Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

10 A 23/2011 - 7Usnesení KSCB ze dne 22.03.2011

Prejudikatura

2 Afs 98/2004


přidejte vlastní popisek

10 A 23/2011 - 7

USNESENÍ

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Věry Balejové a soudkyň JUDr. Marie Krybusové a Mgr. Heleny Nutilové vprávní věci žalobce Ing. M. Ž., proti žalovanému Katastrálnímu úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice, Lidická 124/11, České Budějovice o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 11.2.2011, č.j. OR-780/2010-301-27, takto:

Žaloba se odmítá.

Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou, došlou Krajskému soudu v Českých Budějovicích dne 17.3.2011, domáhá přezkoumání rozhodnutí žalovaného ze dne 11.2.2011, č.j. OR-780/2010-301-27 o neprovedení opravy chybného údaje katastru nemovitostí dle § 8 odst. 5 zákona č. 344/1992 Sb. o katastru nemovitostí, že nesouhlasu žalobce s neprovedením opravy v údajích v katastru nemovitostí č.j. OR 780/2010-301-20 ze dne16.12.2010 nevyhovuje s tím, že na listu vlastnictví zůstane nadále evidován dům čp. 1687, 1688, 1689 na parcele č. 4146/4, s vymezenými 38 bytovými jednotkami a parcely č. 4146/4 a 4146/7 s tím, že na listu vlastnictví zůstane nadále zapsána bytová jednotka č. 1687/8 a podíl ve výši 3869/214009 na společných částech budovy čp. 1687, 1688, 1689 na parcele č. 4146/4 a na parcelách 4146/4 a 4146/7 a na listu vlastnictví zůstanou evidovány parcely č. 4140/1, 4142/1 a 4146/1 a jako spoluvlastníci každý podílem 1/86, vlastníci bytových jednotek čp. 1687, 1988, 1689 na parcele č. 4146/4 a v domě čp. 1667, 1668, 1669 na parcele č. 4142/2.

V uvedeném rozhodnutí byl žalobce poučen o odvolání, že proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí k Zeměměřičskému a katastrálnímu inspektorátu v Českých Budějovicích. Soudem bylo ověřeno, že proti tomuto rozhodnutí žalobce odvolání nepodal.

Podle § 5 s.ř.s. se lze ve správním soudnictví domáhat ochrany práv jen na návrh a po vyčerpání řádných opravných prostředků, připouští-li je zvláštní zákon, pokud nestanoví tento nebo zvláštní zákon jinak.

Soudní řád správní tedy upravuje žalobní řízení tak, že soudní ochrana nastupuje teprve poté, kdy jsou vyčerpány možnosti nápravy nezákonného nebo vadného rozhodnutí prostředky správního řízení. Podmínkou čerpání opravných prostředků však je, že procesní předpisy správního řízení podání opravných prostředků umožňují a vztahují se jen na řádné opravné prostředky, tedy odvolání. Svých práv se žalobou proti rozhodnutí správního orgánu nemůže úspěšně domoci ten kdo ve správním řízení proti rozhodnutí správního orgánu první Pokračování
- 2 -
10A 23/2011

instance odvolání nepodal s výjimkou případů, kdy rozhodnutí správního orgánu bylo na

újmu práv žalobce změněno k opravnému prostředku jiného.

Podmíněnost vyčerpání opravných prostředků ve správním řízení před podáním žaloby k soudu je nutno vnímat jako provedení zásady subsidiarity soudního přezkumu a minimalizace zásahů soudu do správního řízení. To znamená, že účastník správního řízení musí zásadně vyčerpat všechny prostředky k ochraně svých práv, které má ve své procesní dispozici a teprve po jejich marném vyčerpání se může domáhat soudní ochrany. Soudní přezkum správních rozhodnutí je totiž koncipován až jako následný prostředek ochrany subjektivně veřejných práv, který nemůže nahrazovat prostředky nacházející se uvnitř veřejné správy. Takto bylo i judikováno Nejvyšším správním soudem v rozhodnutí č.j. 2 Afs 98/2004-65 ze dne 12.5.2005.

Nevyčerpání řádných opravných prostředků žalobcem je za podmínek stanovených v § 68 písm. a/ s.ř.s. důvodem nepřípustnosti žaloby a takovou žalobu proti rozhodnutí správního orgánu soud odmítne podle § 46 odst. 1 písm. d/ s.ř.s. Z uvedeného důvodu se proto soud nezabýval a ani zabývat nemohl postupem správního orgánu první instance.

Soud proto rozhodl dle § 46 odst. 1 písm. d/ s.ř.s. a nepřípustný návrh odmítl.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 s.ř.s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li žaloba odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat kasační stížnost do dvou týdnů po doručení jeho písemného vyhotovení usnesení k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně, prostřednictvím soudu podepsaného ve dvou stejnopisech za podmínek podle § 102 a násl. s.ř.s. Kasační stížnost lze podat pouze z důvodu tvrzené nezákonnosti rozhodnutí o odmítnutí návrhu.

Krajský soud v Českých Budějovicích

dne 22. března 2011

Předsedkyně senátu:

JUDr. Věra Balejová v.r.

Za správnost vyhotovení: Sládková Blanka

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru