Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

10 A 139/2014 - 32Usnesení KSCB ze dne 07.11.2014

Prejudikatura

50 A 22/2012 - 44


přidejte vlastní popisek

10A 139/2014-32

USNESENÍ

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Trnkové a soudkyň JUDr. Věry Balejové a Mgr. Heleny Nutilové v právní věci navrhovatele Ing. P. P., právně zastoupeného JUDr. Vladislavou Hanákovou, Ph.D., advokátkou se sídlem Čechtice, Dr. Tyrše 56, proti odpůrci Okrskové volební komisi obce Dívčí Kopy, právně zastoupené JUDr. Jiřím Kozákem, advokátem se sídlem Pelhřimov, Příkopy 25, o návrhu na neplatnost voleb do obecního zastupitelstva obce Dívčí Kopy, za účasti Sdružení nezávislých kandidátů Dívčí Kopy a Občanů Dívčích Kop, takto:

I. Návrh na vyslovení neplatnosti voleb do zastupitelstva obce Dívčí Kopy konaných dne 10. až 11. 10. 2014 se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

I. Vymezení věci

1) Navrhovatel se návrhem doručeným Krajskému soudu v Českých Budějovicích dne 20. 10. 2014 domáhal vyslovení neplatnosti voleb do zastupitelstva obce Dívčí Kopy konaných dne 10. až 11. 10. 2014 a vyslovení neplatnosti hlasování a volby kandidátů.

2) Dle názoru navrhovatele byly volby neplatné a neregulérní, neboť mohlo dojít k účelovým změnám v případě trvalého pobytu několika osob s ohledem na malý počet voličů v obci a nepatrný rozdíl ve volebním výsledku, kdy tyto změny trvalého pobytu mohly ovlivnit výsledky voleb. Obec Dívčí Kopy měla ke dni konání voleb 57 voličů, z nichž 53 se dostavilo k volbám. Volební účast byla 92,98 % hlasů. Volební strana č. 1 Sdružení nezávislých kandidátů obce Dívčí Kopy představující dosavadní zastupitelstvo obce měla přístup k seznamu voličů, ten však neměli zástupci volební strany č. 2 Občané Dívčích Kop představující opoziční uskupení. Navrhovatel neměl přístup k osobním údajům voličů. Má však pochybnosti o tom, zda někteří z voličů nemohli být účelově přihlášeni do sídla obecního úřadu, neboť někteří voliči se dostavili k volbám, aniž by v obci vlastnili nemovitost nebo se zde zdržovali ať trvale či přechodně.

3) Jako sporný trvalý pobyt označil navrhovatel pobyt u MUDr. P. H., který se dostavil k volbám v Dívčích Kopech, přestože má v evidenci katastru nemovitostí uvedenu adresu Jindřichův Hradec, Fügnerova 555 a v Dívčích Kopech nevlastní nemovitost vhodnou k trvalému bydlení. Navrhovatel vyslovil otázku, zda nebyl krátkodobě nahlášen na ohlašovně, tedy v sídle úřadu obce. Dále bylo poukázáno na J. a J. R. správně mělo být uvedeno „S.“, kteří se dostavili k volbám, přestože žijí trvale v Rakousku v městě Linz. Nemovitost čp. 3 v Dívčích Kopech prodali (V-6145/2014) a mají mít trvalé bydliště na úřadu obce, aby měli případně zajištěno pobírání důchodových dávek v ČR. V obci nežijící J. K., bratr člena Sdružení nezávislých kandidátů obce Dívčí Kopy M. K. byl pravděpodobně zaregistrován k trvalému bydlišti několik dní před volbami. Rovněž v obci nežijící R. D. se dostavil k volbám, přestože v obci nepobývá, vlastní zde nemovitost, bydlí v Praze, o jeho Pokračování
- 2 -
10A 139/2014

registraci k trvalému pobytu není navrhovateli nic známo. Žalobce uvedl, že není vyloučena spornost takových údajů i u dalších voličů.

4) Podle navrhovatele Sdružení nezávislých kandidátů obce Dívčí Kopy zneužilo svého přístupu k údajům v seznamu voličů, zneužilo systému trvalého pobytu ve svůj prospěch a z toho důvodu učinilo volby neregulérní. Tato námitka je o to zjevnější s ohledem na těsný výsledek voleb, kdy Sdružení nezávislých kandidátů obce Dívčí Kopy zvítězilo o několik procent. Při malém počtu voličů má na volební výsledky dopad každý volič. Proto navrhovatel uvedl, že žádá soud, aby prověřil seznam voličů, zda nedošlo k účelové registraci k trvalému pobytu, která by mohla ovlivnit výsledky voleb a zda nedošlo k manipulaci s volbami. Bylo navrženo, aby soud prohlásil volby do zastupitelstva Dívčích Kop za neplatné a prohlásil i neplatné hlasování a volbu kandidátů.

II. Stručné shrnutí vyjádření odpůrce

5) K návrhu navrhovatele bylo uvedeno, že nepoukázal na konkrétní porušení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí v platném znění. Vyslovil pouze domněnku ohledně spornosti trvalého pobytu u jím označených voličů. Tento názor navrhovatele byl odmítnut. Bylo poukázáno na nález Ústavního soudu ČR ze dne 4. 5. 2011 sp. zn. Pl. ÚS 6/11-1, kdy právo volit do zastupitelstva obce dává ustanovení § 4 zákona o volbách zastupitelstev občanu obce za předpokladu, že je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu. Žádné omezení týkající se trvalého pobytu není v tomto ustanovení uvedeno. Případnému zmanipulování voleb obstaráním formálních voličů lze předejít ve fázi sestavování seznamu voličů tím, že osoby hlášené k trvalému pobytu toliko formálně z něho budou vyškrtnuti. V dané věci nebyl důvod, aby u některé z osob uvedených v návrhu navrhovatele bylo takto postupováno. Z přihlašovacích lístků k trvalému pobytu lze zjistit, že se nejednalo o účelové přihlášení těchto osob označených navrhovatelem k trvalému pobytu v obci Dívčí Kopy z důvodu obcházení zákona o volbách. Všichni byli přihlášeni v nemovitostech určených k bydlení, většinou v jejich vlastnictví či vlastnictví rodinných příslušníků. Navrhovatel sám tyto skutečnosti ani netvrdil, pouze poukázal na své domněnky, které nejsou ničím podloženy. Proto bylo navrženo podanému návrhu navrhovatele nevyhovět pro jeho nedůvodnost.

III. Vyjádření dalších účastníků řízení

6) K věci zaslalo vyjádření Sdružení nezávislých kandidátů Dívčí Kopy. Uvedlo, že mu o účelovém přihlášení žalobcem označených osob není nic známo a takové účelové přihlášení k trvalému pobytu vyloučilo. Návrh považuje za nedůvodný.

IV. Obsah písemnosti podstatných pro posouzení volební stížnosti

7) Soudu na jeho žádost byly předloženy volební výsledky, a to opis výsledku hlasování v okrsku, z něhož je zřejmé, že do seznamu voličů bylo celkem v obci Dívčí Kopy zapsáno 57 voličů. Úřední obálky byly vydány 53 voličům a stejný počet úředních obálek byl odevzdán. Sdružení nezávislých kandidátů Dívčí Kopy získalo 135 hlasů a Občané Dívčích Kop 124 hlasů.

8) Z přihlašovacích lístků pro trvalý pobyt S. R. na adrese Dívčí Kopy čp. a J. R. na téže adrese soud zjistil, že se tak stalo dne 3. 5. 1994. R. D. se na adrese Dívčí Kopy čp. X Pokračování
- 3 -
10A 139/2014

přihlásil dne 18. 4. 2014. MUDr. P. H. se na adrese Dívčí Kopy č. evidenční X přihlásil dne 22. 9. 2014 a J. K. na adrese Dívčí Kopy č. evidenční X dne 24. 9. 2014.

V. Právní názor soudu

9) Krajský soud se návrhem zabýval podle § 90 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní ve znění pozdějších předpisů (dále jen s.ř.s.), a dospěl k závěru, že návrh není důvodný.

10) Podle ustanovení § 90 odst. 1 s.ř.s. se může za podmínek stanovených zvláštními zákony občan, politická strana nebo nezávislý kandidát a nebo sdružení nezávislých kandidátů a sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů návrhem domáhat rozhodnutí soudu o neplatnosti voleb nebo neplatnosti hlasování a nebo neplatnosti volby kandidáta. Tímto zvláštním zákonem je zákon o volbách do zastupitelstev obcí, podle jehož ustanovení § 60 odst. 1 se může podáním návrhu na neplatnost hlasování, na neplatnost voleb nebo na neplatnost volby kandidáta domáhat ochrany u soudu každá osoba zapsaná do seznamu ve volebním okrsku, kde byl člen zastupitelstva obce volen, jakož i každá volební strana, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do tohoto zastupitelstva, přičemž návrh je třeba podat nejpozději 10 dnů po vyhlášení výsledku voleb státní volební komisí.

(11) Navrhovatel byl zapsán v seznamu voličů v uvedeném volebním okrsku, proto je aktivně legitimován k podání návrhu. Volební stížnost byla podána včas.

(12) Navrhovatel ve svém návrhu zpochybnil regulérnost voleb tvrzením, že mohlo dojít k účelovým změnám v případě trvalého pobytu několika osob, které s ohledem na malý počet voličů v obci a nepatrný rozdíl ve volebním výsledku mohly ovlivnit výsledky voleb jako celku. Konkrétně označil pět osob, u nichž poukázal na spornost jejich trvalého pobytu v obci. Jednalo se MUDr. P. H., S. a J. R., J. K. a R. D. Soud s ohledem na argumentaci navrhovatele dospěl k závěru, že návrh žalobce představuje s ohledem na jeho obsah návrh na neplatnost voleb a v případě jeho úspěšnosti by bylo nutné opakování volebního procesu. Nejednalo se o návrh na neplatnost hlasování, kterou by bylo možné odstranit opakovaným hlasováním, ani o návrh na neplatnost volby kandidáta, založené na tvrzení, které by v případě pravdivosti vyžadovalo pouze zásah soudu spočívající v novém sečtení odevzdaných hlasů a správném stanovení kandidátů.

(13) Podle ustanovení § 4 odst. 1 zákona o volbách do zastupitelstev obcí má právo volit do zastupitelstva obce občan za předpokladu, že jde o státního občana České republiky, který alespoň jeden den voleb, a konají-li se volby ve dvou dnech, druhý den voleb dosáhl věku alespoň nejméně 18 let a je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu. Otázku trvalého pobytu ve vztahu k volebnímu zákonu je nutno posuzovat z hlediska faktického vyjádření trvalého pobytu, nikoliv ve smyslu pouhého evidenčního přihlášení. K tomu lze odkázat na nález Ústavního soudu ze dne 4. 5. 2011, sp. zn. Pl. ÚS 59/10, který uvedl, že … „bez ohledu na obecnou rovinu evidenční povahy přihlášení se k trvalému pobytu je dle názoru Ústavního soudu, a to zejména s přihlédnutím k závěrům uvedeným v nálezu ze dne 13. 9. 1994 sp. zn. Pl. ÚS 9/94 třeba pečlivě zkoumat s ohledem na závažnost dopadu i skutečnost, zda toto přihlášení nebylo zcela účelovým jednáním ve vztahu ke vzniku aktivního volebního práva porušujícím smysl a účel ustanovení § 10 zákona č. 133 Sb., o evidenci obyvatel a rodných čísel, tedy jednáním obcházejícím zákon o evidenci obyvatel i zákon o volbách do zastupitelstev obcí“. Jinými slovy řečeno, trvalým pobytem je třeba rozumět pobyt Pokračování
- 4 -
10A 139/2014

v místě stálého bydliště člověka, to je zpravidla v místě, kde má rodinu (zakládá rodinu), rodiče, byt nebo zaměstnání a v němž se také zdržuje s úmyslem zdržovat se trvale.

(14) Podle zákona může občan mít místo svého trvalého pobytu v jakémkoli objektu, který je označen číslem popisným, evidenčním nebo orientačním a který je zároveň určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci. Svoboda pohybu a pobytu, zaručená Listinou základních práv a svobod v této souvislosti znamená svobodu kdekoli se usadit a žít tam.

(15) Z listinných důkazů soud ověřil, že v případě navrhovatelem označeného R. D. došlo k přihlášení k trvalému pobytu v obci Dívčí Kopy dne 18. 4. 2014. S. a J. R. byli přihlášeni k trvalému pobytu obci Dívčí Kopy dne 3. 5. 1994. Soud proto v případě těchto voličů účelovost nahlášení k pobytu v obci Dívčí Kopy neshledal, neboť je zřejmé, že se nejednalo o přihlášení k trvalému pobytu v termínu blízkém termínu konání voleb do obecního zastupitelstva a neshledal legitimní důvod zpochybňovat volební právo těchto osob. Soud ověřoval v katastru nemovitostí i navrhovatelem tvrzený prodej nemovitosti čp. 3 v Dívčích Kopech S. a J. R., kdy ke dni konání voleb do obecního zastupitelstva nebyl tento prodej v katastru nemovitostí respektive případná kupní smlouva registrována.

16) V případě MUDr. P. H. a J. K. soud z písemností, které měl k dispozici, konkrétně z přihlašovacího lístku k trvalému pobytu zjistil, že MUDr. P. H. se k trvalému pobytu v obci Dívčí Kopy č. evidenční 50 přihlásil dne 22. 9. 2014 a J. K. se k trvalému pobytu v obci Dívčí Kopy č. evidenční 41 přihlásil dne 24. 9. 2014. Proto přistoupil k výslechu těchto voličů, u kterých byly vzneseny ze strany navrhovatele pochybnosti o jejich faktickém trvalém žití v obci Dívčí Kopy. K tomu bylo nařízeno soudem jednání.

17) Svědek MUDr. P. H. uvedl, že na nové adrese trvalého pobytu pobýval dlouhodobě, již nejméně tři čtvrtě roku předtím než se k trvalému pobytu v obci Dívčí Kopy oficiálně přihlásil. Jednalo se o objekt chaty, která má evidenční číslo 50. Ke změně trvalého pobytu přistoupil z toho důvodu, že dne 4. 10. 2014 uzavíral sňatek a chtěl upravit v nových dokladech nejen svůj osobní stav, ale i své trvalé bydliště, neboť na původně hlášené adrese v Jindřichově Hradci, Fügnerova ulice již zhruba osm roků nebydlí. Jednalo se o dům po rodičích, ve kterém je jeden byt, který užívá rodina jeho bratra. Současně svědek uvedl, že má byt i na sídlišti Na Hvězdárně v Jindřichově Hradci, avšak nemovitost v Dívčích Kopách hodlá upravit za účelem zkvalitnění bydlení, a to spolu s manželkou, která je v současné době v šestém měsíci těhotenství. Svědek soudu předložil projektovou dokumentaci k přestavbě, která nebyla dosud realizována, došlo ke zpoždění a projektová dokumentace je v přípravné fázi. Investorem přestavby je svědek a jeho manželka. V současné době má objekt, ve kterém se přihlásil k trvalému pobytu čtyři místnosti, je v něm zavedena voda a elektřina a je obyvatelný. Tuto nemovitost svědek vlastní od roku 2003. Nic na tom nemění skutečnost, že každodenně pracuje jako zubní lékař v Jindřichově Hradci, neboť po zaměstnání se vrací do Dívčích Kop, někdy se zdržuje i v Jindřichově Hradci.

18) Svědek J. K. uvedl, že změnu trvalého pobytu u něj vyvolala jeho osobní situace, kdy jako ručitel byl nucen splácet dluh, který činí 200.000 Kč. Motivem byl požadavek rodičů, kteří nehodlali nést riziko dopadu případné exekuce na jejich majetek. Z toho důvodu se přihlásil do sousední vsi, do nemovitosti, kterou koupil bratr a dům je v současné době opravován s úmyslem trvale se v něm zdržovat, kdy svědek pracuje jako operátor v Kamenici nad Lipou a do zaměstnání dojíždí v současné době z obce Nová Včelnice, kde přebývá u svého kamaráda. V Dívčích Kopách se v současné době, kdy probíhá rekonstrukce objektu, zdržuje nepravidelně, pokud má ranní službu zaměstnání, bývá tam třeba třikrát do týdne, Pokračování
- 5 -
10A 139/2014

v některých případech tam přespává dvakrát do měsíce. Každopádně hodlá trvale nemovitost užívat od vánoc, kdy předpokládá ukončení úprav nemovitosti. Navíc svědek má v úmyslu koupit si ojetý automobil, aby mohl dojíždět do zaměstnání do Kamenice nad Lipou, která je vzdálena cca 7 km.

19) Z výpovědí MUDr. P. H. i J. K. dle soudu vyplynulo, že se u těchto osob nejedná o formálně hlášený trvalý pobyt. Svědci po poučení jednoznačně deklarovali svoji vůli považovat Dívčí Kopy za místo svého faktického pobytu. MUDr. P. H. doložil, že je vlastníkem nemovitosti, kde je hlášen k trvalému pobytu, tuto nemovitost užívá a činí kroky k přestavbě této nemovitosti, k čemuž doložil projektovou dokumentaci. Rovněž svědek K., přestože není vlastníkem nemovitosti, ve které se hodlá trvale zdržovat po její úpravě, doložil, že vlastníkem je jeho bratr a soudu vysvětlil i důvody, které jej vedly k přihlášení se do této nemovitosti ještě před dokončením úprav. Byl to požadavek jeho rodičů, kde předtím měl trvalé bydliště, kteří nehodlali nést riziko dopadu případné exekuce na jejich majetek v souvislosti s plněním ručitelského závazku J. K. Podle názoru soudu na stavu, který byl zjištěn, nic nemění, pokud přes pracovní týden se svědci zdržují v místě výkonu svého povolání, případně v místě, kde se zdržuje jejich partner. Navrhovatel nepředložil žádný důkaz, kterým by výpovědi svědků znevěrohodnil. Na překážku by totiž nebyla skutečnost, že objekt není evidován v katastru nemovitostí ani skutečnost, že svědci pracují každodenně v jiném místě, než je místo trvalého bydliště. Soud k tomu připomíná, že obec Dívčí Kopy, která celkově má v seznamu voličů zapsáno 57 osob nepochybně všem těmto osobám nemůže poskytnout pracovní příležitost a je tedy zcela pochopitelné, že i další jiné osoby budou pracovat tam, kde svoje uplatnění nalezly. To samo o sobě nemůže zpochybnit úmysl i těchto osob se v místě jimi hlášeného trvalého pobytu zdržovat a podílet se na správě obecních záležitostí. Navrhovateli se nepodařilo prokázat u jím tvrzených osob, že se skutečným životem obce nemají objektivně nic společného. Soud proto uzavřel, že v případě navrhovatelem označených osob se jednalo o řádné, oprávněné voliče. Soud uzavřel, že nebyly předloženy ze strany navrhovatele důkazy o účelovém přihlášení voličů k trvalému pobytu v obci Dívčí Kopy s cílem ovlivnit volební výsledky.

20) Ani další námitku navrhovatele, že občané Dívčích Kop neměli rovný přístup k informacím, nepovažuje soud za důvodnou. Při hodnocení této námitky soud vzal v úvahu skutečnost, že v daném případě se jedná o obec s poměrně malým počtem oprávněných voličů (59). Velký počet těchto voličů se navzájem zná a v rámci běžných životních situací se setkávají a komunikují spolu. Mají tedy informace o tom, kdo z pobývajících osob v předmětné obci je hlášen k pobytu a kdo zde pobývá pouze v rámci rekreace. Přitom řízení ve věcech volebních není založeno na inkvizičním principu, ve kterém by soud vyhledával relevantní důkazy k tvrzení účastníků, ale naopak je založeno na zásadě, že každý musí svá tvrzení doložit dostatečnými důkazy. V tomto směru tedy navrhovatele tížilo důkazní břemeno, jehož neunesení má obecně za následek neúspěch v soudním řízení. S tím koresponduje i závěr, ke kterému dospěl Ústavní soud v nálezu ze dne 26. 1. 2005, sp. zn. Pl. ÚS 73/04 „. .....lid je zdrojem veškeré státní moci a mimo jiné se v této roli podílí na jejím ustavování cestou svobodných a demokratických voleb. Tomu odpovídá i zákonná úprava volebního soudnictví a ověřování voleb pro procesní úpravu volebního soudnictví a postup v takovém řízení z toho plyne vyvratitelná domněnka, že volební výsledek odpovídá vůli voličů. Předložit důkazy k jejímu vyvrácení je povinností toho, kdo volební pochybení namítá“. V souzeném případě navrhovatelé pouze tvrdili, aniž by navrhli konkrétní důkazy, že volby byly neregulérní, navíc podle navrhovatele soud měl dále prověřit seznam voličů, zda nedošlo k další účelové registraci voličů k trvalému pobytu, které by mohly ovlivnit výsledky voleb či zda nedošlo k manipulaci s volbami. Zůstali tedy u pouhého tvrzení a Pokračování
- 6 -
10A 139/2014

nenavrhli důkazy, které by byly způsobilé prokázat jejich tvrzení, že došlo ke zneužití informací o trvalém pobytu jednotlivých voličů volební stranou, či že se jednalo o neregulérní volby nebo došlo k účelové registraci a manipulaci s volbami. Pouhé konstatování navrhovatele, že došlo ke zvýšení počtu voličů bez uvedení dalších konkrétních indicií prokazujících, že došlo k účelovému přihlášení voličů za účelem manipulace voleb, nemůže být důvodem pro to, aby soud z vlastní iniciativy zjistil okruh dalších nově přihlášených osob k trvalému pobytu a prováděl z vlastní iniciativy dokazování. Navrhovatel proto neusnesl své důkazní břemeno a tato námitka je hodnocena jako nedůvodná.

VI. Závěr, náklady řízení

21) Soud s ohledem na zákonnou úpravu voleb dospěl k závěru, že neshledal tvrzení navrhovatele ohledně porušení ustanovení zákona o volbách za důvodné, a proto jeho návrhu nevyhověl. Vzhledem k těmto důvodům krajský soud návrh na neplatnost voleb zamítl.

22) Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 93 odst. 4 s. ř. s., podle kterého nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení. Podle ustanovení § 93 odst. 5 věta druhá s. ř. s. usnesení nabývá právní moci dnem jeho vyvěšení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není řádný opravný prostředek přípustný.

Krajský soud v Českých Budějovicích

dne 7. listopadu 2014

Předsedkyně senátu:

JUDr. Marie Trnková v.r.

Za správnost vyhotovení: Sládková Blanka

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru