Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

10 A 46/2013 - 24Usnesení KSCB ze dne 15.05.2013

Prejudikatura

5 Azs 317/2004

Oprav. prostředek / ústav. stíž.
1 As 43/2013 (zrušeno a vráceno)

přidejte vlastní popisek

10A 46/2013- 24

USNESENÍ

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl asistentkou soudce Mgr. Terezou Pošvářovou v právní věci žalobce P. D., zast. JUDr. Vendelínem Mihalikem, advokátem v Praze 2, Římská 16, proti žalované Policii ČR, Ředitelství služby cizinecké policie, se sídlem Olšanská 2, Praha 3, o žalobě proti rozhodnutí žalované ze dne 07.03.2013, č.j. CPR-1577/ČJ-2013-930310-V234, takto:

Žaloba se odmítá.

Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Krajskému soudu v Českých Budějovicích byla usnesením Městského soudu v Praze ze dne 08.04.2013 č.j. 2 A 23/2013-11 postoupena shora uvedená žaloba směřující proti rozhodnutí Policie ČR, Ředitelství služby cizinecké policie ze dne 07.03.2013, č.j. CPR-1577/ČJ-2013-930310-V234, kterým bylo žalobci uloženo správní vyhoštění.

Uvedená žaloba byla Městskému soudu v Praze doručena dne 08.04.2013, přičemž zásilka obsahující předmětnou žalobu byla dána na poštu dne 04.04.2013.

Dle ustanovení § 172 odst. 2 zák. č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, musí být žaloba proti správnímu rozhodnutí o vyhoštění podána do 10 dnů od doručení rozhodnutí správního orgánu v posledním stupni. Zmeškání lhůty nelze prominout.

Z obsahu správního spisu bylo zjištěno, že napadené rozhodnutí bylo doručeno žalobci dne 22.03.2013 lhůta pro podání žaloby proti rozhodnutí správního orgánu tak žalobci uplynula dnem 02.04.2013. Byla-li žaloba podána u pošty dne 04.04.2013, stalo se tak po uplynutí shora uvedené desetidenní lhůty.

Dle shora citovaného ustanovení je prominutí zmeškání lhůty pro podání žaloby proti správnímu rozhodnutí o vyhoštění výslovně vyloučeno. Z tohoto důvodu nezbylo soudu než žalobu pro opožděnost odmítnout dle ust. § 46 odst. 1 písm. b) s.ř.s.

Poučení o opravnémprostředku

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li Pokračování
- 2 -
10A 46/2013

poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s.ř.s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

Krajský soud v Českých Budějovicích

dne 15.05.2013

Asistentka soudce

Mgr. Tereza Pošvářová v.r.

Za správnost vyhotovení: Sládková Blanka

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru