Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

10 A 59/2011 - 49Rozsudek KSCB ze dne 30.11.2011

Prejudikatura

9 As 96/2008 - 44

Oprav. prostředek / ústav. stíž.
1 As 12/2012 (zamítnuto)

přidejte vlastní popisek

10A 59/2011 – 49

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Krybusové a soudkyň JUDr. Věry Balejové a Mgr. Heleny Nutilové v právní věci žalobkyně V. Z., právně zastoupené Mgr. Danielem Krajčo, advokátem v Českých Budějovicích, nám. Přemysla Otakara II. č. 123/36, proti žalovanému Krajskému úřadu Jihočeského kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství se sídlem České Budějovice, U Zimního stadionu 1952/2 o žalobě žalobkyně proti rozhodnutí žalovaného ze dne 19.5.2011, č.j. KUJCK/11819.3/2011/ODSH/ivmi, takto:

Žaloba se zamítá.

Žalovanému se právo na náhradu nákladů řízení nepřiznává.

Odůvodnění:

I. Vymezení věci.

/1/ Žalobou doručenou dne 22.7.2011 Krajskému soudu v Českých Budějovicích se žalobkyně domáhala přezkoumání rozhodnutí žalovaného ze dne 19.5.2011 č.j. KUJCK/11819.3/2011/ODSH/ivmi, kterým bylo zamítnuto její odvolání proti rozhodnutí Magistrátu města České Budějovice, Matričního úřadu, oddělení cestovních dokladů a řidičských průkazů č.j. MAU/32283/2010 Pa ze dne 24.2.2011 a toto rozhodnutí potvrzeno.

/2/ Žalobkyně v žalobě namítala nezákonnost vydaného rozhodnutí jako celku a tvrdila, že jím byla zkrácena na svých právech. Uvedla, že správní orgán je při svém rozhodování povinen postupovat podle § 3 správního řádu a zjistit stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, což v daném případě splněno nebylo. Správní orgány se nevypořádaly Pokračování
- 2 -
10A 59/2011

s tvrzením žalobkyně, že při ukládání blokové pokuty /pokutový blok série JE/2006, č. E 1032656/ dne 5.10.2010 byl na ni vyvíjen psychický nátlak. Správní orgány neprovedly důkaz výslechem svědka, který navrhovala. Vyjádřila nesouhlas s tím, že dosáhla dvanácti bodů. Při ukládání blokové pokuty byli na místě přítomni tři policisté, kteří ji přesvědčovali, že má pokutový blok podepsat. Jednalo se o značnou početní převahu. Sdělili jí, že případné správní řízení, pokud by pokutový blok nepodepsala, by bylo zbytečné. Po podpisu pokutového bloku žalobkyně se obrátila na Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje v Českých Budějovicích a žádala o anulování podpisu na bloku, neboť se necítila vinna spácháním přestupku. Na základě poučení podala žádost o přezkum dopravního přestupku. V mezidobí absolvovala kurz školení bezpečné jízdy s následným odpisem bodů v počtu tří, k čemuž však nedošlo. K žádosti o přezkum dopravního přestupku obdržela dne 11.1.2011 sdělení o tom, že přezkum proveden nebude. Doplnila, že řidičský průkaz potřebuje pro výkon svého povolání, neboť zajišťuje jediný zdroj jejích příjmů. Pečuje o matku a s ohledem na její zdravotní stav ročně pobírá příspěvek 3.000 Kč od magistrátu města na dopravu matky do zdravotnických zařízení. Tam se matka nemůže dopravit sama, neboť trpí silnou artrózou a bez pomoci nemůže chodit. Dále pečuje o pana S. D.. Z těchto důvodů požádala o zrušení rozhodnutí a vrácení věci žalovanému k dalšímu řízení. Připojila na závěr žaloby, že pracuje jako řidička taxislužby a tato činnost je jediným zdrojem jejích příjmů s výjimkou plného invalidního důchodu, který pobírá v souvislosti s onkologickým onemocněním. Požádala o přiznání odkladného účinku žalobě.

II. Stručné shrnutí vyjádření žalovaného správního orgánu.

/3/ Žalovaný správního orgán navrhl zamítnutí žaloby. Sdělil, že souhlasí s rozhodnutím věci bez nařízení jednání ve smyslu § 51 odst. 1 s.ř.s. Žalobním námitkám žalovaný správní orgán nepřisvědčil. Odmítl tvrzení žalobkyně, že při ukládání blokové pokuty byl vyvíjen psychický nátlak s odůvodněním, že v řízení o námitkách proti provedení záznamu bodů v registru řidičů je předmětem řízení posouzení, zda byly záznamy bodů provedeny v souladu se záznamem, tedy na základě podkladu způsobilého záznamu a není namístě přezkoumávat správnost nebo zákonnost aktů veřejné moci, na základě kterých byl záznam proveden. V dané záležitosti jako důkaz bylo předloženo pravomocné rozhodnutí, kterým byla žalobkyně uznána vinnou z přestupku, kterého se dopustila dne 5.10.2010. K tomu byl předložen pokutový blok č. E 1032656, série JE/2006. Pokutový blok obsahoval potřebné náležitosti, které byly vyplněny, což ani žalobkyní zpochybňováno nebylo. Tvrzení, že pokutový blok byl podepsán pod nátlakem, není předmětem přezkumu v řízení o námitkách. K neprovedení odpočtu bodů v souvislosti s absolvováním školení bezpečné jízdy žalovaný sdělil, že žalobkyně nesplnila podmínky pro odečet bodů stanovené v § 123e odst. 4 písm. b/ zákona o silničním provozu. S věcí nesouvisí ani odkaz žalobkyně na sdělení k žádosti o přezkoumání blokové pokuty. Námitky ohledně profese nebo osobních či ekonomických poměrů žalobkyně zohlednit nelze, nepředstavují důvod pro vyvinění. Žalovaný správní orgán sdělil k žádosti žalobkyně o přiznání odkladného účinku žalobě, že tento postup nedoporučuje.

/4/ Krajský soud v Českých Budějovicích usnesením ze dne 30.8.2011 přiznal žalobě žalobkyně proti rozhodnutí žalovaného ze dne 19.5.2011 č.j. KUJCK/11819.3/2011/ODSH/ivmi odkladný účinek.

Pokračování
- 3 -
10A 59/2011

III. Obsah správních spisů.

/5/ Ze správního spisu, který si soud vyžádal, vyplynuly následující rozhodné skutečnosti:

/6/ Magistrát města České Budějovice, Matriční úřad, oddělení cestovních dokladů a řidičských průkazů zaslal žalobkyni oznámení o dosažení dvanácti bodů v bodovém hodnocení a výzvu k odevzdání řidičského průkazu v důsledku pozbytí řidičského oprávnění dne 13.10.2010. Dne 18.10.2010 podala žalobkyně námitky proti záznamu bodů. Uvedla, že podala u Policie ČR návrh na provedení přezkumného řízení ve věci uložení pokuty za přestupek ze dne 5.10.2010. Ve spise jsou založena oznámení o uložení pokut v blokovém řízení žalobkyni vydaná Policií ČR, Krajským ředitelstvím Policie Jihočeského kraje ze dne 7.1.2009 za přestupek, ke kterému došlo dne 6.1.2009, oznámení ze dne 17.4.2009 ohledně přestupku žalobkyně ze dne 14.4.2009, oznámení o uložení pokuty v blokovém řízení ze dne 30.10.2009 za přestupek, ke kterému došlo dne 28.10.2009, oznámení o projednání přestupku ze dne 8.7.2010, k němuž došlo dne 3.7.2010, oznámení ze dne 6.10.2010 ohledně přestupku, ke kterému došlo dne 5.10.2010. Dále byl správnímu orgánu zaslán výpis z bodového hodnocení žalobkyně a výpis z evidenční karty žalobkyně jako držitelky řidičského průkazu ev.č. AO 680995, který byl vydán Okresním úřadem České Budějovice dne 1.2.2002. Ve spise je dále založena fotokopie bloku na pokutu, u něhož je provedeno ověření s originálem, který byl vydán dne 5.10.2010 žalobkyni a jednalo se o uložení pokuty ve výši 2.500 Kč za přestupek podle § 22/1 F5 zák. č. 200/1990 Sb. Z bloku vyplývá, že k přestupkovému jednání došlo dne 5.10.2010 v 8.59 hod. na křižovatce Strakonická – Průběžná, České Budějovice, směrem k sídlišti Vltava a jednalo se o jízdu křižovatkou na červené světlo semaforu. Totožnost žalobkyně byla ověřena číslem občanského průkazu. Pokutový blok obsahuje podpis žalobkyně. Pokuta na místě zaplacena nebyla.

/7/ Dne 1.11.2010 vyrozuměl Magistrát města České Budějovice, Matriční úřad žalobkyni o možnosti uplatnit svá práva před vydáním rozhodnutí o námitkách podle § 33 správního řádu. Žalobkyně prostřednictvím právního zástupce využila možnosti nabídnuté správním úřadem, vyjádřit se k podkladům rozhodnutí a požádala o poskytnutí lhůty k vyjádření do 25.11.2010. Dne 22.11.2010 požádala žalobkyně o přerušení řízení o 6 měsíců z důvodu probíhajícího řízení u Policejního prezídia ČR ve věci přezkumného řízení ohledně blokové pokuty, která jí byla uložena dne 5.10.2010. Úřad rozhodl o žádosti žalobkyně na přerušení řízení dne 25.11.2010 a řízení ve věci námitek proti záznamu bodů v registru řidičů přerušil do 31.1.2011. Dne 27.1.2011 žalobkyně správnímu orgánu sdělila, že nesouhlasí se záznamem dvanácti bodů v registru řidičů a především vyjádřila nesouhlas s blokovou pokutou, která jí byla udělena dne 5.10.2010. Uvedla, že do křižovatky vjela na oranžovou, a to pouze z důvodu bezpečnosti jízdy, neboť by prudkým brzděním mohla ohrozit vozidla jedoucí za ní. Uvedla, že tuto skutečnost může potvrdit její spolujezdec J. T.. Pokutový blok podepsala z důvodu psychického nátlaku ze strany policistů. Na krajském ředitelství jí bylo sděleno, že policisté, kteří blokovou pokutu žalobkyni udělili, tam nepracují a na místě, kde jí byla pokuta udělena, neměli ani působit. Rovněž bylo přiloženo sdělení Policejního prezídia ČR ze dne 3.11.2010 č.j. PPR-24266-2/č.j.2010-99 UD k dopravnímu přestupku ze dne 5.10.2010. Z tohoto sdělení je zřejmé, že se policejní orgány zabývaly žádostí žalobkyně o provedení přezkumného řízení ve věci přestupkového jednání ze dne 5.10.2010. Po provedeném prošetření postupu policistů bylo zjištěno, že byl v souladu s ustanovením § 84 odst. 1 přestupkového zákona. Důvody k zahájení přezkumného řízení podle § 95 odst. 1 správního řádu zjištěny nebyly. Podnět k provedení přezkumného řízení byl tímto vyřízen. Podání žalobkyně označené jako vyjádření žalobkyně ohledně námitek proti záznamu bodů Pokračování
- 4 -
10A 59/2011

v registru řidičů, které Magistrát města České Budějovice obdržel dne 27.1.2011 bylo postoupeno Policii ČR, Krajskému ředitelství policie, odboru služby dopravní policie, silničního dohledu České Budějovice. V postoupení podání pro nepříslušnost, které bylo učiněno dne 21.2.2011 Magistrát města České Budějovice uvedl, že v řízení o námitkách se nezjišťuje zavinění, nepřezkoumává se řízení, které předcházelo vydání pravomocného rozhodnutí, a proto podání bylo policii postoupeno podle § 12 správního řádu. Krajské ředitelství Policie ČR sdělilo dne 9.3.2011 Magistrátu města České Budějovice, že odkazuje na sdělení vyhotovené dne 3.11.2010, ve kterém byla žalobkyně vyrozuměna o výsledku přezkoumání přestupku proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikací ze dne 5.10.2010.

/8/ Magistrát města České Budějovice, Matriční úřad, oddělení cestovních dokladů a řidičských průkazů vydal dne 24.2.2011 rozhodnutí, kterým námitky žalobkyně proti záznamu bodů ke dni 5.10.2010 zamítl jako neodůvodněné a provedený záznam potvrdil. Proti rozhodnutí Magistrátu města České Budějovice podala žalobkyně odvolání. O odvolání bylo rozhodnuto dne 19.5.2011 č.j. KUJCK/11819.3/2011/ODSH/ivmi tak, že odvolání žalobkyně proti rozhodnutí Magistrátu města České Budějovice, Matričního úřadu, oddělení cestovních dokladů a řidičských průkazů ze dne 24.2.2011 č. j. MAU/32283/2010 Pa bylo zamítnuto a rozhodnutí prvostupňového orgánu bylo potvrzeno. Stalo se tak s odůvodněním, že úřad ověřil výpis bodového hodnocení žalobkyně a body, které byly do registru řidičů zapsány na základě oznámení Policie ČR. Zrekapituloval, o jaká oznámení Policie ČR, na základě kterých byly body do registru řidičů zapsány, se jednalo. Ke zpochybňovanému přestupku, ke kterému mělo dojít dne 5.10.2010, za který byla žalobkyni uložena bloková pokuta, bylo uvedeno, že úřad vyžádal kopii pokutového bloku. Údaje v tomto bloku byly ověřeny a žalobkyně byla vyrozuměna o možnosti uplatnit svá práva před vydáním rozhodnutí. Žalobkyně požádala o přerušení řízení, čemuž bylo správním orgánem vyhověno. Úřadu také předložila sdělení Policejního prezídia ČR, že nebyl shledán důvod pro vedení přezkumného řízení podle § 95 odst. 1 správního řádu ve věci zpochybňované blokové pokuty. Odvolací orgán potvrdil, že blok na pokutu, kterou žalobkyně nezaplatila, obsahoval všechny podstatné náležitosti, právní kvalifikaci jednání, výši uložené pokuty i podpis žalobkyně. Úkolem správního orgánu nebylo přezkoumávat správnost a zákonnost aktu, na jehož základě byl záznam proveden. Na tyto akty úřad nahlížel jako by byly správné a zákonné. Tvrzení žalobkyně ohledně nátlaku, který na ni měl být činěn v souvislosti s podpisem bloku, není pro danou věc právně relevantní. Podkladem pro záznam konkrétního přestupku ze dne 5.10.2010 bylo pravomocné rozhodnutí a počet zaznamenaných bodů odpovídal spáchanému přestupku.

IV. Právní názor soudu.

/9/ Krajský soud přezkoumal napadené rozhodnutí podle ustanovení § 75 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního /dále jen s.ř.s./, v mezích daných žalobními body a dospěl k závěru, že žaloba důvodná nebyla.

/10/ Žalobkyně v žalobě namítala nezákonnost rozhodnutí a tvrdila zkrácení na svých právech postupem správního orgánu, kterým došlo k porušení § 3 správního řádu ohledně zjištění stavu věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, neboť se správní orgány nevypořádaly s tvrzením žalobkyně ohledně vyvíjení psychického nátlaku při ukládání blokové pokuty za přestupek dne 5.10.2010. Správní orgány neprovedly ani důkaz výslechem svědka, kterého žalobkyně navrhovala, a proto se skutečností, že měla v registru dosáhnout dvanácti bodů, vyjádřila nesouhlas. Při podpisu pokutového bloku byli přítomni tři policisté, Pokračování
- 5 -
10A 59/2011

kteří žalobkyni přesvědčovali o povinnosti podepsat pokutový blok, což představovalo značnou početní převahu.

/11/ Námitku týkající se nedodržení základních zásad správního řízení nepovažuje soud za důvodnou. Ustanovení § 3 správního řádu stanoví, že nevyplývá-li ze zákona něco jiného, postupuje správní orgán tak, aby byl zjištěn stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, a to v rozsahu, který je nezbytný pro soulad jeho úkonu s požadavky uvedenými v § 2 téhož zákona. V dané záležitosti probíhalo řízení o námitkách proti provedení záznamu bodů v registru řidičů, neboť žalobkyni bylo oznámeno, že dosáhla dvanácti bodů v bodovém hodnocení a byla jí zaslána výzva k odevzdání řidičského průkazu v důsledku pozbytí řidičského oprávnění. Žalobkyně využila možnosti podat námitky proti provedení záznamu bodů v registru řidičů. V tomto řízení je však jeho předmětem pouze posouzení, zda byly záznamy bodů v registru řidičů provedeny v souladu se zákonem a zda podkladem pro záznam bylo pravomocné rozhodnutí a zda počet zaznamenávaných bodů odpovídá spáchanému přestupku. Správní orgán v tomto řízení zásadně nepřezkoumává správnost a zákonnost aktů orgánu veřejné moci, na základě kterých byl záznam proveden, neboť na tyto akty je třeba nahlížet jako na správné a zákonné, a to až do okamžiku, pokud by nebyly příslušným orgánem veřejné moci zákonem stanoveným postupem prohlášeny za nezákonné a byly zrušeny.

/12/ Správní orgány postupují podle ustanovení § 123c odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu v platném znění, podle kterého příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností při provedení záznamu bodů, kterým řidič dosáhl celkového počtu dvanácti bodů, neprodleně písemně oznámí tuto skutečnost řidiči a vyzve jej k odevzdání řidičského průkazu a mezinárodního řidičského průkazu nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne doručení tohoto oznámení. Řidič pozbývá řidičské oprávnění uplynutím pěti pracovních dnů ode dne, v němž mu bylo toto oznámení doručeno. Podle odstavce pátého téhož ustanovení řidič, který pozbyl odbornou způsobilost podle odstavce 3 tohoto ustanovení je povinen výzvu splnit. Podle ustanovení § 123d odst. 1 zákona, řidič, který podle § 123c odst. 3 zákona pozbyl řidičské oprávnění, je oprávněn požádat o vrácení řidičského oprávnění nejdříve po uplynutí jednoho roku ode dne pozbytí řidičského oprávnění podle § 123c odst. 3 zákona. Podle § 123e odst. 1 písm. a/ zákona řidiči, kterému nebyla ode dne uložení pokuty v blokovém řízení nebo nabytí právní moci rozhodnutí, na jehož základě mu byl v registru řidičů zaznamenán naposled stanovený počet bodů, pravomocně uložená sankce za přestupek nebo trest za trestný čin, spáchaný jednání zařazeným do bodového hodnocení, po dobu dvanácti po sobě jdoucích kalendářních měsíců, se odečtou čtyři body z celkového počtu dosažených bodů. Podle odstavce šestého téhož ustanovení odečtení všech dvanácti zaznamenávaných bodů oznámí příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností písemně řidiči nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne, ke kterému byl záznam o odečtení bodů proveden v registru řidičů. Podle § 123f odst. 1 zákona, nesouhlasí-li řidič s provedeným záznamem bodů v registru řidičů, může podat proti provedení záznamu písemně námitky obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému k provádění záznamu. Podle odstavce čtvrtého téhož ustanovení podá-li řidič námitky proti provedenému záznamu, kterým bylo dosaženo celkového počtu dvanácti bodů, běh lhůt stanovených v § 123c odst. 3 se přerušuje ode dne doručení námitek příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností do dne, v němž rozhodnutí podle odstavce 3 nabude právní moci.

/13/ Z předloženého spisového materiálu soud zjistil, že správní orgány postupovaly v souladu s platnou právní úpravou. Žalobkyni bylo doručeno oznámení o dosažení dvanácti bodů a byla vyzvána k odevzdání řidičského průkazu. Po podání jejích námitek správní orgán Pokračování
- 6 -
10A 59/2011

opatřil podklady pro rozhodnutí. Vzhledem k tomu, že se jednalo o řízení o námitkách proti provedenému záznamu, kterým bylo dosaženo celkového počtu dvanácti bodů, zkoumal správní orgán, zda byly záznamy bodů v registru řidičů provedeny v souladu se zákonem tedy na základě podkladů, kterými byla pravomocná rozhodnutí a dále, zda počet zaznamenávaných bodů odpovídal spáchanému přestupku. Záznam v registru řidičů lze provést pouze na základě pravomocného rozhodnutí o přestupku, kterým může být i souhlas s uložením pokuty v blokovém řízení, na které se nahlíží jako na pravomocné rozhodnutí, přičemž právní moc rozhodnutí znamená jeho nezměnitelnost a nemožnost zasahovat do obsahu takového rozhodnutí na základě opravného prostředku. Má-li správní orgán k dispozici jako podklad pro rozhodnutí o provedení záznamu do registru řidičů pravomocné rozhodnutí o přestupku, pak je takové rozhodnutí kvalifikovaným podkladem pro záznam bodů. Správní orgány ověřily v případě zpochybňovaném žalobkyní ohledně vyřízení přestupku ze dne 5.10.2010 v blokovém řízení, že žalobkyně se tohoto přestupku dopustila, byl s ní v blokovém řízení projednán a byla jí uložena pokuta. Byl jí vydán pokutový blok, respektive blok na pokutu na místě nezaplacenou, což rovněž představuje vlastní rozhodnutí v blokovém řízení. Bylo ověřeno, že blok vyhověl obsahově i formálně požadavkům § 85 odst. 1, § 85 odst. 3 a 4 věty druhé zákona o přestupcích. Proti uložení pokuty podle § 84 odst. 2 zákona o přestupcích se nelze odvolat a žaloba proti němu je se zřetelem k ustálené rozhodovací praxi správních soudů nepřípustná. Z toho důvodu také nebylo možné v rámci zcela odlišného řízení o námitkách proti provedenému záznamu do registru řidičů zpochybňovat skutek, za který byla žalobkyně právě v blokovém řízení postižena, že se tohoto přestupku nedopustila a navrhovat k tomu důkazy. V řízení o námitkách, které probíhalo a bylo o nich negativně rozhodnuto i v řízení soudním, ve kterém bylo učiněno předmětem přezkumu právě negativní rozhodnutí o námitkách, již není místa ke zpochybňování rozhodnutí o přestupku, respektive uložení pokuty v blokovém řízení, které má povahu správního rozhodnutí. Námitkami ohledně hodnocení přestupku po stránce skutkové se žalovanému v řízení o námitkách nepříslušelo zabývat. Bylo pouze na žalobkyni, nesouhlasila-li se stavem věci, tak jak ji vyhodnotil orgán policie, aby nesouhlasila s projednáním přestupku na místě v blokovém řízení a věc by pak byla řešena ve správním řízení. V dané věci taková situace nenastala, správní orgán měl k dispozici řádně vyplněný blok na pokutu na místě nezaplacenou a převzetí tohoto bloku podpisem žalobkyně potvrdila. Z toho důvodu se jednalo o podklad, na základě kterého byly správně zaznamenány body do registru řidičů a nelze přisvědčit žalobkyni, že došlo k porušení § 3 správního řádu v souvislosti se zjišťováním stavu věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti. V dané věci správní orgány v souladu s touto zásadou postupovaly, stav věci, o němž nebyly důvodné pochybnosti, zjistily a v rozhodnutí vysvětlily, na základě jakého podkladu došlo k záznamu bodů. Jak již bylo výše uvedeno, zcela v souladu s platnou právní úpravou se již správní orgány nemohly zabývat námitkou žalobkyně, že na ni byl vyvíjen psychický nátlak při ukládání blokové pokuty, neboť předmětem přezkumu nebylo rozhodnutí vydané v řízení, kterým byla žalobkyně uznána vinnou ze spáchání přestupku, ale přezkoumání postupu správních orgánů v řízení o námitkách podaných proti sdělení ohledně dosaženého počtu bodů v registru řidičů. Tento postup správních orgánů odpovídal zákonu, byl v souladu se základními zásadami správního řízení a řízení nebylo zatíženo takovými vadami, které by mohly vést k nezákonnému rozhodnutí ve věci samé. Z toho důvodu také správní orgány nemohly provést důkaz žalobkyní navrhovaným výslechem svědka, neboť takový důkaz by mohl být proveden pouze v řízení o přestupku, pokud by bylo nařízeno ústní jednání. Přistoupila-li žalobkyně na zkrácenou formu projednání přestupku v blokovém řízení, což potvrdila svým podpisem, nemohlo být přistoupeno k výslechu svědků. Z toho důvodu ani soud v řízení soudním o žalobě žalobkyně nemohl tento důkaz provést, neboť jeho provedením by se odchýlil od rámce, který je v dané záležitosti pro řízení ohledně námitek Pokračování
- 7 -
10A 59/2011

proti záznamu bodů vymezen. Pro úplnost soud poznamenává, že navíc žalobkyně podala orgánům Policie ČR žádost o přezkoumání dopravního přestupku ze dne 5.10.2010, který s ní byl v blokovém řízení projednán, bylo jí však sděleno, že podmínky pro přezkoumání rozhodnutí podle § 95 správního řádu zjištěny nebyly.

/14/ V další části žaloby je žalobkyní poukazováno na absolvování kurzu bezpečné jízdy a na její domněnku, že po absolvování tohoto kurzu dojde k odpočtu bodů v registru řidičů. V tomto směru lze odkázat na ustanovení § 123e odst. 4 písm. b/ zákona o silničním provozu, které tento postup v případě žalobkyně neumožňuje, což také žalovaný správní orgán v žalobou napadeném rozhodnutí učinil, neboť nebyla naplněna podmínka pro odpočet bodů v tomto ustanovení stanovená. V dané záležitosti nebylo možné zohlednit ani další argumentaci žalobkyně, že řidičský průkaz je pro ni potřebný pro výkon povolání, které představuje jediný zdroj jejích příjmů, ani poukaz na péči o její matku, neboť zákon takový prostor neposkytuje. Neposkytuje-li zákon prostor pro zohlednění žalobkyní uplatněných námitek, pak nelze správnímu orgánu oprávněně vytýkat nezákonný postup, neboť správní orgán postupoval v souladu se zákonem, což je jeho povinností stanovenou v § 2 správního řádu, kde je zakotvena zásada zákonnosti. V oblasti veřejné správy jsou správní orgány přísně vázány při výkonu jejich činnosti zákonem a výklad právních norem musí probíhat v intencích zákona. Rozšiřující výklad právních norem, jak požaduje žalobkyně v její prospěch, není v oblasti výkonu veřejné správy připuštěn. Z toho důvodu ani v tomto směru soud neshledal v postupu správních orgánů pochybení.

V. Závěr, náklady řízení.

/15/ Soud proto uzavřel, že postupem žalovaného správního orgánu nedošlo ke zkrácení žalobkyně na jejích právech. Soud proto uzavřel z důvodů výše uvedených, že žalobkyní uváděné žalobní námitky neshledal důvodné, a proto žalobu podle § 78 odst. 7 s.ř.s. zamítl.

/16/ Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 1 s.ř.s. a vychází ze skutečnosti, že úspěšnému žalovanému právo na náhradu nákladů řízení přiznáno nebylo, neboť nevynaložil žádné náklady nad rámec své běžné činnosti, ostatně ani náhradu nákladů řízení nepožadoval.

Poučení: Proti tomuto rozsudku lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů od doručení jeho písemného vyhotovení k Nevyššímu správnímu soudu v Brně prostřednictvím soudu podepsaného ve dvou stejnopisech z důvodů stanovených v § 103 odst. 1 s.ř.s. Podání kasační stížnosti nemá odkladný účinek. V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen podle § 105 odst. 2 s.ř.s. advokátem.

Krajský soud v Českých Budějovicích

dne 30. listopadu 2011

Předsedkyně senátu:

JUDr. Marie Krybusová v.r.

Za správnost vyhotovení: Sládková Blanka

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru