Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

10 A 132/2013 - 52Rozsudek KSCB ze dne 02.04.2014

Prejudikatura

1 As 21/2010 - 65

Oprav. prostředek / ústav. stíž.
4 As 93/2014 (zamítnuto)

přidejte vlastní popisek

10A 132/2013 - 52

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Věry Balejové a soudkyň JUDr. Marie Krybusové a Mgr. Heleny Nutilové v právní věci žalobce I. H., zast. Mgr. Lubomírem Kazdou, advokátem v Praze 1, Půtova 1219/3, proti žalovanému Krajskému ředitelství policie Jihočeského kraje v Českých Budějovicích, Lannova 26, o žalobě proti rozhodnutí ze dne 11. 9. 2013 čj. KRPC-87416-7/ČJ-2013-0200DP, takto:

Žaloba se zamítá.

Žalovanému se právo na náhradu nákladů řízení nepřiznává.

Odůvodnění:

Žalobou doručenou dne 18.10.2013 Krajskému soudu v Českých Budějovicích se žalobce domáhal přezkoumání rozhodnutí žalovaného ze dne 11. 9. 2013 čj. KRPC-87416-7/ČJ-2013-0200DP, jímž bylo zamítnuto odvolání proti rozhodnutí Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje, Územního odboru v Jindřichově Hradci v záležitosti rozhodování o obnově řízení a toto prvostupňové rozhodnutí potvrzeno.

V žalobě se poukazuje na to, že na základě omylu o skutkovém stavu došlo k nesprávnému zápisu přestupku do evidence, což vyšlo najevo teprve okamžikem oznámení o dosažení 12 bodů bodového hodnocení. Žalobce po tomto zjištění podal žádost o obnovu řízení, protože důkazy, na základě kterých bylo rozhodnuto v blokovém řízení, se ukázaly být nepravdivými. Poranění hrudníku mu znemožňovalo použít bezpečnostní pásy, což policistům sdělil. Lékařskou zprávu nebyl schopen předložit. Dal proto souhlas s vyřešením přestupku Pokračování
- 2 -
10A 132/2013

pro nemožnost doložení lékařské zprávy a blokovou pokutu na místě zaplatil. Žalobce namítá vady řízení, nezákonnost a nepřezkoumatelnost rozhodnutí obou instancí, postrádá přesvědčivou argumentaci, nedostatečné odůvodnění přijatého právního názoru. Běh subjektivní lhůty byl určen nesprávně. Žalovaný setrvává na zkostnatělém názoru o nemožnosti revize uzavřeného blokového řízení. Do bloku byl zapsán jiný přestupek. Přestupek nebyl správně a spolehlivě zjištěn, přičemž poukazuje se na vady bloku. Neuznání lékařského potvrzení je chápáno jako neudržitelné. Poukazuje se na zásady správního řízení uvedené v § 2 správ. řádu, které nebyly respektovány, jestliže skutkový stav nebyl zjištěn dostatečně.

Žalovaný navrhl zamítnutí žaloby. Poukázal na to, že jedná se o rozhodování o obnově řízení ve věci přestupku, projednaného v blokovém řízení. Důvody obnovy byly po seznámení se všemi podklady zkoumány. Počátek běhu subjektivní lhůty byl správně stanoven na 18.2.2011, protože tento den byl žalobce seznámen s rozhodnutím vydaném formou pokutového bloku, s přestupkem a způsobem jeho projednání souhlasil. O tom svědčí jeho podpis na pokutovém bloku. Oznámení o dosažení 12 bodů nelze považovat za nové skutečnosti, zmíněný pokutový blok obsahuje označení přestupku podle § 6 odst. 1 písm. a) zákona. Paragrafové znění přestupku nezakládá nezákonnost nebo nesrozumitelnost rozhodnutí, jak dovodil Nejvyšší správní soud. Připomíná se judikatura Nejvyššího správního soudu o tom, že blokové řízení je řízením zjednodušeným, ve kterém splývá řízení s jeho výsledkem, uložením pokuty. Pokutový blok je svou povahou správním aktem, lékařské potvrzení má pak právními předpisy předepsané náležitosti. Lékařské doporučení proto nepostačuje. Se zjištěním a kvalifikací přestupku, jakož i s uloženou sankcí žalobce souhlasil, což potvrdil svým podpisem na pokutovém bloku. Dodatečně předložené lékařské doporučení nemůže nic změnit, přičemž bylo předloženo s téměř dvouletým odstupem po projednání přestupku bez náležitostí předepsaných právními předpisy. Nebyly shledány žádné dříve neznámé skutečnosti, nebo důkazy existující v době původního řízení, které žalobce nemohl v původním řízení uplatnit a z toho důvodu nejsou dodrženy důvody pro obnovu podle § 100 odst. 1 písm. a/ správ. řádu., kdy přestupce nenamítá, že se daného přestupku nedopustil, že byla zneužita jeho identita. Taková námitka uplatněna nebyla. K záměně skutku, pro který byla původní pokuta uložena, nedošlo. Bloková pokuta byla uložena transparentním zákonným a přezkoumatelným způsobem.

Žalobce ve své replice setrval na právních názorech vyjádřených v žalobě.

Ze spisů správních orgánů vyplynuly následující podstatné skutečnosti.

Žalobce podal dne 1.7.2013 u Policie ČR, Krajského ředitelství Jihočeského kraje, Dopravního inspektorátu v Jindřichově Hradci žádost o obnovu řízení v podstatě z důvodů obdobných žalobním bodům.

Dne 15.2.2011 je datováno doporučení MUDr. O.K., ženského lékaře a klubového lékaře klubu ledního hokeje Vajgar Jindřichův Hradec, ve kterém se uvádí, že žalobce dne 14.2.2011 jako funkcionář hokejového klubu při tréninku utrpěl po nárazu na mantinel zhmoždění hrudníku s následným hematomem. Proto se doporučuje minimálně 10 dnů klidu bez zatěžování hrudníku, zvedání těžkých předmětů a z důvodu masivního hematomu nepoužívání bezpečnostních pásů.

Oznámení o uložení pokuty v blokovém řízení vydané Dopravním inspektorátem policie dne 18.2.2011 adresované Městskému úřadu v Jindřichově Hradci obsahuje informace Pokračování
- 3 -
10A 132/2013

o žalobcově přestupku ze dne 18.2.2011. K přestupku došlo v Jindřichově Hradci, Kostelní ulici, kdy žalobce řídil konkrétní motorové vozidlo a nebyl za jízdy připoután bezpečnostním pásem. Tím se dopustil přestupku podle § 6 odst. 1 písm. a) zák. č. 361/2000 Sb. v novelizovaném znění. Za toto jednání byla žalobci uložena pokuta ve výši 100 Kč a uvádí se číslo pokutového bloku.

Ve stejném smyslu vyznívá úřední záznam pořízený dne 1.7.2013 policistou, který vykonával dohled nad bezpečností a plynulostí silničního provozu a žalobce kontroloval. Řidič projednání přestupku porozuměl a s přestupkem souhlasil. O zranění hrudníku nebo jiných zdravotních problémech se řidič nezmínil, lékařskou zprávu nepředložil, ani nesdělil, že taková zpráva byla vydána.

V pokutovém bloku série UQ/2008 Q 7364703 je uvedeno jméno, příjmení, rodné číslo, bydliště žalobce, pokuta uložená podle § 6 odst. 1a zákona, číslo občanského průkazu, v rubrice o době, místu a popisu přestupkového jednání se uvádí 3C0 6273, § 6 odst. 1 písm. a) zák. č. 361/2000 Sb., 8,17 hod., Jindřichův Hradec – Kostelní, výše pokuty 100 Kč, místo a datum uložení pokuty, podpisy dvou policistů, žalobce potvrdil převzetí dílu B pokutového bloku dne 18.2.2011.

Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Územní odbor Jindřichův Hradec vydalo dne 23.7.2013 rozhodnutí, jímž byla žádost o obnovu řízení zamítnuta. V odůvodnění rozhodnutí se poukazuje na právní úpravu podmínek obnovy řízení a je vycházeno ze spisové dokumentace dokládající, že žalobce dne 18.2.2011 v 8.12 hod. řídil konkrétní motorové vozidlo a nebyl za jízdy řádně připoután bezpečnostním pásem. S přestupkem souhlasil, nevznesl námitku, že připoutat se pro zdravotní důvody nemůže, lékařské potvrzení nepředložil, ani neuplatňoval, že jej vlastní. Pokutový blok obsahuje veškeré náležitostí uvedené v § 85 odst. 4 zákona o přestupcích. V pokutovém bloku je označena právní kvalifikace nikoli podle § 6 odst. 1, 2 b), ale § 6 odst. 1 a). Nebyly shledány žádné dříve neznámé skutečnosti nebo důkazy, které existovaly v době původního řízení a které účastník, jemuž jsou ku prospěchu, nemohl v původním řízení uplatnit. Údaje, které žadatel předkládá, mu byly známé již na místě při projednávání přestupku a mohl je na místě uplatnit nesouhlasem s projednáním věci v blokovém řízení, což prokazatelně neučinil a pokutový blok podepsal. Nelze s odstupem dvou let vzít v úvahu lékařské doporučení, které neodpovídá požadavkům zákona o provozu na pozemních komunikacích a vyhl. č. 277/2004 Sb.

O odvolání obsahujícím v podstatě shodnou argumentaci se žalobními body rozhodl žalovaný napadeným rozhodnutím, které je odůvodněno tím, že důvody obnovy byly řádně zkoumány, přičemž byla řešena možnost provést obnovu z moci úřední. Počátek běhu subjektivní lhůty pro uplatnění žádosti o obnovu řízení dne 18.2.2011 byl stanoven správně, protože v tento den byl žalobce s rozhodnutím vydaném formou pokutového bloku seznámen. Oznámení o dosažení 12 bodů v příslušné evidenci nepředstavuje novou skutečnost. Obě lhůty, jak subjektivní tak objektivní pro uplatnění žádosti o obnovu musejí být současně splněny. Bylo vycházeno z kopie pokutového bloku, jehož náležitosti odpovídají zákonu o přestupcích. Slovní popis přestupku nezakládá nezákonnost nebo nesrozumitelnost rozhodnutí. Doporučení lékaře neodpovídá požadavkům § 6 odst. 6 zákona o silničním provozu a § 9 vyhl. č. 277/2004 Sb. Lékařské potvrzení při silniční kontrole žalobce nepředložil. Proto byl přestupek klasifikován správně jako porušení § 6 odst. 1 písm. a) zákona o silničním provozu. Stěžovatel s kvalifikací přestupku a uloženou sankcí souhlasil, což potvrdil podpisem pokutového bloku. Lékařská zpráva byla žalobcem předložena téměř s dvouletým odstupem. Žádné dříve neznámé skutečnosti nebo důkazy, které by existovaly Pokračování
- 4 -
10A 132/2013

v době původního řízení, které žalobce v původním řízení nemohl uplatnit, nebyly zjištěny, a proto nejsou dány důvody k provedení obnovy řízení podle § 100 odst. 1 písm. a) správního řádu. Údaje žalobcem dokládané, byly známé na místě při projednávání přestupku, a proto mohl žalobce uplatnit nesouhlas s projednáním věci v blokovém řízení, což však neučinil.

Krajský soud přezkoumal napadené rozhodnutí podle § 75 odst. 2 s.ř.s. v mezích daných žalobními body a dospěl k závěru, že žaloba není důvodná.

Předmětem řízení bylo učiněno rozhodnutí, jímž nebylo vyhověno žádosti žalobce o obnovu řízení v přestupkové věci vyřízené v blokovém řízení. Jedná se proto o to, zda jsou splněny podmínky pro obnovu řízení podle § 100 odst. 1 písm. a) správ. řádu.

Podle tohoto předpisu řízení před správním orgánem ukončené pravomocným rozhodnutím ve věci se na žádost účastníka obnoví, jestliže vyšly najevo dříve neznámé skutečnosti nebo důkazy, které existovaly v době původního řízení a které účastník, jemuž jsou ku prospěchu, nemohl v původním řízení uplatnit, a nebo se provedené důkazy ukázaly nepravdivými.

Možností obnovit řízení na žádost účastníka podle § 100 odst. 1 písm. a) správ. řádu, který byl postižen pro přestupek vyřízený v blokovém řízení se zabýval rozšířený senát Nejvyššího správního soudu v usnesení ze dne 12.3.2013 č.j. 1 As 21/2010-65. Rozšířený senát Nejvyššího správního soudu danou právní otázku rozhodl tak, že obnova řízení, které bylo ukončeno vydáním rozhodnutí o uložení blokové pokuty, přichází v úvahu výlučně v případě, že žadatel neudělil souhlas s uložením pokuty v blokovém řízení. Tento právní názor vychází z povahy blokového řízení, kdy přestupce svým souhlasem s uložením pokuty v blokovém řízení se dobrovolně vzdal zjišťování skutkového stavu věci v rámci správního řízení o přestupku. Již z tohoto důvodu se nemůže zjišťování skutkového stavu domáhat v řízení o obnově. Nejvyšší správní soud v té souvislosti poukázal na zásadu vigilantibus iura (nechť si každý střeží svá práva). Blokové řízení je zkráceným a neformálním řízením o přestupku, v jehož rámci se žádné dokazování neprovádí, vychází se ze skutkového zjištění skutku zakládajícího daný přestupek a dochází ke ztotožnění osoby podezřelé ze spáchání přestupku. Tyto úkony svým charakterem odpovídají úkonům prováděným před zahájením ať již řádného správního řízení o přestupku, či projednání přestupku v blokovém řízení. Žádné úkony nejsou prováděny ani poté, co je pokutový blok vystaven. Podpisem pokutového bloku je řízení ukončeno a rozhodnutí nabývá právní moci.

Jestliže podle § 12 odst. 1 s.ř.s. Nejvyšší správní soud svým rozhodováním o kasačních stížnostech zajišťuje jednotu a zákonnost rozhodování, pak podepsaný soud z prve uvedeného názoru rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu o tom, že obnova řízení na žádost účastníka přichází v úvahu pouze tehdy, jestliže žadatel neudělil souhlas s uložení pokuty v blokovém řízení, vychází.

Je-li na příslušném pokutovém bloku připojen datum a podpis žalobce, pak žalobce udělil souhlas s projednáním přestupku v blokovém řízení a obnova řízení proto nemůže být povolena.

Byl-li daný pokutový blok opatřený souhlasem žalobce zanesen do evidence, nestalo se tak na základě omylu o skutkovém stavu, protože daný pokutový blok dokládá, že žalobce se přestupku uvedeného v pokutovém bloku dopustil. Je proto zapotřebí i s tímto postižením uvažovat při evidování bodů v bodovém hodnocení řidiče.

Pokračování
- 5 -
10A 132/2013

Ze spisu je zřejmé, že žalobce podal žádost o obnovu řízení poté, co mu bylo doručeno oznámení z 26.4.2013 o dosažení 12 bodů v bodovém hodnocení. Přestupek projednaný v blokovém řízení se stal 18.2.2011, přičemž v tento okamžik měl žalobce trpět poraněním hrudníku, které se uvádí v doporučení lékaře z 15.2.2011. Tvrdí-li žalobce, že v době spáchání přestupku trpěl zdravotní indispozicí podloženou doporučením lékaře, pak subjektivní lhůta podle § 100 odst. 2 správ. řádu v trvání třech měsíců uplynula dnem 18.5.2011. Povolení obnovy řízení proto brání další důvod, a sice nedodržení subjektivní lhůty k podání žádosti. Počátek této lhůty není vymezen doručením oznámení o dosažení 12 bodů v bodovém hodnocení, protože v této evidenci se zakládá nejen konkrétní blok, ale též další rozhodnutí o přestupcích žalobce. Žalobce podpisem pokutového bloku a jeho převzetím věděl, že za daný přestupek byl postižen. Tvrzení žalobce o zdravotní indispozici bránící užití bezpečnostních pásů vyvrací sdělení jednoho z policistů, který vykonával dohled nad bezpečností a plynulostí silničního provozu. Ten uvedl, že žalobce žádnou zdravotní indispozici neuváděl, ani nesděloval, že disponuje lékařskou zprávou o tom, že připoután bezpečnostním pásem být nemusí. V okamžiku projednání přestupku v blokovém řízení žalobce tudíž věděl, že byl postižen pro přestupek spočívající v nepřipoutání bezpečnostním pásem, přičemž nepředložil potvrzení lékaře o tom, že tak činit nemusí. Tuto skutečnost zjistil již dne 18.2.2011 a nikoli 26.4.2013 z oznámení o dosažení 12 bodů v bodovém hodnocení.

Již z důvodů uvedených v předchozí pasáži rozsudku nejsou podmínky povolení obnovy řízení dodrženy, a proto napadené rozhodnutí není nezákonné. V odůvodnění napadeného rozhodnutí se pak uvádějí skutkové i právní důvody, ze kterých výrok rozhodnutí vychází a žalovaný se vypořádal s odvolacími námitkami. Proto napadené rozhodnutí nelze nahlížet jako nepřezkoumatelné, tím spíše za situace, má-li oporu ve spise.

Napadené rozhodnutí odpovídá požadavkům § 68 správ. řádu, odůvodnění rozhodnutí pak ustanovení § 68 odst. 3 zákona. Protože prvostupňové rozhodnutí je věcně správné, nelze rozhodnutí o odvolání nahlížet jako formální a duplicitní s rozhodnutím první instance. Žalovaný se zabýval podklady pro rozhodnutí, které zhodnotil, uvedl způsob aplikace právních předpisů a reagoval na odvolací námitky. Jestliže své rozhodnutí opřel o názor rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu z 12.3.2013, nikterak nepochybil při využití judikatury Nejvyššího správního soudu.

Z toho co bylo uvedeno o odůvodnění napadeného rozhodnutí, pak vyplývá, že rozhodnutí je přezkoumatelné, je zcela zřejmé, že nebylo vydáno jako důsledek libovůle a způsobem porušujícím ústavně zaručená práva žalobce, a proto je odkaz na nálezy Ústavního soudu uvedené v žalobě nepřípadný.

Jak již bylo uvedeno, počátek běhu subjektivní lhůty byl správními orgány stanoven správně, protože žalobce v okamžiku postihu věděl, že předtím dne 15.2.2011 bylo vystaveno doporučení lékaře o tom, že nemá se připoutávat při jízdě bezpečnostním pásem. K odkazu na rozhodnutí Nejvyššího správního soudu z 21.3.2012 soud poukazuje především na obecně platnou zásadu, že později vydané rozhodnutí nahrazuje rozhodnutí předchozí. Nejvyšší správní soud v usnesení rozšířeného senátu z 12.3.2013 výslovně uvedl, že podpisem pokutového bloku řidič vyjadřuje souhlas s tím, že přestupek se stal, tak jak je v pokutovém bloku uvedeno. V té souvislosti zdůraznil, že je na každém, aby si sám střežil svá práva. Již z toho důvodu se nelze zabývat důsledky zaplacení blokové pokuty při převzetí pokutového bloku.

Pokračování
- 6 -
10A 132/2013

Pro uvedený právní názor Nejvyššího správního soudu obsažený v usnesení rozšířeného senátu nelze nemožnost jakékoli revize uzavřeného blokového řízení nahlížet jako zkostnatělý právní názor, jak je v žalobě argumentováno.

Z odůvodnění rozhodnutí obou instancí je zřejmé, že daný přestupek byl chápán jako zákonně projednaný a zejména žalovaný se zcela přesvědčivě vypořádal s tím, že žalobce se daného přestupku dopustil. Dosažení 12 bodů v bodovém hodnocení řidiče není z hlediska projednání přestupku z 18.2.2011 v blokovém řízení novou skutečností. Dle tohoto přestupku se žalobce musel dopustit ještě dalších přestupků, které měly za následek zápis v bodovém hodnocení řidiče. Prvostupňový správní orgán užil obrat uvedený v zákoně, pojem nové skutečnosti svou podstatou vyjadřuje totéž, a proto nelze napadené rozhodnutí označit jako vadné.

V pokutovém bloku není zapsáno jiné jednání zakládající skutkovou podstatu přestupku, než takový přestupek, který byl při silniční kontrole zjištěn a za jaký byl žalobce postižen. Žalobce byl postižen za to, že nebyl za jízdy připoután bezpečnostním pásem, což je v rozporu s § 6 odst. 1 písm. a) zákona o provozu na pozemních komunikacích. Nedodržení této povinnosti zakládá skutkovou podstatu přestupku podle § 22 odst. 1 písm. l) zákona o přestupcích. Toto skutkové zjištění žalobce nikterak nezpochybnil a svým podpisem s takto zjištěnou skutkovou podstatou přestupku souhlasil. V tomto smyslu je proveden zápis v pokutovém bloku a i policista provádějící dohled nad bezpečností silničního provozu potvrdil, že žalobce při kontrole neargumentoval zdravotní indispozicí a doporučením lékaře.

I se zřetelem k tomu, co uvedl rozšířený senát Nejvyššího správního soudu, nelze se při souhlasu řidiče s projednáním přestupku v blokovém řízení zabývat skutkovým stavem věci.

V napadeném rozhodnutí není povšechně odkazováno na shromážděnou spisovou dokumentaci, což je zřetelné ze strany 2 a 3 napadeného rozhodnutí. V žalobě není uvedeno, kterou odvolací námitku má žalobce na mysli, nicméně pro věc je podstatné, že na odvolací námitky bylo reagováno a uvádí se, co žalovaného vede k náhledu na odvolací námitku jako nedůvodnou.

V pokutovém bloku žalobce potvrdil, že převzal díl B pokutového bloku. Bylo na něm, aby si tuto část pokutového bloku ponechal, pak by jej nemusel později vyžadovat. Soud nesdílí názor žalobce, že pokutový blok není čitelný, protože je z něj zcela zřetelné, že žalobce se dopustil porušení právní povinnosti založené § 6 odst. 1 písm. a) zák. č. 360/2000 Sb., tento údaj je zcela zřetelně v pokutovém bloku uveden. Uvádí se, že ke kontrole došlo dne 18.2.2011 v 8.12 hod. v Jindřichově Hradci, Kostelní ulici. Tudíž je zcela zřetelné, jakým způsobem, v jakém místě a kdy se žalobce daného přestupku dopustil. Tento právní názor zcela odpovídá rozsudku Nejvyššího správního soudu, na který žalovaný odkazuje. V řízení o žádosti o obnovu jsou pak zkoumány výlučně podmínky předepsané pro využití tohoto mimořádného opravného prostředku a nelze hodnotit, zda přestupek byl správně a spolehlivě zjištěn v blokovém řízení. Takovou možnost výslovně Nejvyšší správní soud ve svém usnesení jako nepřípustnou odmítl. Obnovou řízení se nesleduje posouzení přezkoumatelnosti správního rozhodnutí, ale výlučně se hodnotí dodržení požadavků předepsaných pro obnovu řízení, tedy jsou-li tu dříve neznámé skutečnosti nebo důkazy existující v době původního řízení, které nebylo možno v řízení uplatnit. Proto při rozhodování o žádosti o obnovu řízení nelze přezkoumávat pokutový blok z hlediska jednotlivých údajů v něm uvedených. Jestliže žalobce projednání přestupku v blokovém řízení svým podpisem potvrdil, věděl a vědět mohl, Pokračování
- 7 -
10A 132/2013

že pokutový blok bude zahrnut do příslušné evidence. Proto nelze argumentovat zásadou in dubio pro reo. K lékařskému doporučení je zapotřebí především uvést, že to je datováno dne 15.2.2011. K přestupku došlo dne 18.2.2011. K pohmoždění hrudníku žalobce mělo dojít dne 14.2.2011. Tyto skutečnosti tudíž měly existovat v době projednání přestupku a žalobci byly známy, jestliže to byl právě žalobce, jehož hrudník byl pohmožděn, a proto si dal 3 dny před postižením pro přestupek doporučení vystavit. Nejde proto o skutečnosti neznámé nebo důkaz, který nemohl být v původním řízení uplatněn. Požadavek obsažený v § 100 odst. 1 písm. a) zákona proto splněn není.

K žalobnímu bodu o lékařském doporučení soud poukazuje především na § 6 odst. 6 zák. č. 361/2000 Sb. v novelizovaném znění. Podle tohoto předpisu zdravotní důvody musejí být doloženy lékařským potvrzením kromě případů, kdy aktuální zdravotní stav zřejmě vypovídá o nenadálých zdravotních potížích projevujících se v naplnění zdravotních důvodů podle odstavce 2 písm. b) a odstavce 3 písm. a). Toto potvrzení musí mít řidič za jízdy u sebe a na požádání policisty nebo strážníka obecní policie je musí předložit ke kontrole. Náležitosti tohoto potvrzení stanoví prováděcí předpis. Tím je vyhl. č. 277/2004 Sb., který ve svém ustanovení § 9 stanoví náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle motorového vozidla připoutat. Podle takového lékařského potvrzení ve smyslu přílohy 4 k vyhlášce se požaduje, aby lékař potvrdil, že posuzovaná osoba se ze zdravotních důvodů nemůže za jízdy připoutat na sedadle bezpečnostním pásem. Doporučení nepostačuje, kromě toho doporučení vydané dne 15.2.2011 MUDr. O.K., klubovým lékařem a odborným ženským lékařem postrádá další náležitosti požadované přílohou č. 4 vyhlášky.

Nezbývá než zopakovat, že úkolem správního orgánu při rozhodování o obnově řízení je posoudit, zda důvody pro obnovu předepsané zákonem jsou dodrženy, což v souzené věci shledáno nebylo a toto zjištění považuje soud za zákonu odpovídající.

K argumentaci rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 21.3.2012 soud poukazuje na to, že žalobce neměl potvrzení ve formě předepsané právními předpisy, takové potvrzení nepředložil, policistům provádějícím dohled nad bezpečností silničního provozu ani žádné tvrzení v tomto smyslu neuplatnil. Proto není přiléhavá argumentace žalobce konkrétním rozsudkem Nejvyššího správního soudu.

K argumentaci základními zásadami podle § 2 správ. řádu o nedostatečně zjištěném skutkovém stavu věci soud poznamenává, že rozhodnutí vydané v blokovém řízení není v řízení o žádosti o obnovu řízení přezkoumáváno, ale zkoumají se podmínky pro povolení obnovy řízení. Právě rozhodnutí o žádosti o obnovu řízení bylo učiněno předmětem rozhodování, nikoli pokutový blok osvědčující, že žalobce se dopustil konkrétního přestupku. Při projednávání přestupku v blokovém řízení se neprovádí dokazování, provádějí se pouze úkony osvědčující, že řidič svým počínáním založil konkrétní skutkovou podstatu přestupku a dále ověřuje se totožnost řidiče. Proto nelze argumentovat nedostatečně zjištěným skutečným stavem věci. Rozhodnutí správního orgánu označené v žalobě předchází usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu, jímž se podepsaný soud řídí.

Jak již bylo uvedeno, napadené rozhodnutí odpovídá požadavkům § 68 správ. řádu, žalobní body nebyly shledány opodstatněnými, a proto napadené rozhodnutí vadné není. Proti rozhodnutí o vyřízení přestupku v blokovém řízení není řádný opravný prostředek přípustný a rozhodnutí o obnově řízení není řádným opravným prostředkem, ale jedná se o mimořádný opravný prostředek.

Pokračování
- 8 -
10A 132/2013

Soud proto uzavřel, že napadené rozhodnutí není stiženo vadami vytýkanými v žalobě.

Vzhledem k těmto důvodům krajský soud podle § 78 odst. 7 s.ř.s. žalobu zamítl.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 1 s.ř.s. a vychází ze skutečnosti, že úspěšnému žalovanému nevznikly v řízení žádné náklady přesahující rámec jeho obvyklé administrativní činnosti.

Podle § 51 odst. 1 s.ř.s. nebylo třeba k projednání žaloby nařizovat jednání, protože účastníci projevili s takovým procesním postupem souhlas.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s.ř.s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

Krajský soud v Českých Budějovicích

dne 2. dubna 2014

Předsedkyně senátu:

JUDr. Věra Balejová v.r.

Za správnost vyhotovení: Zdeňka Soukupová

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru