Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

10 A 58/2012 - 29Usnesení KSCB ze dne 19.09.2012

Prejudikatura

6 Azs 29/2009 - 59


přidejte vlastní popisek

10A 58/2012-29

USNESENÍ

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Krybusové a soudkyň JUDr. Věry Balejové a Mgr. Heleny Nutilové v právní věci žalobce A. D., nar. X, t.č. pobytem K. n. O., tř. R. a. X, proti žalované Policii ČR, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje České Budějovice, odbor cizinecké policie, Pražská tř. 558, České Budějovice, o žalobě proti nezákonnému zásahu Policie ČR, Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje, odboru cizinecké policie ze dne 28.04.2012, takto:

Žaloba se odmítá.

Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

I. Vymezení věci.

/1/ Krajskému soudu v Českých Budějovicích byla dne 02.07.2012 doručena žaloba žalobce A.D., nar. X, t.č. pobytem POS K. n. O., tř. R. a. X na ochranu proti nezákonnému zásahu Policie ČR Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje, odboru cizinecké policie ze dne 28.04.2012, která byla předána k poštovní přepravě dne 28.6.2012, která nebyla žalobcem vlastnoručně podepsaná se sdělením, že žalobce je v řízení zastoupen Mgr. Jaroslavem Větrovským, právníkem Asociace pro právní otázky imigrace. K žalobě byla připojena plná moc žalobce ze dne 05.05.2012, ve které bylo Mgr. Větrovskému žalobcem uděleno zmocnění pro jeho zastupování v řízení o zajištění cizince podle hlavy XI. zákona o pohybu cizinců, a to jak pro úkony správního a soudního řízení, tak i pro řízení před Veřejným ochráncem práv.

II. Vyjádření žalovaného správního orgánu.

/2/ Žalovaný k věci uvedl, že po doručení rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích vydal příkaz k propuštění cizince ze zajištění a cizinec byl dne 6.5.2012 propuštěn na svobodu. Byl mu předán výjezdní příkaz s dobou platnosti 15 dnů od propuštění, čímž mu byla dána možnost k opuštění ČR. K nezákonnému zásahu ze strany žalovaného nedošlo. Žalovaný navrhl žalobu zamítnout.

III. Písemnosti podstatné pro rozhodování v dané věci.

/3/ Krajskému soudu v Českých Budějovicích byla dne 2.7.2012 doručena žaloba žalobce proti nezákonnému zásahu Policie ČR, Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje, odboru cizinecké policie ze dne 28.4.2012, která byla předána k poštovní přepravě v Bratislavě dne 28.6.2012. K žalobě byla připojena plná moc udělená žalobcem Pokračování
- 2 -
10A 58/2012

Mgr. Jaroslavu Větrovskému, právníku Asociace pro právní otázky imigrace k zastupování v řízení o zajištění cizince podle hlavy XI. zákona o pobytu cizinců. Tato plná moc se vztahuje na všechny úkony učiněné zmocněncem v průběhu správního řízení, soudního řízení i řízení před veřejným ochráncem práv. Plná moc byla udělena dne 5.5.2012.

/4/ Dne 17.7.2012 byl soudu doručen správní spis včetně vyjádření správního orgánu k žalobě žalobce proti nezákonnému zásahu Policie ČR. Ve správním spise je založen úřední záznam sepsaný Krajským ředitelstvím policie ČR dne 26.6.2012, který zachycuje obsah telefonického sdělení Mgr. Větrovského inspektoru prap. J. K. k otázce, zda trvá zastupování žalobce Mgr. Větrovským ve správním či jiném řízení. Mgr. Větrovský sdělil, že v současné době cizince nezastupuje.

/5/ Dne 29.8.2012 vydal Krajský soud v Českých Budějovicích usnesení pod č.j. 10 A 58/2012-24, kterým žalobci uložil, aby odstranil vadu žaloby doložením řádné plné moci pro řízení o nezákonném zásahu správního orgánu nebo doplněním podpisu žalobce na žalobu podanou Krajskému soudu v Českých Budějovicích dne 2.7.2012. Žalobci byla stanovena lhůta 10 dnů od doručení tohoto usnesení. Usnesení bylo žalobci doručováno na adresu, kterou uvedl v žalobě. Zásilka se vrátila zpět jako nedoručená. Soud zároveň usnesení doručoval Mgr. Jaroslavu Větrovskému, kterému bylo doručeno dne 4.9.2012.

IV. Právní názor soudu.

/6/ V dané záležitosti se soud zabýval otázkou projednatelnosti žaloby ve smyslu splnění obecných podmínek řízení podle § 32 a násl. zákona č. 150/2002 Sb. /soudního řádu správního, dále jen s.ř.s./, a dospěl k závěru, že žalobu nelze věcně projednat, neboť ve lhůtě soudem stanovené žalobce neopravil své podání a v řízení proto nelze pro tento nedostatek pokračovat.

/7/ Podle ustanovení § 37 odst. 3 s.ř.s. z každého podání musí být zřejmé, čeho se týká, kdo jej činí, proti komu směřuje, co navrhuje a musí být podepsáno a datováno. Podle odstavce pátého téhož ustanovení předseda senátu usnesením vyzve podatele k opravě nebo odstranění vad podání a stanoví k tomu lhůtu. Nebude-li podání v této lhůtě doplněno nebo opraveno a v řízení bude možno pro tento nedostatek pokračovat, soud řízení o takovém podání usnesením odmítne, nestanoví-li zákon jiný procesní důsledek. O tom musí být podatel ve výzvě poučen. Podle ustanovení § 36 odst. 1 s.ř.s. je soud povinen poskytnout účastníkům řízení stejné možnosti k uplatnění jejich práv a poskytnout jim poučení o jejich procesních právech a povinnostech v rozsahu nezbytném proto, aby v řízení neutrpěli újmu. Podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. a/ s.ř.s. nestanoví-li tento zákon jinak, soud usnesením odmítne návrh, jestliže o téže věci již rozhodl nebo o téže věci již řízení u soudu probíhá, nebo nejsou-li splněny jiné podmínky řízení a tento nedostatek je neodstranitelný nebo přes výzvu soudu nebyl odstraněn a nelze proto v řízení pokračovat.

/8/ V konkrétním případě podal žalobce dne 28.6.2012 žalobu adresovanou Krajskému soudu v Českých Budějovicích, kterou osobně nepodepsal a k žalobě připojil plnou moc ze dne 5.5.2012, v níž udělil Mgr. Větrovskému právníku asociace pro právní otázky imigrace zmocnění pro své zastupování v řízení o zajištění cizince výslovně uvedeno podle hlavy XI. zákona o pobytu cizinců, a to jak pro úkony správního a soudního řízení, tak i pro řízení před veřejným ochráncem práv. Soud se z toho důvodu zabýval charakterem této plné moci a s ohledem na předmět zmocnění, který byl žalobcem konkrétně specifikován, posoudil plnou Pokračování
- 3 -
10A 58/2012

moc jako omezenou pro konkrétně, v plné moci specifikované, řízení. Jak bylo výše uvedeno, v konkrétním případě byla podána žaloba na ochranu před nezákonným zásahem správního orgánu podle ustanovení § 82 a násl. s.ř.s. a nikoli žaloba pro řízení podle hlavy XI. zákona o pobytu cizinců. Z toho vyplývá, že soudu byla doručena žalobcem nepodepsaná žaloba s doloženou plnou mocí ze dne 5.5.2012 určenou pro řízení o zajištění cizince, kterou nelze pro řízení o ochraně proti nezákonnému zásahu akceptovat, neboť se nejednalo o plnou moc generální, ale plnou moc omezenou, speciální, pro jiné řízení. Nedostatek podpisu žalobce na žalobě nemohlo zhojit doložení plné moci pro jiné řízení, neboť tuto plnou moc nemohl soud v konkrétním řízení ohledně ochrany proti nezákonnému zásahu akceptovat, a tudíž nedostatek podpisu představoval absenci jedné z obecných náležitostí žaloby, tak jak musí být doloženo podle § 37 odst. 3 s.ř.s. Touto otázkou se kupříkladu zabýval Nejvyšší správní soud v rozsudku sp. zn. 9 Azs 19/2008, kde odkázal na usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. 58 Ca 53/2004-25, z něhož vyplývá: „…… že jednou z povinných obecných náležitostí žaloby

v řízení proti rozhodnutí správního orgánu je vlastnoruční podpis žalobce /§ 65 odst. 1, § 71 odst. 1 a § 37 odst. 3 s.ř.s./ případně jeho zástupce. V případě, že žalobce, respektive jeho zástupce ani na základě usnesení soudu ve stanovené lhůtě žalobu v uvedeném směru nedoplní, stane se z původně odstranitelné procesní překážky neodstranitelná procesní překážka, neboť chybějící podpis znamená, že není možno zjistit, zda žaloba byla projevem žalobcovy vůle domáhat se tímto podáním u soudu ochrany svého veřejného subjektivního práva či nikoli. Nepodepsaná žaloba brání soudu pokračovat v zahájeném řízení, a proto ji usnesením odmítne………“.

/9/ Nadto soud dbal ve smyslu další judikatury Nejvyššího správního soudu kupříkladu sp. zn. 1 Afs 62/2010 na to, aby právo bylo skutečně pouze prostředkem k ochraně především hmotných subjektivních práv fyzických a právnických osob, a nikoli cílem. Bylo respektováno ustanovení § 36 odst. 1 s.ř.s. a žalobce i jeho zástupce byli usnesením soudu poučeni o nedostatku podání a plné moci, čímž dostali stejné možnosti při hájení práv a zájmů, neboť byli poučeni o procesních právech v rozsahu nezbytném proto, aby v řízení neutrpěli újmu. Ani po poučení poskytnutém soudem, nebyl nedostatek žaloby konkrétně spočívající v absenci podpisu žalobce či nedostatku plné moci ve vymezení předmětu zastupování ve vztahu k předmětu žaloby odstraněn, a tudíž soud neměl potvrzeno, zda žaloba žalobce byla skutečně projevem žalobcovy vůle domáhat se tímto podáním u soudu ochrany svého veřejného subjektivního práva či nikoliv. Nepodepsaná žaloba brání soudu pokračovat v zahájeném řízení, a proto ji soud usnesením odmítne.

/10/ Žalobce na výzvu soudu směřující k odstranění nedostatku doložení zastoupení nereagoval a žalobu svým vlastnoručním podpisem neopatřil. Rovněž nebyl odstraněn nedostatek podmínky řízení spočívající v absenci právně účinné plné moci, neboť nebyla dodatečně předložena plná moc, respektive plná moc dokládající zastoupení právně regulérní jinou osobou, která by dříve učiněné úkony prohlásila za vlastní. Soud proto z této skutečnosti vyvodil příslušné důsledky, kdy podle § 37 odst. 5 nebylo podání žalobce ve lhůtě soudem doplněno ani opraveno, a proto nelze pro tento nedostatek v řízení pokračovat a soud podle § 46 odst. 1 písm. a/ s.ř.s. žalobu odmítl.

V. Závěr, náklady řízení.

/11/ Z toho, co bylo řečeno, soud vyslovil závěr, že podání žalobce nebylo ani na výzvu soudu žalobcem podepsáno ani doplněno pro konkrétní předmět řízení odpovídající Pokračování
- 4 -
10A 58/2012

plnou mocí, a proto nelze pro tento nedostatek v řízení pokračovat a soud podle § 46 odst. 1 písm. a/ s odvoláním na ustanovení § 37 odst. 5 s.ř.s. podání odmítl.

/12/ Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 s.ř.s. a vychází ze skutečnosti, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, jestliže žaloba byla odmítnuta.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v 103 odst. 1 s.ř.s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

Krajský soud v Českých Budějovicích

dne 19. září 2012

Předsedkyně senátu:

JUDr. Marie Krybusová v.r.

Za správnost vyhotovení: Šárka Vondřejcová

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru