Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

10 A 20/2014 - 2Usnesení KSCB ze dne 24.02.2014

Prejudikatura

7 Aps 3/2008 - 98


přidejte vlastní popisek

10A 20/2014-2

USNESENÍ

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Marií Krybusovou v právní věci žalobce P. Č., o žalobě na ochranu před nezákonným zásahem správního orgánu, takto:

Žaloba se odmítá.

Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Českých Budějovicích obdržel dne 21.02.2014 podání P. Č. ze dne 11.02.2014, které je, dle svého obsahu, žalobou na ochranu před nezákonným zásahem správního orgánu, kterým je v tomto podání označena justiční stráž Okresního soudu v Českých Budějovicích. Nezákonný zásah je žalobcem spatřován v postupu justiční stráže, která dne 27.09.2012 v budově okresního soudu vyzvala P. Č., aby před vstupem odložil na pult všechny kovové předměty. P. Č. dále požaduje, aby tento pokyn byl určen jak pokyn libovůle, tedy nezákonný. P. Č. dále požaduje určit, že pokyn této justiční stráže, aby si dne 27.09.2012 sám provedl osobní prohlídku a prohlídku zavazadel, je nezákonný.

Uvedená žaloba byla Krajskému soudu v Českých Budějovicích doručena dne 21.02.2014.

Dle ustanovení § 84 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s.ř.s.), musí být žaloba podána do dvou měsíců ode dne, kdy se žalobce dozvěděl o nezákonném zásahu. Nejpozději lze žalobu podat do dvou let od okamžiku, kdy k němu došlo.

Dle sdělení žalobce k nezákonnému zásahu došlo dne 27.09.2012. Lhůta pro podání žaloby na ochranu před nezákonným zásahem správního orgánu tak uplynula dne 27.11.2012. Vzhledem ke skutečnosti, že předmětná žaloba byla krajskému soudu doručena dne 21.02.2014, bylo tak učiněno po uplynutí zákonem stanovené lhůty.

Dle ustanovení § 84 odst. 2 s.ř.s., nelze zmeškání lhůty prominout. Z tohoto důvodu nezbylo soudu než žalobu pro opožděnost odmítnout dle ust. § 46 odst. 1 písm. b) s.ř.s.

Výrok o nákladech řízení se opírá dle ustanovení § 60 odst. 3 s.ř.s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li žaloba odmítnuta. Pokračování
- 2 -
10A 20/2014

Poučení o opravnémprostředku

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s.ř.s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

Krajský soud v Českých Budějovicích

dne 24.02.2014

Předsedkyně senátu

JUDr. Marie Krybusová v.r.

Za správnost vyhotovení: Sládková Blanka

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru