon o místních poplatcích vydány a publikovány předepsaným způsobem a jsou tedy součástí právního řádu, je správce poplatku i žalovaný povinen je v souladu s principem legality nejen dodržovat, ale především aplikovat. Stejně tak je nutné nahlížet na obecně závaznou vyhlášku Statutárního města České Budějovice č. 1/2010.

Pro vedení daňového řízení je rozhodné pouze to, zda bylo „jiné technické herní zařízení“ Ministerstvem financí povoleno nebo nikoliv. Správce poplatku ani žalovaný není oprávněn posuzovat, zda je rozhodování Ministerstva financí v souladu se zákonem.

Pro správce poplatku je rozhodující pouze to, zda 1/ existuje zákon, který místní poplatek za „jiné technické herní zařízení“ umožňuje zavést (§ 10a zákona o místních poplatcích), 2/ zda existuje obecně závazná vyhláška vydaná na základě zákonného zmocnění (vyhláška Statutárního města České Budějovice č. 1/2010) a 3/ zda bylo „jiné technické herní zařízení“ Ministerstvem financí povoleno (§ 50 odst. 3 zákona o loteriích). Pokud jsou tyto předpoklady splněny, je poplatník povinen poplatek uhradit.

Správce poplatku i žalovaný postupovali v souladu s principem legality. Výrok žalobou napadeného rozhodnutí je v souladu s platnou právní úpravou, když bylo rozhodováno podle ustanovení § 155 daňového řádu. Přirozeně se na takové řízení vztahují i další relevantní ustanovení daňového řádu, ale požadavek žalobce po uvádění téměř všech ustanovení daňového řádu považuje žalovaný za absurdní. Výrok rozhodnutí je přesný, jasný, určitý a srozumitelný (§ 102 daňového řádu). Důvody nicotnosti namítané žalobcem jsou uvedeny v ustanovení § 105 odst. 2 daňového řádu, ale žádný z těchto důvodů žalovaný v tomto případě neshledal, a to ani v namítané formulaci výroku o tom, že „žádost o vrácení přeplatku se zamítá“.

Žalovaný nepovažuje žalobu za důvodnou a navrhuje, aby ji krajský soud zamítl.

V replice ze dne 9.9.2011 žalobce doplnil, že správce poplatku je při své rozhodovací činnosti povinen zhodnotit, zda zařízení žalobce spadají pod pojem „jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu“. V ostatních bodech pak v převážné míře stručně rekapituluje své žalobní námitky.

Pokračování
- 4 -
10A 61/2011

Ze spisové dokumentace byly zjištěny, s ohledem na žalobní body, tyto rozhodné skutečnosti:

Správci poplatku bylo dne 6.10.2010 doručeno podání žalobce nazvané „Věc: Splnění ohlášení s výhradou“, v němž žalobce v návaznosti na novelu zákona o místních poplatcích č. 183/2010 Sb. a Statutárním městem České Budějovice přijatou obecně závaznou vyhlášku č. 1/2010 sděluje, že na území Statutárního města České Budějovice (na více místech) provozuje loterii nebo jinou podobnou hru provozovanou prostřednictvím centrálního loterijního systému na 18 interaktivních videoloterijních terminálech, které však žalobce nepovažuje za „jiné technické herní zařízení“ podléhající místnímu poplatku, ale za součást jediného technického celku – centrálního loterijního systému. Ohlášení žalobce podal z důvodu nejistoty, zda je poplatníkem ve smyslu vyhlášky č. 1/2010. Žalobce správce poplatku zároveň v případě dotčení žalobce obecně závaznou vyhláškou č. 1/2010 vyzval, aby mu doručil platební výměr, ve kterém výši místního poplatku stanoví a jehož vydání odůvodňuje potřebou doložení platby místních poplatků orgánu státního dozoru.

Přípisem ze dne 11.10.2011 správce poplatku žalobce v souladu s obecně závaznou vyhláškou č. 1/2010 jednak obecně informoval o povinnosti splnit ohlašovací povinnost ve lhůtě do 8 dnů od ode dne nabytí právní moci povolení vydaného Ministerstvem financí, jednak také žalobce upozornil na lhůty splatnosti poplatku, a to vždy do konce prvního měsíce příslušného kalendářního čtvrtletí na uvedený účet. Správce poplatku žalobce upozornil, že v případě nezaplacení poplatku včas nebo ve správné výši vyměří poplatek platebním výměrem.

Podáním ze dne 7.2.2011 žalobce správci poplatku v souladu s obecně závaznou vyhláškou č. 4/2010 ohlásil (s výhradou), že na území Statutárního města České Budějovice (na více místech) provozuje nebo má schváleno provozování a umístění 40 zařízení, která by mohla být správcem poplatku považována za „jiné technické herní zařízení“, nicméně sděluje, že žádné „jiné technické herní zařízení“ neprovozuje a předestírá své argumenty analogické těm, které následně uplatnil i v podané žalobě.

Podáním ze dne 11.2.2011 žalobce požádal správce poplatku o vrácení (dne 2.11.2010) zaplaceného místního poplatku ve výši 5000,- Kč za provozovaný hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení, neboť dle jeho názoru nelze místní poplatek za „jiné technické herní zařízení“ dle zákona vůbec stanovit a vybírat. Odůvodnění žádosti rovněž odpovídá koncepci podané žaloby. Protože byl místní poplatek zaplacen, ačkoli pro vybírání poplatku chyběl zákonný podklad, považuje jej žalobce za přeplatek, který mu má být vrácen, a to včetně případného úroku.

Přípisem ze dne 28.2.2011 správní orgán žalobce informoval o přípustných způsobech úhrady místního poplatku dle obecně závazné vyhlášky č. 4/2010 účinné od 1.1.2011. Dále žalobce upozornil na některá další ustanovení této vyhlášky.

Dne 16.3.2011 správní orgán vydal podle ustanovení § 155 daňového řádu rozhodnutí čj. FO/2093/2011-2, v němž žádost žalobce o vrácení přeplatku ve výši 5000,- Kč zamítl. Dle obecně závazné vyhlášky č. 1/2010 účinné od 1.10.2010 a nahrazené od 1.1.2011 vyhláškou č. 4/2010 vzniká poplatková povinnost dnem nabytí právní moci povolení k provozování herního zařízení a zaniká dnem pozbytí jeho platnosti. Sazba poplatku za každé herní zařízení činí 5000,- na 3 měsíce. Poplatník ohlásil správci poplatku povolení či provozování 40 ks Pokračování
- 5 -
10A 61/2011

herních zařízení na území Statutárního města České Budějovice, ale na místním poplatku uhradil pouze 5000,- Kč. Podle ustanovení § 154 odst. 1 daňového řádu nelze tuto úhradu považovat za přeplatek.

K odvolání žalobce ze dne 29.3.2011 obsahujícího důvody obdobné jako v právě projednávané žalobě vydal žalovaný žalobou napadené rozhodnutí, kterým odvolání zamítl a rozhodnutí správce poplatku o zamítnutí žádosti o vrácení přeplatku potvrdil. Daňový přeplatek lze daňovému subjektu vrátit pouze tehdy, jestliže vznikl a je vratitelný ve smyslu ustanovení § 155 odst. 1 daňového řádu. Podmínkou vratitelného přeplatku je neexistence nedoplatků. Poplatkový subjekt nemá u správce poplatku veden žádný vratitelný přeplatek ve smyslu ustanovení § 154 odst. 1 daňového řádu. Pomocí standardních interpretačních metod žalovaný dospívá k závěru, že „jiným technickým herním zařízením“ ve smyslu loterijního zákona je třeba rozumět takové technické zařízení (odlišné od výherního hracího přístroje), které je funkčně nedělitelné a slouží k realizaci loterie nebo jiné podobné hry, a to celého procesu od samého počátku do jeho konce. Nelze směšovat pojem loterie a jiná podobná hra (kam patří i technické hry typu videoloterijních terminálů, elektromechanických rulet apod.) s pojmem zařízení (postaveném na principu mechanickém, elektromechanickém, elektronickém či obdobném), na němž je tato hra provozována a bez jehož povolení by takové hry nebylo vůbec možno provozovat. Pokud jde o centrální loterijní systém s neomezeným počtem interaktivních loterijních terminálů, pak je z pohledu funkční nedělitelnosti nutné považovat za technické herní zařízení, které je schopno realizovat celý herní proces podle ustanovení § 1 odst. 1 zákona, a tedy za předmět místního poplatku centrální jednotku a jeden kus interaktivního videoloterijního terminálu na ni napojený. Výrok rozhodnutí správce poplatku odpovídá dle žalovaného ustanovení, podle kterého správce poplatku rozhodoval, a rozhodnutí správce poplatku o zamítnutí žádosti o vrácení přeplatku bylo vydáno v souladu s platnými právními předpisy. Rozhodnutí bylo žalobci doručeno dne 20.6.2011.

Podle ustanovení § 65 odst. 1 s.ř.s. se může žalobou domáhat zrušení rozhodnutí ten, kdo tvrdí, že jím byl na svých právech zkrácen přímo nebo v důsledku porušení svých práv v předcházejícím řízení. Podle ustanovení § 72 odst. 1 s.ř.s. lze žalobu podat do dvou měsíců poté, kdy bylo rozhodnutí žalobci oznámeno doručením písemného vyhotovení. Žaloba tedy byla podána osobou oprávněnou (aktivně legitimovanou) a byla podána včas.

Podstatou žaloby je polemika žalobce o tom, zdali jím provozované loterie nebo jiné podobné hry prostřednictvím centrálního loterijního systému MULTI LOTTO podléhají místnímu poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí stanovenému obecně závaznou vyhláškou č. 1/2010, resp. obecně závaznou vyhláškou č. 4/2010, jež s účinností od 1.1.2011 vyhlášku č. 1/2010 nahradila. Spor je ve své podstatě o tom, zda je takové zařízení možno podřadit pod pojem „jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí“ ve smyslu ustanovení § 10a zákona o místních poplatcích a zda vůbec místní poplatek za provozované „jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí“ vybírat lze, neboť dle žalobce nemůže být naplněna hypotéza ustanovení § 10a zákona o místních poplatcích o povolení takového zařízení Ministerstvem financí, které k tomu dle žalobce nemá působnost ani pravomoc. Prostředkem k obhajobě názorů žalobce je pak tvrzený nárok na vrácení přeplatku vzniklého uhrazením částky 5000,- Kč v souladu s vyhláškou č. 1/2010 na účet správce poplatku.

Pokračování
- 6 -
10A 61/2011

Ve vztahu k žalobním námitkám je třeba vypořádat se nejdříve s existencí obecně závazné vyhlášky Statutárního města České Budějovice č. 1/2010, resp. s oprávněním místní poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu vybírat.

Soud v souladu s ustanovením § 75 odst. 1 s.ř.s. předestírá, že při přezkoumání rozhodnutí vychází ze skutkového a právního stavu, který tu byl v době rozhodování správního orgánu. Přestože je soudu známo schválení zákona č. 300/2011 Sb., jímž se mění mj. zákon o loteriích, jakož i zákon o místních poplatcích, bude primárně vycházet ze znění dotčených předpisů v době, kdy bylo rozhodnutí správcem poplatku vydáno a žalovaným v rámci odvolacího správního řízení přezkoumáváno. Podpůrně však soud ve své argumentaci zohlední rovněž skutečnost, že tyto předpisy byly v mezidobí ve vztahu k právě projednávané věci novelizovány.

Stanovení poplatků patří do samostatné působnosti obce (§ 14 odst. 1 zákona o místních poplatcích) a obec je zavede obecně závaznou vyhláškou, ve které upraví podrobnosti jejich vybírání, zejména stanoví konkrétní sazbu poplatku, vznik a zánik poplatkové povinnosti, lhůty pro plnění ohlašovací povinnosti, splatnost, úlevy a případné osvobození od poplatků (§ 14 odst. 2 téhož zákona). Poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podléhá každý povolený hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení a platí jej jeho provozovatel s tím, že sazba poplatku za každý výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení na tři měsíce může činit částku od 1000 Kč do 5000 Kč (§ 10a tamtéž). Soud shledal, že Statutární město České Budějovice vydalo obecně závaznou vyhlášku č. 1/2010, jakož i vyhlášku č. 4/2010 v rámci zákonného zmocnění v ustanovení § 14 odst. 2 zákona o místních poplatcích a v souladu s ním.

Podle obecně závazné vyhlášky č. 1/2010 (jakož i č. 4/2010) tak poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podléhá každý povolený výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí.

Pokud se týká poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu, pak oprávnění takový poplatek vybírat je obcím přiznáno v ustanovení § 1 písm. g) zákona o místních poplatcích. V případě „jiného právního předpisu“ uvedeného v tomto ustanovení odkazuje poznámka pod čarou č. 15 na zákon o loteriích. Byť poznámky pod čarou nemají normativní povahu, slouží přinejmenším jako určité interpretační pomůcky při aplikaci konkrétních právních předpisů. Podle ustanovení § 50 odst. 3 zákona o loteriích může Ministerstvo financí povolovat i loterie a jiné podobné hry, které nejsou uvedeny v části první až čtvrté tohoto zákona, s tím, že v povolení budou všechny podmínky provozování podrobně stanoveny a použije přitom přiměřeně ustanovení části první až čtvrté zákona.

Jádro sporu tak v této věci představuje pojem „jiné technické herní zařízení povolované Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu“ v ustanovení § 1 písm. g) zákona o místních poplatcích. Podle žalobce za prvé takové zařízení vůbec nepodléhá zpoplatnění místním poplatkem, neboť chybí kompetence Ministerstva financí takové zařízení povolit a není tak naplněn předpoklad povolení tohoto zařízení Ministerstvem financí. Za druhé pak jím provozovaná, resp. jemu povolená loterie nebo jiná podobná hra MULTI LOTTO Pokračování
- 7 -
10A 61/2011

založená na principu centrálního loterijního systému sestávajícího z centrální řídící jednotky, místních kontrolních jednotek a připojených koncových interaktivních videoloterijních terminálů vůbec není „jiným technickým herním zařízením“ ve smyslu ustanovení § 1 písm. g) zákona o místních poplatcích. S tím soud nesouhlasí, neboť za „jiné technické herní zařízení“ je ve smyslu zákona o loteriích třeba rozumět takové technické zařízení odlišné od výherního hracího přístroje podle ustanovení § 17 zákona o loteriích, které je funkčně nedělitelné a slouží k realizaci loterie nebo jiné podobné hry ve smyslu ustanovení § 1 odst. 1 tohoto zákona.

Není pochyb o tom, že povolení udělené Ministerstvem financí žalobci je povolením podle ustanovení § 50 odst. 3 zákona o loteriích, tzn. povolením loterie a jiné podobné hry, jakou je např. i MULTI LOTTO provozované žalobcem na území Statutárního města České Budějovice. V povolení je dokonce uveden také způsob provozování této hry, tj. centrální loterijní systém s centrální řídící jednotkou, místními kontrolními jednotkami a připojenými koncovými terminály. Z hlediska poplatkové povinnosti ve vztahu k zákonu o místních poplatcích je však nerozhodné, na jakém principu či prostřednictvím čeho je povolená loterie provozována.

Soud proto souhlasí s názorem žalovaného, že není možné směšovat pojem „loterie a jiná podobná hra“ s pojmem „zařízení“, na němž je tato hra provozována. V rámci druhů loterií a jiných podobných her totiž převažují tzv. technické hry, jejichž provozování je přímo spojeno s technickým zařízením sloužícím k provozu této hry a toto je také v jednotlivých povoleních specifikováno. Jedná se o loterie a jiné podobné hry neupravené v části první až čtvrté zákona o loteriích a povolované Ministerstvem financí na základě zmocnění v ustanovení § 50 odst. 3 zákona o loteriích. Do této kategorie her tak jistě patří i hry provozované prostřednictvím centrálního loterijního systému (včetně interaktivních videoloterijních terminálů), které by bez povolení herního zařízení, jež realizaci herního procesu zabezpečuje a v jehož softwaru je příslušná hra zakomponována, nebylo možno provozovat. Z pohledu funkční nedělitelnosti je nutné považovat za „jiné technické herní zařízení“ které je schopno v důsledku napojení na centrální řídící jednotku realizovat celý herní proces podle ustanovení § 1 odst. 1 zákona o loteriích, a tedy za předmět místního poplatku centrální jednotku a jeden kus interaktivního videoloterijního terminálu. Lze tak jedině potvrdit, že Ministerstvo financí je oprávněno povolit loterii nebo jinou podobnou hru provozovanou prostřednictvím centrálního loterijního sytému, jak ostatně potvrdil i Ústavní soud ve svém nálezu ze dne 14.6.2011 čj. Pl. ÚS 29/10, podle kterého „je přípustné, aby obec, pociťuje-li takovou místní potřebu, regulovala obecně závaznou vyhláškou vydanou podle § 50 odst. 4 loterijního zákona ve spojení s § 2 písm. e) téhož zákona umístění i interaktivního videoloterijního systému, případně dalších přístrojů podobných výherním hracím přístrojům, a to jako součásti širší množiny přístrojů, k jejichž provozu vydává povolení Ministerstvo financí podle § 50 odst. 3 loterijního zákona. Vydáním obecně závazné vyhlášky obec nikterak nezasahuje do vlastní rozhodovací pravomoci ministerstva, které je kompetentní v případě inominátních loterií a jiných obdobných her, tj. zařízení, která nesplňují definici podle § 17 odst. 1 loterijního zákona, avšak současně jsou těmto zařízením podobná, posoudit splnění všech požadavků vyplývajících z části první až čtvrté zákona, jak mu ostatně ukládá § 50 odst. 3 loterijního zákona.“.

Pokud Ministerstvo financí povoluje loterii nebo jinou podobnou hru neuvedenou v části první až čtvrté zákona o loteriích pak je jeho povinností vyplývající z ustanovení § 50 odst. 3 tohoto zákona přiměřeně použít ustanovení části první až čtvrté citovaného zákona. To mj. ve vztahu k obsahovým náležitostem takového povolení znamená přiměřenou aplikaci Pokračování
- 8 -
10A 61/2011

ustanovení týkajících se obsahových náležitostí povolení povolujících loterie nebo jiné hry uvedené v části první až čtvrté zákona o loteriích, včetně např. schválení herního plánu, schválení umístění (jiného technického) herního zařízení apod. Nelze proto souhlasit s žalobcem v tom směru, že Ministerstvo financí povoluje pouze provozování loterie nebo jiné podobné hry, ale nikoliv již jiného technického herního zařízení nebo jinak pojmenovaného koncového zařízení. Ministerstvo financí totiž podle ustanovení § 50 odst. 3 zákona o loteriích žalobci povolilo provozování loterie a jiné podobné hry, a to prostřednictvím centrálního loterijního systému (rozhodnutí ze dne 15.10.2008, čj. 34/85679/2008), jenž je tvořen centrální řídící jednotkou, místními kontrolními jednotkami a připojenými koncovými interaktivními videoloterijními terminály. Jestliže tedy Ministerstvo financí povolilo provozování loterie nebo jiné podobné hry MULTI LOTTO prostřednictvím centrálního loterijního systému, argumentací a maior ad minus povolil i jednotlivé koncové interaktivní videoloterijní terminály. Jejich provozování a umístění navíc dle textace druhé části výroku tohoto rozhodnutí dále i schválil. Slovní ekvilibristika právního zástupce žalobce na mnoha místech odpoutává pozornost od věcné problematiky spíše, než aby byla precizní obhajobou postupu žalobce. Soud proto ponechává stranou hlubších úvah námitku žalobce o významovém rozdílu textace žalobou napadeného rozhodnutí v případě distinkce slov „povoluje“ a „schvaluje“, když kontext obou spojení je naprosto zřejmý.

V případě žalobce jsou tak splněny všechny zákonné podmínky pro to, aby bylo jím provozovanou loterii nebo jinou podobnou hru možno subsumovat pod zákonnou povinnost platit místní poplatek podle ustanovení § 1 písm. g) a § 10a zákona o místních poplatcích: 1/ povolenou loterii nebo jinou podobnou hru žalobce provozuje prostřednictvím „jiného technické herního zařízení“ a 2/ „jiné technické herní zařízení“ je povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu. Žalobce splnil i ohlašovací povinnost ve vztahu ke správci poplatku.

Pokud pak jde o domnělý nárok žalobce na vrácení uhrazeného místního poplatku za jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí jako přeplatku, je třeba nejdříve zodpovědět otázku, zda bylo ze strany žalobce hrazeno bez právního důvodu. Tak tomu nebylo, neboť žalobce provozuje na území Statutárního města České Budějovice loterii nebo jinou podobnou hru povolenou Ministerstvem financí podle ustanovení § 50 odst. 3 zákona o loteriích a to prostřednictvím 40 ks koncových zařízení – interaktivních videoloterijních terminálů jako součástí centrálního loterijního systému. Poplatková povinnost mu proto mj. též v souladu s vyhláškou č. 1/2010 (resp. 4/2010) vznikla, ale byla z jeho strany splněna toliko ve vztahu k jednomu koncovému zařízení, a to zřejmě pouze za jedno čtvrtletí, když byla uhrazena toliko výši 5000,- Kč, což je ve smyslu výše uvedené vyhlášky sazba poplatku na 3 měsíce za jeden hrací přístroj či herní zařízení. Žalobci tak ve vztahu ke správci poplatku nemohl vzniknout přeplatek, když jeho poplatková povinnost vyplývající z provozování loterie nebo jiné podobné hry byla naplněna pouze marginálně. Je rovněž třeba připomenout, že žalobce poplatkovou povinnost (částečně) a dobrovolně splnil a až do podání žádosti o vrácení přeplatku postup správce žádným způsobem nerozporoval. Toliko slovně vyjádřil jistou pochybnost či výhradu v rámci plnění ohlašovací povinnosti, nicméně právní prostředky ponechal v té době stranou. Je nutné rovněž podotknout, že podaná žaloba není o jednom jediném (navíc) uhrazeném poplatku, popř. za jaké období měl být uhrazen, ale je o vrácení částky 5000,- zaplacené žalobcem na účet správce poplatku, kdy správce poplatku neshledal pro vrácení přeplatku zákonné podmínky, neboť shledal placení poplatku za žalobcem provozované herní zařízení v souladu s platnou zákonnou úpravou i prováděcí legislativou. Úhradu částky 5000,- Kč nelze v návaznosti na výše uvedené považovat za Pokračování
- 9 -
10A 61/2011

přeplatek ve smyslu ustanovení § 154 odst. 1 daňového řádu. S tím se soud ztotožňuje a požadavek žalobce v tomto směru považuje za neoprávněný.

Žalobce rovněž namítá nesprávnou formulaci a citaci příslušného ustanovení ve výroku rozhodnutí správce poplatku, kdy formulaci „zamítá“ považuje žalobce za vadnou. Podle ustanovení § 155 odst. 2 daňového řádu vrátí správce daně daňovému subjektu vratitelný přeplatek na základě žádosti daňového subjektu o vrácení vratitelného přeplatku, nebo pokud tak stanoví zákon. Jelikož vratitelný přeplatek správce poplatku ve vztahu k žalobci neevidoval, jeho žádost zamítl. Pozitivně textované ustanovení právního předpisu musí z logiky věci implikovat i možnost vydání negativního výroku, jestliže zamítnutí či nevyhovění žádosti není v rámci daňového řádu výslovně či samostatně upraveno. Opačný výklad by totiž mohl ad absurdum znamenat skutečnou nemožnost zamítnout požadovaný záměr správcem poplatku a naopak zřejmě jeho povinnost každé podané žádosti vyhovět. Proto soud považuje rozhodnutí v otázce formulace týkající se zamítnutí žádosti žalobce o vrácení přeplatku za souladné s platnou právní úpravou, když nadto správce poplatku ve výroku svého rozhodnutí uvedl i příslušné ustanovení, podle kterého v této věci rozhodoval.

Soud také naposledy připomíná nález Ústavního soudu ze dne 14.6.2011, v němž ústavní soud dospěl k závěru, „že charakter interaktivní videoloterijních systémů neumožňuje jejich podřazení pod úzkou definici výherního hracího přístroje podle § 17 odst. 1 loterijního zákona, neboť videoloterijní terminály jakožto koncové herní stanice, které jsou součástí širšího a složitějšího systému, jehož jádro je umístěno centrálně, postrádají vlastnost kompaktnosti, kterou vyžaduje definice obsažená v § 17 odst. 1 loterijního zákona. Avšak nic nebrání tomu, aby byly podřazeny pod širší definici podle § 2 písm. e) loterijního zákona, neboť nepochybně se jedná o zařízení výherním hracím přístrojům podobná a sloužící témuž účelu“. To plně odpovídá závěrům nejen správce poplatku a žalovaného, ale rovněž tak argumentaci prezentované v tomto rozsudku.

Pokud jde o námitky žalobce týkající se neústavnosti přijetí novely zákona o místních poplatcích provedené zákonem č. 183/2010 Sb., soud zde připomíná, že soudce je při rozhodování vázán zákonem a mezinárodní smlouvou, která je součástí právního řádu (Čl. 95 odst. 1 Ústavy České republiky). Zákon č. 183/2010 Sb. byl přijat předepsaným způsobem, byl vyhlášen ve Sbírce zákonů a je tedy součástí právního řádu České republiky. Soud neshledal důvod pro postup podle ustanovení Čl. 95 odst. 2 Ústavy České republiky (resp. dle § 64 odst. 3 zákona č. 182/1993 Sb.). Soud rovněž nerozumí argumentaci žalobce v této pasáži, jestliže považuje právní úpravu za natolik přesvědčivou, pokud jde o absenci povinnosti platit místní poplatek za herní zařízení jím provozované na území Statutárního města České Budějovice, neboť v takovém případě je argumentace zpochybňující ústavní konformitu legislativního procesu přijímání zákona č. 183/2010 Sb. zřejmě zcela nadbytečná.

Soud ve vztahu k žalovanému rozhodnutí, ani k rozhodnutí správce poplatku neidentifikoval důvody, jež by je činily ve smyslu ustanovení § 105 daňového řádu nicotným. Správce poplatku byl k vydání rozhodnutí věcně příslušný, rozhodnutí netrpí vadami, které by jej činily vnitřně rozporným nebo právně či fakticky neuskutečnitelným a rozhodnutí ani nebylo vydáno na základě jiného nicotného rozhodnutí vydaného správcem poplatku.

Pokračování
- 10 -
10A 61/2011

Proto soud napadené rozhodnutí nepovažuje za vadné ani nicotné pro důvody tvrzené v žalobě a žalobu podle ustanovení § 78 odst. 7 s.ř.s. jako nedůvodnou zamítl.

Obiter dictum soud odkazuje na zákon č. 300/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, mj. také zákon o místních poplatcích. Cílem uvedené novely bylo postavit najisto úpravu týkající se provozování loterií a jiných podobných her prostřednictvím centrálního loterijního systému s koncovými interaktivními videoloterijními terminály. Tím byl ostatně nepřímo potvrzen záměr zákonodárce zpoplatnit takové systému provozování loterií a jiných podobných her v souvislosti s přijetím zákona č. 183/2010 Sb., kterým byly do zákona o místních poplatcích vloženy pasáže týkající se „jiných technických herních zařízení“. Nepřímo tak jsou přijetím zákona č. 300/2011 Sb. potvrzeny i správné argumentační závěry správce poplatku a žalovaného. V konečné míře pak novela konvaliduje i s rozhodovací činnosti Ústavního soudu, zejména s ohledem na jeho nález ze dne 14.6.2011, čj. Pl. ÚS 29/10.

Soud rovněž toliko podpůrně zmíní novelu zákona o loteriích provedenou rovněž zákonem č. 300/2011 Sb. a účinnou od 1.1.2012, neboť tato novela přinesla mj. legislativní vymezení centrálního loterijního systému (jak jej výše obdobně vymezil soud podle dosud platné právní úpravy) prostřednictvím kterého lze provozovat sázkové hry. Nově tak bude v ustanovení § 2 písm. l) stanoveno, že funkčně nedělitelným technickým zařízením centrálního loterního systému je „elektronický systém tvořený centrální řídící jednotkou, místními kontrolními jednotkami a neomezeným počtem připojených koncových interaktivních videoloterních terminálů (dále jen „interaktivní videoloterní terminál“). Centrální řídící jednotka řídí veškeré herní procesy, losuje výsledky na základě uplatnění náhody, rozhoduje o všech výhrách a výhry okamžitě zobrazuje na interaktivním videoloterním terminálu, provádí správu vkladů vložených sázejícími a provádí veškerou administraci spojenou s průběhem hry. Centrální řídící jednotka se musí vždy nacházet na státním území České republiky. Interaktivní videoloterní terminál je obsluhován přímo sázejícím a slouží pouze jako zobrazovací jednotka centrálního loterního systému.“. Stejně tak důležitý je postup zákonodárce, kterým v nově vloženém odst. 6 ustanovení § 50 zákona o loteriích definuje provozování sázkových her, loterie nebo jiné podobné hry tak, že se jím rozumí mj. vlastní provoz interaktivních videoloterních terminálů, včetně přijímání vkladů, výplaty výher a dalších úkonů směřujících k uzavírání smluvních vztahů mezi provozovatelem a sázejícím a za provozování naopak nepovažuje řídící provozní činnost provozovatele, provoz centrálních serverů, uzavírání smluvních vztahů provozovatele a jeho smluvních partnerů, vyřizování reklamací a ostatní administrativní činnost související s provozem loterií a jiných podobných her. Je tedy zřejmé, že zákonodárce pouze potvrdil zavedenou praxi provozovatelů centrálních loterních systémů tak, aby do budoucna nevznikaly pochybnosti či neodůvodněné rozdíly ve vztahu mj. k plnění související poplatkové povinnosti.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 1 s.ř.s. a vychází ze skutečnosti, že úspěšnému žalovanému v řízení nevznikly žádné náklady přesahující jeho obvyklou činnost.

Podle ustanovení § 51 odst. 1 s.ř.s. rozhodoval soud bez jednání, neboť žalovaný s takovým postupem vyjádřil výslovný souhlas v podání ze dne 19.8.2011. Žalobce tak učinil následně v replice k vyjádření žalovaného ze dne 9.9.2011.

P o u č e n í: Proti tomuto rozsudku lze podat kasační stížnost ve lhůtě do dvou týdnů Pokračování
- 11 -
10A 61/2011

od doručení jeho písemného vyhotovení k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně, z důvodů podle § 103 odst. 1 s.ř.s. prostřednictvím soudu podepsaného ve dvou stejnopisech. Stěžovatel v řízení o kasační stížnosti musí být zastoupen advokátem.

Krajský soud v Českých Budějovicích

dne 25. října 2011

Předsedkyně senátu:

JUDr. Věra Balejová v.r.

Za správnost vyhotovení: Sládková Blanka

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru