Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

10 A 12/2012 - 29Rozsudek KSCB ze dne 14.05.2012

Prejudikatura

29 Ca 141/2005 - 45


přidejte vlastní popisek

10A 12/2012 - 29

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Věry Balejové a soudkyň JUDr. Marie Krybusové a Mgr. Heleny Nutilové v právní věci žalobce JIMI NIHOŠOVICE s.r.o. se sídlem Praha 3, Roháčova 188/37, zast. JUDr. Jaroslavou Šafránkovou, advokátkou v Praze 1, Mezibranská 19, proti žalovanému Krajskému úřadu – Jihočeského kraje v Českých Budějovicích, U Zimního stadionu 1952/2, o žalobě proti rozhodnutí ze dne 25.11.2011 č.j. KUJCK 42942/2011 OZZL/2/Lh/O-122/11, takto:

Rozhodnutí Krajského úřadu – Jihočeského kraje v Českých Budějovicích ze dne 25.11.2011 č.j. KUJCK 42942/2011 OZZL/2/Lh/O-122/11 a rozhodnutí Městského úřadu ve Volyni ze dne 23.9.2011 č.j. MěÚV/404/2011/03/Dv se zrušují pro vady řízení a věc se vrací žalovanému k dalšímu řízení.

Žalovaný je povinen zaplatit žalobci na náhradě nákladů řízení 8 760,- Kč ve lhůtě tří dnů od právní moci tohoto rozsudku na účet právního zástupce žalobce.

Odůvodnění:

Žalobou doručenou dne 24.1.2012 Krajskému soudu v Českých Budějovicích se žalobce domáhal přezkoumání rozhodnutí žalovaného ze dne 25.11.2011 č.j. KUJCK 42942/2011 OZZL/2/Lh/O-122/11, jímž bylo zamítnuto odvolání žalobce proti rozhodnutí Městského úřadu ve Volyni o odvodu za trvalé odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu a toto prvostupňové rozhodnutí potvrzeno.

Pokračování
- 2 -
10A 12/2012

V žalobě se poukazuje na změny v právní úpravě, které nastaly v průběhu projednávání souhlasu o odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, kdy byla přijata novela zákona o ochraně zemědělského půdního fondu a vyhláška k provedení zákona nabyla platnosti 12.4.2011. Změnou právních předpisů došlo m.j. ke zvýšení odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu v několikanásobné výši, přičemž stalo se tak v souvislosti s novelizací předpisů o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů. Novelizace dotýkající se zákona o ochraně zemědělského půdního fondu vstoupila v platnost 28.12.2010. Tato novela nebyla řádně projednána a ve své podstatě představuje přílepek k jinému zákonu ve smyslu judikatury Ústavního soudu. Takto přijatá novela je protiústavní pro její retroaktivitu, když zpětně mění podmínky v dobré víře již nabytých práv. To se projevuje v přechodných ustanoveních o rozhodování o odvodech. Pro žalobce to má ten dopad, že žalobce podal žádost o odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu ještě za účinnosti zákona o ochraně zemědělského půdního fondu před novelou, poukazuje se na to, že rozhodnutí o souhlasu se řídí dosavadními právními předpisy a tak je zapotřebí postupovat v dalším rozhodování, protože jedná se o jeden proces.

Žalovaný nedodržel požadavek podle § 9 odst. 6 písm. d) zákona, kdy při vydávání souhlasu měl stanovit, zda a v jaké výši budou předepsány odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu. Jestliže se řízení podle tohoto předpisu podle přechodných ustanovení řídí dosavadními předpisy, musela by být výše odvodu stanovena podle předpisů ve znění před novelou. Novela tudíž zasáhla do legitimního očekávání žalobce. Vyhláška č. 48/2011 Sb. přijatá k provedení § 11 nerespektuje zákonná pravidla a meze stanovené zákonem a je vydána v rozporu s nimi.

Žalovaný navrhl zamítnutí žaloby. Vyjádřil názor, že k přijetí novely právních předpisů vedla skutečnost, že výše odvodů byla nízká a neodpovídala ekonomické realitě. Právní moci pak první rozhodnutí podle zvláštních předpisů nabylo 12.4.2011, tudíž za platnosti novely zákona i prováděcí vyhlášky. Výše odvodů v souhlase se uvádí pouze orientačně, vyhláška byla pak provedena v mezích zákona. Souhlas z 18.1.2011 se stal platným a účinným teprve v době právní moci územního rozhodnutí.

Ze správních spisů vyplynuly následující podstatné skutečnosti:

Žádost o souhlas s vynětím půdy ze zemědělského půdního fondu žalobce podal dne 22.11.2010 Městskému úřadu ve Strakonicích. Věc byla předložena krajskému úřadu, který dne 18.1.2011 vydal závazné stanovisko, jímž udělil souhlas s trvalým odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu za účelem výstavby skladového a výrobního areálu žalobce v k.ú. Němětice. Uvádí se, kterých pozemků se souhlas týká, o jaký druh pozemku se jedná, co činí původní i odnímaná výměra. Souhlas je podmíněn dodržením stanovených podmínek. O odvodu se uvádí, že ten bude předepsán podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona za trvalé odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zásad uvedených ve výpočtu odvodů za odnětí půdy, přičemž skutečná výše bude stanovena samostatným rozhodnutím.

Spis dále obsahuje rozhodnutí stavebního úřadu ve Volyni o změně využití území a o umístění stavby z 8.3.2011, které nabylo právní moci dne 12.4.2011. Stavební povolení vydal tentýž orgán dne 16.5.2011, pravomocné je od 10.6.2011.

Sdělením z 15.8.2011 byl žalobce vyrozuměn o zahájení řízení o předepsání odvodu za odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu, v němž se výše odvodu uvádí. Pokračování
- 3 -
10A 12/2012

Na toto oznámení žalobce reagoval vyjádřením obsahujícím obdobnou argumentaci, která byla využita v žalobě.

Rozhodnutí o odvodu vydal Městský úřad ve Volyni dne 23.9.2011, přičemž v odůvodnění odkázal na souhlas vydaný žalovaným dne 18.1.2011. Poukázal na rozhodnutí o změně využití území a rozhodnutí o umístění stavby. O výhradách žalobce uvedl, že ty se týkají platné legislativy, se kterou musí správní orgán postupovat v souladu. Podle § 11 odst. 2 zákona o zemědělském půdním fondu je vycházeno z právního stavu ke dni nabytí právní moci prvního rozhodnutí vydaného podle zvláštních předpisů. Odvod byl tudíž stanoven podle prováděcí vyhlášky platné k 12.4.2011.

V odvolání žalobce uplatnil námitky v podstatě shodné se žalobními body. Odvolání bylo projednáno napadeným rozhodnutím, které je odůvodněno tím, že správní orgány nemohou posuzovat ústavnost právních předpisů a ústavnost procedury jejich přijetí, platnými předpisy je správní orgán vázán a proto nezbývalo než námitky žalobce nepřijmout. Výhrady k závaznému stanovisku mohl žalobce uplatnit zákonnými opravnými prostředky, především proti územnímu a stavebnímu povolení. Chybějící údaj nemohl mít vliv na napadené rozhodnutí.

Krajský soud přezkoumal napadené rozhodnutí podle § 75 odst. 2 s.ř.s. v mezích daných žalobními body a dospěl k závěru, že žaloba je důvodná.

V souzené záležitosti není mezi účastníky na sporu, že žalobci vzniká povinnost zaplatit odvod za odnětí půdy zemědělskému půdnímu fondu. Nesoulad mezi účastníky vzniká o tom, v jaké výši má být odvod uhrazen.

Rozhodování o odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu a následně rozhodování o odvodu upravuje zákon č. 334/1992 Sb., v novelizovaném znění. Žalobcových práv a povinností se dotýká novela publikovaná pod č. 402/2010 Sb., která nabyla účinnosti dne 28.12.2010. Tato novela obsahuje přechodná ustanovení, která se vztahují jednak k udělení souhlasu o odnětí půdy, jednak k vyměření odvodu. Podle těchto přechodných ustanovení se oba způsoby rozhodování řídí odlišnými předpisy, o odnětí půdy se rozhoduje podle předpisů účinných v době zahájení řízení, o odvodu pak podle předpisů účinných v době, kdy nabylo rozhodnutí vydané podle zvláštních předpisů právní moci. Řízení o odvodu se řídí správním řádem, kdežto na rozhodování o souhlasu se podle § 21 odst. 1 zákona obecné předpisy o správním řízení nevztahují.

O souhlasu s odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu bylo rozhodováno na základě podání žalobce doručené správnímu orgánu dne 22.11.2010. Proto závazné stanovisko o souhlasu bylo zapotřebí vydat podle právního stavu předpisů o odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu účinnými v listopadu 2010, což znamená, že jednalo se o předpisy z doby před novelizací provedenou zák.č. 402/2010 Sb. Tomu mělo odpovídat závazné stanovisko, byť bylo vydáno dne 18.1.2011. Náležitostí tohoto stanoviska podle § 9 odst. 6 písm. d) zákona bylo vymezení, zda a v jaké výši budou předepsány odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu. Přestože má být ve smyslu § 9 odst. 7 zákona takový údaj uveden pouze orientačně, pak závazné stanovisko z 18.1.2011 tomuto zákonnému požadavku neodpovídá a odkaz na zásady uvedené ve výpočtu odvodů v příloze zákona nelze považovat za orientační údaj. Kromě toho dané stanovisko ohledně výše odvodu odkazuje na právní normu, která se nedotýká trvalého odnětí půdy zemědělským účelům, ale odnětí pouze dočasného.

Pokračování
- 4 -
10A 12/2012

Řídí-li se vydání souhlasu podle § 9 předpisy účinnými před prve označenou novelizací, pak by i orientační údaj o tom, zda a v jaké výši přichází v úvahu odvod, měl být stanoven podle právních předpisů účinných před novelizací.

Závazné stanovisko je pak podkladem pro rozhodování v územním a stavebním řízení a obsah tohoto stanoviska má nepochybně vliv na další rozhodování subjektu, pro který bylo vydáno. Zcela nepochybně je takové závazné stanovisko podkladem i v rozhodování o odvodu za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu.

Je-li závazné stanovisko podkladem pro rozhodování o odvodu, pak by takové stanovisko mělo odpovídat požadavkům zákona, a jestliže tomu tak není jako v souzené věci, pak tento podklad je vadný, to se pak projevilo v rozhodování o odvodu samotném, kdy odůvodnění prvostupňového rozhodnutí i rozhodnutí odvolací instance není dostatečně odůvodněno tak, aby odpovídalo požadavkům na odůvodnění kladených ve smyslu § 68 odst. 3 správního řádu a základním zásadám činnosti správních orgánů, jak jsou vyjádřeny některými ustanoveními v hlavě II zákona. Žalovanému je třeba přisvědčit, že je povinen respektovat při svém rozhodování právní předpisy a není jeho úkolem posuzovat jejich ústavnost. Povinností správních orgánů však je vypořádat se s námitkami účastníků a vysvětlit, jakými úvahami se řídil při aplikaci právních předpisů. Těmto požadavkům však rozhodnutí neodpovídá.

V rozhodnutí odvolací instance se v podstatě uvádí, že neuvedením orientačního údaje o výši odvodu žalobce nebyl nikterak dotčen na svých právech a nikterak nevysvětluje, jaké důvody mohou vést k tomu, že o souhlasu se rozhoduje podle právní úpravy účinné v době zahájení řízení, zatímco o odvodu je rozhodováno v podstatě podle skutkového a právního stavu v době rozhodování. Má-li být rozhodnutí přesvědčivé, pak na odborném orgánu státní správy je, aby svůj postup účastníkovi řízení ozřejmil, tím spíše za situace, je-li tu rozdíl při aplikaci předpisů účinných v době vydávání souhlasu a v době rozhodování o odvodu učiněn předmětem odvolacích námitek.

Argumentaci žalovaného, že žalobce měl využít opravné prostředky v řízeních podle stavebního práva, nelze považovat za přiléhavou, jestliže rozhodnutí byla vydána dříve než bylo zahájeno řízení o odvodu.

V zájmu přezkoumatelnosti rozhodnutí je zapotřebí vyložit, jaký je vztah mezi vydáním závazného stanoviska o souhlasu s vynětím zemědělského půdního fondu a povinností zaplatit odvod, a v kterém okamžiku povinnost zaplatit odvod vzniká. Tyto okolnosti mají zcela nepochybně význam pro rozhodnutí o odvodu. Dále bude zapotřebí vypořádat se s tím, jaký vliv má orientačně stanovená výše odvodu v uděleném souhlasu dopad na samotné rozhodování o odvodu.

Jestliže se správní orgány obou stupňů okamžikem vzniku povinnosti platit odvod a vztahem mezi závazným stanoviskem a touto povinností nezabývaly, nemůže tak činit soud, který by takovým způsobem nepřípustně zasáhl do výkonu státní správy.

Protože rozhodnutí nemůže pro sporé odůvodnění v podstatě pro nepřezkoumatelnost obstát, nezabýval se soud ve smyslu ustálené judikatury Nejvyššího správního soudu dalšími žalobními výhradami.

Pokračování
- 5 -
10A 12/2012

Soud proto uzavřel, že pro důvody uvedené v předchozí pasáži rozsudku nemůže napadené rozhodnutí obstát.

Vzhledem k těmto důvodům krajský soud podle § 78 odst. 1 s.ř.s. napadené rozhodnutí zrušil pro vady procesní povahy a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení.

Protože prvostupňové rozhodnutí je stiženo stejnými vadami, zrušil soud postupem podle § 78 odst. 3 s.ř.s. současně rozhodnutí správního orgánu I. stupně.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 1 s.ř.s. a vychází ze skutečnosti, že žalobce měl v řízení úspěch. Proto mu na náhradě nákladů řízení byla přiznána částka 8 760,- Kč, představující zaplacený soudní poplatek ve výši 3 000,- Kč, odměnu advokáta za dva úkony právní služby po 2 100,- Kč, 2x režijní paušál po 300,- Kč a 960,- Kč na dani z přidané hodnoty, které je zástupce žalobce plátcem.

Podle § 76 odst. 1 písm. a) a c) s.ř.s. projednal soud žalobu bez nařízení jednání, protože rozhodnutí je zrušováno pro nepřezkoumatelnost, která je takovou vadou procesní povahy, že mohla mít vliv na zákonnost napadeného rozhodnutí.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v 103 odst. 1 s.ř.s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Pokračování
- 6 -
10A 12/2012

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

Krajský soud v Českých Budějovicích

dne 14. května 2012

Předsedkyně senátu:

JUDr. Věra Balejová v.r.

Za správnost vyhotovení: Šárka Vondřejcová

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru