Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

62 Af 24/2011 - 159Rozsudek KSBR ze dne 26.04.2012

Prejudikatura

2 As 45/2010 - 68

Oprav. prostředek / ústav. stíž.
8 Afs 40/2012 (zamítnuto)

přidejte vlastní popisek

2Cad 188/2009-13

USNESENÍ

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl samosoudkyní JUDr. Marií Krybusovou v právní věci žalobce Martina B a m b u ch a, bytem Jistebnice, Ostrý 10, zastoupeného

JUDr. Pavlem Šedivým, advokátem AK Tábor, Údolní 2997, proti žalované České správě sociálního zabezpečení Praha 5, Křížová 25, o žalobě žalobce proti rozhodnutí I. ze dne

5.8.2009/dal, č. 910 130 0406, takto:

Návrh žalobce se odmítá.

Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Dne 2.10.2009 podal žalobce žalobu proti rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení v Praze ze dne 5.8.2009, č. 910 130 0406, kterým mu byla zamítnuta žádost o plný

invalidní důchod i částečný invalidní důchod. Žalobce současně požádal o přidělení advokáta ze sociálních důvodů.

Žalobci byl usnesením Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 20.10.2009 ustanoven zástupce JUDr. Pavel Šedivý, advokát se sídlem v Táboře, Údolní 2997. S ohledem na to, že původní podání žalobce neobsahovalo náležitosti předepsané § 37 odst. 2 a 3 a § 71 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb. v platném znění, soudní řád správní (dále jen s.ř.s.), neboť neobsahovalo řádné označení napadeného rozhodnutí, datum jeho doručení, důvody, ve kterých je spatřována nezákonnost napadeného rozhodnutí, ani uvedení důkazu k prokázání tvrzení žalobce, ani návrh na konečné rozhodnutí soudu, byl žalobce prostřednictvím právního zástupce soudem vyzván, aby uvedené údaje doplnil a opravené podání soudu zaslal ve lhůtě 10 dnů od doručení usnesení. Soud současně žalobce upozornil na to, že uvedené vady brání věcnému projednání žaloby a nebudou-li vady odstraněny, soud žalobu podle § 37 odst. 5 s.ř.s. odmítne. Usnesení bylo ustanovenému zástupci žalobce doručeno dne 22.10.2009.

Podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. a), nestanoví-li zákon jinak, soud usnesením odmítne návrh, jestliže nejsou splněny podmínky řízení a tento nedostatek je neodstranitelný, nebo přes výzvu soudu nebyl odstraněn a nelze proto v řízení pokračovat. Podle § 37 odst. 5 s.ř.s. předseda senátu usnesením vyzve podatele k opravě, nebo k odstranění vad podání a stanoví k tomu lhůtu. Nebude-li podání v této lhůtě doplněno nebo opraveno a v řízení nebude možné pro tento nedostatek pokračovat, soud řízení o takovém podání usnesením odmítne, nestanoví-li zákon jiný procesní důsledek. O tomto musí být podatel ve výzvě soudu poučen.

V souzené záležitosti podání žalobce nedostatky obsahovalo. V jeho podání nebyly obsaženy náležitosti předepsané v § 37 odst. 2 a 3 a § 71 odst. 1 s.ř.s. Na výzvu soudu, aby označil rozhodnutí, uvedl datum jeho doručení, důvody, v nich spatřuje nezákonnost rozhodnutí, důkazy, které navrhuje k prokázání svých tvrzení provést a jaký činí návrh na konečné rozhodnutí soudu, ve lhůtě soudem stanovené, nereagoval. Byl přitom upozorněn na to, že se jedná o nedostatky, které brání věcnému projednání žaloby a nebudou-li ve lhůtě soudem stanovené odstraněny, byl upozorněn na postup podle § 37 odst. 5 s.ř.s., podle kterého soud takový návrh, který nelze projednat usnesením odmítne. Usnesení krajského soudu vyzývající žalobce k odstranění vad podání bylo jeho právnímu zástupci doručeno dne 22.10.2009. Lhůta stanovená soudem k odstranění těchto nedostatků marně uplynula 1.11.2009. S ohledem na skutečnost, že poslední den lhůty připadl na neděli, byl posledním dnem k podání, kterým by došlo k odstranění vad žaloby, den 2.11.2009. Ani do dne rozhodování soudu o návrhu žalobce nebyly vady návrhu odstraněny, a proto byl dán postup podle § 37 odst. 5 s.ř.s., jakož i § 46 odst. 1 písm. a) s.ř.s., a soud návrh žalobce ve smyslu těchto ustanovení odmítl.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 s.ř.s. a vychází ze skutečnosti, že návrh žalobce byl odmítnut. Právo na náhradu nákladů řízení proto nebylo přiznáno žádnému z účastníků.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení je přípustná kasační

stížnost, kterou lze podat do dvou týdnů od doručení rozhodnutí prostřednictvím soudu podepsaného ve dvojím vyhotovení k Nejvyššímu

správnímu soudu v Brně. Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů tvrzené nezákonnosti rozhodnutí o odmítnutí návrhu. Stěžovatel musí být v řízení o kasační stížnosti ve smyslu § 105 odst. 2 s.ř.s. zastoupen advokátem. Podání kasační stížnosti nemá odkladný účinek.

Krajský soud v Českých Budějovicích

dne 23. listopadu 2009

Samosoudkyně:

JUDr. Marie K r y b u s o v á v.r.

Za správnost vyhotovení: Sládková Blanka

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru