Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

66 A 7/2014 - 20Usnesení KSBR ze dne 19.11.2014

Prejudikatura

Ars 3/2014 - 41


přidejte vlastní popisek

66A 7/2014-20

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Haplové a soudců JUDr. Jany Kubenové a JUDr. Petra Šebka v právní věci navrhovatele Ing. J. D., bytem V. 22, zast. Mgr. Lukášem Koukalem, advokátem se sídlem Jugoslávská 768/9, 613 00 Brno, proti odpůrci obec Vranov, se sídlem 664 32 Vranov 24, o návrhu na vyslovení neplatnosti hlasování a neplatnosti rozhodnutí v místním referendu podle § 91 a), odst. 1 písm. c) a písm. d) zák. č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů,

takto:

I. Návrh na vyslovení neplatnosti rozhodnutí přijatého v místním referendu konaném ve dnech 10. a 11.10.2014 v obci Vranov se zamítá.

II. Návrh na vyslovení neplatnosti hlasování v místním referendu konaném ve dnech 10. a 11.10.2014 v obci Vranov se zamítá.

III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Navrhovatel se návrhem doručeným Krajskému soudu v Brně dne 20.10.2014 domáhá vyslovení neplatnosti hlasování a neplatnosti rozhodnutí v místním referendu podle § 91a odst. 1 písm. c) a písm. d) zák. č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále v textu s.ř.s.) a návrh odůvodnil takto.

Dne 15.9.2014 vyhlásilo zastupitelstvo obce Vranov se sídlem Vranov 24, 664 32 Vranov (dále v textu zastupitelstvo obce) usnesení č. 32.8, kterým rozhodlo o vyhlášení místního referenda v termínu konání voleb do zastupitelstva obce ve dnech 10. a 11. 10. 2014 ve stejném čase konání voleb. Dále schválilo místo konání referenda v ZŠ Vranov. Návrh usnesení byl schválen zastupitelstvem zákonným způsobem. Stejně bylo vyhlášeno a schváleno usnesení č. 32.9., kterým zastupitelstvo obce vyhlásilo odměnu pro členy komise. Obě usnesení ve znění výše citovaném byla vyvěšena dne 15.9.2014 na úřední desce obce včetně informace starostky obce: „Místní referendum obec, Vranov ve dnech 10. a 11. 10.2014“ a že „V souladu s § 19 a § 21 zákona č. 22/2004 o místním referendu a o změně některých zákonů v platném znění (dále v textu zákon o místním referendu) ustanovila místní komisi, která plní úkoly okrskové komise, neboť je zřízen pouze jeden hlasovací okrsek a stanovila čtyř člennou místní komisi, delegovala jednoho člena a jmenovala zapisovatele. Další věcný text usnesení a informace k místnímu referendu sdělení neobsahovalo. Dne 25.9.2014 bylo na úřední desce vyvěšeno sdělení starostky podle § 31 zákona o místním referendu obsahující sdělení termínu, místa a doby konání místního referenda a informace k osobám oprávněným k hlasování v místním referendu.

Podle § 14 zákona o místním referendu zastupitelstvo obce může rozhodnout o konání místního referenda prostou většinou hlasů všech členů zastupitelstva obce, v usnesení o vyhlášení místního referenda se uvedou náležitosti podle § 10 odst. 1 písm. a) až d). Vyhlášením místního referenda v obci se rozumí vyvěšení usnesení zastupitelstva obce o vyhlášení místního referenda na úřední desce obecního úřadu po dobu 15-ti dnů.

Navrhovatel má za to, že usnesení zastupitelstva obce neobsahovalo ze zákona povinné náležitosti podle § 10, neboť v něm nebylo zveřejněno znění otázky či otázek navržených k rozhodnutí v místním referendu. Usnesení neobsahovalo ani odůvodnění těchto návrhů otázek, odhad nákladů spojených s konáním místního referenda a další související informace.

Navrhovatel podává návrh ve smyslu ust. § 91a) odst. 1 písm. a) a písm. d) s.ř.s. ve spojení s ust. § 58 odst. 1 písm. a) a § 58 odst. 2 zákona o místním referendu jako oprávněná osoba a včas, neboť výsledky hlasování byly zveřejněny na úřední desce dne 11.10.2014. Má za to, že pokud osobám oprávněným hlasovat v místním referendu nebylo umožněno znát dostatečně dopředu znění otázky či otázek navržených k rozhodnutí v tomto místním referendu, když samotná znění otázek mohly oprávněné osoby zjistit až v okamžiku, kdy jim tato znění byla předložena k hlasování o nich v den konání referenda až po vstupu do volební místnosti, mohlo to jednoznačně ovlivnit výsledek referenda. Oprávněné osoby neměly dostatek času si zodpovědně promyslet a zvážit všechny důsledky svého rozhodnutí o odpovědi na položené otázky.

Nedostatek náležitostí usnesení zastupitelstva obce mohlo způsobit, že se místního referenda neúčastnily oprávněné osoby, které by se v případě, že by znaly dopředu znění otázek tohoto referenda, zúčastnily, protože by se chtěly vyjádřit svým hlasováním k problematice, která byla v místním referendu řešena.

Navrhovatel se domáhá vyslovení neplatnosti hlasování v rámci místního referenda konaného dne 10. a 11.10.2014 v obci Vranov a vyslovení neplatnosti rozhodnutí, která byla v tomto místním referendu přijata.

Obec Vranov (dále v textu odpůrce) ve vyjádření uvedl, že místní referendum bylo vyhlášeno zastupitelstvem obce usnesením na základě návrhu podaného přípravným výborem o otázkách navržených k rozhodnutí v místním referendu ve znění:

a) Souhlasíte s tím, aby obec Vranov v samostatné působnosti prosazovala všemi zákonnými prostředky pouze takový rozvoj území obce, který nepovede k navýšení počtu obyvatel obce nad celkový počet 1000 obyvatel?

b) Souhlasíte s tím, aby obec Vranov podnikla bezodkladně všechny kroky v samostatné působnosti, včetně rozhodování o podobě územního plánu obce, k tomu, aby nemohlo dojít k zastavění lokality Nad rybníkem (parc. č. 33, 301, 315/2, 316/1, 316/5, vše k. ú. Vranov u Brna) a Nad motokrosem II. (parc. č. 263/3, 263/5, 263/6, 263/7, 263/9, 263/11, 263/12, 263/13, 161/4, 416/1, vše k. ú. Vranov u Brna)?

Po přijetí usnesení o vyhlášení místního referenda obec vyrozuměla zmocněnce přípravného výboru a vyvěsila usnesení zastupitelstva na úřední desku v souladu s § 13 odst. 2 zákona o místním referendu, 25.9.2014 bylo vyvěšeno na úřední desku sdělení starostky obce podle § 31 zákona o místním referendu ohledně času a místa konání místního referenda a upozornění dle § 31 odst. 2 téhož zákona. Ve dnech 10. a 11.10. 2014 místní referendum proběhlo a bylo naplněno zákonné kvorum podle § 48 odst. 1 a 2 zákona o místním referendu a přijaté rozhodnutí je ve smyslu uvedeného ustanovení závazné.

Navrhovatel se mýlí, že nezákonnost místního referenda byla způsobena absencí otázek navržených k rozhodnutí v místním referendu ve vyvěšeném usnesení zastupitelstva obce o vyhlášení místního referenda, protože se podle něho jedná o povinnou součást tohoto usnesení podle § 14 zákona o místním referendu. Ustanovení § 14 zákona o místním referendu se ale vztahuje na situaci, kdy bylo místní referendum vyhlášeno z rozhodnutí zastupitelstva obce, tedy ve smyslu ust. § 8 odst. 1 písm. a) téhož zákona.

V projednávaném případě se však jednalo o vyhlášení místního referenda na základě návrhu podaného přípravným výborem podle § 8 odst. 1 písm. b) zákona o místním referendu a pro takové vyhlášení existuje zvláštní právní úprava v § 13 zákona o místním referendu v tom, že zastupitelstvo spolu s přijetím usnesení zároveň stanoví den konání místního referenda. Jiné náležitosti ust. § 13 nestanoví.

Zákon tedy rozlišuje dva důvody vyhlášení místního referenda a v závislosti na tom stanoví i dvojí pojetí náležitostí usnesení o vyhlášení místního referenda. Referendum podle § 8 odst. 1 písm. b) předpokládá iniciativu občanů obce a předcházející veřejnou kampaň se sběrem podpisů na podpisové archy, a proto patrně i zákon rozlišuje dvojí standard informování občanů, protože místní referendum vycházející z rozhodnutí zastupitelstva důvodně předpokládá menší informovanost veřejnosti než v případě, kdy vychází z návrhu podaného přípravným výborem.

V projednávané věci je nezpochybnitelné, že veřejná informovanost v souvislosti s místním referendem byla více než dostatečná, neboť přípravný výbor svolal před konáním referenda veřejnou besedu, kam byli pozváni všichni obyvatelé obce, sama obec využila svého systému informování občanů prostřednictvím sms zpráv a i samotnému navrhovateli musela být informace o konání besedy doručena. Do všech domů v obci byl před konáním referenda doručen Zpravodaj obce Vranov, ve kterém byly otázky navržené v referendu citovány. Vzor hlasovacího lístku, který obsahoval přesné znění obou otázek pro místní referendum, byl vyvěšen na úřední desce obce. Stejně tak informace o plochách vyhrazených pro vylepování plakátů týkajících se komunálních voleb a místního referenda a na nich byly přípravným výborem vylepeny plakáty, které informovaly o konání místního referenda a problému, kterého se týkalo.

Při zasedání zastupitelstva obce, na kterém bylo přijato usnesení o vyhlášení místního referenda proběhla rozsáhlá diskuse o otázkách navržených pro místní referendum, když předtím byl na úřední desce obce od 8.9.2014 vyvěšen program jednání zastupitelstva se zařazeným bodem vztahujícím se k projednání návrhu na konání místního referenda. V případě navrhovatele si nelze rozumně představit, že by se o znění otázek pro místní referendum nedozvěděl jen proto, že nebyly přímo citovány ve vyvěšeném usnesení zastupitelstva obce o vyhlášení místního referenda. Argumenty jsou zjevně vykonstruované a mají za cíl jakkoliv napadnout rozhodnutí vzešlé z referenda.

Námitky navrhovatele nelze přijmout vzhledem k uváděné informovanosti veřejnosti, kampani související s podáním návrhu na místní referendum přípravným výborem ani vzhledem k možnosti občana obce nahlížet do dokumentů obce. Obec Vranov ke zveřejnění informací uvedených v § 31 zákona o místním referendu využila způsoby v místě obvyklé, což zmiňovaný systém informování občanů pomocí sms zpráv a místního zpravodaje doručovaného do všech domů naplňuje a je v souladu s dikcí ust. § 31 odst. 1 věty první zákona o místním referendu. Nelze jednoznačně uzavřít, že byl porušen zákon, protože informovanost veřejnosti byla dostatečná a otázky pro místní referendum byly zveřejněny způsobem v místě obvyklým mimo jiné pak i pomocí vzorů hlasovacího lístku na úřední desce. Pokud by soud nabyl přesvědčení, že k porušení zákona došlo, pak se podle názoru odpůrce rozhodně nejedná o nezákonnost s potenciálem narušit závaznost rozhodnutí vzešlého z místního referenda. Odpůrce se dovolává judikatury správních soudů a odborné literatury v podobě monografie autora Rigel, F. „Zákon o místním referendu s komentářem a judikaturou“ a zdůrazňuje, že informovanost veřejnosti byla vysoká a jakákoliv byť i hypotetická pochybení jsou spíše formálního charakteru. V dané věci byl výsledek místního referenda zcela přesvědčivý a jednoznačný, neboť bylo dosaženo potřebné účasti občanů ke konání místního referenda a více než 80% oprávněných osob hlasovalo kladně na odpověď na obě položené otázky. Za této situace by byť hypotetické pochybení obce formálního charakteru nemohlo výsledek místního referenda nikterak ovlivnit a podle názoru odpůrce není přípustné zasáhnout vyslovením neplatnosti hlasování z tvrzeného důvodu do zcela nesporně projevené vůle oprávněných osob. Ve vztahu k neplatnosti rozhodnutí v místním referendu navrhovatel netvrdí žádné skutečnosti, na jejichž základě by tento návrh mohl být uznán důvodným. Odpůrce navrhuje soudu, aby oba návrhy navrhovatele na vyslovení neplatnosti rozhodnutí a neplatnosti hlasování v místním referendu konaném ve dnech 10. a 11.10.2014 v obci Vranov zamítl.

Navrhovatel k návrhu předložil výpis Usnesení z 32. veřejného zasedání zastupitelstva obce Vranov konaného dne 15.9.2014, z něhož soud zjistil, že návrh usnesení č. 32.8, kterým zastupitelstvo obce rozhodovalo o vyhlášení místního referenda v termínu konání voleb do zastupitelstva obce tj. ve dnech 10. a 11.10.2014 ve stejném čase, jako jsou konány volby a o místu konání místního referenda – prostory v ZŠ Vranov byl schválen včetně usnesení č. 32.9, kterým zastupitelstvo obce schválilo odměny pro členy komise. Dále předložil na úřední desce vyvěšené informace o místním referendu ve smyslu § 31 zákona o místním referendu a ustanovení starostky obce Vranov ze dne 15.9.2014 podle § 19 a § 21 zákona o místním referendu. Připojil ve fotokopii náhled na úřední desku obce Vranov.

Odpůrce k vyjádření k návrhu předložil pozvánku přípravného výboru referenda na besedu dne 3.10.2014 o významu a obsahu místního referenda, informace ke konání místního referenda v obci Vranov ve Zpravodaji obce Vranov obsahující znění otázek navržených přípravným výborem s tím, že návrh přípravného výboru na konání místního referenda o výše formulovaných otázkách byl obecnímu úřadu doručen dne 4.8.2014 a po odstranění nedostatků, doplnění návrhu dne 4.9.2014. Dále odpůrce předložil výzvu přípravného výrobu referenda občanům, aby se dostavili k referendu, konaném ve škole v pátek a sobotu 10. a 11. října 20014 pokud mají rádi Vranov a hlasovací lístek obsahující náležitosti podle § 33 zákona o místním referendu.

Teprve z vyjádření odpůrce a připojených listin soud zjistil, že v obci Vranov šlo o konání místního referenda podle § 8 odst. 1 písm. b) zákona o místním referendu. K tomuto „typu“ místního referenda se vztahuje zákonná úprava v § 13 zákona, a jak vyplývá ze shora doložených listinných důkazů, zastupitelstvo obce rozhodlo o vyhlášení místního referenda usnesením č. 32.8 dne 15.9.2014 a zároveň stanovilo den jeho konání, které vyvěsilo na úřední desku obce. V zákonem stanovené lhůtě starostka obce provedla ve smyslu ust. § 31 zákona o referendu informování oprávněných osob rovněž vyvěšením na úřední desku obce. Otázky, kterých se mělo referendum týkat byly doslovně uvedeny ve Zpravodaji obce Vranov, na úřední desce vyvěšeném hlasovacím lístku a k těmto otázkám byla také zorganizována beseda o významu a obsahu místního referenda v pátek dne 3.10.2014. Zákon o místním referendu v ust. § 13 neukládá, jaké náležitosti má mít usnesení, kterým je rozhodováno zastupitelstvem obce o vyhlášení místního referenda na návrh přípravného výboru. Odpůrce tudíž nepochybil, pokud do schváleného usnesení o konání místního referenda č. 32.8 ze dne 15.9.2014 znění obou otázek neuvedl. Jak vyplývá z předložených listinných důkazů obyvatelé obce Vranov byli řádně a dostatečně informováni o znění otázek navržených přípravným výborem, které se staly otázkami konaného místního referenda ve dnech 10.10. a 11.10.2014 a to v rámci kampaně, shora uvedené besedy, ve Zpravodaji obce Vranov a konečně na hlasovacím lístku vyvěšeném na úřední desce obce. Oprávněným osobám bylo tak umožněno dostatečně dopředu znát znění otázek, k samotnému hlasování v místním referendu o těchto položených otázkách měly možnost získat podklady pro svůj vlastní úsudek na akcích konaných přípravným výborem shora uvedených v dostatečném časovém předstihu, mohly si učinit na danou věc svůj vlastní názor a odpověď na tyto otázky řádně promyslet a uvážit. Na základě tohoto soud nemohl dospět k závěru, že hlasování v rámci místního referenda konaném v obci Vranov dne 10.11. a 11.10.2014 bylo neplatné.

Pokud se týká rozhodnutí, která byla přijata v místním referendu, ta vzešla z výsledků hlasování v místním referendu v obci Vranov, které byly vyhlášeny ve smyslu § 46 zákona o místním referendu. K platnosti rozhodnutí v místním referendu zákon vyžaduje alespoň 35% účast oprávněných osob zapsaných v seznamu oprávněných osob. Hlasovací lístky a úřední obálky byly vydány v počtu 220 z celkového počtu 599 oprávněných osob zapsaných ve výpise ze seznamu oprávněných osob, tj. 36,73%. Rozhodnutí v místním referendu je závazné, hlasovala-li pro ně nadpoloviční většina oprávněných osob, které se ho zúčastnily a alespoň 25% oprávněných osob zapsaných v seznamech oprávněných osob. Na první položenou otázku pro odpověď ano bylo 179 platných hlasů, tj. 81,36%, z celkového počtu účastníků referenda a 29,88% ze všech oprávněných osob zapsaných v seznamech oprávněných osob, tj. z 599 osob. Pro odpověď ano na druhou otázku bylo 176 platných hlasů, tj. 80% z celkového počtu účastníků referenda a 29,38% ze všech oprávněných osob zapsaných v seznamu oprávněných osob, tj. z 599 osob. Splněním zákonných podmínek se stala rozhodnutí přijatá v místním referendu závaznými. Proto návrh navrhovatele na vyslovení neplatnosti rozhodnutí přijatého v místním referendu není důvodný.

Po posouzení návrhů navrhovatele soudem na základě doložených listinných důkazů oběma účastníky a důkazů získaných samotným soudem, dospěl soud k závěru, že místní referendum konané ve dnech 10.10. a 11.10.2014 v obci Vranov proběhlo v souladu se zákonem a návrhy navrhovatele pro nedůvodnost zamítá.

Výrok o nákladech řízení se opírá o ust. § 93 odst. 4 soudního řádu správního (dále jen ,,s.ř.s.“), podle kterého ve věcech místního referenda nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Usnesení bude doručeno účastníkům řízení, tedy zástupci navrhovatele a městu Holešov. Současně bude vyvěšeno na úřední desce soudu. Usnesení nabývá právní moci dnem vyvěšení na úřední desce soudu (§ 93 odst. 5 s.ř.s.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává u Nejvyššího správního soudu. V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

V Brně dne 19. listopadu 2014

JUDr. Milada Haplová, v.r.

předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení: Karolina Marešová

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru