Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

10 A 108/2011 - 3Usnesení KSCB ze dne 29.12.2011

Prejudikatura

9 As 43/2010 - 50


přidejte vlastní popisek

10A 108/2011-3

USNESENÍ

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl samosoudkyní JUDr. Marií Krybusovou v právní věci žalobce M. R., proti žalovanému Městskému úřadu Tábor, o žalobě žalobce proti rozhodnutí žalovaného ze dne 1.12.2009 č.j. S-META 45505/2009 KS/KAL 4, takto:

Žaloba se odmítá.

Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

I. Vymezení věci

(1) Žalobou doručenou dne 20.12.2011 Krajskému soudu v Českých Budějovicích se žalobce domáhal zrušení rozhodnutí Městského úřadu v Táboře ze dne 1.12.2009 sp. zn. S-META 45505/2009 KS/KAL 4, kterým byl žalobce postižen za přestupkové jednání.

(2) Žalobce v žalobě uvedl, že rozhodnutím žalovaného mu byla uložena pokuta, odebrány body a řidičské oprávnění, avšak nedostal možnost se proti rozhodnutí bránit, neboť jej úřad o trestu neinformoval a rozhodnutí mu nedoručil. Obálka s rozhodnutím, kterým byl postižen za přestupkové jednání, byla uložena na poště, žalobce však oznámení neobdržel, v rozporu se zákonem na ní bylo vyznačeno, aby se po konci lhůty vrátila zpět. Doručení však mohlo nastat pouze v případě, že by na obálce bylo vyznačeno, aby byla po úložní době vhozena do schránky. O trestu odebrání řidičského oprávnění se nikdy nedozvěděl z písemného oznámení, tudíž nemohl podat správní žalobu. O finanční pokutě se oficielně dozvěděl od Exekutorského úřadu Plzeň ze dne 11.11.2011. O odebrání bodů rovněž informován nebyl. Z toho důvodu podal ve dvouměsíční lhůtě správní žalobu a požádal soud o zrušení rozhodnutí Městského úřadu v Táboře ze dne 1.12.2009 č.j. S-META 45505/2009 KS/KAL 4 a vrácení věci k dalšímu řízení.

II. Právní názor soudu

3) Soud se v dané záležitosti zabýval ve smyslu § 65 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen s.ř.s.) otázkou splnění podmínek řízení a dospěl k závěru, že žalobu nelze věcně projednat.

(4) Správní soudy v řízení o žalobách proti rozhodnutím správních orgánů přezkoumávají rozhodnutí správních orgánů vydaná v oblasti veřejné správy, jak vyplývá z § 4 odst. 1 písm. a) s.ř.s. Žalobní legitimaci má podle ustanovení § 65 odst. 1 s.ř.s. každý, kdo tvrdí, že byl na svých právech (ve smyslu subjektivního oprávnění) rozhodnutím, jímž se Pokračování
- 2 -
10A 108/2011

zakládají, mění, ruší nebo závazně určují práva a povinnosti zkrácen na svých právech přímo nebo v důsledku porušení svých práv v předcházejícím řízení a může se domáhat zrušení takového rozhodnutí, popřípadě vyslovení jeho nicotnosti, nestanoví-li tento nebo zvláštní zákon jinak. Procesní legitimace podle odstavce druhého téhož ustanovení náleží i osobám, které se staly účastníky řízení před správním orgánem, ale nemohou žalobu podat podle odstavce prvého citovaného ustanovení pro neexistenci hmotného práva, byly však zkráceny na svých právech, a to takovým způsobem, že to mohlo mít za následek nezákonné rozhodnutí. Obecnou podmínkou ochrany práv před správním soudem je vyčerpání řádných opravných prostředků, které zákon ve správním řízení připouští, což vyplývá z § 5 s.ř.s. Rozumí se tím včasné vyčerpání řádných opravných prostředků. Ustanovení § 68 písm. a) s.ř.s. stanoví, že žaloba je nepřípustná, nevyčerpal-li žalobce řádné opravné prostředky v řízení před správním orgánem, připouští-li je zvláštní zákon.

(5) V dané záležitosti žalobce požaduje po správním soudu na základě jím podané žaloby zrušit prvostupňové rozhodnutí Městského úřadu v Táboře, kterým byl postižen za přestupek. Tvrdil, že nedostal možnost se proti rozhodnutí bránit, neboť mu rozhodnutí nebylo doručeno, obálka s rozhodnutím byla uložena na poště, oznámení neobdržel a v rozporu se zákonem na ní bylo vyznačeno, aby se po konci lhůty vrátila zpět. Podle názoru žalobce doručení mohlo nastat pouze v případě, že by na ní bylo vyznačeno, aby byla po úložní době vhozena do schránky. V dané záležitosti se jednalo o doručení fyzické osobě, kdy ve smyslu § 20 správního řádu se písemnost doručuje na adresu pro doručování (§ 19 odst. 3), na adresu jejího trvalého pobytu. Písemnost, která se doručuje do vlastních rukou, lze doručit pouze adresátovi, nebo též tomu, koho adresát k přijetí písemnosti zmocnil písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem. Písemnost, která se nedoručuje do vlastních rukou, nebo jejíž doručení nemá být potvrzeno příjemcem, lze doručit vložením písemnosti do adresátovi domovní schránky ve smyslu § 20 odst. 4 správního řádu. Podle § 23 odst. 1 téhož zákona, nebyl-li v případě doručování podle § 20 adresát zastižen a písemnost nebylo možné doručit ani jiným způsobem, písemnost se uloží. Adresát se vyzve vložením oznámení o neúspěšném doručení písemnosti do domovní schránky nebo na jiné vhodné místo, aby si písemnost ve lhůtě 15 dnů vyzvedl, současně se mu sdělí, kde od kdy a v kterou dobu si písemnost může vyzvednout. Po uplynutí 15 dnů se písemnost vrátí správnímu orgánu, který ji vyhotovil. Podle § 24 odst. 1 správního řádu, jestliže si adresát uložené písemnosti, písemnost ve lhůtě 10 dnů, ode dne kdy byla k vyzvednutí připravena, nevyzvedne, písemnost se považuje za doručenou posledním dnem této lhůty. Prokáže-li podle odstavce druhého téhož ustanovení adresát, že si pro dočasnou nepřítomnost nebo z jiného vážného důvodu nemohl bez svého zavinění uloženou písemnost ve stanovené lhůtě vyzvednout, může za podmínek ustanovení § 41 požádat o prominutí zmeškání úkonu.

(6) Z argumentace uvedené v žalobě je zřejmé, že žalobci se dostalo informace o tom, že byl potrestán za přestupek rozhodnutím ze dne 1.12.2009 pod č.j. S-META 45505/2009 KS/KAL 4, byla mu uložena pokuta, odebrány body a řidičské oprávnění. Měli informaci o tom, že obálka s rozhodnutím byla uložena na poště a bylo na ní vyznačeno, aby se po konci lhůty vrátila na úřad. Z těchto údajů je zřejmé, že žalobce věděl, že bylo vydáno příslušným úřadem rozhodnutí o přestupku, bylo uloženo na poště a vráceno z důvodu nevyzvednutí úřadu. Je pouze k jeho tíži, zda si zásilku na poště nevyzvedl. Dostalo-li se mu informace o vydání rozhodnutí a v době, kdy zásilka byla uložena na poště si z objektivních důvodů tuto zásilku vyzvednout nemohl, měl možnost postupovat podle § 41 správního řádu a požádat o prominutí zmeškání úkonu s tím, že by uvedl důvod, který zákon předvídá k tomu, aby mu Pokračování
- 3 -
10A 108/2011

byla prominuta lhůta k podání opravného prostředku. Správní žalobu lze podat pouze proti rozhodnutí druhostupňového orgánu o opravném prostředku, který je podán proti rozhodnutí prvostupňovému. Obecnou podmínkou ochrany práv před správním soudem je totiž vyčerpání řádných opravných prostředků, které zákon ve správním řízení připouští, což vyplývá z ustanovení § 5 správního řádu. Rozumí se tím včasné vyčerpání řádných opravných prostředků. K tomu lze odkázat i na judikaturu Nejvyššího správního soudu kupříkladu rozsudek č.j. 1 Afs 129/2004-80, kde Nejvyšší správní soud uvedl, …… „především ochrana práv před správním soudem je původní ochranou ve věcech porušených nebo ohrožených subjektivních oprávnění a povinností veřejnoprávního charakteru; jejím cílem je zjištění, zda činností veřejné správy bylo či nebylo porušeno právo. Právo však „přeje bdělým“; Proto má každý aktivně a důsledně dbát svých práv již v řízení před správním orgánem, a teprve poté, kdy je taková snaha bezvýsledná, obracet se na soud. Klade se tak důraz jednak na respektování požadavku procesní ekonomie, neboť je-li tu otevřena právní možnost nápravy zákonnosti vyšších správních instancí, není věcný ani právní důvod dovolat se soudní ochrany, jednak je zdůrazněna nutnost aktivity subjektů veřejnoprávních vztahů při ochraně jejich subjektivních oprávnění ….“.

(6) Z toho, co bylo řečeno lze učinit závěr, že v dané záležitosti žalobce učinil předmětem žalobního řízení prvostupňové rozhodnutí správního orgánu, aniž vyčerpal řádné opravné prostředky. Přitom ve smyslu § 68 písm. a) s.ř.s. je vyžadováno, aby navrhovatel před podáním návrhu ve správním soudnictví vyčerpal řádné opravné prostředky řízení před správním orgánem. Umožňuje-li tedy zvláštní zákon napadnout rozhodnutí správního orgánu odvoláním, jak tomu v dané záležitosti bylo, (§ 81 odst. 1 správního řádu) musí být tento opravný prostředek podán a z odvolání musí být rozhodnuto dříve, než se účastník obrátí na správní soud. Má-li účastník řízení za to, že nemohl uplatnit řádný opravný prostředek, neboť si v době, kdy mu bylo rozhodnutí doručováno, nemohl rozhodnutí z omluvitelných důvodů vyzvednout, pak pro takový případ platí ustanovení § 41 správního řádu, kdy mohl poté, kdy se dozvěděl, že bylo rozhodnutí vydáno a zmeškal-li svůj úkon, z důvodů stanovených zákonem, požádat o prominutí zmeškání úkonu. Nic takového v dané věci tvrzeno ani dokládáno nebylo, ačkoliv z obsahu žaloby je zřejmé, že žalobce informace o vydání rozhodnutí a postupu úřadu měl. Spoléhal-li na to, že v případě nevyzvednutí zásilky účinky rozhodnutí nenastanou, pak s ohledem na výše citovanou dikci zákona nemá jeho názor v zákoně oporu. Žaloba je proto ve smyslu § 68 písm. a) nepřípustná, neboť žalobce nevyčerpal řádné opravné prostředky v řízení před správním orgánem za situace, kdy je zvláštní zákon připouští a předmětem žaloby učinil v rozporu se zákonem prvostupňové rozhodnutí.

(7) Soud proto postupoval podle § 46 odst. 1 písm. d) s.ř.s. a žalobu usnesením odmítl, neboť jednalo se o návrh, který je podle tohoto zákona nepřípustný.

III. Závěr, náklady řízení.

(8) Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 s.ř.s. a vychází ze skutečnosti, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, jestliže žaloba byla odmítnuta.

Pokračování
- 4 -
10A 108/2011

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou

týdnů od doručení jeho písemného vyhotovení k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně z důvodů podle § 103 odst. 1 písm. e) s. ř. s. prostřednictvím soudu podepsaného ve dvou stejnopisech. Podání kasační stížnosti nemá odkladný účinek. Stěžovatel musí být v řízení o kasační stížnosti zastoupen podle § 105 odst. 2 s.ř.s. advokátem.

Krajský soud v Českých Budějovicích

dne 29. prosince 2011

Samosoudkyně:

JUDr. Marie Krybusová v.r.

Za správnost vyhotovení: Sládková Blanka

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru