Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

10 A 126/2012 - 45Rozsudek KSCB ze dne 20.02.2013

Prejudikatura

1 Ans 5/2008 - 104

Oprav. prostředek / ústav. stíž.
6 Ans 5/2013 (zamítnuto)

přidejte vlastní popisek

10A 126/2012 - 45

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Krybusové a soudkyň JUDr. Věry Balejové a Mgr. Heleny Nutilové v právní věci žalobce L.V., proti žalované Jihočeské univerzitě České Budějovice, Branišovská 31a o žalobě na ochranu proti nečinnosti správního orgánu, takt o:

Žalovanému správnímu orgánu se ukládá rozhodnout o odvolání žalobce ze dne 25.1.2010 proti rozhodnutí děkana Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích ze dne 7.12.2009, č.j. 04/1359/09 ve lhůtě 30 dnů od právní moci tohoto rozsudku.

Žalobci se právo na náhradu nákladů řízení nepřiznává.

Odůvodnění:

I. Vymezení věci

(1) Žalobou doručenou dne 10.12.2012 Krajskému soudu v Českých Budějovicích se žalobce domáhal ochrany proti nečinnosti správního orgánu a žádal, aby soud přikázal rektorovi Jihočeské univerzity rozhodnout o žalobcově odvolání ze dne 25.1.2010 směřujícímu proti rozhodnutí děkana Teologické fakulty v Českých Budějovicích ze dne 7.12.2009 č.j. 04/1359/09.

Pokračování
- 2 -
10A 126/2012

(2) Žalobce v žalobě popsal skutkový stav věci a zdůraznil, že o jeho odvolání nebylo rozhodnuto, ačkoliv se dne 11.5.2012 obrátil na nadřízený orgán o ochranu proti nečinnosti a tento jeho krok nepřivodil změnu po marném uplynutí 6 měsíců. V den podání žaloby nebylo o odvolání žalobce rozhodnuto, stejně tak nebyly učiněny žádné kroky ze strany Ministerstva školství k nápravě tohoto stavu. Žalobce odůvodnil svou žalobní legitimaci k podání žaloby proti nečinnosti správního orgánu, popsal podmínky přípustnosti žaloby. Dále se v žalobě zabýval rozborem splnění pasivní legitimace a lhůty pro podání žaloby, která byla v dané věci splněna. Má za to, že všechny podmínky pro podání žaloby na ochranu proti nečinnosti byly splněny, o jeho odvolání proti rozhodnutí děkana fakulty v Českých Budějovicích ze dne 7.12.2009 nebylo dosud rozhodnuto, neboť soud původní rozhodnutí rektora Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích ze dne 1.9.2010 č.j. 01/0289/10 zrušil pro vady řízení a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení, a to rozsudkem ze dne 19.1.2010 sp.zn. 10A 77/2010.

II. Stručné shrnutí žalovaného správního orgánu

(3) Žalovaný správní orgán uvedl, že navrhuje, aby ve věci bylo nařízeno jednání. Žalovaná je institucí poskytující vzdělání v souladu se stanovenými právními předpisy pro tuto činnost. Na základě těchto pravidel bylo žalobci v roce 2009 ukončeno studium, neboť nesplňoval jeho podmínky. Pokud by měl zájem ve studiu pokračovat, mohl požádat děkana fakulty o opětovné přijetí ke studiu a nechat si uznat vykonané zkoušky, čímž se může doba studia zkrátit a lze tak studium úspěšně dokončit. Žalobce však svými neustálými písemnými úkony, uvedl celou záležitost ve zmatek a žalovaná neshledává reálnou možnost smysluplného ukončení seberealizace žalobce, aby mohl být s něčím uspokojen. Žalovaná nespatřuje žádný smysl ve vydávání dalších rozhodnutí, která by měla být určena pouze k dalším sporům. Studium na univerzitě bylo ukončeno na základě objektivních skutečností a žalobce neměl o pokračování ve studiu evidentní zájem. Ani jím požadované rozhodnutí rektora, nemůže na tomto faktu nic změnit, proto se žalované jeví požadavek žalobce jako bezpředmětný a není v zájmu žalované poskytovat žalobci další důvody k právním obstrukcím.

III. Replikace žalobce k vyjádření žalovaného

(4) Žalobce v replice uvedl, pokud se rektor univerzity zdráhá rozhodnout, nevidí smysl vydávat další rozhodnutí. Potom navrhl žalobce soudu, aby rozhodnutí děkana Teologické fakulty Jihočeské univerzity České Budějovice ze dne 7.12.2009 č.j. 04/1359/09 označil jako neplatné. Pokud by totiž soud vydal usnesení o tom, že rektor musí rozhodnout a rektor tvrdí, aby rozhodl soud, potom ani pořádková pokuta nepřiměje rektora, aby proti odvolání studenta na základě zrušujícího rozsudku soudu, rozhodl. O tom, zda univerzita správně postupovala, nerozhoduje ani žalovaný, ale nezávislý správní soud.

Pokračování
- 3 -
10A 126/2012

IV. Písemnosti podstatné pro rozhodnutí ve věci

(5) Rozhodnutím děkana Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Teologické fakulty ze dne 7.12.2009 č.j. 04/1359/09 bylo rozhodnuto o ukončení studia žalobce. Proti tomuto rozhodnutí se žalobce dne 25.1.2010 odvolal. O odvolání rozhodl rektor Jihočeské univerzity dne 1.9.2010 pod č.j. 01/0289/10 tak, že odvolání žalobce zamítl a rozhodnutí děkana Teologické fakulty Jihočeské univerzity o ukončení studia žalobce na Teologické fakultě potvrdil. Toto rozhodnutí bylo rozsudkem Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 19.1.2011 č.j. 10A 77/2010 – 38 zrušeno a věc vrácena žalované k dalšímu řízení. Žalobce opakovaně vyzýval žalovaný správní orgán podáními ze dne 18.5.2011, 14.9.2011 a 26.12.2012, aby ve věci znovu rozhodl.

(6) Dne 10.1.2012 podal žalobce žalobu na ochranu proti nečinnosti správního orgánu a požadoval, aby soud přikázal rektorovi Jihočeské univerzity rozhodnout o žalobcově odvolání ze dne 25.1.2010 směřujícímu proti rozhodnutí Jihočeské univerzity, rektorátu ze dne 1.9.2010 č.j. 01/0289/10, který byl soudem zrušen rozsudkem ze dne 19.1.2011 č.j. 10A 77/2010 – 38. Žaloba žalobce byla usnesením ze dne 30.3.2012 č.j. 10A 6/2012 – 27 odmítnuta s odůvodněním, že žalobce nesplnil podmínky ust. § 80 odst. 3 správního řádu, neboť neuplatnil žádost na ochranu proti nečinnosti správního orgánu u nadřízeného správního orgánu. Žalobce podal dne 11.5.2012 žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti u Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy v Praze.

V. Právní názor soudu

(7) Soud se v dané záležitosti věcí zabýval podle Hlavy druhé, dílu druhého, zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního ( dále jen s.ř.s.), z hlediska podmínek stanovených tímto zákonem v případě žádosti o ochranu proti nečinnosti správního orgánu a dospěl k závěru, že žaloba byla důvodná.

(8) Podle ust. § 79 odst. 1 s.ř.s. ten, kdo bezvýsledně vyčerpal prostředky, který procesní předpis platný pro řízení u správního orgánu stanoví k jeho ochraně proti nečinnosti správního orgánu, může se žalobou domáhat, aby soud uložil správnímu orgánu vydat rozhodnutí ve věci samé nebo osvědčení. To neplatí, spojuje-li zvláštní zákon s nečinností správního orgánu fikci, že bylo vydáno rozhodnutí o určitém obsahu nebo jiný právní důsledek.

(9) V souzené záležitosti se žalobce domáhal, aby soud přikázal žalovanému rozhodnout o žalobcově odvolání ze dne 25.1.2010 směřujícímu proti rozhodnutí děkana Teologické fakulty v Českých Budějovicích ze dne 7.12.2009 č.j. 04/1359/09. Svůj požadavek opřel o fakt, že původní rozhodnutí rektora Jihočeské univerzity ze dne 1.9.2010 č.j.01/0289/10 bylo Krajským soudem v Českých Budějovicích rozsudkem ze dne 19.1.2011 č.j. 10A 77/2010 – 38 zrušeno a věc byla vrácena tomuto orgánu k dalšímu řízení. Věc se tedy vrátila do stádia rozhodování o odvolání žalobce, a to proti rozhodnutí děkana Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Teologické fakulty ze dne 7.12.2009 č.j. 04/1359/09 o ukončení studia žalobce na této fakultě, neboť zrušením rozhodnutí žalovaného soudem, zůstalo správní řízení o odvolání žalobce proti rozhodnutí děkana Teologické fakulty, neukončeno. Žalobce doložil splnění podmínky stanovené v § 79 odst. 1 s.ř.s., kterou je Pokračování
- 4 -
10A 126/2012

bezvýsledné vyčerpání procesních prostředků, které má žalobce k ochraně proti nečinnosti k dispozici ve správním řízení. Žalobce požádal dne 11.5.2011 nadřízený orgán Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy v Praze o opatření proti nečinnosti konkrétně, aby nadřízený orgán přikázal rektorovi Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, aby ve lhůtě 30 dnů ve věci vydal rozhodnutí. Do doby podání žaloby nebylo ze strany nadřízeného orgánu učiněno žádné opatření, které by závadný stav odstranilo.

(10) Soud se při posuzování důvodnosti žaloby zabýval skutkovým stavem ke dni svého rozhodnutí. Zjistil, že žaloba byla podána ve lhůtě stanovené § 80 s.ř.s. a namítaná, nečinnost se skutečně týkala žalovaného správního orgánu. Vydání rozhodnutí o odvolání žalobce patřilo do jeho působnosti i pravomoci a žalovaný byl povinen ve věci rozhodnout, neboť předchozí rozhodnutí o řádném opravném prostředku žalobce (odvolání proti rozhodnutí děkana Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Teologické fakulty ze dne 7.12.2009 č.j. 04/1359/09) bylo soudem, rozsudkem ze dne 19.1.2011 č.j. 10A 77/2010 – 38 zrušeno a věc byla vrácena správnímu orgánu k dalšímu řízení. Vzhledem k tomu, že žalovaný této povinnosti nedostál, soud mu uložil povinnost vydat rozhodnutí o opravném prostředku žalobce ve lhůtě 30 dnů od právní moci rozhodnutí soudu, kterou považuje vzhledem k okolnostem věci za přiměřenou pro posouzení dané věci.

(11) Pokud žalobce v replice k vyjádření žalovaného upravil svůj žalobní petit s ohledem na vyjádření žalovaného, že nevidí žádný smysl vydávat další rozhodnutí, a aby soud rozhodnutí děkana Teologické fakulty Jihočeské univerzity České Budějovice ze dne 7.12.2009 č.j. 04/1359/09 prohlásil za neplatné, pak k tomu soud uvádí, že mu taková pravomoc podle soudního řádu správního nepřísluší. V žalobě na ochranu proti nečinnosti správního orgánu rozhoduje ve smyslu § 81 odst. 1 s.ř.s. soud na základě skutkového stavu zjištěného ke dni svého rozhodnutí. To v dané věci soud při jednání, které bylo ve věci nařízeno, učinil. Zjistil, že o odvolání žalobce žalovaná strana ke dni rozhodování soudu nerozhodla. Návrh žalobce, kterým se domáhal ochrany proti nečinnosti žalovaného, posoudil soud jako důvodný, a proto žalované straně uložil rozsudkem povinnost vydat rozhodnutí o odvolání žalobce ve smyslu § 81 odst. 2 s.ř.s. a stanovil k tomu žalovanému přiměřenou lhůtu. Požadavek žalobce nebylo možné z toho důvodu realizovat. Úvaha žalobce o tom, že pokud by soud vydal rozhodnutí, že rektor má povinnost o jeho odvolání rozhodnout, pak ani pořádková pokuta jej nepřiměje k rozhodnutí o odvolání žalobce, není pro věc právně relevantní. Soud poznamenává, že replika k vyjádření žalovaného slouží k vyjádření se k právním názorům, které žalovaný správní orgán zaujal, nikoliv k nevhodnému hodnocení výroku žalovaného.

VI. Závěr, náklady řízení

(12) Soud proto uzavřel z důvodu výše uvedených, že žaloba na ochranu proti nečinnosti správního orgánu byla ve smyslu § 79 a následující s.ř.s. považována za důvodná a soud proto uložil žalovanému vydat rozhodnutí o odvolání žalobce tak, jak je výše podrobně popsáno, a to ve lhůtě 30 dnů od právní moci tohoto rozsudku.

(13) Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ust. § 60 odst. 1 s.ř.s. podle kterého má účastník řízení, který měl ve věci plný úspěch právo na náhradu nákladů řízení před soudem, které úspěšně vynaložil proti účastníku, který ve věci úspěch neměl. Žalobce byl v dané věci Pokračování
- 5 -
10A 126/2012

úspěšný, avšak žádné náklady řízení nevynaložil, proto soud rozhodl tak, že žalobci se právo na náhradu nákladů řízení nepřiznává.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s.ř.s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

Krajský soud v Českých Budějovicích

dne 20.února 2013

Předsedkyně senátu :

JUDr. Marie K r y b u s o v á , v.r.

Za správnost vyhotovení: Jaroslava Prázdná

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru