Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

10 A 13/2014 - 43Rozsudek KSCB ze dne 01.07.2014

Prejudikatura

2 As 44/2005


přidejte vlastní popisek

10A 13/2014 - 43

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Věry Balejové a soudkyň JUDr. Marie Krybusové a Mgr. Heleny Nutilové v právní věci žalobce Ing. R. O., zast. JUDr. Janou Borskou, advokátkou v Táboře, Roháčova 2614, proti žalovanému Krajskému úřadu – Jihočeského kraje České Budějovice, se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, o žalobě proti rozhodnutí ze dne 21. 11. 2013, čj. KUJCK 63453/2013/OREG, za účasti Města Strakonice, se sídlem ve Strakonicích, Velké náměstí 2, takto:

Rozhodnutí Krajského úřadu – Jihočeského kraje České Budějovice ze dne 21. 11. 2013, čj. KUJCK 63453/2013/OREG sezrušuje pro vady řízení a věc se vrací žalovanému k dalšímu řízení.

Žalovaný je povinen zaplatit žalobci na náhradě nákladů řízení 4.900 Kč ve lhůtě patnácti dnů od právní moci tohoto rozsudku.

Osoba na řízení zúčastněná nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Pokračování
- 2 -
10A 13/2014

Odůvodnění:

Žalobou doručenou dne 5. 2. 2014 Krajskému soudu v Českých Budějovicích se žalobce domáhal přezkoumání rozhodnutí žalovaného ze dne 21. 11. 2013 čj. KUJCK 63453/2013/OREG, jímž bylo zamítnuto odvolání žalobce proti územnímu rozhodnutí o umístění stavby rekonstrukce Velkého náměstí a toto prvostupňové rozhodnutí potvrzeno.

Žaloba obsahuje žalobcem uplatňované námitky proti danému závěru učiněné v průběhu řízení, námitky proti posouzení vjezdu do domu zpracované Ing. L. Z. a námitky odvolací. V druhé části žaloby se uvádějí důvody, ve kterých žalobce spatřuje zásah do práv a oprávněných zájmů. Navržené stavební řešení označuje za nevhodné z hlediska řešení přístupu k žalobcově nemovitosti a omezení přístupu do ní, přičemž objekt slouží podnikatelské činnosti, chybí závazné stanovisko dopravního úřadu, odborné posouzení vjezdu nekoresponduje s listinným důkazem předloženým žalobcem. Tento rozpor nebyl v odvolacím řízení odstraněn. Žalobce předložil listinný důkaz odborného inženýra pro dopravu, který je v rozporu s důkazem opatřeným úřadem, tento rozpor zůstal též nevypořádán. Žalobce bude omezen nemožností vjezdu vozidel nad 4,5 m délky a zůstala pominuta situace v zimním období, kdy vjezd může být zcela vyloučen. Při vyhotovení stanoviska orgánu památkové péče nebylo vzato v úvahu, že dům vždy sloužil k provozování živnosti. Způsob vjezdu do domu za účasti asistenta není obvyklý a neupravuje jej žádný předpis. Žalovaný nevypořádal všechny námitky vznesené v průběhu celého řízení, a které byly zopakovány v podaném odvolání.

Žalovaný navrhl zamítnutí žaloby. Uvedl, že žalobní výhrada o tom, že žalovaný se nevypořádal se všemi odvolacími důvody, je nekonkrétní, správnost napadeného rozhodnutí byla přezkoumána v rozsahu námitek uvedených v odvolání. V průběhu odvolacího řízení byl odbor dopravy požádán o přezkoumání závazného stanoviska Městského úřadu ve Strakonicích a toto stanovisko bylo potvrzeno. Není rozhodné, že bylo formálně označeno jiným způsobem. Stávající úprava vjezdu do domu umožňuje vjezd a výjezd sice bez nadjetí, ale příčný profil před domem omezuje vjezd i výjezd změnou příčného sklonu. Navrhovaná úprava vzhledem k výškovým převýšením zabraňuje situacím, kdy oproti současnému stavu, především v zimním období mohl být vjezd omezen či zcela znemožněn, přičemž i dnes je nutné dbát zvýšené opatrnosti, a to i za asistence poučené osoby. Navrhovanou úpravou dojde k eliminaci nebezpečného výjezdu z této nemovitosti přímo do napojení komunikace horní úrovně náměstí na probíhající komunikaci v dolní úrovni náměstí. Navrhované změny zásadním způsobem nemění přístup k nemovitosti žalobce, přičemž zůstane zachována niveleta s tím, že změny zpevněné plochy před domem odpovídají poměrům daného území a nedochází k omezení vlastnického práva či využití objektu, a to i k podnikání. Stanovisko orgánu státní památkové péče bylo opatřeno a podotýká se, že žalobcův dům není nemovitou kulturní památkou.

Město Strakonice podalo oznámení o tom, že uplatňuje práva osoby na řízení zúčastněné.

Ze spisů správních orgánů vyplynuly se zřetelem k uplatněným žalobním bodům následující podstatné skutečnosti.

Město Strakonice podalo dne 1. 3. 2012 žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby „Rekonstrukce Velkého náměstí – III. etapa“ na konkrétně specifikovaných pozemkových parcelách ve Strakonicích. V průběhu řízení žalobce uplatňoval námitky související se Pokračování
- 3 -
10A 13/2014

způsobem užívání domu a jeho dopravní obsluhou. Původní rozhodnutí stavebního úřadu ze dne 25. 6. 2012, jímž bylo územní rozhodnutí vydáno, žalovaný svým rozhodnutím ze dne 20. 12. 2012 zrušil a věc vrátil stavebnímu úřadu k novému projednání. Z odůvodnění plyne, že byly shledány vady žádosti o vydání územního rozhodnutí. Stavba byla nedostatečně popsána, výhrady se vztahovaly k formulaci některých podmínek, pro rozhodnutí v zájmu vypořádání námitky žalobce související s omezením vjezdu do domu bylo pořízeno odborné posouzení Ing. Z.

Ing. L. Z., autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, podal v listopadu 2012 odborné posouzení omezení vjezdu do domu žalobce ve Strakonicích na Velkém náměstí. Uvádí se, že dům je veden způsobem využití k bydlení, do domu je vjezd branou 2,56 m a průjezdem cca 14 m téže šířky, ve dvoře jsou odstavována osobní auta v počtu čtyř stání s šikmým řazením. Velikost zpevněné části dvora umožní otočení osobního auta na vlastním pozemku tak, aby bylo možno zajíždět i vyjíždět popředu. Před domem je v současné době zpevněná plocha šířky 21 m. Historicky daný výškový rozdíl mezi hranami domů na obou stranách náměstí je příčinou nepříznivých sklonových poměrů v příčném řezu náměstí v současné době. Ten dosahuje v prodloužení osy průjezdu domu č. 7 příčný sklon chodníku cca 7 % a příčný sklon vozovky cca 11,4 % (při zřejmě nenormových hodnotách poloměrů výškových oblouků v příčném řezu náměstí). Výškový rozdíl v příčném řezu byl překonán vložením koňských schodů, aby byly splněny normové požadavky na hodnotu příčných sklonů, zejména s ohledem na zvýšený pohyb chodců oproti současnému stavu. Volná zpevněná plocha v prodloužení osy průjezdu je omezena cca 8 m. Při posouzení přiměřenosti velikosti této zpevněné plochy vychází z toho, že předmětem návrhu je obytná zóna v historickém jádru města na hlavním náměstí a posuzovaným objektem je bytový dům. Podle konkrétní ČSN rozsah zpevněné plochy vyhoví bez problémů a bez nadjetí pro jízdu vpřed i couváním pro vozidla skupiny 1a, vyhoví i pro vozidla skupiny 1b a to pro jízdu couváním nebo jízdu vpřed s jedním nadjetím. Tyto skupiny vozidel lze považovat za odpovídající poloze a charakteru posuzovaného domu.

Podmínky vjezdu byly dále posouzeny vlečnými křivkami, výkresy jsou k posouzení připojeny. K osobním autům se uvádí, že vyhoví bez nadjetí pro jízdu vpřed i couváním s dostatečnou rezervou. Posouzení bylo provedeno pro nákladní auto délky 6 m a šířky 2,30 m, kdy vyhoví při jízdě vpřed i při couvání s jedním nadjetím. Pro užitkové vozidlo (nákladní auto délky 6,89 m a šířky 2,17 m), kdy navrhované úpravy náměstí umožní výjimečný vjezd i výjezd s podmínkou dvojího nadjetí.

V závěru se uvádí, že úpravou dojde k částečnému zhoršení prostorových poměrů při vjezdu a výjezdu do a z domu č. 7, avšak vliv zhoršení není považován za zásadní s ohledem na polohu a podobu domu. Výjezd a vjezd do domu a z domu bude umožněn plynulou jízdou vpřed i couváním pro osobní auta do délky 4,75 m. Vjezd a výjezd do a z domu bude umožněn i užitkovým a lehkým nákladním autům do délky 6 m vpřed i couváním, a to maximálně na jedno nadjetí. Bude umožněn i výjimečný vjezd a výjezd do a z domu užitkovým a nákladním autům až délky 7 m, ovšem po dvojím nadjetí. Navrhovaná úprava však přinese i zlepšení podmínek pro vjezd a výjezd do a z domu, jímž je úprava příčného profilu náměstí do normových parametrů. Stávající výškový průběh by mohl znamenat komplikace při průjezdu některých vozidel moderních konstrukcí, s postupnou obměnou vozového parku by se toto riziko mohlo prohlubovat. Upozorňuje se na vyšší pohyb pěších po celém prostoru náměstí, kdy při výjezdu a vjezdu je třeba dbát zvýšené opatrnosti. Při jízdě užitkových a nákladních aut by měla být samozřejmostí asistence poučené osoby.

Pokračování
- 4 -
10A 13/2014

Žalobce předložil odborné posouzení omezení vjezdu do domu č. 7 na Velkém náměstí ve Strakonicích vypracované dne 11. 12. 2012 Ing. P. T., autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby. Popis domu v podstatě odpovídá tomu, co uvedl Ing. Z., rozdíl spočívá v odkazu na skutečnost, že kolaudačním procesem bylo povoleno v domě podnikání. Délka průjezdu pak činí 14,3 m a uvnitř traktu se nachází 8 parkovacích míst. Otáčení vozidel přichází v úvahu, nejsou-li obsazena všechna parkovací místa. Při vypracování posouzení bylo vycházeno z údaje o tom, že dochází denně k pohybu 50 vozidel, což je poměrně vysoká intenzita, vzhledem ke skutečnosti, že bude docházet ke zvýšenému pohybu chodců. Obalovými křivkami byl ověřován průjezd osobními vozidly, osobními vozy s přívěsným vozíkem, malými dodávkami a malými nákladními vozy. Taková vozidla se v dotčeném prostoru pohybují. Vjezd vyhoví pro osobní automobily délky 4,75 m a šířky 1,76 m. Vozidla jsou schopna plynule projet bez nadjetí. Pro osobní automobily s přívěsným vozíkem při celkové délce soupravy 7,87 m vjezd nevyhovuje, vozidlo není schopno plynulého vjezdu a výjezdu. Pro dodávky délky 5,23 m a šířky 1,98 m vjezd nevyhovuje, vozidlo není schopno plynulého vjezdu a výjezdu. Vozidlo je schopné projet na jedno nadjetí, což je pouze teoretická úvaha. Couvání při nadjíždění lze obalovými křivkami simulovat teoreticky, protože je závislé na vlastnostech a šikovnosti řidiče. Pro dodávky a malé nákladní automobily délky 6,80 m vjezd nevyhovuje. Vozidla jsou schopna projet na dvě nadjetí, ale to je opět pouze teoretické, může být značně ovlivněno lidským faktorem.

Uzavírá se, že realizací rekonstrukce Velkého náměstí dojde k narušení prostorových poměrů vjezdu a výjezdu do a z nemovitosti žalobce. Plynulý vjezd bude umožněn pouze osobním automobilům, ostatní vozidla budou mít vjezd umožněn pouze na nadjetí. Vjezd s přívěsným vozíkem bude problematický a závislý na dovednostech řidiče. Vzhledem k vzniku pěší zóny před objektem a zvýšenému pohybu chodců, může při pohybu vozidel docházet k jejich omezení a ohrožení. Zároveň bude budoucí změna vozového parku dotčených uživatelů omezena z důvodu možnosti využití vjezdu. Jiné možnosti parkování pro uživatele nemovitosti nejsou v dosahu, protože parkovací místa v prostoru náměstí budou z 50 snížena na 13. Proto se doporučuje přehodnocení záměru.

Stavební stav domu je doložen fotodokumentací, kdy v prvním nadzemním podlaží po stranách vjezdu do domu (průjezd) nachází se prodejny (cukrárna, vinotéka). Způsob užívání prostor v dalších dvou nadzemních podlažích není zřejmý. Podle informace o parcele a budově podle údajů evidovaných katastrálním úřadem jedná se o objekt bydlení.

Stavební úřad vydal dne 27. 6. 2013 rozhodnutí o umístění stavby rekonstrukce Velkého náměstí – III. etapa na konkrétních pozemkových parcelách, přičemž jednotlivé stavební objekty jsou konkretizovány. Byly stanoveny podmínky pro umístění stavby a rozhodnuto o námitkách účastníků. Rozhodnutí je mimo jiné odůvodněno tím, že bylo vycházeno z odborného posouzení vjezdu do domu č. 7 vypracovaného Ing. Z. a Ing. T. a uvádí se, že je zastáván prakticky shodný závěr v obou případech podložený obalovými křivkami simulace vjezdu do nemovitosti. V důsledku rekonstrukce sice dojde k částečnému zhoršení prostorových poměrů při vjezdu a výjezdu do a z domu č. 7, avšak to bude částečně kompenzováno úpravou příčného profilu před průjezdem do domu do normových parametrů, protože stávající úprava sice umožňuje vjezd a výjezd bez nadjetí, ale příčný profil před domem vymezuje vjezd i výjezd jinak. Bylo ověřeno, že navrhované změny zásadním způsobem nemění přístup k nemovitosti č. 7, změny zpevněné plochy odpovídají poměrům daného území a nedochází k omezení vlastnického práva či využití objektu nad míru přiměřenou poměrům. Se zřetelem k očekávanému vyššímu pohybu pěších v prostoru Pokračování
- 5 -
10A 13/2014

náměstí bude žádoucí dbát zvýšené opatrnosti, např. za asistence poučené osoby. Záměr byl posuzován se zřetelem k § 90 stav. zák.

Proti tomuto rozhodnutí bylo podáno odvolání, ve kterém se poukazuje na to, že závazné stanovisko dotčeného orgánu pro dopravu neobsahuje odkaz na právní předpis, podle kterého bylo vydáno. Z textu stanoviska je patrné, že námitka žalobce byla důvodná, avšak z vyjádření není zřejmé, zda bylo omezení posouzeno s ohledem na bezpečnost silničního provozu. V současné době lze zajet k nemovitosti bez omezení velikosti vozidla. Do dvora lze vjet vozidlem typu malý nákladní vůz s nosností do 3 t. Údaje o současném stavu chybí. Navrhovaná šíře zpevněné plochy 8 m před vjezdem je zcela nevyhovující a odporující platným normám. Z odůvodnění rozhodnutí není zřejmé na základě jakých úvah, jakým způsobem, byly námitky týkající se omezení vjezdu hodnoceny a odůvodnění nemá oporu ve spise. Výhrady se uplatňují též ve vztahu ke stanovisku orgánu státní památkové péče.

Městský úřad Strakonice, odbor dopravy podal k rekonstrukci Velkého náměstí ve Strakonicích, III. etapa vyjádření, ve kterém se podává výčet dokumentace řešící tento prostor. Uvádí se, že s dokumentací se souhlasí, zpracování projektové dokumentace odpovídá platným předpisům a technickým normám.

Žalovaný v průběhu odvolacího řízení požádal o posouzení stanoviska odboru dopravy Městského úřadu ve Strakonicích. Krajský úřad dne 10. 10. 2013 závazné stanovisko odboru dopravy Městského úřadu Strakonice potvrdil. Uvedl, že ve stanovisku je jednoznačně vyjádřen souhlas s předloženou dokumentací. Vyjádření se podává z hlediska bezpečnosti silničního provozu a silničních zájmů komunikací, zahrnuje celou řešenou problematiku, tedy i otázku vjezdů do všech dotčených nemovitostí. Není důvod souhlasné vyjádření zpochybnit.

Závazné stanovisko z oboru památkové péče vydal Městský úřad ve Strakonicích dne 7. 12. 2012. Stavba se nahlíží jako přípustná při dodržení podmínky o tom, že bude zpracována projektová dokumentace pro stavební řízení, a ta bude průběžně konzultována s územním pracovištěm národního památkového ústavu a následně bude požádáno o závazné stanovisko, jímž bude se rozhodovat o podmínkách realizace. Z odůvodnění vyplývá, že nemovitou kulturní památkou v daném prostoru dotčeném stavebním záměrem je objekt č. 1, toto závazné stanovisko bylo v průběhu odvolacího řízení potvrzeno, k čemuž došlo dne 8. 10. 2013. V reakci na odvolací námitky se v odůvodnění tohoto stanoviska uvádí, že na správním orgánu je posuzovat, jak se navrhované úpravy dotknou nemovité kulturní památky a nebudou-li ohroženy chráněné památkové hodnoty. Nepřísluší mu posuzovat charakter konkrétního stavebního prvku. Právě se zřetelem k navrženým stavebním úpravám a návrhem prací na ploše náměstí, byla stanovena podmínka zpracování dalšího stupně projektové dokumentace, kde bude specifikováno, zda a jakým způsobem bude nemovitá kulturní památka čp. 1 navrženými úpravami přesně dotčena.

Odvolání bylo projednáno napadeným rozhodnutím, kdy závazná stanoviska v oboru dopravy, kultury a památkové péče vydané prvostupňovými správními orgány byla potvrzena, zahrnuta mezi podklady pro rozhodnutí. Vyjádřením odboru dopravy byl udělen souhlas s předloženou dokumentací. Posouzení odvolací námitky vztahující se k vjezdu a výjezdu do a z domu č. 7 se opírá o posouzení provedené Ing. Z. a je zaujímán závěr, že k částečnému zhoršení prostorových poměrů při vjezdu a výjezdu do a z domu dojde, avšak takové zhoršení bude částečně kompenzované úpravou příčného profilu před průjezdem do domu do normových parametrů. Dojde k dopravní změně v tom smyslu, že vznikne pěší zóna. Stávající Pokračování
- 6 -
10A 13/2014

úprava sice umožňuje vjezd a výjezd bez nadjetí, ale příčný profil před domem omezuje vjezd i výjezd jinak pro změnu příčného sklonu. Bylo ověřeno, že přístup k nemovitosti odvolatelů bude zásadním způsobem změněn. Napadené stanovisko orgánu státní památkové péče bylo v odvolacím řízení potvrzeno.

Krajský soud přezkoumal napadené rozhodnutí podle § 75 odst. 2 s.ř.s. v mezích daných žalobními body a dospěl k závěru, že žaloba je částečně důvodná.

Především soud poukazuje na to, že při přezkoumání správních rozhodnutí je limitován žalobními body tak, jak byly v žalobě předestřeny. Na soudu není důvody vznesených námitek domýšlet.

Žalovaný odvolací námitky vztahující se ke způsobu řešení přístupu k žalobcovu domu vypořádal, avšak v napadeném rozhodnutí zaujatý názor neodpovídá zcela obsahu spisu. Skutečnost, že v domě nacházejí se prostory využívané k podnikatelským účelům, je zjevná z fotodokumentace. Rozsah takového využití domu není ničím podložen a takový způsob využití domu ještě neznamená, že nemusí se jednat o dům bytový. Podstatný je právě rozsah rekolaudované části domu na provozovny sloužící k podnikání v poměru k rozsahu bytových prostor.

Závazné stanovisko dopravního úřadu neabsentuje a nenahrazuje jej odborné posouzení vjezdu do domu. Správní orgány v podstatě vyšly z toho, že tu závazné stanovisko z oboru dopravy se, avšak nezabývaly se tím, je-li toto stanovisko úplné a srozumitelné. Uvádí se v něm, že s předloženou dokumentací se souhlasí, v potvrzení závazného stanoviska odborem dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Jihočeského kraje je uvedeno, že vyjádření bylo podáno z hlediska bezpečnosti silničního provozu a silničních zájmů. Zahrnuje celou řešenou problematiku, tj. je i otázku vjezdu do dotčených nemovitostí a není důvod jej zpochybnit. Na odvolací námitky žalobce směřující proti závaznému stanovisku reagováno není. Obsah závazného stanoviska vydaného podle § 149 správ. řádu je závazný pro výrokovou část rozhodnutí a se zřetelem k ust. § 154 správ. řádu je proto zapotřebí přiměřeně použít ustanovení o náležitostech správních rozhodnutí (srov. rozsudek NSS ze dne 22. 10. 2009, čj. 9As 21/2009-150). Jestliže závazné stanovisko zákonným požadavkům neodpovídá, tato vada v odvolacím řízení odstraněna nebyla, odborný orgán pro dopravu se s odvolacími námitkami směřujícími proti závaznému stanovisku nevypořádal, nemá žalovaný podklad pro své vlastní rozhodnutí, protože nahrazovat odbornou úvahu silničního úřadu není způsobilý. Již z toho důvodu nelze napadené rozhodnutí nahlížet jako přezkoumatelné (srov. rozsudek NSS ze dne 4. 12. 2013, čj. 5A 241/2011-69). Jinými slovy řečeno chybí tu přezkoumatelné závazné stanovisko ke stavebnímu záměru příslušného odborného orgánu pro dopravu.

Důkaz ve formě odborného posouzení omezení vjezdu do žalobcova domu dokládá možnost vjezdu a výjezdu do domu z domu pro různé typy vozidel. Vedle odborného posouzení Ing. L. Z. vyžádané správním orgánem žalobce předložil odborné posouzení téhož problému Ing. P. T. Oba pořizovatelé posouzení jsou autorizovanými inženýry pro dopravní stavby. Z napadeného rozhodnutí je zjevné, že bylo při rozhodování vycházeno z odborného náhledu Ing. Lumíra Z., žalovaný se nikterak nevypořádal s listinným důkazem ve formě odborného posouzení Ing. P. T, přestože tyto posudky se ve svých závěrech v některých ohledech liší. Není tudíž zřejmé, z jakého důvodu byl názor Ing. Z. považován za správný. Nevypořádání všech shromážděných podkladů ať již ve prospěch či neprospěch žadatele o vydání územního rozhodnutí znamená nepřezkoumatelnost správního rozhodnutí. Poukazuje-Pokračování
- 7 -
10A 13/2014

li se v žalobě na možnost vjezdu vozidel nad 4,5 m délky v zimním období, pak tato výhrada v průběhu řízení nebyla vznesena. Nebyly pro takovou výhradu shromažďovány podklady a takovou situací se nezabývá ani odborné posouzení předložené žalobcem. Poznamenává se, že v zájmu řádného vypořádání námitek souvisejících s vjezdem a výjezdem z domu a do a z domu v důsledku uvažovaných stavebních úprav se jeví vhodné porovnat tento stav se situací současnou před rekonstrukcí náměstí, je-li z obsahu spisu patrné, že ani současný vjezd a výjezd z domu a do domu není zcela optimální.

K žalobnímu bodu vztahujícímu se ke stanovisku orgánu památkové péče je zapotřebí především uvést, že způsob vyhotovení tohoto stanoviska i jeho následné potvrzení v průběhu odvolacího řízení v porovnání se stanoviskem z oboru dopravy odpovídá kritériím na zákonná stanoviska kladeným, přičemž odvolací instance se s odvolací námitkou vztahující se k tomu závaznému stanovisku vypořádala.

Stanovisko orgánu památkové péče bylo nezbytné již z toho důvodu, že v lokalitě, které se stavební záměr dotýká, se nachází nemovitá kulturní památka. Žalobcův dům takovou památkou není a není zpochybňována ani okolnost, že slouží a vždy sloužil k provozování živnosti. Na orgánu památkové péče je vyjádřit se v oboru své kompetence, nepřísluší mu posuzovat, jde-li o novou stavbu či rekonstrukci. K posouzení charakteru stavby je povolán stavební úřad. Žalobní bod označený č. 2, proto není opodstatněný.

Výhrady uvedené v žalobním bodu č. 3 se vztahují k odbornému posouzení omezení vjezdu do domu žalobce, ze kterého bylo v odvolacím řízení vycházeno, jak bylo uvedeno v předchozí pasáži rozsudku. V řízení byl proveden další listinný důkaz k omezení vjezdu do domu č. 7, který zůstal nezhodnocen. Závazné stanovisko odboru dopravy pak není přezkoumatelné. Za dané důkazní situace nelze proto předjímat, jakým způsobem bude žalobce po doplnění dokazování omezen při vjezdu do svého domu. Nutno poznamenat, že s asistencí poučené osoby Ing. Z. uvažuje již jen z toho důvodu, že v daném prostoru bude též zřízena pěší zóna předpokládající zvýšený pohyb chodců. Učinit úsudek o tom, zda žalobce by za účelem zajištění asistence při vjezdu a výjezdu z domu byl nucen zaměstnat dalšího zaměstnance, nemá pro rozhodování o stavebním záměru význam.

V žalobním bodu č. 4 nejsou konkretizovány odvolací námitky, které zůstaly napadeným rozhodnutím nevypořádány. Podle ustálené judikatury není povinností soudu zjišťovat, kterými odvolacími výhradami se žalovaný nezabýval. Pro obecnou formulaci tohoto žalobního bodu se jím nelze zabývat, v opačném případě by rozhodnutí soudu o tomto žalobním bodu bylo zmatečné.

Soud proto uzavřel, že žalobní body č. 1 a 3 jsou opodstatněné, naproti tomu výhrady uplatněné v bodu č. 2 a 4 žaloby důvodné nejsou. Pro vady vztahující se k závaznému stanovisku odboru dopravy, nezhodnocení listinného důkazu ve formě odborného posouzení omezení vjezdu do žalobcovy nemovitosti vyhotovené Ing. T. nemůže napadené rozhodnutí obstát.

Vzhledem k těmto důvodům krajský soud dle § 78 odst. 1 s.ř.s. napadené rozhodnutí zrušil pro vady řízení a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 1 s.ř.s. a vychází ze skutečnosti, že žalobce měl v řízení částečný úspěch. Náklady řízení činí 9.800 Kč a představují 3.000 Kč na zaplaceném soudním poplatku, 6.200 Kč za 2 úkony právní pomoci Pokračování
- 8 -
10A 13/2014

po 3.100 Kč, 600 Kč za 2 režijní paušály po 300 Kč. Z takto vynaložených nákladů byla žalobci přiznána pro částečnou úspěšnost žaloby polovina, tj. 4.900 Kč.

O nákladech řízení osoby na řízení zúčastněné rozhodl soud podle § 60 odst. 5 s.ř.s. Podle tohoto předpisu má osoba na řízení zúčastněná právo na náhradu nákladů řízení, které vznikly splněním povinnosti uložené soudem. Protože soud osobě na řízení zúčastněné žádnou povinnost neuložil, nevzniklo této osobě právo na náhradu nákladů řízení.

Podle § 76 odst. 1 písm. b) a c) s.ř.s. nebylo třeba k projednání žaloby nařizovat jednání, protože napadené rozhodnutí nemá oporu ve spise a vyžaduje doplnění a shledané procesní vady jsou takového rázu, že mohou mít dopad do zákonnosti napadeného rozhodnutí.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve třech vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v 103 odst. 1 s.ř.s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

Krajský soud v Českých Budějovicích

dne 1. července 2014

Předsedkyně senátu:

JUDr. Věra Balejová v.r.

Za správnost vyhotovení: Sládková Blanka

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru