Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

66 A 1/2012 - 68Rozsudek KSBR ze dne 04.09.2012

Prejudikatura

8 Ao 1/2009 - 142

Oprav. prostředek / ústav. stíž.
3 Aos 2/2012 (zrušeno a vráceno)

přidejte vlastní popisek

66 A 1/2012-68

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Brně rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Milady Haplové a soudkyň JUDr. Jarmily Ďáskové a JUDr. Evy Lukotkové v právní věci navrhovatele J.L., bytem ………………………., zast. Dr. J. Š. obecným zmocněncem, bytem ………………………, proti odpůrci: Rada obce Pasohlávky, Pasohlávky 1, 691 22 Pasohlávky, zast. Mgr. Žanetou Vítů, advokátkou se sídlem Sady 28.října 431, 690 02 Břeclav, o návrhu na zrušení opatření obecné povahy,

takto:

I. Opatření obecné povahy - Územní opatření o stavební uzávěře Pasohlávky vydané Radou obce Pasohlávky č. 364/2012 ze dne 6.4.2012 sezrušuje dnem právní moci tohoto rozsudku.

II. Odpůrce je povinen zaplatit navrhovateli na náhradě nákladů řízení o návrhu na zrušení opatření obecné povahy částku 5.000,- Kč do třiceti dnů od právní moci tohoto rozsudku.

Odůvodnění:

Územní opatření o stavební uzávěře Pasohlávky vydala formou opatření obecné povahy podle § 6 odst. 6 písm. c) zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), § 99 zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích ve znění pozdějších předpisů za použití § 97 a následujících stavebního zákona, § 171 a následujících zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) a § 17 vyhl. č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, svým usnesením ze dne 5.4.2012 Rada obce Pasohlávky formou podle ust. § 173 správního řádu oznámenou veřejnou vyhláškou. Územní opatření o stavební uzávěře Pasohlávky (dále jen územní opatření) se týká části katastrálního území Mušov. Jedná se o jižní část pobřeží vodního díla Nové Mlýny – horní nádrž. Území, pro které platí stavební uzávěra je vyznačeno v mapovém podkladu v měřítku 1:5000, který je přílohou územního opatření. Veřejná vyhláška byla vyvěšena dne 6.4.2012 pod č.j. 364/2012. Podle čl. I. se stavební uzávěra týká části katastrálního území Mušov, jižní část pobřeží vodního díla Nové Mlýny – horní nádrž,

které je z východu ohraničeno pozemkem p. č. KN 5289 a z jižní strany hranice pokračuje pozemkem p. č. KN 5288, 5287, 5284 a část pozemku p. č. KN 5283. Zde hranice pokračuje jižním směrem přes pozemek p. č. KN 5165 a dále pak podél východní strany pozemků p. č. KN 5164, 5172, 5175, 5177, 5179, 5181 až po hranici k.ú. Mušov. Pro veškeré pozemky

směřující od této hranice směrem k vodní ploše horní Novomlýnské nádrže platí tato stavební uzávěra a území je vyznačeno v mapovém podkladu v měřítku 1:5000, který je přílohou tohoto územního opatření. Podle čl. II., se ve vymezeném území omezuje a zakazuje stavební činnost z důvodu, aby nedošlo ke ztížení či znemožnění budoucího využití území podle připravované ÚPD (včetně staveb uvedených v § 18 odst. 5 a § 188a stavebního zákona). Podle čl. III., ze stanovisek dotčených orgánů, s nimiž byl návrh územního opatření o stavební uzávěře písemně projednán dle § 98 odst. 2 stavebního zákona, nevyplynuly žádné podmínky. Podle čl. IV., se stavební uzávěra stanovuje do doby nabytí účinnosti Územního plánu Pasohlávky. Čl. V. se týká obnovení účinnosti opatření o stavební uzávěře, čl. VI. se týká vyznačení území, pro které platí stavební uzávěra a uvádí se v něm, že vzhledem ke skutečnosti, že územní opatření o stavební uzávěře se týká zvlášť rozsáhlého území, je jeho součástí mapový podklad v měřítku 1:5000 s vyznačením území, pro které platí stavební uzávěra. V čl. VII. je územní opatření odůvodněno potřebou omezit stavební činnost, která by mohla ztížit nebo znemožnit budoucí využití území podle připravované územně plánovací dokumentace. Ta navrhuje na jižním okraji horní Novomlýnské nádrže podpůrnou větev lokálního biokoridoru pro nadregionální biokoridor K 161 (dnes označovaný NRBK 15). V podpůrném systému jsou vymezena místní biocentra a biokoridory, které jsou nedílnou součástí nadregionální úrovně ÚSES. V připravované ÚPD nejsou v ploše stavební uzávěry Pasohlávky navrženy žádné nové plochy určené k výstavbě.

Rozhodnutím o námitkách (části opatření o stavební uzávěře) včetně jejich odůvodnění se nevyhovělo. Podle odůvodnění územní opatření není právním předpisem ani rozhodnutím, změna územně plánovací dokumentace musí být ve stadiu po schválení zadání nové územně plánovací dokumentace, což vyplývá z § 97 odst. 1 stavebního zákona. V případě obce Pasohlávky je připravován nový územní plán, v současné době nacházející se ve stadiu schváleného konceptu. Zadání územního plánu, které je relevantním podkladem pro vydání územního opatření bylo řádně projednáno za účasti veřejnosti a v souladu s obecně závaznými právními předpisy, rovněž koncept územního plánu byl řádně projednán. Zpracovaná pozemková úprava byla zapracována do návrhu územního plánu. Koncept předmětného územního plánu, který je již schválen zahrnuje lokální nivní biokoridor v předmětném území a z toho důvodu bylo územní opatření o stavební uzávěře vydáno. Nivní biokoridor je označen jako podpůrná větev proto, že je považován za určité doplnění stávající větve nadregionálního vodního biokoridoru, dříve označovaného K 161 (nyní NRBK 15). Šíře plánovaného lokálního nivního biokoridoru je větší než 15m. Stavební uzávěra respektuje platné Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje, které vymezují nejen vodní větev nadregionálního biokoridoru NRBK 15, ale také nivní větev tohoto nadregionálního biokoridoru, která má v předmětném území šíři 400m. Pozemky byly určeny tak, že všechny tvoří příbřežně souvislé pásmo, přičemž opatření reaguje na šíři plánovaného lokálního nivního biokoridoru a nadregionální biokoridor v předmětném území o šíři 400 m. Žádný právní předpis nestanovuje náležitosti návrhu územního opatření o stavební uzávěře, prováděcím předpisem ke stavebnímu zákonu (vyhl. č. 503/2006 Sb.,) řeší náležitosti územního opatření o stavební uzávěře a způsob, jakým došlo k vymezení dotčeného území je v souladu s obecně závaznými právními předpisy a nezpůsobuje neurčitost ani nepřezkoumatelnost návrhu. Pro vydání územního opatření je postačující schválené zadání územně plánovací dokumentace. Žádná stanoviska dotčených orgánů, která by obsahovala jakékoliv námitky či požadavky, nebyla v zákonem stanovené lhůtě obci doručena.

Podle čl. X. územní opatření o stavební uzávěře nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.

Návrhem ze dne 10.4.2012 se navrhovatelé, jejichž okruh se po částečném zpětvzetí návrhu ze dne 23.4.2012 zúžil pouze na navrhovatele J.L., bytem …………………, domáhá zrušení opatření obecné povahy – územního opatření o stavební uzávěře ze dne 6.4.2012, č.j. 364/2012, proto, že je vlastníkem nemovitosti v dotčeném katastrálním území a vydáním územního opatření se cítí být dotčen na výkonu svých vlastnických práv, neboť vydanou stavební uzávěrou zasahující do již probíhajících správních řízení stavebního úřadu v Pohořelicích o povolení a umístění zemědělských staveb je ze strany odpůrce za pomocí stavební uzávěry účelově zasahováno se snahou zhatit a bez problému dokončit již povolenou stavební činnost. Návrh nového územního plánu byl znám v roce 2008, na pozemkovou úpravu v roce 2010 odpůrce nereagoval, i když měl dostatek času zásah provést dříve než nyní v čase probíhajícího správního řízení o povolení staveb. Současný koncept územního plánu nebyl řádně ve smyslu § 97 odst. 1 stavebního zákona schválen, neboť jednou z podmínek pro vydání územního opatření je existence schváleného zadání územního plánu. Koncept návrhu územního plánu byl projednán ještě před pozemkovou úpravou, po jejím dokončení s jejími závěry nebyla veřejnost seznámena. Není pravdou, že pozemková úprava byla zapracována do návrhu územního plánu celá, ale jen neúplně. Bylo povinností obce zapracovat pozemkovou úpravu a její závěry do již schváleného konceptu návrhu ÚP a zopakovat s veřejností znovu jeho projednání a doplněný koncept znovu schválit. Zadání

územního plánu, jehož podkladem je opatření, bylo provedeno na základě konceptu, který až po jeho schválení doznal řadu závažných změn, které byly zčásti dodatečně do konceptu zapracovány, ale nebyla již dána možnost veřejnosti se k takto dodatečně změněnému konceptu vyjádřit. Zásah do již schváleného konceptu způsobil neplatnost již schváleného konceptu, o který se opatření o stavební uzávěře opírá. Stavební uzávěra byla vyhlášena z důvodu vytvoření podpůrné větve lokálního biokoridoru jako podporu NRBK K 161. Žádný požadavek kompetentního orgánu pro vymezování lokálního biokoridoru k zapracování do návrhu ÚP však nebyl na obec podán a obec nemá žádné kompetence biokoridory vymezovat. Dříve byl navržen biokoridor o šířce 15 m od břehové linie vodního díla jako podpora vodního NRBK K 161, který byl schválen a zakreslen do pozemkové úpravy a je všemi subjekty respektován. Obec nerespektuje tuto úpravu v návrhu územního plánu a vymýšlí si nepodložený důvod vytvářet náhradní podpůrnou větev v nesmyslné šíři jako důvod pro vyhlášení stavební uzávěry. Jihomoravský kraj biokoridor v plánu pro předmětný úsek nemá a ani ho nepožadoval zapracovat do návrhu ÚP a přesné vymezení nadregionálního biokoridoru náleží Ministerstvu životního prostředí a tuto hranici musí do návrhu územního plánu vymezit pouze autorizovaný projektant ÚSES, nikoliv projektant ÚP a s tímto vymezením musí souhlasit MŽP. Takový doklad obec nemá k dispozici, a proto nemá žádný relevantní důvod o nutnosti vyhlašovat stavební uzávěru pro umístnění biokoridorů. Z pouhého srovnání mapového podkladu území stavební uzávěry s vyznačením příbřežně souvislého pásma biokoridoru v návrhu na ÚP, které vyžaduje ochranu stavební uzávěrou, je zřejmé porušení dikce zákona o přiměřenosti území při vyhlašování stavební uzávěry. Pokud se týká zajišťování šířky 400 m pro NRBK stavební uzávěrou, podle samotného mapového podkladu u pozemku navrhovatele i původních navrhovatelů je natažená šířka od břehu trojnásobně větší oproti pozemkům soudním. Není to tedy souvislé pásmo, kdy, jak by se dalo očekávat při zajišťování pásma biokoridoru, ale účelově vybrané pozemky o nestejné délce od břehu. Navrhoval dále namítal, že se odpůrce nevypořádal se všemi námitkami podanými v zákonné lhůtě v podání ze dne 12.3.2012. V těchto námitkách navrhovatel uvedl důvod, pro který je stavební uzávěra vyhlášena v rozporu se zákonem

č. 114/1992 Sb., § 79 odst. 3 písm. a). Námitky nebyly řádně v souladu se správním řádem vyřízeny, když jejich vyřízení mělo být součástí odůvodnění opatření obecné povahy. Stavební uzávěra má omezovat nebo zakazovat v nezbytném rozsahu stavební činnost ve vymezeném území, pokud by mohla ztížit nebo znemožnit budoucí využití území podle připravované územně plánovací dokumentace. Vydaná stavební uzávěra požadavky vyhlášky č. 503/2006 Sb., nenaplňuje, neboť je zřízena zbytečně rozsáhle. Pokud má stavební uzávěra sloužit k zajištění funkčnosti biokoridoru, měla by být vymezena pouze na území, ve kterém je současně v návrhu územního plánu vyznačeno vedeni biokoridoru. Vymezenou stavební uzávěrou porovnáním k návrhu ÚP je bezdůvodně blokováno 90% plochy vlastníků pozemků, u kterých lze již nyní určit, že i po schválení územního plánu tak, jak je zmapován, a pro který je stavební uzávěra vyhlášena, je její rozsah nepřiměřený. Důkazem nepřiměřenosti je mapová příloha návrhu územního plánu, v níž zakreslený průběh NRBK K 161 jednoznačně prokazuje, že důvod pro vyhlášení neexistuje. NRBK K 161 podle výkresové dokumentace je veden pouze po břehové části a v podstatě, až na několik metrů, do pozemků stěžovatelů nezasahuje. Vydaná stavební uzávěra by měla být určena termínem, aby se zabránilo nejistotě vlastníků pozemků s možností trvání stavební uzávěry opatření obecné povahy prodloužit. Je zřejmé, že odpůrce zneužil institutu územního opatření, neboť jeho vydání bylo v rozporu s účelem stanoveného v § 97 stavebního zákona, pokud vydal územní opatření v takovém rozsahu, protože musel vědět, že vzhledem k mapové části návrhu nového ÚP vedení NRBK K 161 zasahuje pouze v minimální břehové šíři do pozemku navrhovatele a že stavební řízení probíhá ke stavbám, které jsou v dostatečné vzdálenosti od plánovaného biokoridoru a nemohou plánované umístění biokoridoru nějak narušit. Odpůrce svým opatřením obecné

povahy omezil a zakázal stavební činnost, která znemožňuje budoucí využití vymezeného soukromého území tam, kde proto žádný důvod z hlediska veřejného zájmu nemá. Z těchto důvodů navrhl územní opatření o stavební uzávěře zrušit.

Odpůrce ve vyjádření uvedl, že stavební uzávěra byla vydána za splnění podmínek ust. § 97 stavebního zákona. Tvrzení navrhovatele ohledně neschválení konceptu územního plánu z důvodu, že nedošlo k jeho projednání s veřejností po změnách v důsledku pozemkových úprav není relevantní, neboť nová územně plánovací dokumentace se nachází alespoň ve stádiu zadání. Změny v důsledku pozemkových úprav byly řádně zapracované do návrhu územního plánu, nevyvstala potřeba jejich znovuprojednání s veřejností. V zadání územního plánu nejsou přímo řešeny požadavky na využití předmětného území pro budoucí podpůrnou větev biokoridoru, nejsou v něm přesně definovány jednotlivé kroky, které bude nový územní plán řešit. To neznemožňuje vydat na jeho základě územní opatření pokud jsou proto dány důvody. Podle návrhu územního plánu má být v budoucnu vytvořena podpůrná větev lokálního biokoridoru. Při úvaze, zda je zapotřebí vydat opatření o stavební uzávěře, je nutno vycházet z aktuálního stavu přípravy a za situace, kdy bylo schváleno zadání územního plánu a nebyl zpracován návrh tohoto plánu, je nutno vycházet ze zadání. Pokud návrh územního plánu obsahuje další regulativy oproti zadání, je nutno vycházet z návrhu, což ovšem neznamená, že návrh musí být vždy schválen zastupitelstvem (rozsudek NSS ze dne 20.7.2009, sp. zn. 8 Ao 1/2009-146). Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje s účinností od 17.2.2012 vytvořily v rámci územního systému ekologické stability v oblasti dolní nivy Dyje nadregionální biokoridor NRBK K 15 (K 161), který v jednom ze svých úseků se skládá z jedné větve nadregionálního biokoridoru vedoucího v ose vodních nádrží a z jedné podpůrné větve nivního biokorodoru tvořícího pobřežní pás na jižním břehu vodních

nádrží. U nivního biokoridoru byla jeho hranice stanovena šířkou 400 m. V novém územním plánu odpůrce zamýšlí zpřesnit šířku nivní větve, tedy vymezit tu část území, jehož ochrana je nejvíce ohrožena v důsledku stavební činnosti různého druhu. Aby obec do doby přijetí

připravovaného územního plánu zabránila neoprávněné činnosti, přistoupila k vydání stavební uzávěry. Podle ZÚR JMK je obec kompetentní zpřesnit ve své územně plánovací dokumentaci vymezení nadregionálního koridoru tak, aby se vymezený koridor nacházel v celém svém rozsahu uvnitř vymezeného koridoru ZÚR JMK. Je skutečností, že v rámci připravovaného územního plánu obec počítá s vymezením lokálního biokoridoru v rámci již stávajícího nadnárodního biokoridoru, stavební uzávěrou však odpůrce žádný biokoridor nezřídil. Pokud se týká nepřiměřenosti území vymezeného pro stavební uzávěru, odpůrce se dovolává ustanovení zákona, že k zákazu stavební činnosti nemá dojít více, než je nezbytně nutné. Stavební uzávěra byla vydána pro takové území, kde byl důvod pro obavy, že by mohlo dojít k zásahům neslučitelným s ochranou biokoridoru. Byly vybrány pozemky, které zároveň tvoří společně celistvé souvislé pásmo, které kopíruje linii nivního biokoridoru. Odpůrce se vypořádal se všemi námitkami ze dne 5.3.2012 ve znění dodatku z 12.3.2012, což je uvedeno přímo v textu rozhodnutí o námitkách a vypořádal se s námitkami způsobem, který reaguje na všechny námitky, byť je přímo necituje nebo se k nim konkrétně nevyjadřuje. Postup při vyřizování námitek nezakládá vadu v procesu přijímání opatření o stavební uzávěře. Pro vydání územního opatření o stavební uzávěře byly splněny všechny zákonné předpoklady, a proto odpůrce navrhuje soudu, aby návrh na zrušení zamítl.

Navrhovatel v replice považuje stavební uzávěru za nepřezkoumatelnou z hlediska času a důvodu, pro které byla vyhlášena. V čl. VII. se uvádí, že v budoucím využití území podle připravované územně plánovací dokumentace se zřizuje podpůrná větev lokálního biokoridoru pro nadregionální biokoridor K 161, ovšem žádná lokální podpůrná větev v územně plánovací dokumentaci, která je v současné době již ve stadiu veřejného projednávání, není uvedena. Kompetenci biokoridory plánovat a zřizovat odpůrce podle zákona nemá a navrhovatel je toho názoru, že obec chtěla stavební uzávěrou zabránit tehdy probíhajícím správním řízením na stavebním úřadu v Pohořelicích při vydávání stavebních povolení v předmětné lokalitě, což se stejně nepodařilo. Zadání konceptu nového územního plánu bylo skutečně zastupitelstvem obce schváleno, ale dříve, než došlo k rozsáhlé pozemkové úpravě. Změny vzniklé pozemkovou úpravou zasahující do již schváleného návrhu podléhají opětovnému schválení zastupitelstvem ke kontrole veřejnosti. Odpůrce sám připouští, že provedl po schválení návrhu ÚP v něm další změny, aniž by takto upravený schválil v nové podobě. Hotový návrh nového územního plánu byl zpravován ještě před vyhlášením stavební uzávěry a na úřední desce bylo vyvěšeno oznámení o zahájení projednání tohoto návrhu ÚP zpracovatelem stavebním úřadem v Pohořelicích. Odpůrce přiznal, že krok s lokálním biokoridorem nebyl do nového územního plánu zapracován a ve fázi po vyhlášení stavební uzávěry ani dodatečně nemůže být. Nekompetentnost zřizovat biokoridory vyplývá ze zákona a obec Pasohlávky není obcí s rozšířenou působností, která má kompetenci zřizovat lokální biokoridory. Tento lokální biokoridor v šířce 15 m od břehové linie schválil MěÚ v Pohořelicích, dodnes platí a odpůrce se snaží do tohoto schváleného biokoridoru zasáhnout svým vlastním. Pásmo stavební uzávěry není vyhlášeno v přibližně stejné šířce u všech pozemků od břehu jezera, účelovost postihnout stavební uzávěrou navrhovatele a jeho nejbližší sousedy je z mapy zcela zřetelné. K námitce č. 5 ze dne 5.3.2012 se odpůrce zcela záměrně vyhnul odpovědi, poněvadž podle zákona na podané námitky z 4.3.2012 k veřejnému projednání konceptu nového územního plánu nereagoval. Vyhlášení stavební uzávěry je nedůvodné, poněvadž nemůže chránit případné budoucí znemožnění něčeho, co v návrhu ÚP není uvedeno. Důvod pro vyhlášení stavební uzávěry není splněn. Odvolání se na ZÚR JMK je matoucí, poněvadž důvod obsažený ve vyhlášce o stavební uzávěře není v ZÚR JMK uveden (má kompetenci zřizovat regionální biokoridory, nikoliv podpůrné větve lokálního významu).

S doplňující replikou ze dne 28.8.2012 navrhovatel předložil mapy předmětného území. Po pozemkové úpravě v katastrálním území Mušov je obec Pasohlávky vázána pravomocným rozhodnutím o ní. Geometrickým plánem je vyznačen průběh lokálního biokoridoru, podle kterého se řídí všechny závěry a postupy ve správních řízeních stavební úřad v Pohořelicích. Návrh nového územního plánu je ve stadiu před veřejným projednáním. Z jeho mapové přílohy navrhovatel prokazuje, že před vydáním stavební uzávěry muselo být odpůrci zřejmé, že žádná podpůrná větev nadregionálního biokoridoru není v návrhu územního plánu zakreslena, hranice biokoridoru kopíruje správně hranici vyznačenou v geometrické mapě pozemkové úpravy, a proto důvod vyhlášení stavební uzávěry je smyšlený. Stávající stav lokálního biokoridoru je respektován a hranice dodržována. Autor Zásad územního rozvoje JMK se neopírá o žádné rozhodnutí Ministerstva životního prostředí, která má jako jediné zákonnou kompetenci nadregionální biokoridory umisťovat, proto také autor územního plánu obce Pasohlávky nemohl neexistující biokoridor do plánu zakreslit. Soud ZÚR JMK zrušil, takže v současnosti jsou odkazy na něj irelevantní. Stavební uzávěra byla vyhlášena v rozporu se zákonem a už při vyhlášení nemohla plnit svůj zákonný význam, poněvadž důvod je nereálný a odpůrce o tomto postupu v rozporu se zákonem musel vědět předem.

Ze správního spisu soud zjistil, že proti návrhu územního opatření o stavební uzávěře Pasohlávky ze dne 14.2.2012, vyvěšeném téhož dne, podal navrhovatel jako jeden z namítajících námitky ze dne 5.3.2012 doručené obecnímu úřadu 6.3.2012 a ze dne 12.3.2012, doručené obecnímu úřadu 13.3.2012. V námitkách namítal, že schválení návrhu zadání nové územně plánovací dokumentace je zmatečné a neplatné, důvod, pro který má být vyhlášena stavební uzávěra ve vymezeném území v mapovém podkladu veřejné vyhlášky neexistuje, vymezení území, pro které má platit stavební uzávěra je nepřiměřené a vzhledem k jejímu územnímu vymezení účelově a nespravedlivě selektivní, v návrhu na stavební uzávěru nejsou vyjmenované pozemky podatelů dle parcelních čísel, jsou nevyřízené námitky ke konceptu nového územního plánu a vyhláška neobsahuje odkaz na stanoviska dotčených orgánů. Všechny tyto námitky namítající vyčerpávajícím způsobem skutkově a právně odůvodnili odkazem na konkrétní a daná fakta a příslušnou zákonnou úpravu. V dodatku k námitkám ze dne 12.3.2012 namítající doplňují, že na základě zpřesnění a vymezení ploch a koridorů nadmístního významu schválené dne 24.2.2012 JmK, mimo jiné v kap. D.4, územní systém ekologické stability změnil pouze název původního nadregionálního biokoridoru K 161 na NRBK 15. V grafické části tohoto dokumentu nedošlo k žádné změně proti vytýčení dřívějšího NRBK 161. Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím odboru ekologie krajiny a lesa doporučuje v souvislosti s průběhem vymezené osy NRBK K 161 (vodní) nyní NRBK 15, že má zahrnovat vodní plochu včetně pásu břehového porostu, když biokoridor je ve své vodní ose plně funkční a realizace navazujících břehových částí bude řešena po jejich přesném vymezení v příslušné územně plánovací dokumentaci. Na vodní NRBK K 15 navazuje v břehové linii v šířce 15 m lokální nivní biokoridor, který stanovila obec s rozšířenou působností. Změna i tohoto lokálního biokorodoru v jeho šíři popř. nahrazení nivním nadregionálním biokoridorem je v pravomoci MŽP, regionální biokoridor v pravomoci Krajského úřadu JmK, k němuž by mělo proběhnout nové správní řízení o změně stavu s možností vyjádřit se vlastníky dotčených pozemků, včetně schválení nového

záměru nové územně plánovací dokumentace. Vodní nadregionální K 15 nelze vymezovat do prostoru i na břeh, NBRK 15 končí břehem jezera. Funkci příbřežního nivního biokoridoru zatím plní lokální biokoridor v šířce 15 m, proto není možné jako důvod pro stavební uzávěru daného prostoru uvádět a dokonce nezákonně omezovat vlastníky pozemků podpůrnou větví k vodnímu nadregionálnímu biokoridoru, poněvadž to obci nepřísluší. Obec je pouze povinna

respektovat v rámci ÚSES nadřízené správní složky podle jejich pravomocí dle zákona. Obec nemá představu, a ani to ve vyhlášce neuvedla, jak širokou podpůrnou větev připravuje. Zákon vyjmenovává prostorové a funkční parametry ÚSES, o žádné podpůrné větvi nehovoří. Uvádí nadregionální biokoridor vodní a nivní, regionální biokoridor nivní, lokální biokoridor. Žádný z nich nepřísluší obci v ÚP zřizovat bez zadání kompetentní orgánů. V zásadách ÚSES JmK žádný takový pokyn pro obec Pasohlávky ke zapracování nějaké podpůrné větve do ÚP nevydal, proto je vyhlášení stavební uzávěry z tohoto důvodu nezákonné. V případě vydání by musely mít stanovené parametry šíře, o čemž se vyhláška nezmiňuje a nesmyslně zabírá nepřirozený tvar vymezení pozemků pro stavební uzávěru. Pokud by šlo o budoucí zabezpečení území pro zřízení biokoridoru v ÚP, vymezení pro stavební uzávěru by muselo pevně stanovit jeho šíři po celé břehové linii, nikoliv selektivně podle tvaru pozemku.

Opatření obecné povahy - Územní opatření o stavební uzávěře Pasohlávky vydané Radou obce Pasohlávky č. 364/2012 ze dne 6.4.2012 vydal správní orgán, který k tomu měl pravomoc a při vydání nepřekročil meze zákonem vymezené působnosti. Opatření obecné povahy bylo vydáno zákonem stanoveným postupem.

Toto opatření obecné povahy soud přezkoumává z hlediska žalobních námitek takto: Reakcí na konkrétně vznesené námitky, doložené skutkovými tvrzeními a odkazem na zákonnou úpravu v podání ze dne 5.3.2012 a doplněné v podání ze dne 12.3.2012 odpůrce reagoval v rozhodnutí o námitkách, včetně jejich odůvodnění ve veřejné vyhlášce o územním opatření o stavební uzávěře Pasohlávky ze dne 6.4.2012. Podle soudu se odpůrce s námitkami vypořádal zcela nepřezkoumatelným způsobem. Na jednotlivé námitky reagoval odůvodněním, které nepodložil žádnými a řádnými důkazy či odkazy na akty, které by vyvrátily jednotlivá konkrétní tvrzení namítajících v námitkách a naopak ani svá tvrzení nepodložil žádnými konkrétními důkazy. Dalším nedostatkem v řízení o vydání územního opatření o stavební uzávěře Pasohlávky je navrhovatelem namítaná vada řízení spočívající v tom, že se v rozhodnutí o námitkách odpůrce nevypořádal se všemi námitkami podanými v rámci řízení o návrhu, zejména s námitkami, které podali navrhovatelé dne 12.3.2012. Zejména k námitce č. 5 ze dne 5.3.2012 se odpůrce vyjádřil velmi obecně konstatováním, že o námitkách ke konceptu nového územního plánu bylo rozhodnuto, aniž uvedl, kdy a zda rozhodnutí bylo namítajícímu sděleno atd. Při přezkoumání územního opatření o stavební uzávěře soudu především chybí přezkoumatelný důvod pro vydání územního opatření o stavební uzávěře, když své tvrzení odkazem na aktuálně platné Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje odpovídajícím přezkoumatelným způsobem nedoložil, takže jeho tvrzení nelze řádným způsobem přezkoumat. Vzhledem k tomu, že územní opatření o stavební uzávěře je zásadním zásahem do výkonu vlastnických práv vlastníků pozemků, jichž se stavební uzávěra má týkat, soud se shoduje s navrhovatelem v tom, že by v územním opatření o stavební uzávěře měly být řádným způsobem specifikovány všechny pozemky, jichž se stavební uzávěra týká, nikoliv pouze vymezení ohraničení tohoto území, když navíc je zřejmé, že hranice probíhá rovněž přes pozemky, nikoliv pouze v jejich hranicích. Pouhé konstatování, že žádný právní předpis nestanovuje povinné náležitosti návrhu územního opatření o stavební uzávěře – není tomu tak, neboť § 17 vyhl. č. 503/2006 Sb., stanovuje obsah územního opatření o stavební uzávěře a odst. 3 tohoto zákonného ustanovení se týká zvlášť rozsáhlého území, aniž ho nijak nevymezuje - nezbavuje vydávající orgán rozhodnout o územním opatření o stavební uzávěře nezpochybnitelným způsobem. Způsob, jakým došlo k vytýčení stavební uzávěry není určitý a pokud došlo k vymezení tohoto území vyjmenováním hranic pozemků tam uvedených, nic nebrání tomu, aby byly pozemky, jichž se stavební uzávěra týká, uvedeny všechny parcelními čísly pozemků. Pouhý odkaz na mapový

podklad v měřítku 1:5000, který je přílohou územního opatření o stavební uzávěře není v tomto případě, kdy je stavební uzávěra vydávána z dosud zpochybnitelných důvodů zamýšleného lokálního biokoridoru zcela nedostačující. Ani z části konkrétní vyjádření v podání ze dne 25.5.2012 k návrhu nemůže nahradit pochybení a nedostatky, k nimž došlo v rámci řízení o návrhu územního opatření o stavební uzávěře a nemůže učinit územní opatření o stavební uzávěře Pasohlávky ze dne 6.4.2012 dodatečně přezkoumatelným.

Soud proto na základě závěrů shora uvedených zrušil územní opatření o stavební uzávěře Pasohlávky vydané formou opatření obecné povahy dne 6.4.2012 ve smyslu ust. § 76 odst. 1 s.ř.s. a věc vrací odpůrci k dalšímu řízení s tím, že se bude v dalším řízení zabývat konkrétními námitkami žalobce tak, aby byly soudem přezkoumatelné. Ke zrušení opatření obecné povahy dochází dnem právní moci tohoto rozsudku.

Úspěšný navrhovatel má podle ust. § 60 odst. 1 s.ř.s. právo na náhradu nákladů řízení. Soud rozhodl o povinnosti odpůrce zaplatit navrhovateli na nákladech řízení částku ve výši 5.000,-Kč za zaplacený soudní poplatek.

Poučení: Proti tomuto rozsudku lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává u Nejvyššího správního soudu. V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

V Brně dne 4. září 2012

JUDr. Milada Haplová, v.r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru