Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

10 A 38/2012 - 26Rozsudek KSCB ze dne 05.09.2012

Prejudikatura

5 As 39/2010 - 76


přidejte vlastní popisek

10A 38/2012 - 26

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Krybusové a soudkyň JUDr. Věry Balejové a Mgr. Heleny Nutilové v právní věci žalobce M. K., bytem Č. B., N. X, zastoupeného JUDr. Milošem Vondráčkem, advokátem v Českých Budějovicích, nám. Přemysla Otakara II. 123/36, proti žalovanému Krajskému úřadu – Jihočeského kraje České Budějovice, odboru dopravy a silničního hospodářství, U Zimního stadionu 1952/2, o žalobě žalobce proti rozhodnutí žalovaného ze dne 23.2.2012, č.j. KUJCK/1311.3/2012/ODSH/ivmi, takto:

Rozhodnutí Krajského úřadu - Jihočeského kraje České Budějovice, odboru dopravy a silničního hospodářství ze dne 23.2.2012, č.j. KUJCK/1311.3/2012/ODSH/ivmi se zrušuje pro vady řízení a věc se vrací žalovanému k dalšímu řízení.

Žalovaný je povinen uhradit žalobci náklady řízení ve výši 7.800,- Kč do 30 dnů od právní moci tohoto rozsudku na účet zástupce žalobce. Pokračování
- 2 -
10A 38/2012

Odůvodnění:

I. Vymezení věci.

/1/ Žalobou doručenou dne 24.4.2012 Krajskému soudu v Českých Budějovicích se žalobce domáhal zrušení rozhodnutí žalovaného správního orgánu, kterým bylo zamítnuto odvolání žalobce proti rozhodnutí Magistrátu města České Budějovice, Matričního úřadu, oddělení cestovních dokladů a řidičských průkazů ze dne 31.10.2011 č.j. MAU/25299/2011 Pa. a toto rozhodnutí potvrzeno.

/2/ Žalobce namítal nezákonnost rozhodnutí žalovaného jako celku a tvrdil, že byl tímto rozhodnutím zkrácen na svých právech. Správní orgán postupoval nezákonně, když tvrdil, že záznam bodů v registru řidičů byl proveden zákonným způsobem a na základě zákonem předpokládaných podkladů. Již v námitkách proti záznamu bodů v registru řidičů žalobce tvrdil, že rozhodnutí, kterými byly vyznačeny do registru řidičů body na základě pokutových bloků, které neobsahovaly základní náležitosti, nesplňovaly požadavky zákona. Jednalo se o náležitosti pokutového bloku ze dne 26.2.2010 série AL/2009 L4267499 a ze dne 23.9.2009 série US/2008 SO313750. Pokutový blok musí podle § 85 odst. 4 přestupkového zákona obsahovat vyznačení skutku, za který byla pokuta v blokovém řízení uložena. Konkrétně označené pokutové bloky tomuto požadavku nevyhověly. Zcela absentoval skutkový popis jednání a označení místa spáchání přestupku, jakož i přesnější popis přestupkového jednání. Proto tato rozhodnutí nenaplňují formální požadavky na rozhodnutí vydaná v blokovém řízení a nemohou mít zákonné následky a nemohou být způsobilým podkladem pro záznam bodů do registru řidičů. K tomu bylo odkázáno na usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 24.2.2010 sp. zn. 20 Cdo 749/2008. V případě obou uvedených bloků se dle názoru žalobce jedná o rozhodnutí nicotná a měl být dán podnět příslušnému správnímu orgánu k prohlášení nicotnosti těchto rozhodnutí. Žalobce dále uvedl, že řidičský průkaz potřebuje k obstarání rodiny a zabezpečení chodu domácnosti. Navrhl zrušení rozhodnutí a vrácení věci žalovanému k dalšímu řízení.

II. Stručné shrnutí vyjádření žalovaného správního orgánu.

/3/ Žalovaný správní orgán navrhl zamítnutí žaloby. Žalovaný konstatoval, že záznam bodů byl proveden v souladu s platnou legislativou dle ustanovení § 123b odst. 2 písm. a/ zákonaosilničnímprovozuatojakv případě přestupku ze dne 23.9.2009 tak ze dne 26.2.2010. Vzhledem k tomu, že oznámení Policie, na základě kterých je prováděn záznam v registru řidičů, jsou pouze úředním záznamem o tom, že byl přestupek spáchán a kdo jej spáchal, nelze z něj bez dalšího vycházet a je nutno si vyžádat další důkazy. Proto byly vyžádány pokutové bloky jakožto pravomocná rozhodnutí o spáchání přestupku. Z doložených pokutových bloků je patrno, že ačkoli chybí slovní popis přestupkového jednání, je nezaměnitelně zřejmé, jaký přestupek byl spáchán a kde byl spáchán. Přestupce souhlasil s blokovým řízením a byl ochoten zaplatit pokutu. Za přestupky byl zaznamenán odpovídající počet bodů.

III. Obsah správních spisů.

/4/ Ze správního spisu, který si soud vyžádal, vyplynuly následující rozhodné skutečnosti:

Pokračování
- 3 -
10A 38/2012

/5/ Dne 24.8.2011 oznámil Magistrát města České Budějovice, Matriční úřad žalobci dosažení 12 bodů v bodovém hodnocení a učinil výzvu k odevzdání řidičského průkazu žalobci v důsledku pozbytí řidičského oprávnění. Proti tomuto oznámení podal žalobce dne 2.9.2011 u Magistrátu města České Budějovice námitky. Uvedl, že nebylo v jeho případě postupováno v souladu se zákonem, nemohl totiž dosáhnout 12 bodů, především pak s ohledem na neuvedení zákonných náležitostí rozhodnutí, kterými měl být uznán vinným za přestupky. Uvedl, že své námitky doplní poté, až se seznámí se spisem. Žalobce námitky doplnil dne 25.10.2011. Uvedl, že rozhodnutí, kterými mu byla uložena pokuta /pokutové bloky/ nesplňují základní požadavky § 85 odst. 4 přestupkového zákona, neboť v nich není vyznačeno, za jaký přestupek byla pokuta v blokovém řízení uložena. Jedná se o pokutový blok ze dne 23.9.2009, kde absentuje skutkový popis jednání, zejména označení místa spáchání přestupku, chybí přesnější popis přestupkového jednání, například pokud se má jednat o překročení nejvyšší povolené rychlosti, údaj o povolené a dosažené rychlosti s uvedením přesného označení těchto veličin a měrných jednotek, a proto rozhodnutí odporuje požadavku určitosti a přezkoumatelnosti. Totéž se týká pokutového bloku ze dne 26.2.2010. Jednalo se o pokutový blok série US/2008 S0313750, v němž je uvedeno jméno, rodné číslo, bydliště žalobce, ustanovení paragrafu přestupkového zákona č. OP, kterým byla ověřena totožnost žalobce. Doba, místo a popis přestupkového jednání je uvedena J. H. X, registrační číslo vozidla X. Je uvedena výše pokuty a datum vystavení bloku, dále je uveden podpis příjemce. V pokutovém bloku série X je uvedeno, že jedná se o blok na pokutu 1.000 Kč uloženou za označený přestupek dle paragrafu přestupkového zákona na pokutu na místě nezaplacenou, je uvedeno jméno žalobce, jeho rodné číslo, bydliště, č. OP. V části doba, místo a popis přestupkového jednání je uvedeno 15.45, registrační číslo vozidla, poznámka tel. v L., dne 26.2.2010 a podpis žalobce. K těmto pokutovým blokům jsou ve spise založena oznámení o uložení pokuty v blokovém řízení, a to ze dne 24.9.2009, v němž je uvedeno, že jednalo se o přestupek dle § 18 odst. 4, kdy překročil žalobce rychlost v obci o méně než 20 km za hodinu 50/64 km/h po odečtu tolerance. V oznámení ze dne 1.3.2010 je k popisu skutku žalobce uvedeno, že podle § 7 odst. 1 písm. c/ držel v ruce nebo jiným způsobem telefonní přístroj nebo jiné hovorové zařízení. Magistrát města České Budějovice, Matriční úřad, oddělení cestovních dokladů a řidičských průkazů vydal dne 31.10.2010 rozhodnutí zn. MAU/25299/2011 Pa, kterým byly námitky žalobce zamítnuty jako neodůvodněné a provedený záznam bodů ke dni 19.8.2011 byl potvrzen. V odůvodnění je uvedeno, že záznamy bodů do registru řidičů v případě žalobce provedl správní orgán na základě konkrétně uvedených podkladů, mezi kterými jsou i žalobcem zpochybňované bloky série US X a série AL X L X v souladu s ustanovením § 123b odst. 2 písm. a/ zákona o silničním provozu. Správní orgán si k tomu vyžádal kopie rozhodnutí vydaných v blokovém řízení a uzavřel, že z rozhodnutí je zřejmé, jakým konkrétním jednáním žalobce přestupek spáchal.

/6/ Správní orgán při provedení záznamu bodů ani v řízení o námitkách nepřezkoumává správnost a zákonnost aktů orgánů veřejné moci, na základě kterých byl záznam proveden, nezjišťuje zavinění, nepřezkoumává pravomocné rozhodnutí, ani řízení, které jeho vydání předcházelo. Na akty orgánů veřejné moci je nutné nahlížet jako na zákonné a správné až do okamžiku, kdy je příslušný orgán prohlásí za nezákonné a zruší je. Správní orgán poznamenal, že pokud žalobce nesouhlasil se stavem projednání přestupku na místě v blokovém řízení, mohl věc řešit v řízení správním. Proti tomuto rozhodnutí podal žalobce dne 16.11.2011 odvolání. Namítal, že správní orgán bez bližšího odůvodnění konstatoval, že z rozhodnutí je zřejmé, jakým konkrétním jednáním přestupek spáchal, aniž toto konkrétní jednání uvedl. Z pokutového bloku nevyplývá, jakým konkrétním jednáním měl být přestupek spáchán. Závěr proto označil za nesprávný, který nemá oporu v podkladech. Žalobce Pokračování
- 4 -
10A 38/2012

zpochybnil v případě obou pokutových bloků, zda mohly představovat způsobilý podklad pro záznam bodů. Podle jeho názoru takový podklad nepředstavovaly.

/7/ O odvolání žalobce rozhodl žalovaný správní orgán dne 23.2.2012 pod č.j. KUJCK/1311.3/2012/ODSH/ivmi tak, že odvolání žalobce proti rozhodnutí Magistrátu města České Budějovice ze dne 31.10.2011 č.j. MAU/25299/2011 Pa zamítl a toto rozhodnutí potvrdil. Žalovaný zrekapituloval obsah námitek žalobce i obsah jeho odůvodnění, současně v rozhodnutí uvedl, na základě kterých oznámení byly v případě žalobce zapsány body, které ke dni 19.8.2011 činily počet 12, který byl žalobci oznámením sdělen. Žalovaný uzavřel, že se v řízení o námitkách nepřezkoumává správnost a zákonnost aktů orgánů veřejné správy, na základě kterých byl záznam proveden. V případě žalobce správní orgán prvního stupně zajistil podklady pro rozhodnutí. Po přezkoumání obsahu bloků a oznámení odvolací orgán konstatoval, že záznam bodů do registru řidičů byl proveden zákonným způsobem na základě zákonem předpokládaných podkladů. Zamítnutí námitek nastalo po bezvadném průběhu správního řízení. Rozhodnutí je řádně odůvodněno a bylo vydáno poté, kdy byl zjištěn stav věci, o kterém není pochyb. K náležitostem pokutových bloků žalovaný upozornil na to, že v blocích jsou uvedena v paragrafovém znění přestupková jednání, z nichž byl žalobce uznán vinným a za která mu byly zaznamenány body. Jednání jsou správně a přesně uvedena v oznámeních.

IV. Právní názor soudu.

/8/ Krajský soud přezkoumal napadené rozhodnutí podle ustanovení § 75 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního /dále jen s.ř.s./, v mezích daných žalobními body a dospěl k závěru, že žaloba byla důvodná.

/9/ Žalobce namítal, že v řízení o námitkách požadoval po správním orgánu přezkoumat, zda existuje způsobilý podklad pro záznam bodů. Podle jeho názoru dva jím označené pokutové bloky, které přiložil k žalobě X a série AL X L X nepředstavovaly způsobilý podklad pro záznam bodů v registru řidičů. Podle jeho názoru bloková rozhodnutí postrádala základní zákonné náležitosti, tudíž nemohly nastat následky, zejména vyznačení konkrétně pěti bodů na základě těchto bloků. Žalovaný námitky nevyřešil zákonným způsobem, neboť zamítl odvolání žalobce a potvrdil rozhodnutí Magistrátu města České Budějovice ze dne 31.10.2011. Pokutové bloky nesplňují požadavky § 85 odst. 4 přestupkového zákona, neboť není vyznačeno, za jaký přestupek byla pokuta v blokovém řízení uložena, zejména absentuje skutkový popis jednání, označení místa spáchání přestupku a přesnější popis přestupkového jednání. Podle názoru žalobce se jedná o rozhodnutí nicotná.

/10/ S ohledem na žalobcem namítanou nepřezkoumatelnost rozhodnutí správního orgánu se soud zabýval touto žalobní námitkou a vycházel přitom z judikatury Nejvyššího správního soudu. Podle této judikatury, není-li z rozhodnutí zřejmé, jak byly odvolací námitky vypořádány, pak se jedná o rozhodnutí nepřezkoumatelné. Současně je nepřezkoumatelné rozhodnutí, které postrádá základní zákonné náležitosti, nebo rozhodnutí, u nichž je výrok v rozporu s odůvodněním, která neobsahují vůbec právní závěry vyplývající z rozhodných skutkových okolností, které jsou pro danou věc podstatné. Jinak řečeno, z odůvodnění rozhodnutí musí být srozumitelné, z jakých důvodů správní orgán považuje námitky účastníka za mylné nebo vyvrácené, nebo z jakých důvodů považuje skutečnosti předestřené účastníkem řízení za nerozhodné, nesprávné nebo jinými řádně provedenými důkazy vyvrácené a sdělení, dle jaké právní normy správní orgán rozhodl, jakými úvahami se řídil při hodnocení důkazů.

Odvolací orgán se musí vypořádat se všemi důvody uvedenými v odvolání a uvést, jakými Pokračování
- 5 -
10A 38/2012

konkrétními úvahami se řídil při vyslovení závěru. K otázce přezkoumatelnosti správních rozhodnutí se vyslovil rozšířený senát NSS v usnesení ze dne 19.2.2008 č. 7 Afs 212/2006, když uvedl, „…. že je nepřezkoumatelné takové rozhodnutí odvolacího správního orgánu, pokud rozsah provedeného správního přezkoumání nenalezne odraz v písemném odůvodnění rozhodnutí odvolacího orgánu …..“.

/11/ Těmto požadavkům rozhodnutí žalovaného správního orgánu nevyhovuje. V řízení o námitkách proti provedení záznamu bodů v registru řidičů je předmětem řízení posouzení, zda byly záznamy bodů v registru řidičů provedeny v souladu se zákonem, to znamená, zda podklad pro záznam představovalo pravomocné rozhodnutí, zda počet zaznamenaných bodů odpovídá spáchanému přestupku apod. V námitkách proti provedenému záznamu bodů lze uplatňovat různé výhrady, kupříkladu, že řidič přestupek vůbec nespáchal, a přesto mu byly

v registru řidičů zaznamenány body nebo že ke spáchání přestupku sice došlo, nicméně mu byl zaznamenán nesprávný počet bodů. /viz rozsudek NSS ze dne 6.8.2009 č.j. 9 As 96/2008-44, www.nssoud.cz. Námitky stěžovatele, které uplatnil, se netýkaly toho, že by se přestupku nedopustil, ale namítal, že bloky nebyly řádně vyplněny, a tudíž je třeba posoudit, zda byly záznamy bodů provedeny v souladu se zákonem, tedy zda je k dispozici způsobilý podklad pro provedení záznamu. Námitkami ohledně hodnocení přestupku po stránce skutkové by správnímu orgánu skutečně nepříslušelo se zabývat, neboť pokud by žalobce nesouhlasil se stavem věci, bylo jeho povinností nepřistoupit na projednání věci v blokovém řízení, ale požadovat, aby přestupek byl řešen v řízení správním. V tomto směru je soud ve shodě s žalovaným.

/12/ V dané záležitosti jsou však ve spise založeny pokutové bloky o zaplacení pokuty žalobcem za přestupky, které byly projednány v blokovém řízení. Ohledně těchto pokutových bloků žalobce namítal, že nepředstavují pro absenci základních náležitostí, doklad způsobilý pro provedení záznamu bodů. Dle judikatury Nejvyššího správního soudu je blokové řízení svou povahou řízením specifickým, zkráceným, zjednodušeným, které však do značné míry splývá s výsledkem – uložením pokuty. Nejvyšší správní soud judikoval, že blokové řízení je vedle řízení příkazního jednou z forem zkráceného řízení o přestupku, jehož výsledkem je individuelní správní akt, tedy rozhodnutí v materielním smyslu, jímž se obviněnému z přestupku ukládá povinnost zaplatit pokutu. Přes neformální povahu je blokové řízení o přestupku druhem správního řízení, jehož výsledek je třeba považovat za rozhodnutí správního orgánu dle § 65 odst. 1 s.ř.s. Rozhodnutí vydané v blokovém řízení musí obsahovat náležitosti, které jsou uvedeny v § 85 odst. 4 zákona o přestupcích a další údaje vyplývající z použití bloku k ukládání pokut vydaného podle § 85 odst. 1 tohoto zákona. Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu č.j. 1 As 27/2012-43 může správní orgán rozhodující v řízení o námitkách proti provedenému záznamu bodů v registru řidičů /§ 127f zákona o silničním provozu/ zkoumat pouze to, zda existuje způsobilý podklad pro záznam, to je pravomocné rozhodnutí příslušného orgánu veřejné správy či soudu ve smyslu § 123b odst. 1 a 2 zákona o silničním provozu, zda záznam v registru řidičů by proveden zcela vsouladu s tímto způsobilým podkladem a zda počet připsaných bodů odpovídá v příloze zákonu o silničním provozu obsaženému bodovému hodnocení jednání. Správní orgán zásadně nepřezkoumává správnost aktů orgánu veřejné správy, neboť tyto akty je skutečně třeba nahlížet jako na správné a zákonné, a to až do okamžiku, než je příslušný orgán veřejné moci zákonem předvídaným postupem prohlásí za nezákonné a zruší je. Přesto však nelze bez dalšího vycházet v případech, kdy jsou vzneseny pochybnosti o údajích zaznamenaných v podkladech pro záznam bodů pouze z těchto údajů. V případech, kdy jsou v řízení vzneseny pochybnosti, je třeba vyžádat další důkazy prokazující skutečnosti uvedené v zpochybňovaných podkladech. Za tím účelem je potřeba porovnat podklady a v rozhodnutí podrobně a Pokračování
- 6 -
10A 38/2012

srozumitelně vysvětlit, zda dostupné podklady mohou sloužit jako podklad pro záznam bodů do registru řidičů. Ve zpochybňovaných případech je třeba vysvětlit porovnáním údajů, zda byl záznam v registru řidičů proveden v souladu se zákonem.

/13/ Povinností správního orgánu bylo v rozhodnutí vznesené pochybnosti řádně posoudit, žalobci vysvětlit a konkrétně uzavřít, zda provedený záznam má oporu v podkladech. Závěry žalovaného tomuto požadavku nevyhověly. Odvolací orgán byl povinen vypořádat se všemi odvolacími důvody, vysvětlit, jakými úvahami a právními předpisy se při rozhodování řídil, a to tím spíše, že se ve věci jednalo o námitku stěžejní. Žalovaný správní orgán se tímto způsobem s odvolacími námitkami přesvědčivým způsobem nevypořádal. Přestože žalobce v odvolání tvrdil, že podle jeho názoru dva konkrétně označené pokutové bloky nepředstavují způsobilý podklad pro záznam bodů v registru řidičů, neboť postrádají zákonné náležitosti a nemohou mít za následek jakékoli zákonné následky, zejména vyznačení konkrétně pěti bodů. Žalovaný pouze obecně a stručně uvedl, že záznam byl proveden zákonným způsobem na základě předpokládaných podkladů a na základě zákona. Bylo však jeho povinností vysvětlit, jaké konkrétní podklady to byly a jakým způsobem hodnotil absentující údaje v pokutových blocích a zda body, které žalobce byly za jednání zaznamenány v registru, byly zaznamenány v souladu se zákonem. Žalovaný pouze odkázal na odůvodnění prvostupňového rozhodnutí. Takové vypořádání odvolacích námitek je nedostatečné a nepřesvědčivé. Z toho důvodu je žalované rozhodnutí nepřezkoumatelné pro nedostatek důvodů.

/14/ Lze proto uzavřít, že žalovaný správní orgán se s odvolacími námitkami nedostatečně vypořádal a zatížil své rozhodnutí vadou nepřezkoumatelnosti pro nedostatek důvodů. Soud proto uzavřel, že neměl možnost přezkoumat, na základě jakých podkladů vyslovil žalovaný svůj závěr, že rozhodnutí bylo vydáno v souladu se zákonem. Přezkum rozhodnutí žalovaného nebyl proto možný. Soud uzavřel, že rozhodnutí žalovaného správního orgánu je nepřezkoumatelné pro nedostatek důvodů.

V. Závěr, náklady řízení.

/15/ Soud proto zavřel, že rozhodnutí žalovaného správního orgánu bylo nepřezkoumatelné pro nedostatek důvodů. Soud proto postupoval podle § 76 odst. 1 písm. a/ s.ř.s. a rozhodnutí žalovaného správního orgánu zrušil bez nařízeného jednání a věc mu vrátil k dalšímu řízení.

/16/ Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 1 a 2 s.ř.s., podle kterého má účastník řízení, který měl ve věci plný úspěch, právo na náhradu nákladů řízení před soudem, které úspěšně vynaložil proti účastníku, který ve věci úspěch neměl. Žalobce byl v daném případě úspěšný, a proto mu soud na náhradě nákladů řízení přiznal částku 7.800 Kč představující zaplacený soudní poplatek ve výši 3.000 Kč, náklady zastoupení advokátem po 2.100 Kč za dva úkony (§ 9 odst. 3 písm. f/ § 7 bod b/ vyhlášky č. 177/1996 Sb.), tedy 4.200 Kč, dvakrát režijní paušál po 300 Kč (§ 13 odst. 3 téže vyhlášky), tedy 600 Kč, celkem náklady řízení 7.800 Kč.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Pokračování
- 7 -
10A 38/2012

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s.ř.s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššhío správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

Krajský soud v Českých Budějovicích

dne 5. září 2012

Předsedkyně senátu:

JUDr. Marie Krybusová v.r.

Za správnost vyhotovení: Šárka Vondřejcová

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru