Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

10 A 18/2011 - 61Usnesení KSCB ze dne 15.04.2011

Prejudikatura

5 As 35/2004


přidejte vlastní popisek

10A 18/2011 - 61

USNESENÍ

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Krybusové a soudkyň JUDr. Věry Balejové a Mgr. Heleny Nutilové v právní věci žalobce Ing. J. K., Ph.D., právně zastoupeného Jiřím Hřídelem, advokátem AK Písek, Fráni Šrámka 136, proti žalovanému Krajskému úřadu – Jihočeského kraje, odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic, se sídlem v Českých Budějovicích, U Zimního stadionu 1952/2, o žalobě žalobce proti rozhodnutí žalovaného ze dne 10.1.2011 č.j. OREG 422/2011/lusi, za účasti Z. J., Ing. V. M., PaedDr. J. M., a Města Písek, takto:

Žaloba se odmítá.

Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Osobám zúčastněným na řízení se právo na náhradu nákladů řízení nepřiznává .

Žalobci se vrací soudní poplatek ve výši 2 000,- Kč k rukám právního zástupce žalobce.

Odůvodnění:

I. Vymezení věci

(1) Žalobou doučenou dne 9.3.2011 Krajskému soudu v Českých Budějovicích se žalobce domáhal přezkoumání rozhodnutí žalovaného správního orgánu ze dne 10.1.2011 č.j. OREG 422/2011/lusi, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Městského úřadu v Písku, odboru výstavby a územního plánování č.j. výst/42605284/1/2010/Fo-20/ÚŘUS/Rozh ze dne 15.9.2010 a věc byla vrácena prvostupňovému orgánu k novému projednání.

(2) Žalobce v žalobě stručně zrekapituloval průběh správního řízení a vyjádřil své výhrady proti žalovanému rozhodnutí. Má za to, že rozhodnutí žalovaného je nezákonné z důvodů vyjádřených v žalobě, a proto navrhl jeho zrušení a vrácení věci k dalšímu řízení.

II. Stručné shrnutí vyjádření žalovaného

(3) Žalovaný správní orgán k žalobě uvedl, že žalobou napadeným rozhodnutím nebylo správní řízení ukončeno, věc byla vrácena stavebnímu úřadu jako správnímu orgánu prvního stupně k novému projednání a rozhodnutí, do hmotných práv a povinností žalobce bude zasaženo teprve konečným (novým) rozhodnutím, kterým mohou být založena, změněna nebo závazně určena jeho práva nebo povinnosti. Podle názoru žalovaného není dán předpoklad k projednání žaloby ve správním soudnictví.

Pokračování
- 2 -
10A 18/2011

III. Osoby zúčastněné na řízení

(4) Do předmětného řízení se přihlásily jako osoby zúčastněné na řízení PaedDr. J. M., Město Písek, Ing. V. M. a Z. J.

IV. Písemnosti podstatné pro rozhodování v dané věci

(5) V dané záležitosti bylo vydáno rozhodnutí Městského úřadu Písek, odboru výstavby a územního plánování č.j. výst/42605284/1/2010/Fo-20/ÚŘUS/Rozh ze dne 15.9.2010, kterým bylo rozhodnuto ve věci umístění stavby „novostavba rodinného domu, přípojky na inženýrské sítě, napojení na komunikaci, zpevněné plochy na pozemcích parc. č. 646/6, 650/3, 650/11, 650/14 v k. ú. Hradiště u Písku. Na základě společného odvolání Z. J., H. J., Ing. V. M., PaedDr. J. M. a L. T. bylo rozhodnutí Městského úřadu Písek, odboru výstavby a územního plánování ze dne 15.9.2010 č.j. výst/42605284/1/2010/Fo-20/ÚŘUS/Rozh rozhodnutím Krajského úřadu Jihočeského kraje, odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic, oddělení stavebního řádu dne 10.1.2011 pod č.j. OREG 422/2011/lusi zrušeno a věc byla vrácena k novému projednání orgánu prvního stupně. Odvolací orgán zjistil vady řízení, pro které prvostupňové rozhodnutí správního orgánu zrušil. Vyslovil závazný právní názor, že v prvé řadě bude účastníkům řízení oznámeno pokračování v řízení, bude zjištěno, jaké stavby budou skutečně umísťovány včetně napojení na veřejnou komunikační síť, neboť napojení se nesestává pouze z prezentovaného sjezdu. Dále byl prvostupňový orgán zavázán nařídit veřejné ústní jednán í.

V. Právní názor soudu

(6) Soud se v dané záležitosti zabýval ve smyslu § 65 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řád správní (dále jen s.ř.s.) otázkou splnění podmínek řízení a dospěl k závěru, že žalobu nelze věcně projednat.

(7) Na základě písemností založených ve spise, který byl soudu předložen, soud zjistil, že žalobce podal žalobu proti rozhodnutí žalovaného ze dne 10.1.2011 č.j. OREG 422/2011/lusi, který jako odvolací orgán podle § 90 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů zrušil na základě odvolání Z. J., H. J., Ing. V. M., PaedDr. J. M. a L. T. rozhodnutí Městského úřadu v Písku, odboru výstavby a územního plánu č.j. výst/42605284/1/2010/Fo-2/ÚŘUS/Rozh ze dne 15.9.2010 a věc vrátil správnímu orgánu prvého stupně k novému projednání. Ve věci tedy bude jednat a znovu rozhodovat správní orgán prvého stupně – Městský úřad Písek, odbor výstavby a územního plánování. Z toho důvodu bylo žalobcem napadeno rozhodnutí, které dosud nezasáhlo do jeho subjektivních hmotněprávních oprávnění. Rozhodnutí žalovaného, které žalobce napadl žalobou není rozhodnutím ve smyslu ustanovení § 65 odst. 1 s.ř.s. Teprve až další rozhodnutí vydané správním orgánem prvého stupně po vyčerpání řádných opravných prostředků ve správním řízení, zasáhne-li do subjektivních oprávnění a povinností žalobce, bude rozhodnutím ve smyslu ustanovení § 65 odst. 1 s.ř.s., které bude přezkoumatelné soudem ve správním soudnictví.

Pokračování
- 3 -
10A 18/2011

(8) V dané záležitosti bylo učiněno předmětem žalobního řízení rozhodnutí, kterým bylo zrušeno prvostupňové rozhodnutí stavebního úřadu. Z toho tedy jednoznačně vyplývá, že neexistuje v dané záležitosti žádné rozhodnutí správního orgánu, neboť věc byla žalovaným zrušena a vrácena správnímu orgánu prvého stupně, který ve věci musí podle pokynů daných mu žalovaným v napadeném rozhodnutí znovu věc projednat a ve věci rozhodnout.

(9) Ve správním soudnictví poskytují soudy ochrany veřejným subjektivním právům fyzických a právnických osob způsobem stanoveným tímto zákonem a za podmínek stanovených tímto nebo zvláštním zákonem a rozhodují v dalších věcech, v nichž tak stanoví tento zákon (§ 2 s.ř.s.). Soudy ve správním soudnictví rozhodují o žalobách proti rozhodnutím vydaným v oblasti veřejné správy orgánem moci výkonné, orgánem územního samosprávného celku, jakož i fyzickou nebo právnickou osobou nebo jiným orgánem, pokud jim bylo svěřeno rozhodování o právech a povinnostech fyzických a právnických osob v oblasti veřejné správy (§ 4 odst. 1 písm. a) s.ř.s). V řízení o žalobě proti rozhodnutí správních orgánů má žalobní legitimaci ten, kdo tvrdí, že byl na svých právech zkrácen přímo nebo v důsledku porušení svých práv v předcházejícím řízení úkonem správního orgánu, jímž se zakládají, mění, ruší nebo závazně určují jeho práva nebo povinnosti, v tom případě se může žalobou domáhat zrušení takového rozhodnutí, popřípadě vyslovení jeho nicotnosti, nestanoví-li tento nebo zvláštní zákon jinak (§ 65 odst. 1 s.ř.s.). Ze soudního přezkumu jsou vyloučeny úkony správního orgánu, které nejsou rozhodnutími (§ 70 písm. a) s.ř.s.), tedy rozhodnutím, tak jak jsou charakterizována § 65 odst. 1 písm. a) s.ř.s., neboť se jimi nezakládají, nemění, neruší ani závazně neurčují subjektivní veřejná práva nebo povinnosti.

(10) Rozhodnutí žalovaného správního orgánu, které žalobce napadl správní žalobou není ve světle výše citované platné právní úpravy rozhodnutím (tak, jak je definováno v ustanovení § 65 odst. 1 s.ř.s.), kterým by bylo zasaženo do subjektivních hmotněprávních oprávnění žalobce, neboť jím nedošlo k založení, změně nebo zrušení či závaznému určení subjektivních veřejných práv nebo povinností žalobce. Rozhodnutí prvostupňového orgánu totiž bylo odvolacím orgánem zrušeno a vráceno k novému projednání. V dané záležitosti proto dosud nebylo rozhodnuto, a tudíž nemohlo dojít k zásahu do subjektivních hmotněprávních oprávnění žalobce. Rozhodnutí žalovaného správního orgánu, které bylo napadeno správní žalobou není rozhodnutím ve smyslu ustanovení § 65 odst. 1 s.ř.s., neboť nezakládá, nemění, neruší ani závazně neurčuje subjektivní veřejná práva nebo povinnosti žalobce. Žaloba je proto ve smyslu § 68 písm. e) s.ř.s. nepřípustná, neboť se domáhá přezkoumání rozhodnutí, které je z přezkoumání vyloučeno (§ 70 písm. a) s.ř.s.).

(11) Podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. d) s.ř.s., soud usnesením odmítne návrh, jestliže je podle tohoto zákona nepřípustný. V dané záležitosti soud shledal, že jedná se o návrh nepřípustný, a proto je naplněn důvod stanovený v § 46 odst. 1 písm. b) s.ř.s.

VI. Závěr, náklady řízení

(12) Soud proto uzavřel, že se jednalo o návrh, který je podle zákona č. 150/2002 Sb. v platném znění nepřípustný, a proto postupoval podle § 46 odst. 1 písm. d) a žalobu jako nepřípustnou odmítl.

Pokračování
- 4 -
10A 18/2011

(13) Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 s.ř.s. a vychází ze skutečnosti, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, jestliže žaloba byla odmítnuta. Soud dále rozhodl o vrácení soudního poplatku žalobci podle § 10 odst. 3 zákona o soudních poplatcích, neboť žaloba byla odmítnuta před prvním jednáním. Z toho důvodu byly splněny podmínky pro vrácení soudního poplatku, který byl žalobcem zaplacen v celkové částce 2 000,- Kč. Takto zaplacený soudní poplatek se žalobci vrací k rukám jeho právního zástupce.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů od doručení jeho písemného vyhotovení k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně z důvodů podle § 103 odst. 1 písm. e) s.ř.s. prostřednictvím soudu podepsaného ve dvou stejnopisech. Podání kasační stížnosti nemá odkladný účinek. Stěžovatel musí být v řízení o kasační stížnosti podle § 105 odst. 2 s.ř.s. zastoupen advokátem.

Krajský soud v Českých Budějovicích

dne 15. dubna 2011

Předsedkyně senátu:

JUDr. Marie Krybusová v.r.

Za správnost vyhotovení: Sládková Blanka

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru