Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

10 A 129/2013 - 20Usnesení KSCB ze dne 06.01.2014

Prejudikatura

2 Aps 3/2004

Oprav. prostředek / ústav. stíž.
7 Afs 9/2014 (zamítnuto)

přidejte vlastní popisek

10A 129/2013- 20

USNESENÍ

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Věry Balejové a soudkyň JUDr. Marie Krybusové a Mgr. Heleny Nutilové v právní věci žalobce Arnošt Štefl s.r.o., sídlem v Nové Včelnici, Dívčí Kopy 40, zast. Milanem Greplem, daňovým poradcem v Mratíně, Třeboradická 49, proti žalovanému Finančnímu úřadu pro Jihočeský kraj, sídlem v Českých Budějovicích, Mánesova 1803/3a, o žalobě na ochranu před nezákonným zásahem správního orgánu, takto:

Žaloba se odmítá.

Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Žalobci se vrací soudní poplatek ve výši 2.000,- Kč.

Odůvodnění:

Krajskému soudu v Českých Budějovicích byla dne 14.10.2013 doručena žaloba na ochranu před nezákonným zásahem Finančního úřadu Jihočeského kraje spočívajícím v ukončení daňové kontroly daně z příjmů právnických osob za roky 2009, 2010 a 2011 zahájené dne 31.07.2012 pod č.j. 105772/12/086930304431 dříve než byla ukončena kontrola daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků, jež byla zahájena dne 30.11.2012 pod č.j. 128564/12/086930306-461. Žalovaný ukončil daňovou kontrolu daně z příjmů právnických osob za rok 2009 svévolně a účelově před ukončením kontroly daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků za rok 2009, v důsledku čehož nebyly do výše dodatečně stanovené daně z příjmů právnických osob promítnuty skutečnosti zjištěné z kontroly daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků. Žalovaný tímto svým jednáním naplnil podmínky ust. § 82 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále též s.ř.s.), čímž se dopustil nezákonného zásahu, jehož důsledek stále trvá, neboť i přes nové skutečnosti, které vyplynuly po ukončení kontroly daně z příjmů právnických osob, jednoznačně ovlivňující správnou výši dodatečně doměřené daně z příjmů právnických osob, žalovaný z úřední povinnosti kontrolu daně z příjmů právnických osob neobnovil.

Veškeré shora uvedené skutečnosti nemohly být žalobcem uplatněny, neboť o nich žalobce nemohl v době ukončení kontroly daně z příjmů právnických osob vědět a nemohl poté ani použít jiný způsob ochrany svých práv. V době, kdy se žalobce o nezákonném zásahu žalovaného dozvěděl, tedy dne 14.08.2013, kdy byla projednána zpráva z kontroly daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků, marně uplynula lhůta dvou měsíců pro možnost podání žaloby dle ust. § 65 s.ř.s.

Dle ust. § 82 s.ř.s. každý, kdo tvrdí, že byl přímo zkrácen na svých právech nezákonným zásahem, pokynem nebo donucením (dále jen "zásah") správního orgánu, který není rozhodnutím, a byl zaměřen přímo proti němu nebo v jeho důsledku bylo proti němu přímo zasaženo, může se žalobou u soudu domáhat ochrany proti němu nebo určení toho, že zásah byl nezákonný.

Pokračování
- 2 -
10A 129/2013

Soudní řád správní zavedl ochranu před nezákonným zásahem správního orgánu jako institut ochrany před nezákonným jednáním správního orgánu. Definici zásahu zákon neobsahuje, zásah vymezuje velmi široce a obecně. Přesná definice ani není možná, protože pod pojem zásahu spadá velké množství faktických činností správních orgánů, ke kterým jsou různými zákony oprávněny. Jde o úkony neformální, pro které mohou a nemusí být stanovena pravidla.

Samotný procesní institut žaloby proti nezákonnému zásahu, pokynu nebo donucení správního orgánu nemůže být vykládán jako jakási náhražka žaloby proti rozhodnutí správního orgánu a není proto ani v procesní dispozici účastníka řízení volit, kterou z těchto žalob bude pro sebe považovat za výhodnější a které řízení tedy bude iniciovat. Určujícím kritériem pro podání této žaloby totiž není jakási procesní taktika žalobce, nýbrž povaha napadeného úkonu. Přitom platí, že žaloba proti rozhodnutí správního orgánu má před žalobou proti nezákonnému zásahu přednost v tom smyslu, že lze-li se ochrany nebo nápravy domáhat jinými právními prostředky, je tak účastník řízení povinen učinit a teprve po vyčerpání těchto prostředků si zároveň otevírá procesní prostor pro případné podání žaloby proti rozhodnutí správního orgánu. Přímo žalovat nezákonný zásah je proto možno jen tehdy, pakliže ochrana jinými právními prostředky není možná. Vztah obou zmíněných žalobních typů tak lze označit za primát žaloby proti rozhodnutí, kdy sekundární možnost podání úspěšné žaloby proti nezákonnému zásahu nastupuje teprve tehdy, pokud žaloba proti rozhodnutí nepřipadá v úvahu, a to ani po zprocesnění zásahu jinými právními prostředky ve smyslu ustanovení § 85 s. ř. s. (srov. rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 04.08.2005 č.j. 2Aps 3/2004-42)

V daném případě žalobce brojí proti nezákonnému zásahu žalovaného, spočívajícím v ukončení daňové kontroly daně z příjmů právnických osob za roky 2009, 2010 a 2011 zahájené dne 31.07.2012 pod č.j. 105772/12/086930304431 dříve než byla ukončena kontrola daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků, jež byla zahájena dne 30.11.2012 pod č.j. 128564/12/086930306-461, v důsledku čehož nebyly do výše dodatečně stanovené daně z příjmů právnických osob promítnuty skutečnosti zjištěné z kontroly daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků.

Z obsahu správního spisu bylo zjištěno, že dne 31.07.2012 byla protokolem č.j. 105772/12/086930304431 zahájena kontrola daně z příjmů právnických osob za období roku 2009, 2010 a 2011, která byla dne 05.04.2013 zprávou o daňové kontrole č.j. 642767/13/2205-05402-306461 ukončena. Na základě výsledků této kontroly byly správcem daně vydány dne 08.04.2013 platební výměry č.j. 644364/13/2205-24802-304633, č.j. 644380/13/2205-24802-304633 a č.j. 644387/13/2205-24802-304633, proti nimž nebylo žalobcem podáno odvolání.

Z důvodu neprůhlednosti finančních toků žalobce byla dne 30.11.2012 protokolem č.j. 128564/12/086930306461 zahájena u žalobce rovněž kontrola daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků za rok 2009, která byla ukončena dne 14.08.2013 č.j. 1588542/13/2205-05402-306461. Na základě této daňové kontroly byl správcem daně dne 22.08.2013 vydán pod č.j. 1320598/13/2205-24802-304633 dodatečný platební výměr. Proti tomuto platebnímu výměru bylo žalobcem dne 01.10.2013 podáno odvolání, které žalobce ve stanovené lhůtě nedoplnil a z tohoto důvodu bylo odvolací řízení žalovaným prostřednictvím rozhodnutí ze dne 30.10.2013 č.j. 1828575/13/2205-05402-306461 zastaveno.

Pokračování
- 3 -
10A 129/2013

Na základě shora uvedených skutečností je zřejmé, že žalobce zvolil k ochraně svých práv žalobu na ochranu před nezákonným zásahem, aniž by se před podáním této žaloby domáhal ochrany nebo nápravy jinými právními prostředky v rámci řízení před správním orgánem např. prostřednictvím podnětu na přezkoumání rozhodnutí či prostřednictvím řádného odvolání a v případě jejich využití dále žalobou proti rozhodnutí správního orgánu.

O skutečnosti, že se žalobce, prostřednictvím žaloby na ochranu před nezákonným zásahem správního orgánu, snaží nahradit opravné prostředky využitelné v řízení před správním orgánem a následně též žalobu proti rozhodnutí správního orgánu, svědčí rovněž znění petitu rozhodnutí. Žalobce navrhuje přikázat žalovanému, aby obnovil stav před nezákonným zásahem, kterým je ukončení kontroly z daně z příjmů právnických osob na základě zprávy a daňové kontrole daně z příjmů právnických osob ze dne 05.04.2013 a ukončení kontroly daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků na základě zprávy o daňové kontrole daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků ze dne 14.08.2013. Z uvedeného je zřejmá snaha žalobce navrátit řízení před správním orgánem do doby před vydáním dodatečného platebního výměru. Záměrem žalobce tudíž zjevně není pouhé určení, že zásah žalovaného spočívající v ukončení kontroly z daně z příjmů právnických osob, je zásahem nezákonným.

Dle ust. 85 s.ř.s. je žaloba nepřípustná, lze-li se ochrany nebo nápravy domáhat jinými právními prostředky; to neplatí v případě, domáhá-li se žalobce pouze určení, že zásah byl nezákonný.

Za situace, kdy se žalobce domáhá ochrany svých práv žalobou na ochranu před nezákonným zásahem správního orgánu dle ust. § 82 a násl. s.ř.s., je nutno respektovat znění ust. § 85 s.ř.s., dle něhož je žaloba nepřípustná, lze-li se ochrany nebo nápravy domáhat jinými právními prostředky.

Dle ust. § 46 odst. 1 písm. d) s.ř.s., nestanoví-li tento zákon jinak, soud usnesením odmítne návrh, jestliže návrh je podle tohoto zákona nepřípustný.

Vzhledem ke skutečnosti, že žalobce nevyužil právní prostředky, jimiž se mohl domáhat ochrany a nápravy ve správním řízení, je zřejmé, že v daném případě se jedná o nepřípustnou žalobu na ochranu před nezákonným zásahem správního orgánu ve smyslu ust. § 85 s.ř.s., která musí být na základě ust. § 46 odst. 1 písm. d) s.ř.s. odmítnuta.

Dle ustanovení § 10 odst. odst. 3 zákona č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích, soud vrátí z účtu soudu zaplacený poplatek, byl-li návrh na zahájení řízení před prvním jednáním odmítnut.

Poučení o opravnémprostředku

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li Pokračování
- 4 -
10A 129/2013

poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s.ř.s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

Krajský soud v Českých Budějovicích

dne 06.01.2014

Předsedkyně senátu

JUDr. Věra Balejová v.r.

Za správnost vyhotovení: Sládková Blanka

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru