Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

10 A 38/2013 - 48Rozsudek KSCB ze dne 06.01.2014

Prejudikatura

8 As 54/2011 - 344


přidejte vlastní popisek

10A 38/2013 - 48

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Věry Balejové a soudkyň JUDr. Marie Krybusové a Mgr. Heleny Nutilové v právní věci žalobce Naše Radenínsko, občanské sdružení se sídlem Lažany 22, okres Tábor, proti žalovanému Krajskému úřadu – Jihočeského kraje v Českých Budějovicích, U Zimního stadionu 1952/2, o žalobě proti rozhodnutí ze dne 20.3.2013 č.j. KUJCK 8860/2013/OREG, za účasti ALADERON a.s., se sídlem Tábor, Tržní 274/2, zast. Mgr. Ing. Václavem Králem, advokátem v Hradci Králové, Dukelská 15, takto:

Žaloba se zamítá.

Žalovanému se právo na náhradu nákladů řízení nepřiznává.

Osoba na řízení zúčastněná nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobou doručenou dne 15.4.2013 Krajskému soudu v Českých Budějovicích se žalobce domáhal přezkoumání rozhodnutí žalovaného ze dne 20.3.2013, č.j. KUJC 8860/2013/OREG, jímž bylo zamítnuto odvolání žalobce proti rozhodnutí Stavebního úřadu v Chýnově o povolení stavby Bioplynové stanice Hroby, Radenín a toto prvostupňové rozhodnutí potvrzeno.

Důvody nezákonnosti napadeného rozhodnutí žalobce spatřuje v nedostatečné specifikaci pochybení bez vlivu na zákonnost napadeného rozhodnutí, čímž je rozhodnutí odvolací instance nepřezkoumatelné. Při vypořádání námitek žalobce bylo nesprávně vycházeno z materiálu Ministerstva životního prostředí, přestože jedná se o stavbu energetické povahy, a tudíž stavbu v gesci rezortu odpovědného za energetiky. Důkazní Pokračování
- 2 -
10A 38/2013

prostředky byly proto využity vadně. Nesouhlas je vyjadřován s názorem, že ve stavebním řízení nelze projednávat námitky náležející do řízení územního. V důsledku takového přístupu by nebylo možno případné vady zhojit. V rozhodnutí dále absentuje uvedení kapacity energetického zařízení.

Žalovaný navrhl zamítnutí žaloby. Poukázal na to, že výhrady žalobce jako občanského sdružení, jehož cílem je ochrana životního prostředí, může uplatňovat výlučně námitky, které souvisejí s ochranou přírody a krajiny. Již proto žalobce nemůže poukazovat žalobou na jakékoliv možné vady, ale toliko na vady, v důsledku kterých byl postupem správního orgánu zkrácen na svých právech tak, aby mohlo dojít k vydání nezákonného rozhodnutí. Jestliže rozbor nevýznamných vad nebyl proveden, není tato okolnost důvodem, proto, aby soud napadené rozhodnutí pro nepřezkoumatelnost zrušil. Přestože z důvodů koncentrace řízení nelze přihlížet k námitkám náležejících do územního řízení, se těmito námitkami stavební úřad zabýval a dostatečně v odůvodnění svého rozhodnutí vysvětlil, z jakých důvodů považuje předmětnou stavbu za souladnou s územním plánem. To učinil též žalovaný v napadeném rozhodnutí. Stavba bioplynové stanice je podřaditelná doprovodnému provozu existujícího zemědělského areálu. Se zřetelem ke koncentraci řízení není ve stavebním řízení rozhodné, zda se jedná o stavbu zemědělskou, či náležející do rezortu odpovědného za energetiku. Ve stavebním řízení se územní rozhodnutí nepřezkoumává. Záměr stavby byl posuzován právě v řízení územním. Okruh přípustných námitek ve stavebním řízení vyplývá z ust. § 111 stav. zák. Pro věc je podstatné, že územní rozhodnutí je v právní moci. Tím stavebníkovi vzniká právo na projednání věci ve stavebním řízení. Výrok rozhodnutí stavebního úřadu není v rozporu s obecnou úpravou podle správního řádu, stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů. Hodnota celkového instalovaného elektrického výkonu výrobny elektřiny je uvedená v odůvodnění napadeného rozhodnutí a odpovídá dokumentaci pro stavební povolení. Údaje o výkonech a kapacitách, popsané v projektové dokumentaci, jsou pro stavebníka závazné. Pro ověření dosahovaných parametrů technologie stavby je předepsán zkušební provoz a pro trvalé užívání stavby kolaudační souhlas.

Osoba na řízení zúčastněná, a.s. ALADERON, vyjádření nepodala.

Ze spisů správních orgánů vyplynuly následující podstatné skutečnosti.

Společnost ALADERON Tábor podala dne 19.9.2012 žádost o stavebního povolení Bioplynové stanice Hroby, obec Radenín.

Sdělení o zahájení stavebního řízení ze dne 24.9.2012 bylo žalobci doručeno a byl vyzván, aby ve lhůtě 8 dnů sdělil, zda bude uplatňovat postavení účastníka řízení. Na tuto žádost žalobce reagoval podáním doručeným stavebnímu úřadu dne 3.10.2012, ve kterém uvedl, že se přihlašuje jako účastník stavebního řízení.

Ministerstvo průmyslu a obchodu udělilo dne 1.6.2012 společnosti ALADERON státní autorizaci na výstavbu výrobny elektřiny Bioplynové stanice Hroby.

Dne 15.10.2012 je datováno oznámení o zahájení stavebního řízení v projednávané věci. Pokračování
- 3 -
10A 38/2013

Žalobce doručil dne 12.11.2012 stavebnímu úřadu námitky, které se vztahovaly k podkladům pro rozhodnutí, projektové dokumentaci, umístění stavby, vyjádření obce Radenín.

K těmto námitkám stavebník poukázal na dokumentaci pro územní řízení a energetický zákon, uvedl, že předmětem záměru je výstavba zemědělské bioplynové stanice, ve které budou zpracovávány pouze zemědělské produkty sloužící pro výrobu bioplynu, bude sloužit pro výrobu elektrické energie.

Stavebnímu úřadu byla předložena projektová dokumentace pro stavební povolení a dále byla doložena projektová dokumentace a vyjádření dotčených orgánů státní správy pro územní řízení.

Územní rozhodnutí vydal Stavební úřad v Chýnově dne 23.7.2012 a právní moci nabylo dne 30.8.2012. Tímto rozhodnutím byla umístěna Bioplynová stanice Hroby sestávající z konkrétně specifikovaných staveb, které jsou ve výroku rozhodnutí popsány. Dále se vymezují podmínky pro umístění stavby a zpracování projektové dokumentace.

Dne 1.12.2012 bylo vydáno stavební povolení na stavbu Bioplynové stanice Hroby, ve výroku se uvádí členění stavby a popis jednotlivých součástí, další výrok obsahuje podmínky pro provedení stavby, které musí odpovídat předložené projektové dokumentaci, mimo jiné ukládá dodržet podmínky stanovené dotčenými orgány a bylo rozhodnuto o námitkách. Rozhodnutí je odůvodněno tím, že podklady byly přezkoumány podle § 111 stav. zák., byla posouzena stanoviska, vyjádření, souhlasy a rozhodnutí dotčených orgánů. Ochrana zájmů dotčených orgánů je zabezpečena ve výrokové části rozhodnutí. Projektová dokumentace splňuje požadavky přílohy č. 1 vyhl. č. 499/2006 Sb., byla zpracována oprávněnými osobami s příslušnou autorizací. Odůvodnění obsahuje vypořádání námitek žalobce, konkrétně se uvádí specifikace umístění žlabu v projektové dokumentaci pro územní řízení. Podmínky stanovené odborem životního prostředí, zemědělství a lesnictví Krajského úřadu Jihočeského kraje byly převzaty do společných podmínek v závěru zjišťovacího řízení a jsou respektovány v projektové dokumentaci. Souhlas orgánu ochrany přírody a krajiny k zásahu do krajinného rázu a souhlas k odnětí pozemků ze zemědělského půdního fondu byl doložen. Projektová dokumentace respektuje podmínky, za kterých nemá záměr významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví. Projekt pro stavební povolení byl vypracován autorizovanou osobou, z námitky žalobce není jasné, na jaké připomínky měl projekt reagovat. Projektová dokumentace pro stavební povolení respektuje podmínky územního rozhodnutí, dotčených orgánů statní správy a závěr zjišťovacího řízení. Soulad záměru s územním plánem byl zkoumán v řízení územním.

Stavební povolení napadl žalobce odvoláním, ve kterém uvedl, že námitky žalobce nebyly vůbec vypořádány, nebo tak bylo učiněno formálně a rozhodnutí neobsahuje informaci o plánovaném výkonu zařízení. Konkrétně je odkazováno na námitky, že výroba bioplynu není zemědělskou výrobou. Dále se postrádá absence souhlasu zastupitelstva obce v územním řízení. Nevěcně byla odmítnuta námitka, vztahující se ke státní autorizaci na výstavbu výrobny elektřiny.

Odvolání bylo projednáno napadeným rozhodnutím, které je odůvodněno tím, že v postupu stavebního úřadu lze určitá pochybení shledat, avšak ta nejsou takového rázu, aby bylo zapotřebí je v odvolacím řízení napravovat, jestliže nemají vliv na zákonnost napadeného rozhodnutí. Uvádí se, že postup stavebního úřadu je v souladu s předpisy a Pokračování
- 4 -
10A 38/2013

rozhodnutí je věcně správné. Rozhodnutí odpovídá požadavkům § 68 správ. řádu, předmět žádosti byl posuzován podle odpovídajících právních předpisů. Odkazuje se na předpis stanovící obsah stavebního povolení, jemuž výrok stavebního povolení zcela odpovídá, jestliže definuje předmětnou stavbu a pozemky, na kterých má být realizována. Popisuje jednotlivé části stavby, výrok dále obsahuje podmínky pro provedení stavby, kterou je zapotřebí provést podle předložené projektové dokumentace. Ta je závazná v části textové i výkresové. Požadovaná data jsou v projektové dokumentaci obsažena a není zapotřebí uvádět je ve výroku stavebního povolení. Při vypořádání námitek žalobce stavební úřad vycházel ze spisu, dokumentace pro stavební povolení a dokumentace územního řízení. Podmínky, za kterých nemá bioplynová stanice mít významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví, byly zahrnuty do vlastního záměru zjišťovacího řízení a byly převzaty do podmínek stavebního povolení, konkrétně do bodů 22 a 24. Projektová dokumentace pro stavební povolení odpovídá rozsahu povolenému územním rozhodnutím a bylo ověřeno, že projektová dokumentace pro stavební povolení požadavky dotčených orgánů respektuje a byla zabezpečena kontrola jejich plnění. Vyjádřit se v územním řízení je oprávnění účastníka nikoli jeho povinnost. K námitkám, které příslušely do řízení územního, nelze v řízení stavebním přihlížet. Umístění stavby je v souladu s územně plánovací dokumentací obce. Ta v dané lokalitě umožňuje umístit doplňující stavby ke stavbám zemědělským, přičemž za takový doprovodný provoz lze považovat bioplynovou stanici. Elektrický výkon kogenerační jednotky stanice je shodně uveden v dokumentaci pro územní rozhodnutí i v dokumentaci pro stavební povolení a v odůvodnění rozhodnutí je přesně specifikován. Údaje o výkonech a kapacitách podle projektové dokumentace jsou pro stavebníka závazné.

Krajský soud přezkoumal napadené rozhodnutí podle § 75 odst. 2 s.ř.s. v mezích daných žalobními body a dospěl k závěru, že žaloba není důvodná.

Žalobce je občanských sdružením, které je mimo jiné zaměřeno na ochranu životního prostředí. Oprávnění žalobce jsou dána § 70 odst. 3 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v novelizovaném znění. Prakticky to znamená, že žalobní body musejí obsahovat výhrady související se zájmem na ochraně přírody a krajiny. Jiné věcné námitky žalobci uplatňovat nepřísluší. Výhrady žalobce pak mohou směřovat k dodržení jemu náležejících procesních práv.

Žalobce napadenému rozhodnutí vytýká, že nejsou konkretizovány vady v postupu stavebního úřadu, které by bylo zapotřebí napravovat.

Z označené pasáže napadeného rozhodnutí je zřejmé, že jedná se o vady procesní povahy. Žalobci lze přisvědčit, že tato pochybení konkretizovaná nejsou, nicméně na téže straně odůvodnění napadeného rozhodnutí se konstatuje, že procesní postup je souladný s právními předpisy. Rozhodnutí odpovídá požadavkům správního řádu, je ve výroku rozhodnutí je označen předmět řízení, právní předpisy, podle nichž bylo rozhodováno, označení účastníků řízení. Odůvodnění rozhodnutí poskytuje dostatečnou oporu výroku rozhodnutí podklady, z nichž bylo vycházeno a úvahy, jimiž se stavební úřad řídil při svém rozhodování i co do posouzení vznesených námitek. Předpisy stavebního práva byly rovněž dodrženy. Žalovaný tudíž učinil úsudek o tom, že předpisy hmotného práva byly dodrženy, přičemž stalo se tak, procesně odpovídajícím způsobem. Shledal-li nepodstatné vady procesní povahy byl povinen řídit se ustanovením věty třetí § 89 odst. 2 s.ř.s. a k takovým vadám nepřihlížet.

Pokračování
- 5 -
10A 38/2013

Nedostatek konkretizace procesních vad představuje pouhou vadu odůvodnění napadeného rozhodnutí, přičemž ta je takového rázu, že nemá za následek nezákonné rozhodnutí o věci samé. K takové vadě soud podle příkazu plynoucího z § 76 odst. 1 písm. c) s.ř.s. nepřihlíží.

Pro věc je podstatné, že byla respektována procesní práva žalobce, který byl vyrozuměn o tom, že stavební řízení je vedeno. Bylo mu umožněno v tomto řízení se vyjádřit, uplatnit námitky příslušející účastníku řízení, bylo mu doručováno, o námitkách bylo procesně předepsaným způsobem rozhodnuto a odvolání žalobce bylo řádně projednáno. Na procesních právech proto žalobce nikterak dotčen nebyl, což znamená, že k zásahu do procesních práv žalobce nedošlo.

Další žalobní bod se týká podkladů pro rozhodnutí a jejich hodnocení pro účely vypořádání námitek žalobce.

Rozsah námitek účastníků je upraven v § 114 odst. 1 stav. zák., podle kterého účastník řízení může uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Současně je normováno, že k námitkám účastníků řízení, které mohly být uplatněny při územním řízení, se nepřihlíží (§114 odst. 1 stav. zák.). Stavební úřad pak podle § 111 odst. 1 zákona přezkoumává žádost o stavební povolení a připojené doklady, z toho hlediska, zda stavbu lze podle nich provést a ověří, zda projektová dokumentace je zpracována v souladu s územně plánovací dokumentací, s podmínkami územního rozhodnutí, je-li úplná přehledná, zpracovaná oprávněnou osobou, a řeší-li v odpovídající míře obecné požadavky na výstavbu, vyhovují-li předmětné podklady požadavkům uplatněným dotčenými orgány.

Pro stavbu dané bioplynové stanice bylo dne 23.7.2012 vydáno územní rozhodnutí, které je od 30.8.2012 pravomocné. Pro umístění stavby, zpracování projektové dokumentace byly stanoveny podmínky, jimiž bylo mimo jiné uloženo stavbu umístit v souladu s dokumentací pro územní řízení obsahující stavební a technologickou část. Výrok územního rozhodnutí rovněž obsahuje výčet podmínek, jak je stanovily dotčené orgány státní správy. Takto stanovené povinnosti je zapotřebí respektovat ve stavebním řízení.

Jestliže v územním řízení byla daná stavba umístěna a stanoveny podmínky pro realizaci tohoto záměru, pak námitky žalobce, že nejedná se o stavbu zemědělského charakteru, nejsou ve stavebním řízení přípustné, protože náležely do řízení územního. Povaha dané bioplynové stanice, jako bioplynová stanice zemědělská je shodně nahlížena, jak v řízení územním, tak v řízení stavebním, a proto není zapotřebí, aby stavebnímu řízení předcházelo řízení o změně územního rozhodnutí. Námitkou o povaze bioplynové stanice se zabýval jak stavební úřad tak žalovaný, což je z odůvodnění rozhodnutí obou instancí zjevné. Projektová dokumentace pro stavební povolení se týká zcela shodné stavby, jejíž umístění bylo navrhováno v územním řízení. Projektová dokumentace k technologické i stavební části byla vypracována autorizovanými osobami. Dotčené orgány se k záměru vyjádřily a stanovily podmínky právě se zřetelem ke způsobu provozování bioplynové stanice. Právě z důvodu, co je v bioplynové stanici spalováno, může mít výstavba zařízení vliv na některé složky životního prostředí a právě proto byla opatřena stanoviska orgánů chránících zájmy v jednotlivých sférách podřaditelných tomuto oboru, například ochrana ovzduší, vod.

Pokračování
- 6 -
10A 38/2013

Žalobce svou argumentací o tom, že jedná se o jinou stavbu než zemědělskou, směřuje k tomu, že nejde o zařízení zemědělské povahy, a tudíž podřaditelné zemědělské výrobě, či doprovodnému technickému zařízení, či v provozu pro zemědělství, a tudíž v rozporu s územním plánem. Soulad navržené záměru s územním plánem, byl však předmětem posouzení v územním řízení a pro věc je podstatné, že územní rozhodnutí je v právní moci. To pak znamená, že územní rozhodnutí je závazné a platí pro ně předpoklad, že je zákonu odpovídající. Námitkami žalobce o tom, že daná stavba odporuje pro svůj charakter územnímu plánu, proto místo ve stavebním řízení nemá.

Odvolací námitky žalobce uplatněné v tomto ohledu byly vyřízeny poukazem na ust. § 114 odst. 3 stav. zák. a žalovaný dále vyložil svůj náhled na to, že se jedná se o stavbu podřaditelnou doprovodnému provozu pro zemědělství. Ze spisu vztahujícímu se k územnímu řízení plyne, že stavba je umísťována dílem v existujícím zemědělském areálu dílem mimo něj a spalovány v tomto zařízení budou výlučně produkty zemědělského původu. Úsudek žalovaného vycházející z konkrétního metodického pokynu Ministerstva životního prostředí o tom, že jedná se o bioplynovou stanici zemědělskou, a tudíž doprovodný provoz pro zemědělství, je proto správný a nejedná se tudíž o nekorektně hodnocený podklad, jak je tvrzeno v žalobě.

K argumentaci pasáží metodického pokynu pro daňové účely soud poznamenává, že jedná se výlučně o definici zemědělské výroby pro účel zákona o daních z příjmů, proto nelze danou definici aplikovat ve stavebním právu. Nutno poznamenat, že podle územního plánu přicházejí v úvahu v daném prostoru umístit nejen zařízení zemědělské povahy, ale takové provozy, které jsou povahou, tvoří doprovodné zařízení pro zemědělství. Právě takovým způsobem lze nahlížet bioplynovou stanici spalující právě produkty či odpad zemědělské výroby. Odvolací námitka o povaze zařízení byla proto vyřízena v souladu s požadavky stavebního zákona kladené na stavební řízení.

Ustanovení § 114 odst. 2 stav. zák. je kogentní právní normou, která stavební úřad i odvolací orgán zavazuje a správní orgány obou instancí jsou povinny zákonné ustanovení respektovat. Náleží-li námitka vztahující se k umístění stavby do územního řízení, nemůže být uplatňována v řízení stavebním, jestliže tu existuje pravomocné rozhodnutí o umístění stavby. Jak již bylo uvedeno, pravomocné rozhodnutí je nahlíženo jako rozhodnutí zákonné. Přezkoumání územního rozhodnutí ve stavebním řízení proto nemá místo a v dalších řízeních vychází se ze skutečnosti, že územní rozhodnutí je věcně správné a zákonné. Náprava případných vad pravomocného správního rozhodnutí se může provést výlučně na základě mimořádných opravných prostředků, avšak v projednávané věci žádné takové řízení neprobíhá. Proto ve stavebním řízení musí být vycházeno ze skutečnosti, že tu je pravomocné územní rozhodnutí o umístění dané bioplynové stanice.

Soud poznamenává, že žalobce byť nebyl účastníkem řízení, uplatnil své výhrady jako veřejnost a veškeré připomínky veřejnosti byly v odůvodnění územního rozhodnutí vypořádány.

Jestliže stavební úřad přezkoumal projektovou dokumentaci pro stavební povolení z hlediska souladnosti s podmínkami územního rozhodnutí a shodně postupoval žalovaný při projednání odvolání, pak tento postup odpovídá zcela požadavkům § 111 odst. 1 písm. a) stav. zák.

Pokračování
- 7 -
10A 38/2013

Stavebním úřadem ověřovaná projektová dokumentace je součástí stavebního povolení, které musí stavebník dodržet. Změna stavby oproti projektové dokumentaci znamená změnu stavby, o které musí být předepsaným způsobem rozhodnuto. Na základě daného stavebního povolení lze proto realizovat výlučně stavbu odpovídající kapacity jak se uvádí v projektové dokumentaci a projevuje se též v odůvodnění napadeného rozhodnutí. Je-li projektová dokumentace pro stavební povolení součástí stavebního povolení, pak není zapotřebí údaje o kapacitě energetického zařízení uvádět ve výroku stavebního povolení.

Tvrdí-li žalobce, že v projektové dokumentaci jsou uvedeny dva různé výkony, které zůstaly nepřezkoumány, je zapotřebí poukázat na stranu 9 napadeného rozhodnutí, kde se rozlišuje mezi součtem hodnot instalovaných výkonů výrobních jednotek v místě připojení do elektrizační sítě a elektrickým výkonem kogenerační jednotky bioplynové stanice. Jde tudíž o dvě různé veličiny, kterými se právní orgány obou instancí zabývaly. Stavební povolení proto odpovídá § 115 odst. 1 stav.zák. a § 5 a 6 vyhl. č.526/2006 Sb.

Poznamenává se, že bioplynová stanice obsahuje technologické zařízení, což znamená, že způsobilost k bezpečnému užívání bylo zapotřebí ověřit ve zkušebním provozu. O takovém provozu bylo rozhodnuto Krajským úřadem Jihočeského kraje, odborem životního prostředí, zemědělství a lesnictví dne 29.2.2012.

Jestliže projektová dokumentace je součástí stavebního povolení, nemůže nastat situace, aby ke změně stavby došlo bez vydání rozhodnutí o změně nedokončené stavby, či změně stavby již realizované. Argumentace dotačními kritérii jde mimo okruh zájmů, k jejichž ochraně byl žalobce zřízen.

Soud proto shrnuje, že pro důvody uvedené v žalobě není napadené rozhodnutí pro chybějící údaj o kapacitě energetického zařízení ve výroku vadné. Soud proto uzavřel, napadené rozhodnutí netrpí pochybeními tvrzenými v žalobě.

Vzhledem k těmto důvodům krajský soud podle § 78 odst. 7 s.ř.s. žalobu zamítl.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ust. § 60 odst. 1 s.ř.s. a vychází ze skutečnosti, že úspěšnému žalovanému v řízení nevznikly žádné náklady přesahující rámec jeho administrativní činnosti.

O náhradě nákladů řízení osoby na řízení zúčastněné bylo rozhodnuto podle § 60 odst. 5 s.ř.s. Náhrada nákladů řízení osoby na řízení zúčastněné přichází v úvahu tehdy, jestliže takové osobě soud uložil splnit nějakou povinnost. Protože osobě na řízení zúčastněné žádnou takovou povinnost soud neuložil, nemá tato osoba právo na náhradu nákladů řízení.

Podle § 51 odst.1 s.ř.s. projednal soud žalobu bez nařízení jednání, protože účastníci projevili s takovým procesním postupem souhlas.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve třech vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Pokračování
- 8 -
10A 38/2013

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v 103 odst. 1 s.ř.s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

Krajský soud v Českých Budějovicích

dne 6. ledna 2014

Předsedkyně senátu:

JUDr. Věra B a l e j o v á , v.r.

Za správnost vyhotovení: Prázdná Jaroslava

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru