Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

10 A 31/2010 - 64Usnesení KSCB ze dne 15.09.2010


přidejte vlastní popisek

30A 31/2012 – 23

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu Mgr. Milana Procházky a soudců Mgr. Petra Sedláka a JUDr. Petra Polácha, v právní věci žalobkyně E. M., proti žalovanému Městskému úřadu Vsetín, odboru územního plánování, stavebního řádu a dopravy, se sídlem Svárov 1080, Vsetín, v řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu ze dne 28. 4. 2010, č.j. MUVS-S2787/2010/OUPSŘ-330/Ev a úkonu správního orgánu ze dne 10.3.2010, č.j. MUVS-S 2787/2010/OÚPŘS-330/Ev-4,

takto:

I. Podání žalobkyně ze dne 10. 6. 2011, se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobou ze dne 10. 6. 2011 se žalobkyně domáhala, aby soud zrušil rozhodnutí Městského úřadu Vsetín, odboru územního plánování, stavebního řádu a dopravy ze dne 28.4.2010, č.j. MUVS-S 2787/2010/OÚPPSŘ-330/Ev, kterým bylo zastaveno řízení ve věci žádosti J. G. a E. G. o prodloužení lhůty k dokončení stavebních úprav a nástavby rodinného domu, zpevněných ploch a sjezdu ze silnice I/57 na pozemcích parc. č. 1063, 1067 v katastrálním území Jablůnka, neboť žádost se stala zjevně bezpředmětnou.

Předtím než se soud může zabývat meritorně žalobou, je povinen zkoumat mj. i to, zda nebyla žaloba podána předčasně.

Podle ust. § 5 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s.ř.s.“), se lze ve správním soudnictví domáhat ochrany práv jen na návrh a po vyčerpání řádných opravných prostředků, připouští-li je zvláštní zákon.

Podle § 46 odst. 1 písm. b) s.ř.s. musí soud žalobu (návrh) odmítnout, byla-li podána předčasně nebo opožděně.

V daném případě žalobkyně brojí proti rozhodnutí Městského úřadu Vsetín, odboru územního plánování, stavebního řádu a dopravy, ze dne 28. 4. 2010, č.j. MUVS-S2787/2010/OUPSŘ-330/Ev. Proti uvedenému rozhodnutí však lze podat řádný opravný prostředek. Žalobou by pak bylo možno brojit až proti rozhodnutí o opravném prostředku.

S ohledem na výše uvedená příslušná ustanovení s.ř.s. dospěl soud k závěru, že předmětná žaloba byla podána předčasně, neboť nebyl dodržen zákonem stanovený předpoklad pro její podání, tedy vyčerpání řádných opravných prostředků, a proto ji zdejší soud podle ust. § 46 odst. 1 písm. b) s.ř.s. jako předčasnou odmítl.

Žalobkyně dále brojila proti oznámení Městského úřadu Vsetín ze dne 10.3.2010, č.j. MUVS-2 2787/2010/OÚPSŘ-330/Ev-4 o zahájení řízení o prodloužení lhůty k dokončení stavby.

Dle § 68 písm. e) s. ř. s. je žaloba je nepřípustná také tehdy, domáhá-li se přezkoumání rozhodnutí, které je z přezkoumání podle tohoto nebo zvláštního zákona vyloučeno.

Dle § 70 písm. a) s. ř. s. jsou ze soudního přezkoumání vyloučeny úkony správního orgánu, které nejsou rozhodnutími.

Dle ust. § 46 odst. 1 písm. d) s.ř.s. nestanoví-li tento zákon jinak, soud usnesením odmítne návrh, jestliže návrh je podle tohoto zákona nepřípustný.

Ve smyslu výše uvedených ustanovení jsou ze soudního přezkumu vyloučeny úkony správního orgánu, které nejsou po materiální stránce rozhodnutími, tedy právě úkony, jimiž se nezakládá, nemění, neruší či závazně neurčuje žádné právo nebo povinnost. Pro posouzení, zda rozhodnutí podléhá přezkumu ve správním soudnictví, je podstatné to, zda jím bylo v materiálním slova smyslu zasaženo do práv žalobce. Není významné to, zda je úkon správního orgánu jako rozhodnutí výslovně označen a zda má zákonem předepsanou formu či nikoliv, nýbrž ta skutečnost, že orgán veřejné moci tímto svým aktem autoritativně a pravomocně zasáhl do právní sféry navrhovatele, tj. tímto rozhodnutím došlo ke vzniku, změně nebo zániku oprávnění a povinností fyzické nebo právnické osoby (srov. např. usnesení Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 16/96, z další judikatury obdobně usnesení sp. zn. IV. ÚS 233/02, sv. 27, str. 337 a násl.). K tomu soud uvádí, že úkon správního orgánu v podobě oznámení o zahájení řízení není rozhodnutím ve smyslu ust. § 65 odst. 1 s.ř.s., kterým by bylo zasaženo do práv práva žalobkyně a tudíž by proti němu bylo možno brojit žalobou. Námitkami proti nesprávnému procesnímu postupu, tedy i případnému nesprávnému oznámení o zahájení řízení, lze brojit až v žalobě proti rozhodnutí, které je výsledkem zahájeného řízení. S ohledem na výše uvedené nezbylo než podání žalobkyně i v této části odmítnout pro nepřípustnost.

V důsledku odmítnutí žaloby současně soud v souladu s ust. § 60 odst. 3 věty první s.ř.s. nepřiznal žádnému z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení : Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává u Nejvyššího správního soudu.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

V Brně dne 28. 3. 2012

Mgr. Milan Procházka

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru