Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

67 A 3/2014 - 32Usnesení KSBR ze dne 15.08.2014

Prejudikatura

2 Ao 3/2008 - 100

4 Aos 3/2013 - 33

Oprav. prostředek / ústav. stíž.
1 As 122/2014

přidejte vlastní popisek

67A 3/2014 - 32

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Davida Rause, Ph.D. a soudců Mgr. Kateřiny Kopečkové, Ph.D a Mgr. Petra Šebka v právní věci navrhovatele: OMMIX, s.r.o., se sídlem tř. T. Bati 1566, Otrokovice, proti odpůrci: Městský úřad Bystřice pod Hostýnem, se sídlem Masarykovo nám. 137, Bystřice pod Hostýnem, o návrhu na zrušení opatření obecné povahy – Zamítnutí návrhu na odstranění dopravní značky B13 „zákaz vjezdu všech vozidel, jejichž okamžitá hmotnost překračuje vyznačenou mez“ se symbolem 6t, doplněné dodatkovou tabulkou E13 s textem „Mimo vozidel s povolením OÚ Chvalčov“,

takto:

I. Návrh se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Návrhem doručeným Krajskému soudu v Brně dne 12. 8. 2014 se navrhovatel domáhá zrušení opatření obecné povahy - Zamítnutí návrhu na odstranění dopravní značky B13 „zákaz vjezdu všech vozidel, jejichž okamžitá hmotnost překračuje vyznačenou mez“ se symbolem 6t, doplněné dodatkovou tabulkou E13 s textem „Mimo vozidel s povolením OÚ Chvalčov“.

Svůj návrh odůvodnil tím, že je vlastníkem kamenolomu Niva v k.ú. Chvalčov a komunikace „Pod Lomem“ je jedinou komunikační spojnicí s kamenolomem. Místní úprava provedená dopravní značkou B13 „zákaz vjezdu všech vozidel, jejichž okamžitá hmotnost překračuje vyznačenou mez“ se symbolem 6t, doplněné dodatkovou tabulkou E13 s textem „Mimo vozidel s povolením OÚ Chvalčov“, mu zcela znemožňuje odvoz vytěženého materiálu, přičemž v minulosti byla předmětná komunikace určena jako odvozní komunikace pro materiál z lomu Povolením činnosti prováděné hornickým způsobem (sp. zn. 4540/93/51-01 ze dne 8.9.2013). Navrhovatel se domnívá, že umístění předmětné značky není opodstatněné a není proporcionální. Navrhovatel dále považuje vypořádání jeho námitek Městským úřadem Bystřice pod Hostýnem za nepřezkoumatelné a touto vadou je tak zasaženo i napadené opatření obecné povahy. To dle navrhovatele trpí též nezákonností, neboť způsobuje nepřiměřený zásah do vlastnických práv navrhovatele.

Před meritorním posouzením návrhu se soud nejdříve zabýval tím, zda jsou v souzené věci splněny podmínky řízení. Obecně lze za podmínky řízení o návrhu na zrušení opatření obecné povahy nebo jeho části podle § 101a zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s.ř.s.“), považovat existenci opatření obecné povahy, dodržení zákonem stanovené lhůty pro podání návrhu a aktivní a pasivní legitimaci.

Soud se tedy předně zabýval tím, zda je splněna podmínka řízení, spočívající v samotné existenci opatření obecné povahy. Pouze je-li návrhem napadený akt veřejné správy opatřením obecné povahy, je možné přistoupit ke zkoumání splnění dalších podmínek řízení (a následně k věcnému k přezkumu).

Navrhovatel jako opatření obecné povahy napadá Zamítnutí návrhu na odstranění dopravní značky B13 „zákaz vjezdu všech vozidel, jejichž okamžitá hmotnost překračuje vyznačenou mez“ se symbolem 6t, doplněné dodatkovou tabulkou E13 s textem „Mimo vozidel s povolením OÚ Chvalčov“, vydané Městským úřadem Bystřice pod Hostýnem, v řízení o změně opatření obecné povahy ve smyslu § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu (dále jen „správní řád“), spočívajícího v místní úpravě dopravní značkou B13 „zákaz vjezdu všech vozidel, jejichž okamžitá hmotnost překračuje vyznačenou mez“ se symbolem 6t, doplněné dodatkovou tabulkou E13 s textem „Mimo vozidel s povolením OÚ Chvalčov“.

Opatření obecné povahy je správním aktem smíšené povahy s konkrétně určeným předmětem regulace a obecně vymezeným okruhem adresátů a nesměřuje vůči jmenovitě určené osobě. Při hodnocení právní povahy aktu, kterým je realizována místní úprava provozu na pozemních komunikacích, soud vycházel z judikatury Nejvyššího správního soudu. V rozsudku ze dne 7. 1. 2009, č. j. 2 Ao 3/2008 – 100, č. 1794/2009 Sb. NSS, Nejvyšší správní soud uvedl, že stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích od 1. 4. 2008 (neboť ke dni 31. 3. 2008 byl zrušen § 129 odst. 1 zákona o provozu na pozemních komunikacích, který stanovil, že se na proces tohoto stanovení nevztahoval správní řád), která zakládá pro účastníky provozu odlišné povinnosti, než by měli podle obecné zákonné úpravy provozu na pozemních komunikacích, je nutno považovat za opatření obecné povahy.

Z povahy věci je přitom nutné dovodit, že opatřením obecné povahy je i změna místní úpravy provozu na pozemních komunikacích; ostatně doktrína i judikatura správních soudů dospěla ke shodnému názoru, že opatření obecné povahy lze změnit nebo zrušit pouze opět opatřením obecné povahy, proti kterému je možné brojit u soudu, a že i správní akt, kterým se mění nebo ruší opatření obecné povahy, je tak třeba pokládat za opatření obecné povahy ve smyslu § 101a a násl. s.ř.s. a části šesté správního řádu z roku 2004, nevyplývá-li ze zákona výslovně jinak (rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 10. 2013, č.j. 4 Aos 3/2013-33, č. 3005/2014 Sb. NSS).

Podle § 171 a násl. správního řádu postupují správní orgány v případech, kdy jim zvláštní zákon ukládá vydat závazné opatření obecné povahy, které není právním předpisem ani rozhodnutím. Vydání opatření obecní povahy je jedním ze způsobů, kterým řízení ve věci opatření obecné povahy ve smyslu § 171 a násl. správního řádu může skončit. Dalším způsob ukončení řízení ve smyslu § 171 a násl. správního řádu nastupuje za situace, kdy správní orgán, a to i na základě námitek či připomínek v průběhu řízení, dojde k závěru, že důvod pro vydání opatření obecné povahy zde není.

V nyní projednávané věci Městský úřad Bystřice pod Hostýnem dospěl (odlišně od navrhovatele) k závěru, že nejsou dány důvody pro změnu místní úpravy na komunikaci „Pod Lomem“. Byť Městský úřad Bystřice pod Hostýnem v napadeném správním aktu o podání navrhovatele nesprávně hovoří jako o „návrhu“, nemůže se z povahy věci jednat o návrh, nýbrž o podnět, který mohl nejvýše být základem úvahy o případné změně původního opatření obecné povahy. Řízení, které ve smyslu § 171 a násl. správního řádu Městský úřad Bystřice pod Hostýnem zahájil, je řízením o změně opatření obecné povahy, které zahajuje správní orgán z moci úřední, a není zde žádné osoby, která by byla mohla být „navrhovatelem“. Není zde tedy žádného „návrhu na vydání opatření obecné povahy“, kterému by měl správní orgán správním aktem „vyhovět“ či jej „zamítnout“.

Pokud v nyní projednávané věci správní orgán v řízení o změně opatření obecné povahy podle § 171 a násl. správního řádu dospěl k závěru, že zde nejsou důvody pro změnu opatření obecné povahy, pak správní akt, který tuto skutečnost intimuje, nesplňuje materiálně znaky opatření obecné povahy, byť by i byl takto formálně označen; takový akt není totiž aktem, který by nově reguloval určitou otázku ve vztahu k obecně vymezenému okruhu adresátů, toliko se jím navrhovateli sděluje, že dříve přijatá místní úprava na komunikaci nebude měněna.

Za této situace tak není žádného opatření obecné povahy, které by zasáhlo do práv navrhovatele a které by měl soud meritorně k za pomoci algoritmu, vyjádřeného v rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 27.9.2005, č.j. 1 Ao 1/2005 – 98, č. 740/2006 Sb. NSS, přezkoumávat.

Navrhovatelem napadené Zamítnutí návrhu na odstranění dopravní značky B13 „zákaz vjezdu všech vozidel, jejichž okamžitá hmotnost překračuje vyznačenou mez“ se symbolem 6t, doplněné dodatkovou tabulkou E13 s textem „Mimo vozidel s povolením OÚ Chvalčov“, tak není materiálně opatřením obecné povahy.

Podmínku existence opatření obecné povahy tedy soud nepovažuje za splněnou.

Soud na okraj poznamenává, že místní úprava pravidel provozu na pozemních komunikacích na komunikaci „Pod Lomem“ v k.ú. obce Chvalčova Lhota byla stanovena opatřením obecné povahy vydaným dne 12.7.2006, č.j. 2950/06-SL/ADZ. Argumentací navrhovatele, brojící proti samotnému opatření obecné povahy, které spočívá v místní úpravě provozu umístěním dopravní značky B13 „zákaz vjezdu všech vozidel, jejichž okamžitá hmotnost překračuje vyznačenou mez“ se symbolem 6t, doplněné dodatkovou tabulkou E13 s textem „Mimo vozidel s povolením OÚ Chvalčov“, by se tak soud s ohledem na datum vydání tohoto opatření obecné povahy pro její opožděnost věcně zabývat nemohl (§ 101b odst. 1 s.ř.s.).

Podle § 46 odst. 1 písm. d) s.ř.s. nestanoví-li tento zákon jinak, soud usnesením odmítne návrh, jestliže návrh je podle tohoto zákona nepřípustný.

Protože se navrhovatel návrhem ve smyslu § 101a s.ř.s. domáhal zrušení správního aktu, který není opatřením obecné povahy, zdejší soud se takovým návrhem nemohl věcně zabývat, a musel jej jako nepřípustný podle § 46 odst. 1 písm. d) s.ř.s. odmítnout.

Výrok o náhradě nákladů řízení vychází analogicky z § 60 odst. 3 věta prvá s. ř. s., podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno nebo žaloba odmítnuta.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

V Brně dne 15. srpna 2014

David Raus

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru