Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

10 A 137/2014 - 17Usnesení KSCB ze dne 06.11.2014

Prejudikatura
50 A 22/2012 - 44

přidejte vlastní popisek


10A 137/2014 – 17

USNESENÍ

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Věry Balejové a soudkyň JUDr. Marie Trnkové a Mgr. Heleny Nutilové v právní věci navrhovatelů a) P. K., bytem V. 51, b) P. K., bytem V. 19, c) J. B., bytem V. 17, d) M. B., bytem V. 17, e) J. M., bytem V. 9, f) Z. B., bytem V. 23, a g) M. D., bytem V. 58, proti odpůrci Okrskové volební komisi Vokov, za účasti F. S., bytem V. 37, a M. P., bytem V. 49, o návrhu o neplatnosti hlasování do zastupitelstva Obce Vokov,

takto:

I. Volba kandidáta J. B. do obecního zastupitelstva Obce Vokov je neplatná.

II. Volba kandidáta M. P. do obecního zastupitelstva Obce Vokov je neplatná.

III. Okrsková volební komise ve Vokově opraví zápis o průběhu a výsledku hlasování do obecního zastupitelstva Obce Vokov tak, že počet platných hlasů pro všechny kandidáty činí 603 hlasů a opraví počet platných hlasů pro jednotlivé kandidáty, takto:

F. S.
78 platných hlasů J. M.
73 platných hlasů P. K.
71 platných hlasů Z. B.
69 platných hlasů M. B.
68 platných hlasů M. D.
60 platných hlasů P. K.
59 platných hlasů

IV. Český statistický úřad po opravě výsledků voleb okrskovou volební komisí opraví zápis o výsledku voleb v souladu s touto opravou.

V. Registrační úřad vyhlásí opravené výsledky voleb podle bodu IV. výroku uveřejněním zápisu o výsledku voleb na úřední desce obce.

VI. Státní volební komise vyhlásí a uveřejní opravené celkové výsledky voleb do obecního zastupitelstva Obce Vokov po opravách zápisů podle výroku pod bodem III. a IV.

VII. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Pokračování
- 2 -
10A 137/2014

Návrhem podaným dne 17. 10. 2014 u Krajského soudu v Českých Budějovicích se navrhovatelé domáhali určení neplatnosti hlasování do zastupitelstva obce Vokova. Návrh na vydání rozhodnutí směřuje do neplatnosti voleb do zastupitelstva. Jedná se tudíž o návrh o vyslovení neplatnosti volby kandidáta. Návrh je odůvodněn tím, že volební komise se dopustila chyby při sčítání volebních hlasů, protože došlo k dopočítávání nezakřížkovaných hlasů podle pořadí na volebním lístku a tím se změnilo konečné pořadí kandidátů. Jestliže volič označil na kandidátní listině méně kandidátů než počet zvolených členů zastupitelstva, komise chybně dopočítávala hlasy ostatním kandidátům dle hlasovacího lístku podle § 40 odst. 5 písm. c) volebního zákona. Postupovala tudíž v rozporu s § 40 odst. 5 písm. a) zákona, kde se uvádí, že jsou-li označení pouze jednotliví kandidáti, obdrží hlas každý označený kandidát.

Okrsková volební komise sdělila, že při přepočítání hlasů došlo k neúmyslné chybě ve zvoleném způsobu sčítání hlasů.

Soud se návrhem zabýval podle dílu čtvrtého hlavy II. s.ř.s. a dospěl k závěru, že návrh je důvodný.

V souzené věci jedná se o řízení o návrhu na neplatnost volby kandidáta ve smyslu § 90 s.ř.s. Z písemností předložených odpůrcem vyplývá, že v obci do zastupitelstva kandidovalo celkem 10 kandidátů. Počet voličů v obci činí 119, voleb se účastnilo celkem 105 voličů, jímž byly odevzdány úřední obálky. Soud měl dále k dispozici odevzdané hlasovací lístky. Bylo předloženo celkem 105 hlasovacích lístků, z nichž jeden byl neplatný ve smyslu § 41 odst. 2 písm. a) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, v novelizovaném znění. Na tomto hlasovacím lístku nebyl vyznačen žádný hlas pro některého z uvedených kandidátů. Soud přepočítal platné hlasy udělené na 104 hlasovacích lístcích a zjistil, že pro tam uvedené kandidáty bylo uděleno celkem 603 platných hlasů. Ve výsledku hlasování se nesprávně uvádí, že pro všechny volební strany bylo uděleno 731 hlasů. Tento údaj neodpovídá platným hlasovacím lístkům.

Protože ve hlasovacích lístcích bylo uvedeno celkem 10 kandidátů, kterým byly přidělovány hlasy voličů, přichází v úvahu postup podle § 40 odst. 5 písm. a) volebního zákona, protože hlas obdrží vždy každý označený kandidát. Tyto udělené hlasy voliči soud přepočetl a shledal, že F. S. získal 78 platných hlasů, J. M. 73 hlasů, P. K. 71 hlasů, Z. B. 69 hlasů, M. B. 68 hlasů, M. D. 60 hlasů, P. K. 59 hlasů, M. P. 52 hlasů, J. B. 42 hlasů a J. B. 31 hlasů. Z toho je zřejmé, že podle počtu hlasů byly do zastupitelsva obce zvoleni F. S., J. M., P. K., Z. B., M. B., M. D. a P. K. Zvoleni naopak nebyli M. P., J. B. a J. B. Členy obecního zastupitelstva se proto nestali M. P. a J. B., jak se uvádí ve výsledku hlasování. Proto volba kandidátů M. P. a J. B. je neplatná. To soud vedlo k vydání rozhodnutí o tom, že volba uvedených dvou kandidátů je neplatná.

V důsledku nesprávného sečtení hlasů pro jednotlivé kandidáty je vadný zápis o průběhu a výsledku hlasování. Je-li povinností volební komise vyhotovit zápis o průběhu a výsledku hlasování, je zapotřebí nesprávný zápis opravit. Proto soud odpůrci uložil provést opravu tohoto zápisu jednak v počtu platných hlasů udělených pro všechny kandidáty, jednak co do počtu hlasů udělených jednotlivým kandidátům. Proto bylo volební komisi uloženo opravit zápis tak, že pro všechny kandidáty obce bylo uděleno 603 platných hlasů (nikoli 731 hlasů) a pro jednotlivé kandidáty, kteří byli do zastupitelstva obce zvoleni, byl udělen počet hlasů tak, jak se uvádí v odstavci tři usnesení a dále pro kandidáty M. P. 52 hlasů, pro J. B. 42 hlasů a pro J. B. 31 hlasů. Pokračování
- 3 -
10A 137/2014

Podle § 43 zákona pak vyplývá povinnost opravit výsledky voleb v obci pro Český statistický úřad.

Opravné výsledky voleb následně vyhlásí registrační úřad, jak mu ukládá ustanovení § 47 zákona, opravené výsledky voleb pak podle § 51 zákona vyhlásí a uveřejní Státní volební komise.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 93 odst. 4 zákona podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Podle § 90 odst. 3 s.ř.s. nebylo třeba k projednání návrhu nařizovat jednání.

Poučení: Proti tomuto usnesení není kasační stížnost přípustná.


Krajský soud v Českých Budějovicích
dne 6. listopadu 2014

Předsedkyně senátu:
JUDr. Věra Balejová v.r. Za správnost vyhotovení: Sládková Blanka

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru