Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

10 A 25/2013 - 40Usnesení KSCB ze dne 01.07.2013

Prejudikatura

8 Ans 4/2008 - 167


přidejte vlastní popisek

10A 25/2013-40

USNESENÍ

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl samosoudkyní JUDr. Věrou Balejovou v právní věci žalobce J.L., bytem , proti žalovanému Krajskému úřadu kraje Vysočina, se sídlem v Jihlavě, Žižkova 57, o žalobě proti rozhodnutí ze dne 11.1.2013, č.j. KUJI 2079/2013, takto:

Žaloba se odmítá .

Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Žalobci se vrací soudní poplatek v částce 3.000,-Kč.

Odůvodnění:

Žalobou doručenou dne 8.3.2013 Krajskému soudu v Českých Budějovicích se žalobce domáhal přezkoumání rozhodnutí žalovaného ze dne 11.1.2013, č.j. KUJI 2079/2013, jímž bylo zamítnuto odvolání žalobce proti rozhodnutí Městského úřadu v Pelhřimově o nevyhovění námitce podjatosti v přestupkové věci a toto prvostupňové rozhodnutí potvrzeno.

V žalobě se poukazuje na to, že žalobce vznesl námitky podjatosti v přestupkovém řízení, avšak pověřený zaměstnanec vzdor této námitce v řízení pokračoval a činil další úkony. Poukazuje se na závady v procesním postupu, nedostatečně zjištěný skutkový stav, zásah policistů byl proveden na soukromém pozemku.

Žalovaný navrhl odmítnutí žaloby, protože napadeným rozhodnutím byla projednána žalobcem vznesená námitka podjatosti vůči úřední osobě. Takové rozhodnutí je podřaditelné § 70 písm. c) o.s.ř., nejedná se o rozhodnutí dotýkající se právní sféry žalobce a jedná se o věc vyloučenou z přezkoumání soudem.

Z předloženého správního spisu vyplývá, že Městský úřad v Pelhřimově projednával oznámení policie o přestupku žalobce pro porušení provozu na pozemních komunikacích. Žalobce v tomto řízení vznesl námitku podjatosti úřední osoby Mgr. M.Š., o které Městský úřad v Pelhřimově rozhodl dne 23.11.2012 tak, že označená úřední osoba není vyloučena z projednávání a rozhodnutí přestupkové věci žalobce. Toto usnesení bylo na základě odvolání žalobce přezkoumáno odvolací instancí tak, že odvolání bylo zamítnuto a napadené usnesení potvrzeno.

Krajský soud se věcí zabýval podle § 75 odst. 2 s.ř.s., v mezích daných žalobními body a dospěl k závěru, že žalobu nelze projednat věcně a musí být odmítnuta. Pokračování
- 2 -
10A 25/2013

Předmětem řízení bylo učiněno rozhodnutí o námitce podjatosti úřední osoby. Takovým rozhodnutím se projednávají procesní práva žalobce, jeho subjektivních práv se rozhodnutí o námitce podjatosti nedotýká, protože nic nemění na jeho právech, ani práva a povinnosti nezakládá či neruší. Jedná se proto o rozhodnutí podřaditelné § 70 písm. c) s.ř.s., protože upravuje se jím vedení před správním orgánem.

Ustanovení § 70 s.ř.s. upravuje kompetenční výluky, což znamená, že úkony podřaditelné této právní normě jsou z přezkoumání soudem vyloučena. Důsledkem toho je skutečnost, že proti úkonu, na který dopadá kompetenční výluka, není podle § 68 písm. e) s.ř.s. žaloba přípustná.

Podle § 46 odst. 1 písm. d) s.ř.s. soud usnesením odmítne žalobu, jestliže návrh podle tohoto zákona není přípustný.

V projednávané věci byla žaloba uplatněna proti rozhodnutí o námitce podjatosti v přestupkové věci a takové rozhodnutí je inkompetičním předpisem vyloučeno z kognice soudu. Podmínky pro odmítnutí žaloby jsou proto dodrženy.

Vzhledem k těmto důvodům krajský soud podle § 46 odst. 1 písm. d) s.ř.s. žalobu odmítl.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ust. § 60 odst. 3 s.ř.s. a vychází ze skutečnosti, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, jestliže žaloba byla odmítnuta.

O vrácení soudního poplatku rozhodl soud podle § 10 odst.3, věta třetí, zákona o soudních poplatcích, podle kterého soud vrátí z účtu soudu zaplacený poplatek, byl-li návrh na zahájení řízení před prvním jednáním odmítnut. Protože v konkrétní věci byla žaloba odmítnuta před prvním jednáním, jsou dodrženy zákonné požadavky pro vrácení soudního poplatku. Žalobce zaplatil soudní poplatek v částce 3.000,- Kč kolkovými známkami. Takto zaplacený soudní poplatek se vrací.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s.ř.s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

Pokračování
- 3 -
10A 25/2013

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

Krajský soud v Českých Budějovicích

dne 1.července 2013

Samosoudkyně :

JUDr. Věra B a l e j o v á, v.r.

Za správnost vyhotovení: Prázdná Jaroslava

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru