Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

10 A 28/2011 - 21Rozsudek KSCB ze dne 24.06.2011

Prejudikatura

1 As 20/2005


přidejte vlastní popisek

10 A 28/2011 – 21

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Krybusové a soudkyň JUDr. Věry Balejové a Mgr. Heleny Nutilové v právní věci žalobkyně M. W., právně zastoupené Mgr. Přemyslem Pechlátem, advokátem AK PECHLÁT & KAŠE-LUKSCHOVÁ, se sídlem České Budějovice, Heydukova 505/3, proti žalovanému Krajskému úřadu – Jihočeského kraje České Budějovice, krajskému živnostenskému úřadu, U Zimního stadionu 1952/2, o žalobě žalobkyně proti rozhodnutí žalovaného ze dne 28.1.2011, č.j. KUJCK/102/2011/OKZU/6, takto:

Žaloba se zamítá.

Žalovanému se právo na náhradu nákladů řízení nepřiznává.

Odůvodnění:

I. Vymezení věci.

/1/ Žalobou doručenou dne 7.4.2011 Krajskému soudu v Českých Budějovicích se žalobkyně domáhala přezkoumání rozhodnutí žalovaného ze dne 28.1.2011 č.j. KUJCK/102/2011/OKZU/6, kterým bylo zamítnuto odvolání žalobkyně proti rozhodnutí Městského úřadu Prachatice, obecního živnostenského úřadu ze dne 1.11.2010 č.j. MUPt/18476/51/2009/Žák a toto rozhodnutí potvrzeno.

/2/ Žalobkyně v žalobě uvedla, že napadené rozhodnutí považuje za nezákonné a je přesvědčena, že jím byla zkrácena na svých právech. Závazku vůči Okresní správě sociálního zabezpečení ve výši 123 196,- Kč si je žalobkyně plně vědoma. Závazek vznikl v průběhu roku 2007, kdy se žalobkyně ocitla ve velice nepříznivé finanční situaci. Sama vychovává dvě děti a žije ve skromně vybaveném domě v obci D. Kromě závazku vůči Okresní správě Pokračování
- 2 -
10A 28/2011

sociálního zabezpečení má žalobkyně dluh i na veřejném zdravotním pojištění u Všeobecné zdravotní pojišťovny ve výši 63 627,- Kč a tento dluh je exekučně vymáhán. Dále je vymáhána pohledávka ve výši 3 000,- Kč na základě usnesení Okresního soudu v Prachaticích, která je rovněž exekučně vymáhána. Žalobkyně má i nedoplatek u Finančního úřadu v Prachaticích ve výši 303 464,- Kč, která je zajištěna zástavním právem k nemovitosti. Žalobkyně se v době, kdy bylo živnostenským úřadem rozhodováno o zrušení živnostenského oprávnění, snažila splatit alespoň částečně své dluhy. Živnostenský úřad tak s ohledem na tuto situaci formalisticky aplikoval ustanovení § 58 živnostenského zákona, což je v rozporu s ustanovením § 2 odst. 3 správního řádu, tedy v rozporu se zásadou přiměřenosti /A/. Rozhodnutí bylo vydáno v době, kdy se žalobkyni v podnikání začalo opět dařit. Žalobkyně se rovněž zavázala splatit dluh vůči Okresní správě sociálního zabezpečení a uhradila dne 20.12.2010 částku 1 500,- Kč a ve splácení závazku hodlá nadále pokračovat. V průběhu roku 2010 umořila více než 300 000,- Kč ze svých splatných závazků. Vyslovila přesvědčení, že v případě možnosti pokračování v podnikatelských aktivitách bude schopna svým závazkům dostát a tyto závazky zapravit. Příjmy z podnikání jsou jediným příjmem žalobkyně a zrušením živnostenského oprávnění by došlo k jejímu potrestání, současně by představovalo ztrátu možnosti pokračovat v podnikatelské činnosti, což by pro ni znamenalo i ztrátu střechy nad hlavou. Živnostenský úřad měl při rozhodování zvážit konkrétní okolnosti daného případu ve vzájemných souvislostech a s ohledem na ustanovení § 2 odst. 3 správního řádu návrh na zrušení živnostenského oprávnění zamítnout. /B/ Proto žalobkyně navrhla, aby soud rozhodnutí žalovaného správního orgánu stejně jako rozhodnutí Městského úřadu v Prachaticích zrušil a věc vrátil k dalšímu řízení.

II. Stručné shrnutí vyjádření žalovaného správního orgánu.

/3/ Žalovaný správní orgán navrhl zamítnutí žaloby. Vyjádřil souhlas s rozhodnutím soudu bez nařízeného jednání jen na základě předložených spisů.

/4/ Živnostenský úřad postupoval v souladu s platnou právní úpravou vyjádřenou v § 58 odst. 3 věta druhá zákona o živnostenském podnikání. Podle tohoto ustanovení může úřad živnostenské oprávnění zrušit na návrh příslušné správy sociálního zabezpečení, pokud podnikatel neplní závazky vůči státu. V návrhu příslušné Okresní správy sociálního zabezpečení byl uveden dluh žalobkyně vůči Okresní správě sociálního zabezpečení ve výši 105 816,- Kč a penále ve výši 582,- Kč, neboť žalobkyně neměla dostatek finančních prostředků a nesplácela vyčíslený dluh. Správní řízení bylo zahájeno dne 9.4.2009 a bylo 4x přerušováno ve prospěch žalobkyně a po dohodě s Okresní správou sociálního zabezpečení v Prachaticích. Za dobu opakovaného přerušování správního řízení žalobkyně nekonala tak, aby mohlo být řízení ve věci zastaveno. Proto úřadu nezbylo nic jiného, než přistoupit k vydání rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění žalobkyni. Žalovaný si vyžádal dne 19.1.2011 stanovisko Okresní správy sociálního zabezpečení, z něhož vyplynulo, že žalobkyně nejen že nehradí dluh vůči Okresní správě sociálního zabezpečení, ale nehradí ani zálohy na důchodové pojištění, ani příspěvek na státní politiku zaměstnanosti podle § 13 zákona o pojištění. Ode dne podání návrhu Okresní správy sociálního zabezpečení se dluh nesnížil, ale naopak zvýšil na částku 123 196,- Kč. Ani ke dni 27.1.2011 nedošlo ze strany žalobkyně k žádné nápravě stavu, což potvrdila Okresní správa sociálního zabezpečení žalovanému správnímu orgánu.

Pokračování
- 3 -
10A 28/2011

/5/ Podle názoru žalovaného, žaloba nesplňuje základní předpoklady a požadavky žaloby, tak jak jsou stanoveny v soudním řádu správním, neboť neobsahuje žalobní body, z nichž musí být patrno, z jakých důvodů žalobkyně výroky považuje za nezákonné a jaké důkazy navrhuje provést. Žalobkyně pouze konstatovala základní fakta. Žalobkyně uvádí, že považuje rozhodnutí za nezákonné, neuvádí však důvody této nezákonnosti. Dále se dovolává zásady přiměřenosti, avšak opomíjí fakt, že má dlouhodobě velké finanční problémy a úřad jí vytvořil dostatečně velký prostor k tomu, aby své povinnosti splnila. Žalovaný odkázal na ustanovení § 31 odst. 19 živnostenského zákona, podle kterého je podnikatel povinen dodržovat povinnosti vyplývající ze zvláštních předpisů. Nelze pak spravedlivě požadovat, aby živnostenské úřady u některých podnikatelů na plnění povinností trvaly, a u některých nikoliv. Žalovaný poukázal na to, že nikdo nesmí zneužívat svých práv. Škodlivý následek vzniklý tolerancí nezákonného stavu nesmí převýšit zájem společnosti na dodržování zákonnosti v oblasti veřejné správy. Povinností správního orgánu při správním uvážení je zvažovat a respektovat veřejný zájem. Veřejný zájem není zájmem osobním, ale zájmem širší veřejnosti nebo státu. Rozhodnutí žalovaného není nezákonné, neboť podmínky pro zrušení živnostenského oprávnění byly dodrženy. Správního uvážení zneužito nebylo, neboť pro využití správního uvážení měl správní orgán dostatek podkladů. Postup živnostenského úřadu byl legitimní. Žalobkyně byla upozorňována na porušování specielního právního předpisu, avšak neučinila takové kroky, aby tomuto postupu zamezila.

III. Obsah právních spisů.

/6/ Ze správního spisu, který si soud vyžádal, vyplynuly následující rozhodné skutečnosti.

/7/ Dne 26.3.2009 byl vydán Okresní správou sociálního zabezpečení v Prachaticích návrh na odnětí živnostenského oprávnění žalobkyni podle § 6 odst. 4 zákona č. 582/1991 Sb. v platném znění z důvodu neplnění závazků žalobkyně vůči státu a z důvodů závažného porušení podmínek stanovených zvláštními předpisy. Okresní správa sociálního zabezpečení v Prachaticích vystavila dne 25.9.2008 platební výměr, kterým byl vyčíslen nedoplatek na pojistném žalobkyně za rok 2007 ve výši 105 816,- Kč a penále ve výši 582,- Kč. Částka uvedená v platebním výměru nebyla žalobkyní uhrazena a byla vymáhána soudní cestou i správní exekucí, avšak bezvýsledně, neboť bylo zjištěno, že žalobkyně je nezaměstnaná a nemá dostatek finančních prostředků. Dne 9.4.2009 zahájil živnostenský úřad správní řízení ve věci zrušení živnostenských oprávnění žalobkyni. Žalobkyně dne 4.5.2009 úřadu sdělila, že dohodla s Okresní správou sociálního zabezpečení způsob úhrady svých závazků. Požádala o poskytnutí lhůty pro vypořádání závazků do 30.11.2009. Živnostenský úřad proto dne 6.5.2009 řízení ve věci do 30.11.2009 přerušil. Okresní správa sociálního zabezpečení sdělila úřadu písemností ze dne 26.11.2008, že žalobkyně dluh nesplácí a trvala na zrušení živnostenských oprávnění. Proto dne 1.12.2009 pokračoval živnostenský úřad v řízení a dne 15.12.2009 informoval žalobkyni o tom, že se může vyjádřit k podkladům pro rozhodnutí. Žalobkyně dne 2.12.2009 sdělila úřadu, že dohodla náhradní způsob úhrady závazů vůči Okresní správě sociálního zabezpečení a požadovala dobu pro vyrovnání závazků do 30.4.2010. Úřad z toho důvodu řízení do doby navržené žalobkyní do 30.4.2010 přerušil. Dne 1.5.2010 živnostenský úřad pokračoval v řízení, o čemž žalobkyni informoval. Okresní správa sociálního zabezpečení písemností ze dne 29.4.2010 sdělila, že žalobkyně provedla částečnou úhradu na dluhu a navrhla přerušení řízení do 30.9.2010. Živnostenský úřad usnesením ze dne 18.5.2010 řízení do 30.9.2010 přerušil. Okresní správa sociálního zabezpečení dne 29.9.2010 sdělila, že žalobkyně dluh nehradí, a proto trvala na svém návrhu na zrušení Pokračování
- 4 -
10A 28/2011

živnostenských oprávnění žalobkyni. Písemnosti ze dne 8.10.2010 Okresní správa sociálního zabezpečení uvedla, že žalobkyně dluh na pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti neuhradila, učinila pouze platbu dne 26.4. a 4.10.2010 a nehradí ani zálohy na pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku v zaměstnanosti. Dluh podnikatelky činil 119 503,- Kč. Úřad proto pokračoval v řízení a písemností ze dne 1.10.2010 uvědomil žalobkyni o možnosti vyjádřit se před vydáním rozhodnutí dne 18.10.2010 k podkladům.

/8/ Dne 1.11.2010 vydal živnostenský úřad rozhodnutí č.j. MUPt/18476/51/2009/Žák, kterým zrušil podle § 58 odst. 3 věta druhá živnostenského zákona živnostenská oprávnění žalobkyně a uložil jí podle § 79 odst. 5 správního řádu povinnost nahradit náklady řízení paušální částkou ve výši 1 000,- Kč. Proti tomuto rozhodnutí se žalobkyně včas odvolala. Před předáním odvolání vyžádal živnostenský úřad stanovisko Okresní správy sociálního zabezpečení, která dne 28.12.2010 sdělila, že trvá na podaném návrhu na zrušení živnostenských oprávnění žalobkyni. Dluh žalobkyně je na pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, penále narůstá a dluh dosáhl částky 121 465,- Kč. Dne 4.1.2011 seznámil žalovaný správní orgán žalobkyni s vyjádřením Okresní správy sociálního zabezpečení a umožnil jí vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí, a to dne 20.1.2011. Okresní správa sociálního zabezpečení dne 19.1.2011 uvedla, že žalobkyně pojistné dluží a dluh činil 123 196,- Kč. Žalobkyně možnosti vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí nevyužila. Žalovaný správní orgán ověřoval dne 27.1.2011 telefonicky u Okresní správy sociálního zabezpečení s negativním výsledkem, zda ve věci návrhu na zrušení živnostenských oprávnění nedošlo ke změně skutečností. Z toho důvodu bylo rozhodnuto dne 28.1.2011 pod č.j. KUJCK/102/2011/OKZU/6 tak, že odvolání žalobkyně bylo zamítnuto a rozhodnutí Městského úřadu Prachatice, obecního živnostenského úřadu MUPt/18476/51/2009/Žák ze dne 1.11.2010 bylo potvrzeno.

/9/ Žalobkyně dne 16.1.2011 sdělila soudu, že souhlasí s tím, aby ve věci bylo rozhodnuto bez nařízení jednání ve smyslu § 51 odst. 1 s.ř.s. tedy jen na základě účastníky předložených podkladů.

IV. Právní názor soudu.

/10/ Krajský soud přezkoumal napadené rozhodnutí podle § 75 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního /dále jen s.ř.s./, v mezích daných žalobními body a dospěl k závěru, že žaloba důvodná nebyla.

/11/ Žalobkyně v žalobě uvedla, že rozhodnutí považuje za nezákonné, konkrétně však neuvedla, v čem nezákonnost rozhodnutí spočívá. Podle jejího názoru došlo k porušení základních zásad činnosti správních orgánů, a to zásady přiměřenosti a zároveň poukázala na to, že trvají dlouhodobě velké finanční problémy, v důsledku kterých není schopna dostát svým závazkům. /A/ Současně uvedla, že ustanovení § 58 živnostenského zákona bylo použito formalisticky a úřady měly při rozhodování pečlivě zvážit konkrétní okolnosti případu ve všech vzájemných souvislostech a s ohledem na § 2 odst. 3 správního řádu v rámci správního uvážení tak návrh Okresní správy sociálního zabezpečení na zrušení živnostenského oprávnění žalobkyně zamítnout. /B/ Proto navrhla zrušení rozhodnutí a vrácení věci žalovanému k dalšímu řízení.

Pokračování
- 5 -
10A 28/2011

A. Formalistické použití § 58 živnostenského zákona.

/12/ Žalobkyně označila žalobou napadené rozhodnutí za nesprávné a nezákonné. Ve vztahu k této výtce vůči žalovanému rozhodnutí poukázala na své závazky vůči Okresní správě sociálního zabezpečení i další nepříznivou finanční situaci. S ohledem na svou finanční situaci a komplikovanou situaci na trhu práce má za to, že žalovaný použil ustanovení § 58 živnostenského zákona striktně formalisticky, což je v rozporu s § 2 odst. 3 správního řádu. Dovozuje vydání rozhodnutí v rozporu se zásadou přiměřenosti, neboť rozhodnutím byla zbavena možnosti dále podnikat a získat finanční zdroje k úhradě svých závazků. Rozhodnutí žalovaného bylo vydáno v době, kdy se žalobkyni v podnikání začalo dařit a byla by schopna z příjmů z podnikání plnit své závazky. Tuto námitku soud nepovažuje za důvodnou.

/13/ Rozhodnutí žalovaného správního orgánu se opírá o ustanovení § 58 odst. 3 věta druhá živnostenského zákona. Podle tohoto ustanovení živnostenský úřad může živnostenské oprávnění zrušit též na návrh příslušné správy sociálního zabezpečení, jestliže podnikatel neplní závazky vůči státu. Živnostenský úřad postupoval v souladu s platnou právní úpravou. V řízení, jehož výsledkem bylo zrušení živnostenského oprávnění žalobkyni bylo zahájeno dne 9.4.2009 a poté, kdy živnostenský úřad obdržel od Okresní správy sociálního zabezpečení v Prachaticích návrh na zrušení živnostenského oprávnění žalobkyni pro neplnění závazků vůči státu a z důvodu závažného porušování podmínek stanovených zvláštními předpisy. Správní orgán nařídil ústní jednání, při kterém žalobkyně nerozporovala oznámení Okresní správy sociálního zabezpečení a uvedla, že dohodla s Okresní správou sociálního zabezpečení způsob úhrady svých závazků. Správní orgán poskytl žalobkyni lhůtu, kterou sama navrhla k tomu, aby se se svými závazky řádně vypořádala. Lhůtu ke splnění závazků žalobkyni správní orgán prodloužil opakovaně. Poskytl jí tudíž dostatečný prostor k tomu, aby své závazky dle zákona o pojistném splnila. V písemnosti ze dne 8.10.2010 Okresní správa sociálního zabezpečení v Prachaticích úřadu oznámila, že žalobkyně dluh na pojistném na sociální zabezpečení příspěvek na státní politiku zaměstnanosti neuhradila a rovněž neplatí zálohy na pojistné na důchodové pojištění, ani příspěvek na státní politiku zaměstnanosti dle § 13 zákona o pojistném. Úřad poskytl žalobkyni další lhůtu a 28.12.2010 žalobkyni oznámil, že má možnost vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí do dne 20.1.2011. Ani v tomto termínu nedošlo ke změně, která by ovlivnila situaci žalobkyně, neboť Okresní správa sociálního zabezpečení v Prachaticích ve vyjádření ze dne 19.1.2011 uvedla, že žalobkyně dlužné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti neuhradila. Dluh byl vyčíslen v částce 123 196,- Kč. Žalobkyně ani nevyužila možnosti vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí před vydáním rozhodnutí tak, jak jí správním orgánem bylo umožněno ve smyslu § 36 odst. 3 správního řádu. Z toho důvodu nelze přisvědčit žalobkyni, že ustanovení § 58 odst. 3 bylo použito formalisticky a došlo zároveň k porušení ustanovení § 2 odst. 3 správního řádu, neboť bylo rozhodováno v rozporu se zásadou přiměřenosti. Správní orgán jednoznačně měl za prokázané, že žalobkyně neplnila závazky vůči státu. S těmito závazky se žalobkyně nevypořádala přes opakované poskytování lhůty správními orgány. Žalobkyní zmiňované ustanovení § 2 odst. 3 správního řádu stanoví, že správní orgán šetří práva nabytá v dobré víře, jakož i oprávněné zájmy osob, jichž se činnost správního orgánu v jednotlivém případě dotýká /dále jen „dotčené osoby“/, a může zasahovat do těchto práv jen za podmínek stanovených zákonem a v nezbytném rozsahu. Tato zásada především slouží k ochraně „dobré víry“ osob, jichž se výkon veřejné správy bezprostředně dotýká. Situaci žalobkyně však nelze podřadit pod „dobrou víru“, neboť jednalo se o to, že žalobkyně měla dlouhodobě značné finanční potíže, neplnila své závazky a Pokračování
- 6 -
10A 28/2011

ani přes značný časový prostor, který byl správními orgány žalobkyni poskytnut, svým závazkům nedostála. Správní orgán při svém rozhodování vycházel v souladu s žalobkyní poukazovaným ustanovením § 2 a z dalších zásad správního řízení, a to ze zásady legality, uplatňování pravomoci k účelům, ke kterým byla zákonem svěřena a v rozsahu v jakém mu byla svěřena stejně jako ze zásady, aby přijaté řešení bylo v souladu s veřejným zájmem. Jak žalovaný správní orgán uvedl, veřejný zájem nelze označit jako zájem osobní a zásada přiměřenosti nemůže znamenat toleranci nezákonného stavu, který by převýšil zájem společnosti na dodržování zákonnosti v oblasti veřejné správy. Soud porušení základních zásad správního řízení v souvislosti s vydáním žalobou napadeného rozhodnutí neshledal.

B. Apel na pečlivé zvážení využití správního uvážení.

/14/ Správní orgán, jak již bylo výše uvedeno, vycházel z ustanovení § 58 odst. 3 věta druhá, živnostenského zákona a na návrh příslušné správy sociálního zabezpečení zrušil žalobkyni živnostenské oprávnění, neboť obdržel návrh příslušné správy sociálního zabezpečení, podle kterého žalobkyně neplnila závazky vůči státu. V žalobou napadeném rozhodnutí rozvedl žalovaný správní orgán správní úvahu, z níž je zřejmé, že nezrušil žalobkyni živnostenské oprávnění okamžitě, jakmile obdržel návrh Okresní správy sociálního zabezpečení, naopak návrh obdržel dne 26.3.2009, správní řízení bylo zahájeno dne 9.4.2009 a od té doby poskytl žalobkyni prostor k napravení vadného stavu. Prvostupňové rozhodnutí, kterým bylo žalobkyni zrušeno živnostenské oprávnění, bylo vydáno teprve dne 1.11.2010, což byla doba 1,5 roku po podání návrhu příslušné okresní správy sociálního zabezpečení. Živnostenský úřad ve své úvaze vysvětlil, že řízení na žádost žalobkyně 3x přerušil, avšak přesto se žalobkyni úhradu dluhu provést nepodařilo. Žalovaný uvedl, že žalobkyně nehradí ani zálohy na pojistné a její dluh na pojistném se zvyšuje. Okresní správa sociálního zabezpečení z toho důvodu na návrhu, aby žalobkyni bylo živnostenské oprávnění zrušeno, trvala. Nelze proto souhlasit s názorem žalobkyně, že by okolnosti jejího případu nebyly pečlivě zváženy ve všech vzájemných souvislostech. Soudu pak nepřísluší, aby úvahu správního orgánu jakkoli nahrazoval svou vlastní úvahou, neboť by zasáhl do diskrečního oprávnění žalovaného. Soudu přísluší přezkoumat, zda úvaha byla učiněna a zda odpovídala logice věci a nevybočila ze zákonných mezí. Tyto kritéria soud ověřil a nezjistil jejich porušení. Navíc žalobkyně, ani konkrétně neuvedla, v čem spatřuje nezákonnost rozhodnutí, ani jakým způsobem, respektive postupem správního orgánu byla přímo zkrácena na svých právech. Ani tuto žalobní námitku soud proto neshledal důvodnou.

VI. Závěr, náklady řízení.

/15/ Soud proto uzavřel, že žalobkyní uvedené žalobní námitky neshledal důvodnými a rozhodnutí žalovaného považuje za přezkoumatelné i vydané v souladu se zákonem. Proto žalobu podle § 78 odst. 7 písm. s.ř.s. zamítl.

/16/ Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 1 a 2 s.ř.s., a vychází ze skutečnosti, že úspěšnému žalovanému právo na náhradu nákladů řízení přiznáno nebylo, neboť nevynaložil žádné náklady nad rámec své běžné činnosti.

P o u č e n í: Proti tomuto rozsudku lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů od doručení jeho písemného vyhotovení k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně prostřednictvím soudu podepsaného ve dvou stejnopisech, z důvodů stanovených v § 103 odst. 1 s.ř.s. Podání kasační stížnosti nemá odkladný účinek. V řízení o kasační stížnosti musí být

Pokračování
- 7 -
10A 28/2011

stěžovatel zastoupen podle § 105 odst. 2 s.ř.s. advokátem.

Krajský soud v Českých Budějovicích

dne 24. června 2011

Předsedkyně senátu:

JUDr. Marie Krybusová v.r.

Za správnost vyhotovení: Sládková Blanka

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru