Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

63 A 10/2014 - 18Usnesení KSBR ze dne 04.11.2014

Prejudikatura

Vol 11/2004 - 31


přidejte vlastní popisek

63A 10/2014-18

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Zuzany Bystřické a soudců Mgr. Petra Pospíšila a JUDr. Kateřiny Mrázové, Ph.D., v právní věci navrhovatele F. I., bytem M. 77, M. – H., proti odpůrci Městskému úřadu Šlapanice, se sídlem Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice, za účasti volební strany ZMĚNA, zastoupené zmocněnkyní L. R., bytem M. 317, M. – H., o návrhu na neplatnost voleb do zastupitelstva obce Mokrá - Horákov,

takto:

I. Návrh na neplatnost voleb do zastupitelstva obce Mokrá - Horákov konaných ve dnech

10. a 11. 10. 2014 se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Dne 22. 10. 2014 byl zdejšímu soudu doručen návrh na neplatnost voleb do zastupitelstva obce Mokrá - Horákov, kterou podal navrhovatel, kandidát za volební stranu ANO 2011. K dotazu soudu doplnil, že návrh podává jako soukromá osoba, seznámil s ním však všechny členy hnutí ANO 2011 za Brno – venkov.

Jako důvod svého návrhu uvedl, že má podezření na špatnou registraci sdružení ZMĚNA. Při registraci byla doložena petice s podpisy občanů, kteří ji však nepodepsali. Již po registraci byl navrhovatel na registračním úřadě, kde na uvedený problém upozorňoval, byl ale odmítnut s tím, že kontrola podpisů se neprovádí a je tedy jedno, kdo petici podepíše. Navrhovatel žádal, aby soud provedl fyzickou kontrolu podpisů na petici.

Dále navrhovatel soudu sdělil, že přikládá článek z novin, aby bylo zřejmé, co sdružení ZMĚNA je. (Jako příloha byla soudu zaslána kopie článku „Stranu stavebníků vede šéfka stavebního úřadu“ bez uvedení data a periodika, ve kterém byl zveřejněn.)

Městský úřad Šlapanice ve vyjádření k návrhu konstatoval, že je registračním úřadem ve smyslu ustanovení §21 odst. 3 zákona č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o volbách do zastupitelstev obcí“). Dne 5. 8. 2014 podalo sdružení nezávislých kandidátů pod názvem volební strana ZMĚNA kandidátní listinu pro volby do zastupitelstev obcí konaných ve dnech 10. – 11. 10. 2014 prostřednictvím svého zmocněnce paní L. R. Přílohou kandidátní listiny byla mimo jiné petice v počtu 16 listů s podpisy voličů podporujících její kandidaturu. Podle § 21 odst. 4 zákona o volbách do zastupitelstev obcí je v případě sdružení nezávislých kandidátů nutný počet podpisů na petici 194. V tomto případě zde bylo 203 podpisů, které všechny splňovaly náležitosti zákona o volbách. Registrační úřad nemůže zpochybňovat, zda podpisy voličů jsou platné či nikoli, při přezkoumávání petice registračním úřadem nebyly zjištěny žádné nesrovnalosti a nedostatky, registrační úřad proto o registraci kandidátní listiny, která splňovala veškeré náležitosti, rozhodl. Proti tomuto rozhodnutí se ostatní volební subjekty nedomáhaly ochrany soudu.

L. R., zmocněnkyně volební strany ZMĚNA, soudu sdělila, že příslušnému registračnímu úřadu byla v řádném termínu doručena kandidátní listina včetně petičních archů v souladu s §21, odst. 4 zákona o volbách do zastupitelstev obcí.

Návrh na neplatnost voleb není důvodný.

Jak je zřejmé z návrhu na zahájení řízení, navrhovatel se domáhá vyslovení neplatnosti voleb do zastupitelstva obce Mokrá – Horákov. Jako důvod uvádí podezření z porušení předpisů a nesprávného postupu při registraci volební strany ZMĚNA, konkrétně proto, že na petici byly uvedeny podpisy občanů, kteří ji ve skutečnosti nepodepsali a registrační úřad ani po upozornění navrhovatelem neprovedl kontrolu.

Podle §89 odst. 1 písm. c) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (s. ř. s.). soudní ochrany se lze domáhat ve věcech, v nichž správní orgán podle zvláštních zákonů registroval kandidátní listinu nebo přihlášku k registraci. Podle odst. 4 návrhem podle odstavce 1 písm. c) se může politická strana, nezávislý kandidát, sdružení nezávislých kandidátů nebo sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů, které podalo kandidátní listinu, nebo u voleb do Senátu nezávislý kandidát nebo politická strana, která podala přihlášku k registraci, anebo při volbě prezidenta republiky nejméně dvacet poslanců nebo nejméně deset senátorů, kteří navrhli kandidáta na funkci prezidenta republiky, nebo občan, který navrhl kandidáta na funkci prezidenta republiky, domáhat vydání rozhodnutí o zrušení registrace kandidátní listiny jiné politické strany, nezávislého kandidáta, sdružení nezávislých kandidátů nebo sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů, nejméně dvaceti poslanců nebo nejméně deseti senátorů, kteří navrhli kandidáta na funkci prezidenta republiky, nebo občana, který navrhl kandidáta na funkci prezidenta republiky, nebo zrušení registrace přihlášky jiného kandidáta. Účastníky jsou navrhovatel, správní orgán, který provedl registraci, a ten, o jehož registraci se jedná.

Podle § 59 odst. 2 zákona o volbách do zastupitelstev obcí proti odmítnutí kandidátní listiny, škrtnutí kandidáta na kandidátní listině nebo proti provedení registrace kandidátní listiny pro volby do zastupitelstva obce se může volební strana, která podala kandidátní listinu pro volby do zastupitelstva obce, a u škrtnutí kandidáta i tento kandidát do 2 pracovních dnů od doručení rozhodnutí domáhat ochrany u soudu podle zvláštního právního předpisu.

Z uvedené právní úpravy, konkrétně §89 odst. 4 vyplývá, že jsou přesně vymezeny subjekty, které návrh proti vadám v procesu registrace mohou podat. Navrhovatel mezi tyto subjekty nepatří. Jak sdělil soudu, byl kandidátem volební strany ANO 2011, návrh však podává jako fyzická osoba. Nelze tedy konstatovat, že by návrh podal jako zástupce ANO 2011, které bylo volební stranou. Soud tedy uzavírá, že navrhovatel není osobou legitimovanou k podání návrhu na zrušení rozhodnutí o registraci volební strany.

V § 59 odst. 2 zákona o volbách do zastupitelstev obcí je uvedeno, že ochrany u soudu je nezbytné se domáhat ve lhůtě 2 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o provedení kandidátní listiny. Po uplynutí této lhůty již návrh podávat není možno.

Soud však především konstatuje, že v rámci řízení ve věci neplatnosti voleb a hlasování podle §90 a následujících s.ř.s. nelze jako důvod neplatnosti uplatnit vady, které se týkají registrace volebních stran. Proti registraci kandidátní listiny je možno domáhat se ochrany u soudu ve zvláštním samostatném řízení, upraveném v §89 s.ř.s. a v §59 odst. 2 zákona o volbách do zastupitelstev obcí. Pokud návrh ve věci registrace nebyl podán oprávněným subjektem ve stanovené lhůtě, nelze toto napravit návrhem na neplatnost voleb.

Soud odkazuje na rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 9. 12. 2004, č.j. Vol 11/2004-31, který se vztahoval k volbám do Senátu Parlamentu České republiky, ale řešil rovněž možnost námitky týkající se registrace jako důvodu návrhu na neplatnost voleb. Podle tohoto rozhodnutí „V rámci řízení ve věcech neplatnosti voleb a hlasování podle § 90 s. ř. s. nelze s úspěchem brojit proti vadám v registraci přihlášky kandidáta. K tomu slouží samotné řízení týkající se ochrany ve věcech registrace, upravené v § 89 s. ř. s. a v § 86 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů.

Na základě výše uvedeného proto Krajský soud v Brně dospěl k závěru, že návrh je nedůvodný, a jako takový ho usnesením zamítl (§ 90 odst. 3 s. ř. s.).

Toto usnesení bude doručováno všem účastníkům řízení vymezeným shora. Současně bude vyvěšeno na úřední desce soudu; právní moci nabývá usnesení dnem vyvěšení (§ 93 odst. 5 s. ř. s.).

Výrok o náhradě nákladů řízení vychází z ustanovení § 93 odst. 4 s. ř. s., podle něhož ve věcech volebního soudnictví nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou přípustné opravné prostředky (§ 104 odst. 1 s.ř.s.).

V Brně dne 4. 11. 2014

JUDr. Zuzana Bystřická, v.r.

předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení: Dana Janků

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru