Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

10 A 35/2011 - 17Usnesení KSCB ze dne 31.05.2011

Prejudikatura

5 A 55/2001

Oprav. prostředek / ústav. stíž.
2 As 90/2011 (zrušeno a vráceno)

přidejte vlastní popisek

10A 35/2011 – 17

USNESENÍ

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Věry Balejové a soudkyň JUDr. Marie Krybusové a Mgr. Heleny Nutilové vprávní věci žalobkyně G. Ch., zast. JUDr. Martinem Řezáčem, AK Praha 7, Nad Štolou 18, proti žalovanému Obecnímu úřadu Dolní Třebonín, se sídlem Dolní Třebonín 6, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 7.3.2011 č.j. OUDT 56-1/2011 Šk., takto :

Žaloba se odmítá.

Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Žalobkyni se vrací soudní poplatek ve výši 2.000 Kč.

Odůvodnění:

Žalobou podanou Krajskému soudu v Českých Budějovicích se žalobkyně domáhá zrušení rozhodnutí ze dne 7.3.2011 č.j. OUDT 56-1/2011 Šk. o námitkách proti obsahu protokolu ze státního dozoru ze dne 26.1.2011, kterým byly zamítnuty její námitky jako neodůvodněné a protokol ze státního dozoru ze dne 26.1.2011 byl potvrzen jako celek.

Žalobkyně v žalobě uvádí, že žalovaný dne 26.11.2011 provedl na pozemku žalobkyně bez její přítomnosti a vyrozumění státní dozor, při němž dospěl k závěru, že pozemek je účelovou, veřejně přístupnou komunikací, kterou žalobkyně znepřístupnila a nařídil jí, aby překážky bránící přístupu odstranila. Proti tomuto protokolu podala žalobkyně námitky, ve kterých uvedla, že předmětný pozemek není komunikací a tedy nemůže být ani komunikací účelovou ani veřejně přístupnou. Rovněž namítla, že pozemek není jejími opatřeními znepřístupněn, nýbrž pouze v terénu vyznačila jeho hranice, lehkou dřevěnou závorou vyznačila vstup na pozemek z pozemku parc. č. 58/6 v k.ú. Záluží nad Vltavou, obec Dolní Třebonín, který je místní komunikací. Žalobkyně dále namítala skutečnost, že její pozemek není komunikací, nemůže tedy ani být komunikací účelovou ani veřejně přístupnou a není proto dána pravomoc žalovaného vykonávat působnost silničního správního úřadu ve věcech místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací. O uvedených námitkách rozhodl žalovaný napadeným rozhodnutím tak, že všechny námitky zamítl a protokol potvrdil. Žalobkyně proto navrhovala, aby napadené rozhodnutí bylo zrušeno.

Žalovaný navrhoval, aby žaloba byla jako nepřípustná dle § 46 odst. 1 písm. d/ s.ř.s. odmítnuta, neboť žaloba směřuje proti jeho rozhodnutí, kterým bylo rozhodnuto o námitkách proti protokolu státního dozoru dle § 18 zákona o státní kontrole. Protokol o kontrolním zjištění je pouze podkladovým materiálem pro jeho další postup a rozhodnutí, není konečným rozhodnutím, z něhož by pro žalobkyni plynula nějaká povinnost. Takovým Pokračování
- 2 -
10A 35/2011

rozhodnutím může být až následně vydané rozhodnutí o povinnosti odstranit překážky z pozemní komunikace vydané na základě § 41 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích, a to postupem podle správního řádu. Žalovaný nepovažuje rozhodnutí o námitkách za konečné rozhodnutí, o čemž svědčí fakt, že bezprostředně po rozhodnutí o námitkách vydal příkaz k odstranění překážek z pozemní komunikace, který již má povahu zvláštního správního rozhodnutí podle § 150 správního řádu. Podkladem vydání tohoto příkazu byl protokol z provedené státní kontroly. Toto rozhodnutí bylo již způsobilé k závaznému uložení povinnosti žalobkyni. Žalobkyně proti tomuto rozhodnutí podala odpor, došlo ke zrušení příkazu a žalovaný bude dál pokračovat ve správním řízení zakončeným zřejmě vydáním nového rozhodnutí.

Ze správního spisu vyplývá, že žalovaný ve smyslu § 40 odst. 5 písm. c/ zákona o pozemních komunikacích provedl dne 26.1.2011 státní dozor na pozemní komunikaci. O kontrolních zjištěních byl sepsán protokol, ve kterém jsou popsány zjištěné poznatky a je v něm i uvedeno opatření k nápravě a žalobkyni jako důvodně předpokládanému původci pevné překážky se ukládá povinnost pevné překážky, to je zábrany z dřevěné kulatiny, drátěný plot a navážku zeminy a dalšího materiálu na svůj náklad zcela odstranit, současně s uvedením veškerých dotčených prostranství do původního stavu ve lhůtě neprodleně po doručení tohoto protokolu nejpozději do 7 dnů od doručení. Dne 31.1.2011 byl protokol o kontrolních zjištěních doručen žalobkyni, která proti němu podala námitky. O námitkách bylo rozhodnuto napadeným rozhodnutím ze dne 7.3.2011 tak, že námitky byly jako nedůvodné zamítnuty s odůvodněním, že na pozemku parc. č. 50/10 v k.ú. Záluží nad Vltavou se nachází těleso pozemní komunikace, jak je podle situace na místě zřejmé. Toto těleso pozemní komunikace je stavbou, která není součástí pod ní ležícího pozemku. Existenci stavby pozemní komunikace na uvedeném pozemku nelze zpochybnit, neboť je zde na první pohled viditelná její zpevněná vozovka. Než došlo k protiprávnímu umístění pevných překážek, sloužila vozovka jako dopravní cesta určená k užití silničními a jinými vozidly a chodci.

Žalovaný na základě kontrolního zjištění vydal dne 7.3.2011 pod č.j. OUDT 56-2/2011 příkaz k odstranění překážky z pozemní komunikace, kdy žalobkyni bylo přikázáno, aby pevnou překážku, kterou tvoří drátěný plot, navezená zemina a zátarasy z dřevěné kulatiny, odstranila současně s uvedením veškerých dotčených prostranství do původního stavu. Žalobkyně proti tomuto příkazu k odstranění překážky ze dne 7.3.2011, který jí byl doručen dne 8.3.2011, podala v zákonné osmidenní lhůtě odpor, jímž došlo ke zrušení uvedeného příkazu.

Krajský soud se nejprve zabýval tím, zda lze danou žalobu věcně projednat v případě, že je jí napadeno rozhodnutí o námitkách v řízení o kontrole, které bylo vydáno na základě kontrolních zjištění. Podle § 65 s.ř.s. žalobu může podat ten, kdo byl na svých právech zkrácen přímo nebo v důsledku svých práv v předcházejícím řízení úkonem správního orgánu, kterým se zakládají, mění nebo ruší, nebo závazně určují jeho práva nebo povinnosti. Podle § 70 písm. a/ s.ř.s. ze soudního přezkoumání jsou vyloučeny úkony správního orgánu, které Pokračování
- 3 -
10A 35/2011

nejsou rozhodnutími. Soud se proto zabýval tím, zda rozhodnutí vydané v řízení podle § 18 zákona č. 552/1991 Sb. o státní kontrole, je úkonem správního orgánu zakládajícím, měnícím nebo rušícím práva žalobkyně či nikoli. V protokolu ze státního dozoru na pozemních komunikacích ze dne 26.1.2011 bylo pouze konstatováno, že na účelové komunikaci parc. č. 50/10 v k.ú. Záluží nad Vltavou je vybudován zátaras z dřevěné kulatiny a navážky zeminy. Na druhém konci účelové komunikace parc. č. 50/10 v sousedství s pozemkem p.č. 50/25 je postaven drátěný plot a tím je zamezen veřejný přístup na veřejnou komunikaci, která propojuje účelové komunikace parc. č. 50/6 a 50/25 v k.ú. Záluží nad Vltavou. Dle obsahu protokolu bylo učiněno opatření k nápravě, byla uložena povinnost tyto uvedené překážky neprodleně odstranit. Z uvedeného protokolu však pro žalobkyni neplyne žádná povinnost zasahující do jejích práv. Žalobkyně proti tomuto protokolu podala námitky a jestliže jim nebylo vyhověno a protokol byl potvrzen, plyne z toho jen závěr, že se protokol o kontrole nemění. Uvedený protokol nelze vykonat, nemůže samostatně nabýt právní moci a být jím zasaženo do práv žalobkyně. Protokol a rovněž tak i napadené rozhodnutí nejsou konečné, jsou pouze podkladem pro další řízení a vydání rozhodnutí v případě, že žalovaný dospěje k závěru, že je dán důvod k odstranění překážek z pozemní komunikace. Takovéto rozhodnutí by bylo již způsobilé zasáhnout do práv žalobkyně v případě závazného uložení povinnosti žalobkyni odstranit překážky z jejího pozemku.

Soud proto uzavřel, že protokol o kontrole, proti němuž žalobkyně podala námitky, jimž nebylo napadeným rozhodnutím vyhověno, není přímým podkladem pro vyvození odpovědnosti a stanovení povinnosti. Za takové situace se žalobou napadené rozhodnutí nedotklo práv a povinností žalobkyně. Nevyhověním námitce proti kontrole zůstal nezměněn závěr kontroly, z něhož žalobkyni nevyplynula žádná povinnost ani jinak se nedotkl jejích povinností. Nejde o úkon správního orgánu s důsledky předpokládanými v § 65 s.ř.s.

Podle § 70 písm. a/ s.ř.s. ze soudního přezkoumání jsou vyloučeny úkony správního orgánu, které nejsou rozhodnutím. Z důvodů uvedených shora se v daném případě jedná o úkon, který není ve smyslu soudního řádu správního rozhodnutím, a proto je žaloba domáhající se přezkumu rozhodnutí podle tohoto zákona vyloučeného, nepřípustná /§ 68 písm. e/ s.ř.s./ Soud proto žalobu podle § 46 odst. 1 písm. d/ s.ř.s. odmítl, neboť návrh je dle s.ř.s. nepřípustný.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 s.ř.s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li žaloba odmítnuta.

Po právní moci tohoto usnesení bude žalobkyni vrácen soudní poplatek ve výši 2.000 Kč ve smyslu ustanovení § 10 odst. 3 zákona o soudních poplatcích, neboť odmítnutí projednání věci v daném případě odpovídá zastavení řízení.

Pokračování
- 4 -
10A 35/2011

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat kasační stížnost do dvou týdnů po doručení jeho písemného vyhotovení k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně, prostřednictvím soudu podepsaného ve dvou stejnopisech za podmínek podle § 102 a násl. s.ř.s. Kasační stížnost lze podat pouze z důvodu tvrzené nezákonnosti rozhodnutí o odmítnutí návrhu.

Krajský soud v Českých Budějovicích

dne 31. května 2011

Předsedkyně senátu:

JUDr. Věra Balejová v.r.

Za správnost vyhotovení: Sládková Blanka

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru