Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

64 A 4/2012 - 40Usnesení KSBR ze dne 11.10.2012


přidejte vlastní popisek

64A 4/2012 - 40

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu Mgr. Milana Procházky a soudců Mgr. Petra Sedláka a Mgr. Petra Pospíšila, v právní věci navrhovatele I. K., proti odpůrci Úřad městyse Jimramov, se sídlem Jimramov, nám. Jana Karafiáta 39, ve věci návrhu na vydání rozhodnutí ve věci ochrany ve věcech seznamů voličů vedených Úřadem městyse Jimramov,

takto:

I. Návrh se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení .

Odůvodněn í:

I. Předmět řízení

Návrhem podaným ke Krajskému soudu v Brně dne 8.10.2012 se navrhovatel domáhal vydání rozhodnutí, kterým by byl správní orgán – Městys Jimramov, zavázán k zápisu navrhovatele do seznamu voličů pro volby do zastupitelstev krajů 2012.

II. Obsah návrhu

Navrhovatel uvedl, že správní orgán k dotazu navrhovatele sdělil, že navrhovatel není veden na stálém seznamu voličů a ani přes žádost navrhovatele ho správní orgán do stálého seznamu voličů v zákonné lhůtě nedoplnil. Navrhovatel dále uvedl, že by měl být do stálého seznamu voličů zapsán, jelikož dne 27.3.2012 nabylo právní moci rozhodnutí Obecního úřadu Věcov ze dne 13.12.2011, kterým byl navrhovateli zrušen údaj o místu trvalého pobytu a jako místo trvalého pobytu navrhovatele bylo určeno místo sídla ohlašovny trvalého pobytu Úřadu městyse Jimramov.

III. Obsah spisu správního orgánu a skutková zjištění soudu

Správní orgán na základě výzvy soudu předložil dne 9.10.2012 spisový materiál týkající se žádosti navrhovatele o zápis do stálého seznamu voličů. Z předloženého spisového materiálu soud zjistil, že navrhovatel dne 2.10.2012 požádal správní orgán o sdělení, zda je veden v stálém seznamu voličů a pokud ne, aby mu byl sdělen důvod, proč není veden ve stálém seznamu voličů. Na uvedenou žádost reagoval správní orgán sdělením ze dne 3.10.2012, ve kterém konstatoval, že navrhovatel není veden v stálém seznamu voličů z důvodu neexistence trvalého pobytu navrhovatele na území ČR. Následně 4.10.2012 požádal navrhovatel správní orgán o zařazení na stálý seznam voličů s odkazem na již uvedené rozhodnutí obce Věcov. Na tuto žádost reagoval správní orgán elektronicky 9.10.2012 s tím, že navrhovateli nevyhověl ani po konzultaci s nadřízeným orgánem. Zároveň je součástí spisového materiálu správního orgánu i výslovné prohlášení navrhovatele ze dne 11.1.2012, kterým navrhovatel ukončil k témuž datu trvalý pobyt na území ČR.

Soud doplnil spisový materiál soudu o aktuální výpis z centrální evidence obyvatel navrhovatele, dále o vyjádření Městského úřadu Polička, úseku cestovních dokladů a občanských průkazů a o část spisového materiálu obce Věcov z řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu navrhovatele, a to o rozhodnutí Obecního úřadu Věcov ze dne 13.12.2011, č.j. 3/2012, vč. doručenky, odvolání proti uvedenému rozhodnutí a rozhodnutí Krajského úřadu Kraje Vysočina o odvolání ze dne 14.3.2012, č.j. OOSČ 256/2012 OOSČ/Ma 18322/2012.

Při posouzení věci vycházel soud ze spisového materiálu správního orgánu, výpisu z centrální evidence obyvatel a z rozhodnutí obce Věcov a Krajského úřadu Kraje Vysočina ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu navrhovatele.

IV. Posouzení věci krajským soudem

Krajský soud v Brně primárně zkoumal ve smyslu ust. § 93 odst. 2 in fine s.ř.s. svoji věcnou a místní příslušnost k projednání předmětného návrhu a dospěl k závěru, že je věcně a místně příslušný k jeho projednání. Stejně tak dospěl k závěru, že návrh je z pohledu ust. § 88 odst. 1 s.ř.s. věcně projednatelný a byl učiněn v zákonné formě. Z těchto důvodů proto připustil návrh k meritornímu projednání a věc posoudil takto.

Ze shora uvedených listin soud dospěl k následujícím skutkovým zjištěním. Proti navrhovateli bylo vedeno řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu podle ustanovení § 12 odst. 1 písm. c) zákona oč. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, v jehož rámci bylo dne 13.12.2011 vydáno Obecním úřadem Věcov rozhodnutí č.j. 3/2010, kterým byl zrušen údaj o trvalém pobytu navrhovatele na adrese J., T. 7 s tím, že novým místem trvalého pobytu navrhovatele je ohlašovna Úřadu městyse Jimramova, tj. N. J. K.a 39, J. Uvedené rozhodnutí bylo navrhovateli doručeno dne 28.12.2011. Následně dne 11.1.2012 navrhovatel vlastním úkonem ukončil trvalý pobyt na území ČR. Odvolání proti rozhodnutí obecního úřadu Věcov datoval navrhovatel dnem 12.1.2012 a doručil dne 16.1.2012, tedy poté, co zrušil svůj trvalý pobyt na území ČR. V odvolání sám navrhoval, aby řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu bylo zastaveno, byť z jiných důvodů, než pro zrušení trvalého pobytu na území ČR. Z výpisu z centrální evidence obyvatel ČR soud shledal, že po zrušení trvalého pobytu na území ČR se navrhovatel k novému trvalému pobytu nikde nepřihlásil. Odvoláním napadené rozhodnutí bylo potvrzeno shora citovaným rozhodnutím Krajského úřadu Kraje Vysočina. Z rozhodnutí Obecního úřadu Věcov je patrné, že řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu navrhovatele bylo zahájeno na žádost navrhovatelů p. M. G. a p. M. G.

Podle ustanovení § 4 odst. 1 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, právo volit do zastupitelstva kraje má státní občan České republiky, který alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu v obci, která náleží do územního obvodu kraje nebo na území vojenského újezdu v územním obvodu kraje.

Podle ustanovení § 26 zákona o volbách do zastupitelstev krajů jsou voliči zapsáni ve stálých seznamech voličů (dále jen "stálý seznam"), vedených podle zvláštního právního předpisu. Zvláštním předpisem je zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, který v ustanovení § 28 odst. 1 uvádí, že stálý seznam voličů vede obecní úřad pro voliče, kteří jsou v této obci přihlášeni k trvalému pobytu. Voliče, který není státním občanem České republiky, zapíše na jeho vlastní žádost obecní úřad do dodatku stálého seznamu voličů vedeného jen pro volby podle tohoto zákona, jestliže tento volič

prokáže státní občanství státu, jehož občanům právo volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv, a

dále přihlášení se k trvalému pobytu v obci. Z dodatku stálého seznamu voličů lze voliče vyškrtnout na jeho vlastní žádost nebo z důvodu pozbytí práva volit.

Podle ustanovení § 10 odst. 1 zákona o evidenci obyvatel se místem trvalého pobytu rozumí adresa pobytu občana v České republice, která je vedena v registru obyvatel ve formě referenční vazby (kódu adresního místa) na referenční údaj o adrese v základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí, kterou si občan zvolí zpravidla v místě, kde má rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání. Občan může mít jen jedno místo trvalého pobytu, a to v objektu, který je podle zvláštního právního předpisu označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním číslem a který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci (dále jen „objekt“).

Podle ustanovení § 10 odst. 12 zákona o evidenci obyvatel sdělí občan v případě, že se rozhodl ukončit trvalý pobyt na území České republiky, tuto skutečnost písemně ohlašovně podle místa trvalého pobytu. Sdělení v listinné podobě musí obsahovat úředně ověřený podpis občana; to neplatí v případě, kdy občan podepíše sdělení před zaměstnancem ohlašovny. Pokud má sdělení podle věty první formu datové zprávy, občan ho po vyplnění opatří zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb nebo dodá prostřednictvím datové schránky.

Podle ustanovení § 12 zákona o evidenci obyvatel rozhodne ohlašovna o zrušení údaje o místu trvalého pobytu, zaniklo-li užívací právo občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana a neužívá-li občan tento objekt nebo jeho vymezenou část. Ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místě trvalého pobytu podle odstavce 1 písm. c) jen na návrh vlastníka objektu nebo jeho vymezené části nebo na návrh oprávněné osoby uvedené v § 10 odst. 6 písm. c). Navrhovatel je v takovém případě povinen existenci důvodů uvedených v odstavci 1 písm. c) ohlašovně prokázat. Zrušení údaje o místu trvalého pobytu se uvede v informačním systému (ust. § 12 odst. 1 písm. c, odst. 2 a odst. 3 zák. o evidenci obyvatel).

Podle ustanovení § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže se žádost stala zjevně bezpředmětnou.

Podle ustanovení § 93 odst. 1 správního řádu,jestliže v této hlavě není stanoveno jinak, pro řízení o odvolání se obdobně použijí ustanovení hlav I až IV, VI a VII této části.

Jak vyplývá z ustanovení § 26 zákona o volbách do krajských zastupitelstev ve spojení s ustanovením § 28 odst. 1 zákona o volbách do zastupitelstev obcí je právo občana být zapsán ve stálém seznamu voličů pro volby do krajských zastupitelstev vázáno na existenci trvalého pobytu v určité obci. Stejně tak je aktivní volební právo pro volby do zastupitelstev krajů vázáno na existenci trvalého pobytu. Pro posouzení návrhu navrhovatele je tak zásadní řešení otázky existence jeho trvalého pobytu ve vztahu k možnosti být zapsán ve stálém seznamu voličů.

Z ustanovení § 10 odst. 12 zákona o evidenci obyvatel vyplývá, že občan ČR, tedy i navrhovatel, může na základě svého vlastního rozhodnutí volně disponovat se svým právem mít nebo nemít trvalý pobyt na území ČR. Navrhovatel sám ukončil svůj pobyt na území ČR, svým vlastním rozhodnutím Z tohoto úkonu vyplývá pro navrhovatele řada důsledků. Ve vztahu k řízení podle ustanovení § 12 odst. 1 písm. c) zákona o evidenci obyvatel především pak ten, že řízení pokračovalo o žádosti, která se stala zjevně bezpředmětnou, neboť řízení mohlo probíhat pouze za situace, kdy zaniklo užívací právo občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana a neužívá-li občan tento objekt nebo jeho vymezenou část. S ohledem na to, že dne 11.1.2012 ukončil navrhovatel trvalý pobyt na území ČR, neexistovalo nadále užívací právo navrhovatele k objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu navrhovatele, neboť v evidenci obyvatel nebyla uvedena žádná adresa jakéhokoliv objektu jako místo trvalého pobytu navrhovatele. Za této procesní situace měl Krajský úřad Kraje Vysočina zastavit řízení podle ustanovení § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu ve spojení s ustanovením § 93 odst. 1 správního řádu.

I když tak Krajský úřad Kraje Vysočina neučinil, nemůže mít jeho rozhodnutí (ve spojení s prvostupňovým rozhodnutím) povahu konstituce nového trvalého pobytu navrhovatele na území ČR. Ze zákona o evidenci obyvatel je zřejmé, že přihlášení k trvalému pobytu, jeho změna i ukončení trvalého pobytu na území ČR je především vázáno na projev vůle občana. Navrhovatel trvalý pobyt na území ČR svým vlastním úkonem ukončil a jiným vlastním úkonem se k trvalému pobytu na území ČR nepřihlásil. Krajský úřad přezkoumával rozhodnutí Obecního úřadu Věcov a jeho postup v dané věci. S ohledem na zánik trvalého pobytu navrhovatele na území ČR mělo meritorní rozhodnutí krajského úřadu pouze formální charakter, neboť ke konstituci trvalého pobytu v sídle ohlašovny, v jejímž územním obvodu byl občanovi trvalý pobyt úředně zrušen, ve smyslu ustanovení § 10 odst. 5 zákona o evidenci obyvatel může dojít teprve po předchozím úředním zrušení údaje o místě trvalého pobytu. Aby mohl být údaj o trvalém pobytu úředně zrušen, musel by mít navrhvoatel v době právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o trvalém pobytu na území ČR trvalý pobyt, což však v souzené věci s ohledem na svůj úkon neměl.

K právu občana ukončit trvalý pobyt na území ČR a k nutnosti nést následky takového rozhodnutí se vyjádřil Ústavní soud ČR v nálezu ve věci sp.zn. Pl.ÚS 25/03 ze dne 02.07.2003 tak, že: K tomu je nutno podotknout, že pokud občan učiní svobodně takovéto rozhodnutí, musí počítat také s důsledky, které eventuálně z tohoto rozhodnutí vyplynou. S trvalým pobytem občana je totiž spojena realizace některých práv, mezi něž patří i realizace práva volebního či práva hlasovat v referendu, protože zápis do příslušného volebního seznamu provádějí obecní úřady příslušné podle místa trvalého pobytu občana.“

V. Shrnutí a náklady řízení

Na základě shora uvedených skutečností soud zjistil, že navrhovatel není přihlášen k trvalému pobytu v žádné obci v ČR, tedy ani v Městysi Jimramov, pročež neshledal důvod k tomu, aby byl navrhovatel zapsán do stálého seznamu voličů,vedeného Městysem Jimramov.

Výrok o nákladech řízení má oporu v ustanovení § 93 odst. 4 s.ř.s., podle něhož na náhradu nákladů řízení nemá žádný z účastníků právo.

Poučení: Proti tomuto usnesení není kasační stížnost přípustná. (ust. § 104 odst. 1 s.ř.s.).

V Brně dne 11.10.2012

Mgr. Milan Procházka

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru