Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

10 A 15/2011 - 42Rozsudek KSCB ze dne 20.04.2011

Prejudikatura

5 Ans 11/2010 - 104


přidejte vlastní popisek

10A 15/2011 – 42

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Věry Balejové a soudkyň JUDr. Marie Krybusové a Mgr. Heleny Nutilové v právní věci žalobkyně J. Z., proti žalovanému Ministerstvu zemědělství – Pozemkovému úřadu Písek, se sídlem Písek, Nádražní 1988, Budějovické Předměstí, o žalobě na ochranu proti nečinnosti správního orgánu, takto:

Žalovaný je povinen rozhodnout o návrhu na obnovu řízení do 30 dnů od právní moci tohoto rozsudku.

Žalovaný je povinen nahradit žalobkyni náklady řízení ve výši 500,- Kč do třiceti dnů od právní moci tohoto rozsudku.

Odůvodnění:

Žalobkyně se žalobou došlou Krajskému soudu v Českých Budějovicích dne 14.2.2011 podanou k poštovní přepravě dne 10.2.2011 domáhá vydání rozhodnutí, ve kterém by soud uložil žalovanému povinnost vydat rozhodnutí o jejím návrhu na obnovu řízení ve věci navrácení majetku po F. K., jež byla usnesením Krajského soudu v Českých Budějovicích č.j. 11 C 27/2006-11 ze dne 2.3.2007 postoupena žalovanému jako orgánu příslušnému k dalšímu řízení s tím, že dopisem ze dne 2.5.2007 žalobkyně o nečinnosti žalovaného informovala krajský soud. Citované rozhodnutí nabylo právní moci dne 26.8.2006 a dne 29.8.2006 byl spis zaslán k dalšímu řízení žalovanému.

Žalovaný ve vyjádření k žalobě uvedl, že o žádosti žalobkyně o obnovu řízení ve shora uvedené věci již pravomocně rozhodl, a to dne 1.12.2004 pod č.j. 680/04-De tak, že obnova řízení se nepovoluje, neboť není v jeho pravomoci přezkoumávat správnost pravomocných Pokračování
- 2 -
10A 15/2011

výroků jiných správních orgánů či rozsudků, které sloužily jako podklady pro vydání jeho rozhodnutí. Citované rozhodnutí nabylo právní moci dne 15.2.2005. Vzhledem k následně vydanému usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č.j. 11 C 24/2004 žalovaný usoudil, že byl podán shodný návrh na obnovu ke krajskému soudu, který řízení zastavil. Žalobkyně opakovaně žádala o vydání rozhodnutí, a to podáními ze dne 25.1.2006, 14.4.2006 a 7.11.2006 a žalovaný jí opakovaně písemně vysvětloval, že příslušné rozhodnutí již bylo vydáno. Žaloba proto vychází z nesprávných předpokladů žalobkyně.

Ze správního spisu bylo zjištěno, že žalobkyně dne 10.11.2004 podala návrh na obnovu řízení, o kterém bylo rozhodnuto Okresním pozemkovým úřadem v Písku dne 6.10.1997 pod č.j. PÚ/843/91/NR/Kh, Bn, ve kterém navrhovala svědecké výpovědi A. K., V. P., J. K. a J. N.

Rozhodnutím Ministerstva zemědělství, Pozemkového úřadu v Písku ze dne 11.12.2004 č.j. 680/04-De bylo rozhodnuto tak, že obnova řízení se nepovoluje, neboť nevyšly najevo nové skutečnosti a bylo odkázáno na § 63 odst. 4 správního řádu.

Ze spisu Krajského soudu v Českých Budějovicích č.j. 11 C 27/2006 bylo zjištěno, že žalobkyně se podáním došlým krajskému soudu dne 2.6.2006 domáhala obnovy řízení ve věci vydání majetku po F. K. Navrhovala další důkazy, a to výpověď svědka F. K., bytem Š. 168 a provedení důkazu videokazetou z pořadu Fakta, ve kterém reportéři našli žijící svědky, které žalobkyně rovněž navrhovala vyslechnout. Usnesením krajského soudu 11 C 27/2006-11 ze dne 20.6.2006 bylo řízení na obnovu řízení zastaveno s tím, že po právní moci tohoto rozhodnutí byla věc postoupena žalovanému k dalšímu řízení. Citované rozhodnutí nabylo právní moci dne 26.8.2006. Spis Krajského soudu v Českých Budějovicích č.j. 11 C 27/2006 byl odeslán žalovanému dne 29.8.2006 a žalovanému byl doručen dne 31.8.2006.

Žalobkyně požadovala, aby žalovaný vydal rozhodnutí o návrhu na obnovu, jež mu byl postoupen, a to urgencí ze dne 25.1.2006, 14.4.2006 a 7.11.2006. Žalovaný k její žádosti sdělil, že rozhodnutí o obnově řízení bylo již vydáno pod č.j. PÚ 680/04-De ze dne 1.12.2004. Dosud o návrhu na obnovu nerozhodl.

Ve správním soudnictví se lze domáhat ochrany proti nečinnosti správního orgánu, a to žalobou podle dílu druhého hlavy druhé, části třetí s.ř.s. Podle § 79 odst. 1 s.ř.s. se ten, kdo bezvýsledně vyčerpal prostředky, které procesní předpis platný pro řízení u správního orgánu stanoví k jeho ochraně proti nečinnosti správního orgánu, může žalobou domáhat, aby soud uložil správnímu orgánu povinnost vydat rozhodnutí ve věci samé, nebo osvědčení. Dovolání se ochrany u soudu je tak omezeno na případy, kdy ve správním řízení správní orgán má povinnost vydat rozhodnutí, nebo má povinnost vydat osvědčení, má-li tak učinit v určité zákonem stanovené lhůtě a žalobce vyčerpal, pokud mu je ovšem zákon o správním řízení zakládá, zákonné prostředky správního řízení v ochraně před nečinností správního orgánu; k vynucení jiného konání správního orgánu, než je vydání rozhodnutí nebo vydání osvědčení, tak ustanovení § 79 odst. 1 s.ř.s. nikomu žalobní legitimaci nezakládá a není založena pravomoc soudu proti jiné nečinnosti správního orgánu, než takové, která spočívá v absenci vydání rozhodnutí nebo vydání osvědčení, ochranu poskytovat a rozhodovat o povinnosti správního orgánu v určité době takový jiný úkon provést. Důvodností žaloby na nečinnost proto soud může posuzovat (tedy může se věcí meritorně zabývat) jen tehdy pokud žalobou je považována ochrana proti nečinnosti správního orgánu spočívající ve vydání rozhodnutí nebo nevydání osvědčení.

Pokračování
- 3 -
10A 15/2011

Pojem rozhodnutí správního orgánu, jehož vydání se lze podle § 79 odst. 1 s.ř.s. žalobou proti nečinnosti domáhat, je legislativní zkratkou, kterou soudní řád správní zavedl v 65 odst. 1, a která se tak vztahuje i na všechna další ustanovení, po ustanovení § 65 soudního řádu správního následující, kde je použita, nikoliv jen pro řízení o žalobách proti rozhodnutím správního orgánu podle části třetí, hlavy druhé, dílu prvního s.ř.s., kde byla v § 65 odst. 1 použita poprvé. Ustanovení § 65 odst. 1 s.ř.s. označuje legislativní zkratkou

„rozhodnutí“, takové úkony správního orgánu, jimiž se zakládají, mění, ruší nebo závazně určují žalobcova práva nebo povinnosti.

Žalobou na nečinnost se lze domáhat ochrany u soudu jen tehdy, pokud je správní orgán nečinný ve vydání rozhodnutí, kterým má být rozhodováno o právech nebo povinnostech; pokud úkon správního orgánu není způsobilým zasáhnout do práv a povinností žalobce není v pravomoci soudu poskytovat ve správním soudnictví ochranu proti správnímu orgánu, který je s provedením takového úkonu v prodlení a nemůže rozhodovat o povinnosti správního orgánu úkon provést.

Ze spisu Krajského soudu v Českých Budějovicích č.j. 11 C 40/2006 vyplývá, že usnesením soudu bylo zastaveno řízení o obnovu a věc byla postoupena žalovanému k dalšímu řízení usnesením, které nabylo právní moci dne 29.3.2007. Spis byl žalovanému zaslán dne 11.5.2007. O tomto návrhu rovněž žalovaný dosud nerozhodl.

Ze správního spisu vyplývá, že do současné doby o návrzích na obnovu, jež byly soudem žalovanému shora citovanými usneseními postoupeny, dosud nebylo nerozhodnuto, přestože se jedná o samostatné návrhy, které jsou obsahově odlišné od návrhu na obnovu řízení, o kterém bylo žalovaným rozhodnuto dne 1.12.2004 pod č.j. 680/04. Žalobkyně navrhuje zcela jiné důkazy, uvádí jiný důvod obnovy řízení, návrhy byly podány poté, co bylo již o předchozím návrhu žalovaným pravomocně rozhodnuto. Správní orgán je tedy nečinný, nepostupuje v řízení, jak mu bylo soudem uloženo a jak mu i příslušný procesní předpis – správní řád ukládá. Touto nečinností žalovaného je žalobkyně vystavena stavu právní nejistoty, neboť přestože spis byl krajským soudem žalovanému zaslán k dalšímu řízení, žalovaný o návrhu na povolení obnovy řízení nerozhodl.

Ke dni rozhodnutí soudu nebylo zjištěno, že by žalovaný o uvedených návrzích rozhodl, proto soud dospěl k závěru, že žalovaný je ve věci žalované nečinný, a uložil mu rozsudkem povinnost vydat rozhodnutí, aniž soud předjímá jeho obsah, který vyplývá z právních norem. Soud daným rozsudkem pouze uložil žalovanému povinnost ukončit řízení o návrhu na povolení obnovy řízení, a to v souladu s právními předpisy a podle možností, které správní orgán podle procesních předpisů v daném případě má. Ochrana práv žalobkyně v daném případě spočívá ve vydání rozsudku, kterým soud ukládá žalovanému správnímu orgánu sjednat nápravu, nikoliv v úloze, aby konstatoval, že k nečinnosti došlo. Soud proto uložil žalovanému ve lhůtě třiceti dnů od právní moci tohoto rozsudku o návrhu žalobkyně na obnovu řízení rozhodnout.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 1 s.ř.s., kdy žalobkyně, která byla v tomto řízení úspěšná, má právo na náhradu nákladů řízení, proto soud uložil žalovanému povinnost nahradit žalobkyni náklady řízení ve výši 500,- Kč, jež představují zaplacený soudní poplatek ve výši 50 %, neboť žalobkyně byla v daném případě v rozsahu 50 % od zaplacení soudního poplatku osvobozena.

Pokračování
- 4 -
10A 15/2011

Soud rozhodl rozsudkem bez jednání dle § 51 odst. 1 s.ř.s., neboť účastníci projevili s takovým procesním postupem souhlas.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů od doručení jeho písemného vyhotovení k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně z důvodů podle § 103 s.ř.s. prostřednictvím soudu podepsaného ve dvou stejnopisech. Stěžovatel musí být v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem.

Krajský soud v Českých Budějovicích

dne 20. dubna 2011

Předsedkyně senátu:

JUDr. Věra Balejová v.r.

Za správnost vyhotovení: Sládková Blanka

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru