Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

62 Af 74/2012 - 95Rozsudek KSBR ze dne 09.09.2013

Oprav. prostředek / ústav. stíž.
8 Afs 74/2013

přidejte vlastní popisek

62 Af 74/2012-95

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Brně rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Davida Rause, Ph.D. a soudců Mgr. Petra Šebka a JUDr. Petra Polácha v právní věci žalobce: Statutární město Liberec, se sídlem Liberec, Dr. E. Beneše, zastoupeného Mgr. Davidem Hejzlarem, advokátem se sídlem Liberec, 1. máje 97, proti žalovanému: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, se sídlem Brno, tř. Kpt. Jaroše 7, o žalobě proti rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č.j. ÚOHS-R86/2012/VZ-8985/2012/310/PMo ze dne 15.5.2012,

takto:

I. Rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č.j. ÚOHS-R86/2012/VZ-8985/2012/310/PMo ze dne 15.5.2012 se zrušuje a věc se vrací žalovanému k dalšímu řízení.

II. Žalovaný nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Žalovaný je povinen nahradit žalobci náklady řízení ve výši 8 808 Kč do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku k rukám Mgr. Davida Hejzlara, advokáta se sídlem Liberec, 1. máje 97.

Odůvodnění:

Žalobce brojí žalobou proti rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č.j. ÚOHS-R86/2012/VZ-8985/2012/310/PMo ze dne 15.5.2012, kterým byl zamítnut žalobcův rozklad a potvrzeno předchozí prvostupňové rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č.j. ÚOHS-S286,287/2009/VZ-pokračování
62 A2
f 74/2012

2243/2012/540/KKo ze dne 16.3.2012. Tímto prvostupňovým „opravným rozhodnutím“ žalovaný měnil výrokové části I. a II. svého rozhodnutí č.j. ÚOHS-S286,287/2009/VZ-15178/2009/540/KKo ze dne 27.5.2011.

I. Podstata věci

Žalovaný vedl správní řízení ve věci možného spáchání správního deliktu žalobcem coby zadavatelem při zadávání veřejných zakázek 1) „MS 2009 – Sportovní areál Ještěd J1 – zázemí sportovců“, zadávané výzvou ze dne 10.4.2007 ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „současný ZVZ“), 2) „MS 2009 – Sportovní areál Ještěd J2 – technická budova, demolice“ zadávané výzvou ze dne 10.4.2007 ve zjednodušeném podlimitním řízení podle současného ZVZ, 3) „MS 2009 – Sportovní areál Ještěd J3 – věž rozhodčích – modernizace“, zadávané v užším řízení podle zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „předchozí ZVZ“), jejíž oznámení bylo zveřejněno dne 23.5.2006 pod ev. č. 50022170, 4) „MS 2009 – Sportovní areál Ještěd J4 – budova u dopadu skokanských můstků“, zadávané v užším řízení podle předchozího ZVZ, jejíž oznámení bylo zveřejněno dne 14.4.2006 pod ev. č. 50020580, 5) „MS 2009 – Sportovní areál Ještěd J5 – skokanské můstky – osvětlení“ zadávané výzvou ze dne 10.4.2007 ve zjednodušeném podlimitním řízení podle současného ZVZ, 6) „MS 2009 – Sportovní areál Ještěd J6 – skokanské můstky – umělá hmota“ zadávané podle současného ZVZ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo zveřejněno dne 17.4.2007 pod ev. č. 60006537, 7) „MS 2009 – Sportovní areál Ještěd J6 – skokanské můstky – umělá hmota – dodatečné práce“ zadávané výzvou ze dne 21.4.2008 v jednacím řízení bez uveřejnění podle § 23 odst. 7 písm. a) současného ZVZ, 8) „MS 2009 – Sportovní areál Ještěd J7 – tribuny trenérů, pozice televizních kamer“ zadávané výzvou ze dne 10.4.2007 ve zjednodušeném podlimitním řízení podle současného ZVZ, 9) „MS 2009 – Sportovní areál Ještěd J8 – západní tribuna“ zadávané podle současného ZVZ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo zveřejněno dne 17.4.2007 pod ev.č. 60006536, 10) „MS 2009 - Sportovní areál Ještěd J8 – západní tribuna – dodatečné práce“, zadávané výzvou ze dne 13.5.2008 v jednacím řízení bez uveřejnění podle současného ZVZ, 11) „SKI 2009 – Sportovní areál Ještěd J9 – kanalizační řad Horní Hanychov“, zadávané v otevřeném řízení podle předchozího ZVZ, jehož oznámení bylo zveřejněno dne 7.4.2006 pod ev. č. 50020269, 12) „MS 2009 – Sportovní areál Ještěd J10 – komunikace, TV cesta – dopadiště, most“ zadávané podle současného ZVZ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo zveřejněno dne 17.4.2007 pod ev. č. 60006535, 13) „MS 2009 – Sportovní areál Ještěd J10 – komunikace, TV cesta – dopadiště, most – dodatečné práce“ zadávané na základě výzvy ze dne 10.9.2007 v jednacím řízení bez uveřejnění podle § 23 odst. 7 písm. a) současného ZVZ, 14) „MS 2009 – Sportovní areál Ještěd J11.1. – Parkovací dům – I. etapa“ zadávané výzvou ze dne 18.9.2006 ve zjednodušeném podlimitním řízení podle současného ZVZ, 15) „MS 2009 – J11.2 – Parkoviště Ještědská“ zadávané podle současného ZVZ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo zveřejněno dne 11.4.2008 pod ev. č. 60016492, 16) „MS 2009 – J11.2 – Parkoviště Ještědská – dodatečné práce“ zadávané výzvou ze dne 9.10.2008 v jednacím řízení bez uveřejnění podle současného ZVZ, pokračování
62 A3
f 74/2012

17) „MS 2009 – J11.4 – III. etapa - parkoviště Ještědská“ zadávané výzvou ze dne 30.7.2008 ve zjednodušeném podlimitním řízení podle současného ZVZ, 18) „MS 2009 – Sportovní areál Ještěd J12 – oprava televizní cesty“ zadávané výzvou ze dne 11.4.2006 v jednacím řízení bez uveřejnění podle předchozího ZVZ, 19) „MS 2009 – Sportovní areál Ještěd J13 – garáž pro rolby“ zadávané výzvou ze dne 28.2.2008 ve zjednodušeném podlimitním řízení podle současného ZVZ, 20) „Dodatek č. 2 k SOD č. MS 2009 – J 13 – Garáž pro rolby, 8/08/0056“ uzavřený dne 24.9.2008, 21) „MS 2009 – Sportovní areál Ještěd J14 – komunikace lanovka ČD - západní tribuna“ zadávané výzvou ze dne 10.4.2007 ve zjednodušeném podlimitním řízení podle současného ZVZ, 22) „MS 2009 – Sportovní areál Ještěd J15 – elektroinstalace, IT datové rozvody“ zadávané výzvou ze dne 10.4.2007 ve zjednodušeném podlimitním řízení podle současného ZVZ, 23) „MS 2009 – J16 – lanovka pro skokany II“ zadávané výzvou ze dne 14.9.2007 ve zjednodušeném podlimitním řízení podle současného ZVZ, 24) „MS 2009 – Sportovní areál Ještěd J17 – chodník parkoviště - lanovka ČD“ zadávané výzvou ze dne 10.4.2007 ve zjednodušeném podlimitním řízení podle současného ZVZ, 25) „MS 2009 – J17 – Přístupová komunikace Parkoviště - Lanovka ČD“ zadávané výzvou ze dne 28.2.2008 ve zjednodušeném podlimitním řízení podle současného ZVZ, 26) „MS 2009 – Sportovní areál Ještěd J19 – sanace svahu“ zadávané výzvou ze dne 12.5.2008 ve zjednodušeném podlimitním řízení podle současného ZVZ a 27) „Rekonstrukce přístupové komunikace k horskému hotelu Ještěd a do Sportovního areálu Ještěd - reg. č. CZ.1.13/3.1.00/02.00168“ zadávané podle současného ZVZ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo zveřejněno dne 25.11.2008 pod ev. č. 60025450.

V rozhodnutí č.j. ÚOHS-S286,287/2009/VZ-15178/2009/540/KKo ze dne 27.5.2011 žalovaný dospěl mimo jiné k následujícím závěrům:

Výrokovou částí I. uvedeného rozhodnutí konstatoval, že se žalobce coby zadavatel dopustil správního deliktu podle § 102 odst. 1 písm. a) předchozího ZVZ tím, že nedodržel postup stanovený v § 18 odst. 3 předchozího ZVZ, když rozdělil předmět veřejné zakázky na vybudování sportovního areálu Ještěd specifikovaného v bodech 3) a 4) tak, že došlo ke snížení předpokládané ceny pod finanční limity stanovené pro jednotlivé druhy veřejných zakázek podle § 14 předchozího ZVZ, v důsledku čehož nedodržel postup stanovený v § 25 odst. 1 předchozího ZVZ a neprovedl zadávací řízení, přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky.

Výrokovou částí II. uvedeného rozhodnutí konstatoval, že se žalobce coby zadavatel dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) současného ZVZ tím, že nedodržel postup stanovený v § 13 odst. 3 současného ZVZ, když rozdělil předmět veřejné zakázky na vybudování sportovního areálu Ještěd specifikovaného v bodech 1), 2), 5) až 25) tak, že došlo ke snížení předpokládané hodnoty pod finanční limity stanovené v § 12 současného ZVZ, v důsledku čehož nedodržel postup stanovený v § 21 současného ZVZ a neprovedl zadávací řízení, přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky.

pokračování
62 A4
f 74/2012

Za spáchání těchto (a dalších deliktů podle výrokových částí III. a IV. téhož rozhodnutí) byla výrokovou částí V. téhož rozhodnutí žalobci uložena pokuta ve výši 5 000 000 Kč. Výrokovou částí VI. pak bylo správní řízení zčásti (ve věci veřejné zakázky „MS 2009 – Sportovní areál Ještěd J19 – sanace svahu“ zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení na základě výzvy ze dne 12.5.2008 a ve věci veřejné zakázky „Rekonstrukce přístupové komunikace k horskému hotelu Ještěd a do Sportovního areálu Ještěd - reg. č. CZ.1.13/3.1.00/02.00168) zastaveno.

Výrokových částí I. a II. uvedeného rozhodnutí se dotklo opravné rozhodnutí žalovaného č.j. ÚOHS-S286,287/2009/VZ-2243/2012/540/KKo ze dne 16.3.2012, a sice následovně:

Výrokovou částí I. opravného rozhodnutí žalovaného č.j. ÚOHS-S286,287/2009/VZ-2243/2012/540/KKo ze dne 16.3.2012 bylo rozhodnuto, že výroková část I. rozhodnutí č. j. ÚOHS-S286,287/2009/VZ-15178/2009/540/KKo ze dne 27.5.2011 se mění tak, že žalobce coby zadavatel se dopustil správního deliktu podle § 102 odst. 1 písm. a) předchozího ZVZ tím, že nedodržel postup stanovený v § 18 odst. 3 předchozího ZVZ, když rozdělil předmět veřejné zakázky na vybudování sportovního areálu Ještěd specifikovaného v bodech 3), 4), 11) a 18) tak, že došlo ke snížení předpokládané ceny pod finanční limity stanovené pro jednotlivé druhy veřejných zakázek podle § 14 předchozího ZVZ, v důsledku čehož nedodržel postup stanovený v § 25 odst. 1 předchozího ZVZ a neprovedl příslušné zadávací řízení, přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky.

Výrokovou částí II. opravného rozhodnutí žalovaného č.j. ÚOHS S286,287/2009/VZ-2243/2012/540/KKo ze dne 16.3.2012 bylo rozhodnuto, že výroková část II. rozhodnutí č. j. ÚOHS-S286,287/2009/VZ-15178/2009/540/KKo ze dne 27.5.2011 se mění tak, že žalobce coby zadavatel se dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) současného ZVZ tím, že nedodržel postup stanovený v § 13 odst. 3 současného ZVZ, když rozdělil předmět veřejné zakázky na vybudování sportovního areálu Ještěd specifikovaného v bodech 1), 2), 5) až 10), 12) až 17) a 19) až 25) tak, že došlo ke snížení předpokládané hodnoty pod finanční limity stanovené v § 12 současného ZVZ, v důsledku čehož nedodržel postup stanovený v § 21 současného ZVZ a neprovedl příslušné zadávací řízení, přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky.

Opravné rozhodnutí žalovaného č.j. ÚOHS-S286,287/2009/VZ-2243/2012/540/KKo ze dne 16.3.2012 poté žalobce napadl rozkladem, který byl nyní napadeným rozhodnutím (tj. rozhodnutím č.j. ÚOHS-R86/2012/VZ-8985/2012/310/PMo ze dne 15.5.2012) zamítnut a opravné rozhodnutí potvrzeno.

II. Shrnutí procesních stanovisek účastníků

Žalobce namítá, že provedené opravy nejsou opravami zřejmých nesprávností podle § 70 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a tedy že je žalovaný opravným rozhodnutím (nota bene poté, co sám žalobce na uvedené chyby poukazoval ve svém rozkladu proti rozhodnutí ve věci pokračování
62 A5
f 74/2012

samé, tj. proti rozhodnutí žalovaného č. j. ÚOHS-S286,287/2009/VZ-15178/2009/540/KKo ze dne 27.5.2011) podle § 70 správního řádu nemohl provést. Žalovaný tím podle žalobce věcně zasahoval do svého již vydaného rozhodnutí, snažil se tím napravit jeho vady a vnitřní rozpornost. Proto nemůže rozhodnutí o rozkladu proti opravnému rozhodnutí obstát a žalobce navrhuje jeho zrušení i zrušení samotného opravného rozhodnutí.

Žalovaný naproti tomu setrvává na svém závěru prezentovaném v opravném rozhodnutí i nyní napadeném rozhodnutí o rozkladu. Argumentuje tak, že provedené opravy nepřesáhly rámec, který je dán § 70 správního řádu, a žalobu jako nedůvodnou navrhuje zamítnout.

Žalobce i žalovaný setrvali na svých procesních postojích během celého řízení před zdejším soudem.

III. Posouzení věci

Žaloba byla podána včas (§ 72 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, dále jen „s.ř.s.“), osobou k tomu oprávněnou (§ 65 odst. 1 s.ř.s.).

Žaloba je přípustná (zejména § 65, § 68 a § 70 s.ř.s.). Opravné rozhodnutí zasahovalo výrokové části rozhodnutí vydaného ve věci samé, a tedy nelze prima vista dovodit, že by ve vztahu k adresátům původního rozhodnutí ve věci nemohlo mít reálné hmotněprávní účinky.

Mezi žalobcem a žalovaným je sporu v jediné klíčové otázce, a sice zda změny výrokových částí původního rozhodnutí ve věci, které žalovaný opravným rozhodnutím provedl, byly opravou zřejmých nesprávností v písemném vyhotovení rozhodnutí, které lze provést postupem podle § 70 správního řádu. V této otázce zdejší soud v plném rozsahu přisvědčuje argumentaci žalobce.

Podle § 70 správního řádu opravu zřejmých nesprávností v písemném vyhotovení rozhodnutí na požádání účastníka nebo z moci úřední usnesením provede správní orgán, který rozhodnutí vydal. Týká-li se oprava výroku rozhodnutí, vydá o tom správní orgán opravné rozhodnutí. Prvním úkonem správního orgánu ve věci opravy je vydání tohoto rozhodnutí. Právo podat odvolání proti opravnému usnesení anebo opravnému rozhodnutí má pouze účastník, který jím může být přímo dotčen.

Judikatura vymezuje pojmy „zřejmá nesprávnost“ a „oprava zřejmé nesprávnosti“ úzce (přísným výkladem); za „nesprávnost“ nelze pokládat věcnou nebo právní vadu rozhodnutí a „oprava zřejmé nesprávnosti“ nesmí sloužit ani k nápravě věcných nebo právních vad rozhodnutí, ani k jiným změnám obsahu již vydaného rozhodnutí. Podle nálezu Ústavního soudu ze dne 11.3.2003 ve věci sp. zn. II. ÚS 237/02 (N 38/29 SbNU 327) není možné, aby se postupem podle § 70 správního řádu měnil obsah rozhodnutí. Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 31.3.2010 ve věci sp. zn. 1 Afs 58/2009 (Sb. NSS 2119/2010) institut opravy zřejmých pokračování
62 A6
f 74/2012

nesprávností v písemném vyhotovení rozhodnutí podle § 70 správního řádu lze aplikovat pouze na zjevné omyly ohledně údajů, které jsou však dostatečně podloženy zjištěními prokazujícími jejich správné znění. S odkazem na § 70 správního řádu nelze měnit vlastní obsah rozhodnutí. Institut opravy zřejmých nesprávností umožňuje jen odstraňování chyb, kterých se dopustil správní orgán ve vydaných rozhodnutích, tedy „…opravy různých méně významných překlepů a zkomolenin, opravy dat a rodných čísel, ale také opravy početních chyb…“. Podle zdejšímu soudu známého rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 9.11.2009 ve věci sp. zn. 22 Ca 111/2009 institut opravy zřejmých nesprávností podle § 70 správního řádu „…lze aplikovat pouze na zjevné či početní chyby a jiné obdobné zřejmé nesprávnosti. Nelze se však touto cestou domáhat změny obsahu výroku rozhodnutí z důvodu jeho nezákonnosti, k tomu je možno využít pouze příslušné opravné prostředky…“.

Žalovaný jednak postupem podle § 70 správního řádu změnil ve dvou výrokových částech rozhodnutí ve věci samé ty části skutkových vět, kde byla specifikována jednotlivá plnění, jejichž samostatnou a oddělenou kontraktací byl podle žalovaného spáchán správní delikt.

To se promítlo v odlišné subsumpci obou těchto plnění pod jednotlivé skutky zahrnutím do odlišných skutkových vět a následně se to logicky promítlo v subsumpci těchto skutků pod odlišnou právní kvalifikaci (do odlišných právních vět). Zatímco původní rozhodnutí ve věci samé pokládalo dvě dílčí plnění, konkrétně „SKI 2009 – Sportovní areál Ještěd J9 – kanalizační řad Horní Hanychov“ a „MS 2009 – Sportovní areál Ještěd J12 – oprava televizní cesty“ za součást skutku, který spočíval v rozdělení veřejné zakázky vedoucím ke snížení předpokládané hodnoty pod finanční limity stanovené v § 12 současného ZVZ, v důsledku čehož neměl žalobce dodržet postup stanovený v § 21 současného ZVZ, po opravě provedené opravným rozhodnutím se tato dvě plnění stala součástí skutku, který spočíval v rozdělení veřejné zakázky, které vedlo ke snížení předpokládané ceny pod finanční limity stanovené pro jednotlivé druhy veřejných zakázek podle § 14 předchozího ZVZ, v důsledku čehož žalobce neměl dodržet postup stanovený v § 25 odst. 1 předchozího ZVZ.

Zatímco tedy podle původního rozhodnutí ve věci samé byla samostatná kontraktace těchto dvou plnění součástí protiprávního jednání spočívajícího v nedodržení postupu podle § 21 současného ZVZ, v důsledku provedené opravy byla samostatná kontraktace těchto dvou plnění součástí protiprávního jednání spočívajícího v nedodržení postupu podle § 25 odst. 1 předchozího ZVZ. Zatímco původní rozhodnutí ve věci samé subsumovalo postup žalobce v případě kontraktace těchto dvou plnění (spolu s kontraktací dalších jedenadvaceti plnění) pod správní delikt podle § 120 odst. 1 písm. a) současného ZVZ (jehož se měl žalobce dopustit tím, že nedodržel postup stanovený v § 13 odst. 3 současného ZVZ), v důsledku vydání opravného rozhodnutí se toto jednání žalobce (společně s kontraktací dalších dvou plnění) stalo součástí postupu, v němž žalovaný dovodil naplnění správního deliktu podle § 102 odst. 1 písm. a) předchozího ZVZ (jehož se měl žalobce dopustit tím, že nedodržel postup stanovený v § 18 odst. 3 předchozího ZVZ).

pokračování
62 A7
f 74/2012

Nadto žalovaný postupem podle § 70 správního řádu provedl změnu v popisu faktických důsledků rozdělení veřejných zakázek postupy, na které dopadaly výrokové části I. a II. původního rozhodnutí ve věci.

Tato změna se ve skutkových větách vztahujících se k deliktům podle výrokových částí I. a II. původního rozhodnutí ve věci projevila tak, že zatímco podle původního rozhodnutí ve věci mělo být důsledkem žalobcových pochybení neprovedení zadávacího řízení, po opravách mělo být důsledkem neprovedení příslušného zadávacího řízení.

Ve vztahu k první změně je zcela nepodstatné, že předchozí ZVZ a současný ZVZ obsahují věcně shodnou materii – tj. pravidla postupu zadavatelů při kontraktaci plnění, která jsou veřejnými zakázkami; proto nepřichází v úvahu shora provedené změny skutkových i právních vět bagatelizovat v tom směru, že je lhostejné, zda byl postupem žalobce při kontraktaci shora uvedených dvou plnění porušen jeden či druhý zákon (a spáchán delikt podle jednoho či druhého zákona). Z mnoha argumentů, jež by se mohly nabízet, tu snad postačí zmínit samotné temporální účinky obou zákonů (jejichž účinnost na sebe bezprostředně navazovala).

Ve vztahu ke druhé změně je třeba poukázat na to, že podle předchozího ZVZ i současného ZVZ je třeba za tam stanovených podmínek postupovat při zadávání veřejných zakázek v takovém zadávacím řízení, jehož použití je pro konkrétní situaci předepsáno. Správním deliktem podle § 102 odst. 1 písm. a) předchozího ZVZ je nedodržení postupu stanoveného tímto zákonem pro přidělení veřejné zakázky, přičemž tento postup podstatně ovlivnil nebo mohl ovlivnit hodnocení nabídek. Správním deliktem podle § 120 odst. 1 písm. a) současného ZVZ je postup zadavatele, kterým nedodržel postup stanovený tímto zákonem pro zadání veřejné zakázky, přičemž tím podstatně ovlivnil nebo mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a uzavřel smlouvu na veřejnou zakázku. Podmínky správního deliktu podle obou těchto zákonů nedodržením předepsaného postupu lze naplnit buď tím, že zadavatel vůbec nepoužije žádné ze zadávacích řízení, anebo tím, že nepoužije takové zadávací řízení, které použít měl (použije jiné – „méně přísné“). To, že jedním z prvků správního deliktu podle obou zákonů je nedodržení zákonem předepsaného postupu, který může být naplněn jak nepoužitím žádného zadávacího řízení, tak nepoužitím předepsaného zadávacího řízení (tu ovšem zásadně pouze tehdy, nezvolil-li zadavatel postup s využitím zadávacího řízení „přísnějšího“), však nemůže znamenat, že by popis jednání, v němž je spáchání správního deliktu spatřováno, nemusel být ve skutkové větě rozhodnutí o správním deliktu popsán jasně, přesně a konkrétně.

Ve vztahu k oběma změnám je pak podstatné, že bez ohledu na to, zda shora popsaným způsobem konstruované skutky a delikty měly či neměly oporu v odůvodnění původního rozhodnutí vydaného ve věci samé, opravné rozhodnutí fakticky do této konstrukce zasahovalo a měnilo ji. Takový zásah podle zdejšího soudu nemůže být pokládán za pouhou opravu méně významného překlepu a zkomoleniny či za jiný obdobně bezvýznamný zásah bez vlivu na obsahovou stránku rozhodnutí o správním deliktu. Je třeba totiž vyjít z toho, že původní rozhodnutí ve věci samé bylo pokračování
62 A8
f 74/2012

rozhodnutím o jiném správním deliktu – a takové rozhodnutí musí zásadně obsahovat popis skutku uvedením místa, času a způsobu spáchání, popřípadě i uvedením jiných skutečností, jichž je třeba k tomu, aby nemohl být zaměněn s jiným, a to jasným, srozumitelným a nezměnitelným způsobem. Je-li v rozhodnutí trestního charakteru, kterým jsou i rozhodnutí o jiných správních deliktech, nezbytné postavit najisto, za jaké konkrétní jednání je subjekt postižen, přitom tento popis musí plynout ze samotného výroku rozhodnutí a nikoli až z jeho odůvodnění (usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 15.1.2008 ve věci sp. zn. 2 As 34/2006, Sb. NSS 5/2008), pak zásahy do popisu skutků ve skutkových větách, jež se promítly i v dopadu právních vět na jednání, která skutkové věty zahrnují, nemůže být pokládán za opravu zřejmé nesprávnosti ve smyslu § 70 správního řádu.

Tento institut není nástrojem, prostřednictvím kterého by bylo lze dodatečně cizelovat popis skutku v rozhodnutí o jiném správním deliktu a odstraňovat věcné nepřesnosti obsahového charakteru, popř. dodatečně stavět výrok rozhodnutí o jiném správním deliktu do souladu s důvody popisovanými v odůvodnění takového rozhodnutí či s podkladem rozhodnutí.

Změny, které provedl žalovaný v opravném rozhodnutí, obsahovou (věcnou) stránku výrokových částí I. a II. původního rozhodnutí ve věci samé zasahovaly. Tím žalovaný překročil oprávnění k dodatečným opravám zřejmých nesprávností, jak je mu podáváno z § 70 správního řádu. Dospěl-li žalovaný v napadeném rozhodnutí k názoru opačnému, zatížil toto rozhodnutí nezákonností vyvolanou nesprávnou aplikací § 70 správního řádu založenou na jeho nesprávném výkladu.

Ze shora uvedeného zdejší soud uzavírá, že žaloba je důvodná, a proto napadené rozhodnutí pro nezákonnost podle § 78 odst. 1 s.ř.s. zrušil a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení. V něm žalovaný, vázán právním názorem zdejšího soudu podle § 78 odst. 5 s.ř.s., o rozkladu proti opravnému rozhodnutí znovu rozhodne. Přestože ani samotné opravné rozhodnutí nemůže obstát, nápravy nechť je dosaženo v dalším průběhu řízení před žalovaným – konkrétně ve stádiu řízení o rozkladu.

IV. Náklady řízení

Výrok o nákladech řízení se opírá o § 60 odst. 1 s.ř.s. Žalovaný ve věci úspěšným nebyl, proto mu právo na náhradu nákladů řízení nepřísluší. To přísluší žalobci. Z obsahu soudního spisu plyne že mu vznikly náklady za zaplacený soudní poplatek ve výši 3 000,- Kč a za náklady právního zastoupení ve výši 5 808 Kč (dva úkony právní služby – převzetí a příprava zastoupení a podání žaloby po 2 100 Kč společně se dvěma režijními paušály po 300,- Kč podle § 11 odst. 1 písm. a/ a d/ a § 13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátního tarifu, ve znění účinném do 31.12.2012, spolu s navýšením o částku odpovídající DPH, neboť zástupce žalobce – advokát prokázal, že je jejím plátcem), celkem tedy ve výši 8 808 Kč. Právo na jejich náhradu tedy zdejší soud přiznal žalobci k tíži žalovaného a k zaplacení stanovil přiměřenou lhůtu.

pokračování
62 A9
f 74/2012

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

V Brně dne 9.9.2013

JUDr. David Raus, Ph.D., v.r.

předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Eva Drlová

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru