Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

10 A 46/2011 - 22Usnesení KSCB ze dne 22.06.2011

Prejudikatura

30 A 55/2010 - 21


přidejte vlastní popisek

10A 46/2011 – 22

USNESENÍ

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Krybusové a soudkyň JUDr. Věry Balejové a Mgr. Heleny Nutilové v právní věci navrhovatele Ing. D. K., proti odpůrci Městskému úřadu Vimperk, se sídlem

Steinbrenerova 6/2, Vimperk, o návrhu na soudní ochranu proti rozhodnutí o odmítnutí kandidátní listiny, takto:

Návrh se zamítá.

Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

I. Vymezení věci

(1) Návrhem došlým Krajskému soudu v Českých Budějovicích dne 10.6.2011 se navrhovatel domáhal, aby soud stanovil odpůrci povinnost registrovat kandidátní listinu volební strany Ing. D. K. V návrhu uvedl, že podal kandidátní listinu dne 30.5.2011 u odpůrce do nových voleb do zastupitelstva obce Nové Hutě určených na den 2.7.2011. Kandidátní listina byla odmítnuta s odůvodněním, že posledním dnem lhůty pro podání kandidátních listin byl 27. duben 2011. Po odstoupení jednoho ze zastupitelů obce Nové Hutě byly vyhlášeny nové volby dne 24.1.2011 a termín byl určen na 2.7.2011. Obecní úřad Nové Hutě byl o vyhlášení termínu voleb a o lhůtě pro podávání kandidátních listin informován oficielní cestou, tuto informaci však žádným způsobem nezveřejnil. Z toho důvodu také velká část obyvatel obce Nové Hutě včetně navrhovatele nebyla o podmínkách pro podávání kandidátních listin včas informována. Tímto způsobem byly snad splněny technické podmínky zákona o volbách, fakticky však byly vytvořeny nerovné podmínky v přístupu k informacím a došlo k porušení principu všeobecného volebního práva zakotveného v § 2 zákona o volbách do zastupitelstev obcí. Navrhovatel poukázal na to, že kandidátní listinu včas podalo Sdružení nezávislých kandidátů Nové Hutě vedené současným starostou a místostarostkou obce. Současně sdělil podmínky a specifika obce Nové Hutě. Obecní úřad dne 5.1.2011 oznámil občanům, že byl podán návrh na vyhlášení nových voleb a že bude o dalším postupu informovat. Tento příslib obecní úřad nedodržel. O termínu pro podávání listin se proto navrhovatel dozvěděl pozdě.

II. Stručné shrnutí vyjádření odpůrce

(2) Odpůrce zaslal soudu dne 16.6.2011 vyjádření k návrhu navrhovatele. Sdělil, že postupoval v souladu se zákonem č. 491/2001 Sb. Vzhledem k tomu, že ministr vnitra vyhlásil volby na den 2.7.2011, Městský úřad Vimperk jako registrační úřad zveřejnil dne 8.4.2011 ve smyslu § 21 odst. 3 zákona o volbách na úřední desce v souladu s ustanovením Pokračování
- 2 -
10A 46/2011

§ 21 odst. 1 zákona o volbách oznámení pro nové volby do zastupitelstev obcí konaných dne 2.7.2011 se sdělením, že pověřeným obecním úřadem, kterému se podávají kandidátní listiny (registrační úřad) je Městský úřad Vimperk. Současně bylo oznámeno, že kandidátní listiny mohou podávat zmocněnci volebních stran nebo nezávislí kandidáti nejpozději do 27.4.2011 do 16 hodin v budově Městského úřadu Vimperk. V době do 27.4.2011 do 16.00 hodin Městský úřad Vimperk převzal a potvrdil tři kandidátní listiny. Uvedeným postupem registrační úřad splnil požadavky zákona o volbách, řádně a včas informoval o konaných volbách včetně termínu pro podání kandidátních listin. Obecnímu úřadu Nové Hutě zákon o volbách žádnou takovou povinnost neukládá, a tudíž obecní úřad neporušil žádné ustanovení zákona o volbách. Pro nové volby se podle ustanovení § 58 odst. 3 zákona o volbách použijí ustanovení tohoto zákona obdobně, tudíž každá volební strana musí dodržovat ustanovení § 20 – 22 zákona o volbách, včetně termínu pro podání kandidátní listiny. Volební strana Ing. D. K. podala kandidátní listinu pro volby do zastupitelstva obce Nové Hutě konané dne 2.7.2011 dne 30.5.2011. Registrační úřad respektoval ustanovení § 67 odst. 4 zákona o volbách, podle kterého lhůty nelze prodloužit ani prominout a úkon musí být učiněn u příslušného orgánu v poslední den lhůty do 16.00 hodin. V dané věci proto nezbylo než rozhodnout způsobem uvedeným v rozhodnutí.

III. Písemnosti podstatné pro rozhodování v dané věci

(3) Ve spise je založeno oznámení Městského úřadu Vimperk, z něhož vyplývá, že podle § 21 odst. 2 zákona o volbách do zastupitelstev obcí je pověřeným úřadem, kterému se podávají kandidátní listiny (registrační úřad) Městský úřad Vimperk, a to pro obce Nové Hutě a Vrbice a kandidátní listiny mohou podávat zmocněnci volebních stran nebo nezávislí kandidáti, ve smyslu § 21 odst. 3 zákona o volbách, nejpozději do 27.4.2011 do 16.00 hodin v budově Městského úřadu Vimperk, odbor vnitřních věcí. Oznámení bylo zveřejněno na úřední desce dne 8.4.2011 a sejmuto dne 28.4.2011. Téhož dne zveřejnil Městský úřad Vimperk v souladu s ustanovením § 21 odst. 4 zákona o volbách do zastupitelstev obcí potřebný počet podpisů na peticích podporující kandidaturu Nezávislých kandidátů nebo Sdružení nezávislých kandidátů. Písemnost byla sejmuta dne 28.4.2011. Ve spise je založena informace o registraci kandidátních listin pro volby do zastupitelstev obcí, registrace byla uskutečněna dne 10.5.2011 a vyvěšena na úřední desce ve Vimperku dne 12.5.2011. Navrhovatel podal kandidátní listinu pro volby do zastupitelstva obce Nové Hutě dne 30.5.2011. Dne 2.6.2011 rozhodl Městský úřad Vimperk pod č.j. VV 5/2011 tak, že listinu volební strany Ing. D. K. (nezávislý kandidát) pro volby do zastupitelstva obce Nové Hutě podle ustanovení § 23 odst. 3 písm. b) zákona o volbách odmítl. Stalo se tak z důvodu opožděného podání kandidátní listiny, neboť posledním dnem lhůty pro podání kandidátní listiny byl 26.duben 2011 do 16.00 hodin a kandidátní listina navrhovatele byla podána až dne 30.5.2011. Lhůty podle ustanovení § 67 odst. 4 zákona o volbách nelze prodloužit ani prominout.

IV. Právní názor soudu

(4) Soud se v dané záležitosti zabýval návrhem žalobce ve smyslu § 89 odst. 1 písm. a) a odstavce druhého zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s.ř.s.). Navrhovatel se domáhal vydání rozhodnutí o stanovení povinnosti správnímu orgánu (Městskému úřadu Vimperk) registrovat kandidátní listinu volební strany „Ing. D. K.“ tedy navrhovatele.

Pokračování
- 3 -
10A 46/2011

(5) Soudní ochrana ve věcech registrace jako součást soudnictví ve věcech volebních v konkrétním případě je stanovena v § 89 odst. 1 písm. a) a § 89 odst. 2 s.ř.s. Z těchto ustanovení vyplývá, že za stanovených podmínek je soud oprávněn (i povinen) nahradit rozhodnutí správního orgánu (registračního úřadu) o odmítnutí kandidátní listiny soudním rozhodnutím o povinnosti správního orgánu (registračního úřadu) kandidátní listinu registrovat. Podmínkou pro tento postup soudu je skutečnost, že bylo vydáno správním orgánem rozhodnutí, které je v rozporu s právními předpisy, nebo se správní orgán dopustil takových vad, které mohly mít za následek nezákonné rozhodnutí ve věci samé. Soudní ochrana ve věcech registrace může být uplatněna tehdy, pokud rozhodnutí správníhoor gánu nebo jeho postup je v rozporu s právem hmotným, procesním nebo organizačním. Soud proto poukazuje na platnou právní úpravu, podle které se kandidátní listiny pro volby do zastupitelstva obce podávají nejpozději do 16.00 hodin 66 dnů přede dnem voleb registračnímu úřadu, kterým je pro účely tohoto zákona obecní úřad v obcích, kde jsou zřízeny alespoň dva odbory, pro ostatní obce je registračním úřadem pověřený obecní úřad (§ 21 odst. 3 věta první). Registrační úřad rozhodne o odmítnutí kandidátní listiny, jestliže není podána podle ustanovení § 21 téhož zákona (§ 23 odst. 3 písm. b). Lhůty nelze prodloužit ani prominout jejich zmeškání (§ 67 odst. 4 téhož zákona).

(6) Z platné právní úpravy lze dovodit, že pokud není kandidátní listina podána ve stanovené lhůtě, registrační úřad ji bez dalšího odmítne, neboť registrační úřad není za žádných okolností oprávněn prominout zmeškání lhůty, kterou podle platné právní úpravy prominout nelze.

(7) V souzené záležitosti bylo postupováno v souladu s výše citovanou platnou právní úpravou. Registrační úřad (Městský úřad Vimperk) oznámil způsobem stanoveným v zákoně o volbách na úřední desce, kterému úřadu, a v jaké lhůtě se podávají kandidátní listiny. Oznámení bylo vyvěšeno ve lhůtě stanovené zákonem. Odpůrce, kandidátní listinu, kterou navrhovatel podal teprve dne 30.5.2011, odmítl s odůvodněním, že jednalo se o opožděné podání kandidátní listiny, neboť posledním dnem lhůty pro podání byl 27. duben 2011 do 16.00 hodin. Odpůrce poukázal i na ustanovení § 67 odst. 4, podle kterého lhůty nelze prominout ani prodloužit a úkon musí být proveden poslední den lhůty u příslušného orgánu.

Závěr, který odpůrce v rozhodnutí, které bylo napadeno návrhem u soudu, vyslovil, je správný a odpovídá platné právní úpravě. V rámci ochrany ve věcech registrace podle § 89 s.ř.s. je soud k návrhu oprávněn zasáhnout pouze v případě nezákonného rozhodnutí registračního úřadu nebo jeho vadného postupu. Registrační úřad však postupoval v souladu se zákonem a jeho postup nebyl vadný. Rozhodnutí, kterým byla odmítnuta kandidátní listina, nebylo vydáno v rozporu se zákonem. Z toho důvodu soudu nepřísluší v daném případě, kdy došlo k marnému uplynutí zákonné lhůty pro podání kandidátní listiny zabývat se důvodem, pro který mělo dojít k opožděnému podání kandidátní listiny, neboť za situace, kdy zákon neumožňuje prominout lhůtu nebo ji prodloužit, nelze zohlednit důvod uváděný navrhovatelem a nepřichází v úvahu postup, kterým by soud mohl nahradit rozhodnutí registračního úřadu o odmítnutí kandidátní listiny soudním rozhodnutím o povinnosti registračního úřadu registrovat kandidátní listinu ve smyslu § 89 odst. 2 věta prvá s.ř.s. Je tomu tak proto, že rozhodnutí registračního úřadu odpovídá zákonu, stejně jako postup tohoto úřadu, kterým posuzoval včasnost podání kandidátní listiny. Soud neshledal porušení zákona. Městský úřad Vimperk splnil povinnosti, které jsou mu stanoveny zákonem o volbách jako registračnímu úřadu, informoval včas i postupem odpovídajícím zákonu o konaných volbách, včetně termínu pro podání kandidátních listin.

V. Závěr, náklady řízení

Pokračování
- 4 -
10A 46/2011

(8) Soud proto uzavřel, že návrh nebyl důvodný, a proto jej zamítl. Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 93 odst. 4 s.ř.s., podle kterého nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení. Podle ustanovení § 93 odst. 5 věta druhá s.ř.s., usnesení nabývá právní moci dnem jeho vyvěšení.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení není řádný opravný prostředek přípustný.

Krajský soud v Českých Budějovicích

dne 22. června 2011

Předsedkyně senátu:

JUDr. Marie Krybusová v.r.

Za správnost vyhotovení: Sládková Blanka

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru