Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

10 A 58/2011 - 22Rozsudek KSCB ze dne 10.11.2011

Prejudikatura

5 As 41/2009 - 91

Oprav. prostředek / ústav. stíž.
7 Afs 18/2012 (zrušeno + zrušení rozhodnutí spr. orgánu)

přidejte vlastní popisek

10 A 58/2011 – 22

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Krybusové a soudkyň JUDr. Věry Balejové a Mgr. Heleny Nutilové v právní věci žalobce TRIGA PLAY s.r.o., se sídlem Praha 10, Hostivař, Horolezecká 922/19, právně zastoupeného JUDr. Renátou Stáhlichovou, advokátkou AK Praha 5 – Malá Strana Janáčkovo nábřeží 57, proti žalovanému Krajskému úřadu – Jihočeského kraje České Budějovice, odboru hospodářské a majetkové správy, U Zimního stadionu 1952/2, o žalobě žalobce proti rozhodnutí žalovaného ze dne 10.5.2011, č.j. KUJCK/16868/2011/OHMS,

takto:

Žaloba se zamítá.

Žalovanému se právo na náhradu nákladů řízení nepřiznává.

Odůvodnění:

I. Vymezení věci

(1) Žalobou, doručenou dne 19.7.2011 Krajskému soudu v Českých Budějovicích, se žalobce domáhal přezkoumání rozhodnutí žalovaného ze dne 10.5.2011, č.j. KUJCK/16868/2011/OHMS, kterým bylo zamítnuto odvolání žalobce podle § 92 odst. 1 správního řádu jako opožděné.

(2) Žalobce namítal, že podal žádost Obecnímu úřadu Mišovice dne 7.12.2010 o povolení provozovat jeden výherní hrací přístroj, přičemž zdůraznil žádost o prominutí místního poplatku z důvodu dosažení rentabilního minima. Žalobce se dostavil na jednání zastupitelstva obce dne 30.12.2010 a vysvětlil důvody negativního postoje společnosti k možnosti provozovat výherní automat, v případě, že bude dána povinnost hradit místní Pokračování
- 2 -
10A 58/2011

poplatek. Jednání zastupitelstva opustil s tím, že žádost bere zpět. Písemné zpětvzetí žádosti z 31.12.2010 obsahovalo i žádost o vrácení uhrazeného správního poplatku ve výši 16 000,- Kč. K tomu bylo sděleno starostou obce dopisem ze dne 7.1.2011, že rozhodnutí o povolení provozovat výherní hrací přístroj bylo vydáno dne 23.12.2010, společnosti bylo již zasláno a nelze proto správní poplatek vrátit. Žalobce představuje právnickou osobu zapsanou v obchodním rejstříku a z toho důvodu mělo být při doručování rozhodnutí postupováno podle § 17 odst. 1 zákona č. 300/2008 Sb. a doručeno mu do zřízené datové schránky. S ohledem na tuto skutečnost bylo jeho odvolání podáno včas, neboť žalobci nebylo tímto způsobem doručováno a žalobce nebyl v době doručování rozhodnutí přítomen v ČR. U žádosti podmíněné prominutím místního poplatku nesmělo být rozhodnuto dříve, než zastupitelstvo obce schválí místní poplatek. Postup žalovaného byl nesprávný. Bylo navrženo zrušení rozhodnutí a vrácení věci žalovanému k dalšímu řízení.

II. Stručné shrnutí vyjádření žalovaného

(3) Žalovaný správní orgán navrhl zamítnutí žaloby. Úřad potvrdil podání žádosti v datu tvrzeném žalobcem a uvedl, že po zaplacení správního poplatku na účet obce dne 21.12.2011 rozhodl o žádosti o vydání povolení k provozování výherního hracího přístroje dne 23.12.2010. Zpětvzetí žádosti mohl žalobce učinit před Obecním úřadem Mišovice, což žalobce učinil teprve dne 3.1.2011, kdy bylo písemné zpětvzetí žádosti o vydání povolení k provozování výherních hracích přístrojů předáno k poštovní přepravě a doručeno Obecnímu úřadu Mišovice dne 5.1.2011. Stejnopis rozhodnutí o povolení provozu výherního hracího přístroje byl předán k doručení prostřednictvím České pošty dne 31.12.2010. Správní poplatek za vydání povolení byl uhrazen před provedením úkonu, tedy před vydáním povolení a Obecní úřad Mišovice odvedl podle § 7 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 50 % vybraného správního poplatku za vydané povolení k provozování výherního hracího přístroje do státního rozpočtu. Ze spisu žalovaný ověřil, že obecní úřad po domluvě se žalobcem, umožnil mu převzít rozhodnutí o povolení provozu výherního hracího přístroje včetně identifikační známky pro označení výherního hracího přístroje osobně na Obecním úřadu Mišovice, avšak žalobce poté, kdy zjistil, že mu poplatek nebude prominut, této možnosti nevyužil. Povolující orgán po zaplacení správního poplatku vydává podle § 18 odst. 6 zákona o loteriích známku. Známku vyplňuje povolující orgán podle § 4 odst. 2 vyhlášky č. 223/1993 Sb., o hracích přístrojích ve znění pozdějších předpisů. Spolu se stejnopisem rozhodnutí byla žalobci tato známka doručována, a tudíž nebylo možné zasílat zásilku prostřednictvím datové schránky žalobce. Obecní úřad Mišovice z toho důvodu předal stejnopis rozhodnutí spolu s identifikační známkou k přepravě České poště na adresu, kterou žalobce uvedl v žádosti o vydání povolení, a která je totožná s adresou uvedenou ve výpise z obchodního rejstříku žalobce. Žalovaný dále poukázal na ustanovení § 10a odst. 1 zákona o místních poplatcích a uvedl, že žádost o prominutí místního poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj mohla být posuzována teprve poté, kdy byl provoz tohoto přístroje povolen a za podmínky, že poplatek je v obci zaveden obecně závaznou vyhláškou. Poplatek byl v obci zaveden vyhláškou č. 1/2003 již od roku 2004 se sazbou poplatku 5 000,- Kč na tři měsíce. Ke změně sazby místního poplatku nedošlo ani v obecně závazné vyhlášce o místních poplatcích č. 1/2010, kterou byla výše zmíněná vyhláška zrušena.

III. Obsah správních spisů

Pokračování
- 3 -
10A 58/2011

(4) Ze správního spisu, který si v dané věci soud vyžádal, vyplynuly pro věc následující rozhodné skutečnosti:

(5) Žádost o povolení provozování výherních hracích přístrojů podal žalobce dne 7.12.2010. Uvedl, že dále žádá z důvodu dosažení rentabilního minima o prominutí místního poplatku. Dne 23.12.2010 vydal Obecní úřad Mišovice rozhodnutí podle § 11 odst. 1 písm. a) správního řádu a § 18 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 4 odst. 2 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, kterým rozhodl o povolení provozu výherního hracího přístroje v rozhodnutí konkrétně označeného na období od 1.1.2011 do 30.6.2011. Dále je v rozhodnutí uvedeno, že dne 20.12.2010 byl za povolení provozu tohoto jednoho výherního hracího přístroje zaplacen správní poplatek ve výši 16 000,- Kč. Rozhodnutí bylo vypraveno dne 30.12.2010. Rozhodnutí bylo doručováno spolu se známkou obsahující identifikaci povoleného výherního přístroje jako doklad o potvrzení povolení k provozování hracího přístroje, známka byla vydána ministerstvem financí pod číslem 004090. Rozhodnutí včetně známky bylo žalobci doručováno poštou a zásilka byla uložena na poště a oznámena žalobci dne 3.1.2011 s poznámkou, že adresát nebyl zastižen. Dne 5.1.2011 bylo doručeno Obecnímu úřadu Mišovice zpětvzetí žádosti o povolení provozování výherních hracích přístrojů, v němž je uvedeno, že pokud žalobci nebyl prominut místní poplatek za provozování výherního hracího přístroje, není pro firmu rentabilní jeho provoz a z toho důvodu žalobce vzal svou žádost o povolení provozu výherního hracího přístroje zpět. Zároveň požádal o vrácení celého správního poplatku. Dne 7.1.2011 odpověděl Obecní úřad Mišovice na zpětvzetí žádosti o vydání povolení k provozu výherního hracího přístroje tak, že ve věci již bylo dne 23.12.2010 úřadem rozhodnuto, o čemž byl jednatel společnosti žalobce informován a zároveň byl telefonicky vyzván k převzetí rozhodnutí, neboť projevil zájem osobně se dostavit na Obecní úřad Mišovice, tam mu také bylo rozhodnutí předáno. Při předání mu bylo sděleno, že nebude prominut místní poplatek s ohledem na přijímání nové obecně závazné vyhlášky. Jednatel žalobce se osobně zúčastnil zasedání zastupitelstva, a poté co byla vyhláška schválena, ze zasedání zastupitelstva odešel a rozhodnutí o povolení k provozování výherních hracích přístrojů zanechal na místě. Proto mu rozhodnutí dne 31.12.2010 bylo zasláno poštou. Z toho důvodu nelze správní poplatek vrátit. Sdělení bylo doručeno právní zástupkyni žalobce dne 12.1.2011. Proti rozhodnutí o povolení výherního hracího přístroje bylo podáno právní zástupkyní žalobce dne 1.2.2011 odvolání, které bylo doručeno Obecnímu úřadu Mišovice dne 2.2.2011. K odvolání se vyjádřil Obecní úřad Mišovice dne 11.2.2011 a odvolání bylo postoupeno žalovanému správnímu orgánu k rozhodnutí. Žalovaný správní orgán rozhodl dne 10.5.2011 pod č.j. KUJCK/16868/2011/OHMS tak, že odvolání žalobce proti rozhodnutí Obecního úřadu Mišovice o povolení provozu výherního hracího přístroje jako opožděné zamítl. Stalo se tak s odůvodněním, že rozhodnutí, kterým byl žalobci povolen provoz výherního hracího přístroje vydal obecní úřad Mišovice dne 23.12.2010. Stejnopis písemného vyhotovení byl předán k doručení prostřednictvím České pošty k přepravě dne 31.12.2010, což je doloženo záznamem České pošty. Současně se stejnopisem rozhodnutí byla doručována žalobci též identifikační známka pro označení výherního hracího přístroje, a proto nebylo možné doručit zásilku do datové schránky žalobce. Obecní úřad Mišovice stejnopis rozhodnutí předal společně s identifikační známkou k doručení České poště. Žalobce nesdělil úřadu požadavek, aby mu bylo doručováno na adresu odlišnou od jeho sídla. Žalobce nebyl na uvedené adrese při doručování dne 3.1.2011 zastižen a zásilka byla u pošty uložena. Po uplynutí úložní doby byla zásilka vrácena. Zásilka byla považována za doručenou uplynutím úložní lhůty dne 13.1.2011. V zákonné lhůtě 15 dnů nebylo proti rozhodnutí podáno odvolání, a tudíž nabylo právní moci dne 28.1.2011. Odvolání podal žalobce dne 1.2.2011. Odvolání bylo proto hodnoceno jako opožděné, a proto bylo zmítnuto. Orgán neshledal ani předpoklady Pokračování
- 4 -
10A 58/2011

pro přezkoumání rozhodnutí v přezkumném řízení nebo důvody pro obnovu řízení nebo vydání nového rozhodnutí.

(6) Žalovaný správní orgán sdělil soudu, že souhlasí s tím, aby ve věci bylo rozhodnuto bez nařízeného jednání jen na základě předloženého spisu. Souhlas žalobce byl odvozen z ustanovení § 51 odst. 1 s.ř.s. poté, kdy účastník nesdělil ve lhůtě soudem stanovené, že s tímto postupem soudu nesouhlasí, když o důsledcích tohoto postoje byl poučen.

IV. Právní názor soudu

(7) Krajský soud přezkoumal napadené rozhodnutí podle ustanovení § 75 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen s.ř.s.), v mezích daných žalobními body a dospěl k závěru, že žaloba důvodná nebyla.

(8) V dané záležitosti je žalobcem napadán postup žalovaného správního orgánu, kterým zamítl odvolání žalobce pro opožděnost podle § 92 odst. 1 správního řádu. K tomu soud odkazuje na rozsudek NSS č.j. 5 As 41/2009-91, kde soud vyslovil názor, že rozhodnutí vydané podle ustanovení § 92 odst. 1 správního řádu není rozhodnutím, v němž by se správní orgán věcně zabýval odvoláním účastníka řízení. V případě žaloby proti takovému rozhodnutí je soud oprávněn zkoumat v mezích žalobních bodů pouze to, zda se jednalo o opožděné, případně nepřípustné odvolání a zda byl žalobce zkrácen na svých právech neprovedením odvolacího přezkumu.

(9) Žalobce v žalobě namítal, že jeho odvolání bylo podáno včas, neboť je řádně zapsanou právnickou osobou v obchodním rejstříku, a proto mu podle § 17 odst. 1 zákona č. 300/2008 Sb. mělo být doručováno, což také očekával, do jeho povinně zřízené datové schránky. Z toho důvodu je třeba odvolání hodnotit jako včas podané. Žalobní námitka důvodná není. Jak vyplývá z písemností založených ve spise, správní orgán na základě žádosti žalobce o povolení provozování výherního hracího přístroje vydal po zaplacení správního poplatku dne 20.12.2010, rozhodnutí dne 23.12.2010, o čemž byl žalobce telefonicky informován a dne 30.12.2010 se k převzetí rozhodnutí na Obecní úřad Mišovice dostavil. Rozhodnutí mu bylo předáno. Poté se dostavil zástupce žalobce na zasedání zastupitelstva obce a poté, kdy mu bylo sděleno, že nedojde k prominutí místního poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, jak žalobce požadoval, jednání obecního zastupitelstva opustil a rozhodnutí ze dne 23.12.2010 zanechal na místě. Proto také Obecní úřad Mišovice přistoupil k zaslání rozhodnutí dne 31.12.2010, jak vyplývá z dokladu o doručení a vyznačení tohoto data poštou k poštovní přepravě. Rozhodnutí bylo předáno k doručení žalobci České poště, neboť jeho přílohou byla identifikační známka pro označení výherního hracího přístroje, která byla vydána podle § 4 vyhlášky č. 223/1993 Sb., o hracích přístrojích. Správní orgán proto postupoval podle ustanovení § 21 správního řádu a s ohledem na ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů nebylo možné rozhodnutí k provozování výherního hracího přístroje písemnosti elektronicky doručit, přistoupil k doručení v souladu s ustanovením odstavce prvého citovaného rozhodnutí a žalobci jako právnické osobě, písemnost doručoval na adresu pro doručování, tedy na adresu jejího sídla. Správní řád upřednostňuje doručování na adresu, kterou právnická osoba výslovně uvede jako adresu pro doručení, žalobce však žádnou jinou adresu, která by měla být upřednostněna, neuvedl. Proto postupoval prvostupňový orgán správně, doručoval-li písemnost včetně známky k provozování výherního hracího přístroje na adresu žalobce, která Pokračování
- 5 -
10A 58/2011

je adresou jeho sídla. Správní orgán z toho důvodu při doručování zásilky právnické osobě obsahující výše označené písemnosti nepochybil.

(10) Ze spisu soud ověřil, že žalobce udělil dne 31.12.2010 plnou moc právní zástupkyni. Právní zástupkyně předložila tuto plnou moc obecnímu úřadu jako přílohu v přípise označeném zpětvzetí žádosti o povolení provozování výherního hracího přístroje, která byla předána k poštovní přepravě dne 3.1.2011, jak je zřejmé z podacího razítka této zásilky a byla doručena Obecnímu úřadu Mišovice dne 5.1.2011. Odpověď na tuto písemnost Obecní úřad v Mišovicích dne 7.1.2011 adresoval právní zástupkyni žalobce a rovněž jí i tuto odpověď doručoval. V odpovědi bylo úřadem uvedeno, jakým způsobem bylo rozhodnutí o povolení výherního hracího přístroje žalobci doručováno (v prvé řadě cestou osobního předání dne 30.12.2010 a poté předáno k poštovní přepravě na adresu uvedenou v obchodním rejstříku dne 31.12.2010). Byl-li žalobce v době podání zpětvzetí žádosti o povolení provozování výherního hracího přístroje zastoupen právní zástupkyní, které bylo v odpovědi na toto zpětvzetí oznámeno, že rozhodnutí již bylo dne 31.12.2010 předáno k přepravě České poště nelze úspěšně namítat nedostatek této informace. S ohledem na přiloženou známku vydanou na základě zmocnění v zákoně o hracích přístrojích, nebylo možné jiným způsobem tyto písemnosti žalobci doručovat. Žalobci se informace o způsobu doručování rozhodnutí včetně známky k označení výherního hracího přístroje dostalo právě při reakci prvostupňového orgánu na zaslané zpětvzetí, když mu bylo vysvětleno, že vydané rozhodnutí bylo předáno k doručení prostřednictvím České pošty. Nemůže proto obstát tvrzení, že žalobce očekával doručení prostřednictvím datové schránky. Na tom nemůže nic změnit ani jeho argumentace nepřítomností v ČR. V této souvislosti lze pro úplnost poukázat na ustanovení § 41 odst. 2 správního řádu, podle kterého může účastník řízení požádat o prominutí zmeškání úkonu do 15 dnů ode dne, kdy pominula překážka, která mu bránila úkon učinit s tím, že s podáním je potřeba spojit zmeškaný úkon, jinak se jím správní orgán nezabývá. Této možnosti rovněž využito nebylo. Soud proto k této žalobní námitce uzavřel, že nebyla důvodná, neboť rozhodnutí Obecního úřadu Mišovice bylo uloženo na poště podle § 23 odst. 1 správního řádu dne 3.1.2011. Vzhledem k tomu, že zásilka nebyla ve lhůtě 10 dnů vyzvednuta, považuje se písemnost za doručenou podle § 24 odst. 1 správního řádu posledním dnem této lhůty, tj. dne 13.1.2011. Od této doby započala svůj běh patnáctidenní odvolací lhůta, která uplynula dne 28.1.2011. Vzhledem k tomu, že toto datum připadlo na pátek, tímto dnem se stalo rozhodnutí Obecního úřadu v Mišovicích pravomocné. Proto odvolání žalobce podané dne 1.2.2011 doručené Obecnímu úřadu v Mišovicích dne 2.2.2011 bylo podáno opožděně. Postup žalovaného správního orgánu podle § 92 odst. 1 správního řádu byl správný.

(11) Správnímu orgánu nelze dále vytýkat, že se z tohoto důvodu již obsahem odvolání nezabýval, ale zkoumal pouze, zda v něm tvrzené skutečnosti nejsou předpokladem pro přezkoumání rozhodnutí v přezkumném řízení, pro obnovu řízení nebo pro vydání nového rozhodnutí. Tento postup zcela odpovídá ustanovení § 92 odst. 1 správního řádu. Podle tohoto ustanovení se úřad již nesmí zabývat obsahem opožděného odvolání, ale pouze skutečnostmi odůvodňujícími či prokazujícími jeho opožděnost. Úřad proto splnil i v tomto směru zákonnou podmínku.

(12) Dalšími žalobními námitkami, které byly v žalobě uplatněny ohledně věcného posouzení zpětvzetí žádosti žalobce o vydání povolení k provozu výherních hracích přístrojů, které obsahovalo i žádost o vrácení uhrazeného správního poplatku, nebyl soud oprávněn se v daném rámci zabývat s ohledem na již výše uvedené, neboť žaloba směřovala proti rozhodnutí o zamítnutí odvolání, jako odvolání opožděného. V tomto směru lze odkázat na Pokračování
- 6 -
10A 58/2011

rozsudek NSS č.j. 5 As 41/2009-91, ve kterém Nejvyšší správní soud vyslovil, že „… v případě žaloby proti rozhodnutí o zamítnutí odvolání jako opožděného nebo nepřípustného je soud oprávněn zkoumat v mezích žalobních bodů pouze to, zda se skutečně jednalo o opožděné nebo nepřípustné odvolání a zda byl žalobce zkrácen na svých právech neprovedením odvolacího přezkumu. Soud se tedy nemohl zabývat žalobcem uplatněnými žalobními námitkami ohledně nezákonnosti rozhodnutí, proti kterému podal odvolání, které bylo hodnoceno jako nepřípustné. Soud byl proto v rámci řízení o žalobě omezen na jedinou otázku, zda bylo odvolání žalobce po právu zamítnuto jako nepřípustné či nikoliv….“. Citovaný judikát dopadá na souzenou věc. Soud dospěl k závěru, že hodnocení žalovaného ohledně opožděného odvolání žalobce odpovídá zákonu a žalobce nebyl zkrácen na svých právech neprovedením přezkumu. Soud řešil jako jedinou žalobní námitku, zda bylo odvolání žalobce po právu shledáno opožděné a dospěl k závěru, že námitka důvodná nebyla.

V. Závěr, náklady řízení

(12) Soud proto uzavřel, že postupem žalovaného správního orgánu nedošlo ke zkrácení žalobce na jeho právech. Odvolání žalobce bylo v souladu s platnou právní úpravou zamítnuto jako opožděné. Soud proto uzavřel z důvodů výše uvedených, že žalobcem uvedené žalobní námitky neshledal důvodné, a proto žalobu podle § 78 odst. 7 s.ř.s. žalobu zamítl.

(13) Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 1 a 2 s.ř.s. a vychází ze skutečnosti, že úspěšnému žalovanému právo na náhradu nákladů řízení přiznáno nebylo, neboť nevynaložil žádné náklady nad rámec své běžné činnosti.

P o u č e n í: Proti tomuto rozsudku lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů od doručení jeho písemného vyhotovení k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně prostřednictvím soudu podepsaného ve dvou stejnopisech, z důvodů stanovených v § 103 odst. 1 s.ř.s. Podání kasační stížnosti nemá odkladný účinek. V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen podle § 105 odst. 2 s.ř.s. advokátem.

Krajský soud v Českých Budějovicích

dne 10. listopadu 2011

Předsedkyně senátu:

JUDr. Marie Krybusová v.r.

Za správnost vyhotovení: Sládková Blanka

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru