Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

10 A 148/2014 - 15Usnesení KSCB ze dne 07.11.2014

Prejudikatura

50 A 22/2012 - 44


přidejte vlastní popisek

10A 148/2014 -15

USNESENÍ

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Trnkové a soudkyň JUDr. Věry Balejové a Mgr. Heleny Nutilové v právní věci navrhovatele PhDr. J. B., proti odpůrci Okrskové volební komisi obce Smetanova Lhota, o návrhu na vyslovení neplatnosti volby kandidátů do obecního zastupitelstva obce Smetanova Lhota, za účasti Ing. F. Š., bytem S. L. 31, Č., I. F., bytem S. L. 5, Č., F. M., bytem S.a L. 47, Č., M. J., bytem S. L. 66, Č., Bc. S. H., bytem S. L. 88, Č., Ing. I. Z., bytem S. L. 38, Č., a V. K., bytem S. L. 1, Č., takto:

I. Návrh na vyslovení neplatnosti volby kandidátů do obecního zastupitelstva obce Smetanova Lhota se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

I. Vymezení věci

1) Návrhem došlým Krajskému soudu v Českých Budějovicích dne 23. 10. 2014 v 9,30 hod. se navrhovatel domáhal přepočtu výsledků voleb s odkazem na § 60 odst. 1 volebního zákona, neboť dle jeho názoru byla porušena ustanovení volebního zákona způsobem, který mohl ovlivnit výsledky voleb. Podle kuloárů v obci došlo k několika přepisům výsledků, jak u jednotlivých kandidujících seskupení, tak i přepisů u jednotlivých kandidátů (M., Š., atd.). Rovněž se diskutovalo o deseti vložených hlasovacích lístcích po částečném sečtení hlasů.

II. Stručné shrnutí vyjádření odpůrce

2) Okrsková volební komise jako odpůrce v dané věci vyslovila nesouhlas s tvrzením navrhovatele, že byla porušena ustanovení volebního zákona. Na pomocném sčítacím archu strany Jihočeši 2012, došlo při konečném sčítání všech hlasů napoprvé k početní chybě. Tato chyba byla při následné kontrole odhalena a okamžitě napravena. To vyplývá z přiložených pomocných sčítacích archů. Navrhovatel byl zřejmě mylně informován od členky volební komise, která si do svých poznámek zapsala pouze první chybný součet této strany, avšak nezapsala si následně opravený správný výsledek. Možnost navíc vložených deseti hlasovacích lístků nebyla odpůrcem akceptována a bylo uvedeno, že tato možnost je nepřípustná.

III. Písemnosti podstatné pro rozhodování v dané věci

Pokračování
- 2 -
10A 148/2014

3) Soudu byly předány v zapečetěných obálkách volební lístky pro volby do zastupitelstva obce Smetanova Lhota, volební obálky pro volby do zastupitelstva obce Smetanova Lhota a pomocné sčítací archy, seznam voličů a výsledky voleb. Ze zápisu výsledků voleb do zastupitelstva obce, který byl vyhotoven dne 11. 10. 2014 je zřejmé, že v obci Smetanova Lhota byl jeden volební okrsek, tři volební strany, a to číslo 1 - Sdružení nezávislých kandidátů – SDH, číslo 2 - Jihočeši 2012 a číslo 3 - Starostové a nezávislí. Za stranu číslo 1 - Sdružení nezávislých kandidátů – SDH kandidovalo 9 kandidátů, za stranu číslo 2 - Jihočeši 2012 kandidovalo 7 kandidátů a za stranu č. 3 Starostové a nezávislí taktéž 7 kandidátů. Celkový počet osob zapsaných v seznamu voličů byl 239. Celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky, činil 189. Z výsledků voleb dále vyplynulo, že do zastupitelstva obce Smetanova Lhota se z volební strany číslo 1 - Sdružení nezávislých kandidátů – SDH dostali celkem 3 kandidáti, a to v pořadí 1/ F. Š. 104 hlasů, 2/ F. M. 72 hlasů, 3/ I. F. 68 hlasů. Volební strana č. 2 - Jihočeši 2012 získala jeden mandát, a to M. J. 52 hlasů. Volební strana číslo 3 - Starostové a nezávislí získali tři mandáty, a to S. H. 120 hlasů, I. Z. 116 hlasů a V. K. 80 hlasů.

IV. Právní názor soudu

4) Krajský se soud se návrhem zabýval podle § 90 odst. 1 zákona č. 150 /2002 Sb., soudní řád správní, ve zněních pozdějších předpisů (dále jen s.ř.s.), a dospěl k závěru, že návrh není důvodný.

5) Podle ustanovení § 90 odst. 1 s.ř.s. za podmínek stanovených zvláštními zákony (v poznámce pod čarou činěn odkaz i na zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí v platném znění) může se občan, politická strana nebo nezávislý kandidát anebo sdružení nezávislých kandidátů a sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů návrhem domáhat rozhodnutí soudu o neplatnosti voleb nebo neplatnosti hlasování anebo neplatnosti volby kandidáta. Účastníky předmětného řízení jsou navrhovatel, příslušný volební orgán, politická strana, sdružení nezávislých kandidátů nebo sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů, na jejichž kandidátní listině byl uveden kandidát, jehož volba byla napadena nebo nezávislý kandidát. V řízení o návrhu na neplatnost volby kandidáta jsou účastníky navrhovatel, příslušný volební orgán a ten, jehož volba byla napadena. To vyplývá i z ustanovení § 60 odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb., v platném znění, kdy podání návrhu na neplatnost hlasování, na neplatnost voleb nebo na neplatnost volby kandidáta se může domáhat ochrany u soudu každá osoba zapsaná do seznamu ve volebním okrsku, kde byl člen zastupitelstva obce volen, jakož i každá volební strana, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do tohoto zastupitelstva.

6) Navrhovatel byl aktivně legitimován k podání návrhu. Zpochybnil volbu některých kandidátů, jmenovitě uvedl M. a Š. a požádal o provedení přepočtu výsledku voleb. Jednalo se proto o návrh na neplatnost volby kandidátů, kdy po soudu bylo navrhovatelem požadováno nové sečtení odevzdaných hlasů a správné stanovení kandidátů, kteří získali na základě hlasů voličů mandát. Žalobce neuvedl žádné konkrétní vady. Nedovolával se neplatnosti voleb jako celku, ani neuvedl takové vady, které by bylo možné odstranit pouze opakovaným hlasováním.

7) Řízení o návrhu na neplatnost volby kandidáta je řízení sporným, pro které platí povinnost navrhovatele tvrdit všechny pro rozhodnutí věci významné skutečnosti a označit důkazy k prokázání svých tvrzení. Soud nemůže v takovém řízení doplňovat, či domýšlet chybějící tvrzení navrhovatele nebo z vlastní iniciativy dohledávat důkazy, neboť v opačném Pokračování
- 3 -
10A 148/2014

případě by narušil rovnost účastníků řízení podle článku 1 Listiny základních a Svobod, vyjádřenou v článku 36 odst. 1 s.ř.s.

8) V prvé řadě navrhovatel uvedl, že má za to, že byla porušena ustanovení zákona způsobem, který mohl ovlivnit výsledky voleb. Neuvedl však, o jaké konkrétní porušení zákona se mělo jednat a s ohledem na výše uvedené není úkolem soudu taková porušení zákona za navrhovatele vyhledávat. S ohledem na zcela nekonkrétní formulaci této námitky nemůže být proto námitka konkrétně vypořádána. Soud z úřední povinnosti nemůže blíže neoznačená tvrzená porušení volebního zákona za navrhovatele domýšlet. Námitka proto nebyla důvodná.

9) Dále navrhovatel uvedl, že dle kuloárů v obci došlo k několika přepisům výsledků voleb jak u jednotlivých kandidujících seskupení, tak i přepisů u jednotlivých kandidátů, M., Š. atd. Soud proto provedl přepočet výsledků voleb. Výsledek voleb je stav, kdy odevzdané hlasy odpovídají svobodnému rozhodnutí voličů o tom, zda půjde volit a koho bude volit a výsledkem hlasování je souhrn odevzdaných hlasů ve volbách a výsledkem volby kandidáta je skutečnost, že určitý kandidát na základě výsledků hlasování získal mandát. V rámci tohoto názoru krajského soudu byl posouzen navrhovatelem podaný návrh a soud dospěl k závěru, že je zpochybňován proces přepočtu udělených hlasů na mandáty do zastupitelstva obce Smetanova Lhota. Podle obsahu se proto jednalo o návrh na neplatnost volby kandidátů, neboť navrhovatel netvrdil nic, z čeho by bylo třeba dovozovat potřebu opakování voleb či hlasování. Tvrzení navrhovatele o tom, že se diskutovalo o deseti vložených hlasovacích lístcích, po částečném sečtení hlasů nebylo ničím ze strany navrhovatele doloženo a soud po přepočítání výsledků voleb tento názor navrhovatele musí odmítnout. Počet odevzdaných obálek a hlasovacích lístků, ze kterého byl zjištěn výsledek voleb, odpovídá počtu voličů, kteří se k volbám dostavili a kteří odevzdali obálky s hlasovacími lístky. Je proto zcela vyloučeno, že bylo dodatečně vloženo po částečném sečtení hlasů deset dalších hlasovacích lístků, neboť počet vydaných a odevzdaných obálek a počet hlasovacích lístků je shodný.

10) Z předložených písemností soud ověřil výsledek hlasování ve volebním okrsku č. 1 Smetanova Lhota ve dnech 10. 10. až 11. 10. 2014, kdy hlasování bylo zahájeno první den voleb ve 14,00 hod. a ukončeno ve 22,00 hod. a druhý den voleb v 8,00 hod. a ukončeno ve 14,00 hodin. Hlasování nebylo přerušeno a při hlasování a zjišťování výsledků voleb nebyly volební komisi podány stížnosti nebo oznámení. V seznamu voličů bylo zapsáno celkem 239 osob. Úřední obálky byly vydány 189 voličům a tyto úřední obálky byly také v tomto shodném počtu odevzdány. Počet platných hlasů byl zaznamenán 1 276, kdy počet volebních stran ve volebním okrsku byl 3. Volební komise měla pět členů a všichni členové zápis o průběhu a výsledku hlasování jednomyslně podepsali.

11) Soud všechny hlasovací lístky, kterých je stejně jako počet úředních obálek 189 zkontroloval a přepočetl výsledky. Zjistil, že z celkového počtu 189 odevzdaných hlasovacích lístků byly tři hlasovací lístky neplatné. Přepočítání výsledku hlasování bylo provedeno v souladu se zákonem č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a pokynem ČSÚ pro postup okrskových volebních komisích při realizaci závazného systému zajišťování a zpracování výsledku voleb. Soud přepočtem zjistil, že strana č. 1 - SNK-SDH obdržela 566 hlasů, strana č. 2 - Jihočeši 2012 celkem 208 hlasů a strana č. 3 - Starostové a nezávislí celkem 501 hlasů, celkem 1275 hlasů. Soud zjistil, poměr hlasů k základu u strany č. 1 44,36 %, u strany č. 2 16,31 % a u strany č. 3 39,29 %. Byl proto správný výsledek uvedený v zápisu o výsledku voleb, že strana č. 1 získala 3 mandáty, volební strana č. 2 1 mandát a volební strana č. 3 3 mandáty. Správný byl i výsledek jmenovitě přidělených počtu hlasů, kdy Pokračování
- 4 -
10A 148/2014

z volební strany č. 1 získal F. Š. 104 hlasů, F. M. 72 hlasů a I. F. 69 hlasů. Z volební strany č. 2 M. J. 52 hlasů a z volební strany č. 3 S. H. 120 hlasů, I. Z. 115 hlasů a V. K. hlasů.

12) Soud proto uzavřel, že kandidáti zvolení do zastupitelstva obce byli zvoleni v souladu se zákonem, a proto návrh na neplatnost volby některého kandidáta nemůže obstát.

IV. Závěr, náklady řízení

13) Soud s ohledem na zákonnou úpravu voleb dospěl k závěru, že neshledal tvrzení navrhovatele ohledně porušení ustanovení zákona o volbách způsobem, který by ovlivnil výsledky voleb za důvodné, a proto nevyhověl podanému návrhu. Dílčí drobná odchylka, která byla soudem zjištěna při přepočtu, neměla vliv na platnost volby některého kandidáta, a proto soud uzavřel, že návrh navrhovatele nebyl důvodný. Vzhledem k těmto důvodům krajský soud návrh na neplatnost voleb zamítl.

14) Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 93 odst. 4 s.ř.s., podle kterého nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení. Podle ustanovení § 93 odst. 4 věta druhá s.ř.s., usnesení nabývá právní moci dnem jeho vyvěšení.

Poučení: Proti tomuto usnesení není řádný opravný prostředek přípustný.

Krajský soud v Českých Budějovicích

dne 7. listopadu 2014

Předsedkyně senátu:

JUDr. Marie Trnková v.r.

Za správnost vyhotovení: Sládková Blanka

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru