Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

62 A 61/2020 - 99Rozsudek KSBR ze dne 09.07.2020

Prejudikatura

3 Aps 3/2005

Oprav. prostředek / ústav. stíž.
7 Ads 239/2020

přidejte vlastní popisek

62 A 61/2020-99

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Brně rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Davida Rause, Ph.D. a soudců Mgr. Kateřiny Kopečkové, Ph.D. a Mgr. Petra Šebka v právní věci

žalobce: L. Š.

bytem L. 2803/15, Ž., S. r.

proti žalovanému: Česká správa sociálního zabezpečení sídlem Křížová 25, Praha

o žalobě na ochranu před nezákonnými zásahy, které žalobce spatřuje v neodeslání podkladů k žalobcovu pojištění v České republice za období od 1.2.1993 do 15.4.2014 Sociální pojišťovně – ústředí Bratislava, v zastavení vyplácení starobního důchodu žalobci ve výši 6 033 Kč měsíčně, v neoprávněném zadržení a nevyplacení částky 124 497 Kč, v neposkytnutí výpočtu této částky a v nepřihlášení žalobce k účasti na zdravotním pojištění,

takto:

I. Žaloba se zamítá.

II. Žalobce nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Žalovanému se náhrada nákladů řízení nepřiznává.

Odůvodnění:

I. Shrnutí žalobní argumentace

1. Žalobce se podanou žalobou domáhá uložení povinnosti žalovanému odeslat podklady k žalobcovu pojištění v České republice za období od 1.2.1993 do 15.4.2014 Sociální pojišťovně – ústředí Bratislava, aby mohl být žalobci vyplácen starobního důchod od Sociální pojišťovny – ústředí Bratislava. Podle žalobce měl žalovaný vyčíslit částku, která byla žalobci vyplacena od 15.4.2014 až do poslední úhrady, a uvést důvod, proč tyto podklady v rozporu s čl. 20 odst. 1 smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o sociálním zabezpečení (dále jen „smlouva“) nevydal již v roce 2014.

2. Doplněním žaloby ze dne 29.10.2019 se žalobce dále domáhá uložení povinnosti žalovanému pravidelně vyplácet žalobci starobní důchod ve výši 6 033 Kč měsíčně, a to až do vydání rozhodnutí o vyplácení žalobcova starobního důchodu včetně úroku z prodlení. Rozšířením žaloby ze dne 11.3.2020 žalobce požaduje stanovit žalovanému povinnost uhradit žalobci neoprávněně zadržovanou částku 124 497 Kč včetně 8 % úroku z prodlení. Dále žalobce rozšířením žaloby ze dne 23.3.2020 požaduje uložit žalovanému povinnost vydat žalobci vyúčtování, kterým byla částka 124 497 Kč stanovena. Žalobce také požaduje, aby zdejší soud uložil žalovanému povinnost přihlásit žalobce ke zdravotnímu pojištění a aby žalovanému uložil povinnost náhrady škody za to, že žalobce není od 21.2.2020 zdravotně pojištěn. V rámci dalších podání žalobce uvedené požadavky opakuje, jejich podstatu však dále nerozšiřuje.

3. Žalobce navrhuje, aby zdejší soud rozhodl tak, že uvedené zásahy jsou nezákonné a aby uložil žalovanému povinnost vedoucí k nápravě tohoto stavu. Na svém procesním postoji žalobce setrval po celou dobu řízení před zdejším soudem.

II. Shrnutí procesního stanoviska žalovaného

4. Žalovaný se žalobou nesouhlasí, ve svém vyjádření odkazuje na exekuční příkaz soudního exekutora JUDr. M. Z. č.j. 144 EX 459/17-40 ze dne 7.9.2017 a má za to, že postupoval v souladu se zákonem; žalobu navrhuje jako nedůvodnou zamítnout. Taktéž žalovaný setrval na svém procesním postoji po celou dobu řízení před zdejším soudem.

III. Posouzení věci

5. Žaloba byla podána včas (§ 84 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní /dále jen „s.ř.s.“/). 6. Aktivní legitimace v řízení o žalobě ve smyslu § 82 s.ř.s. svědčí každému, kdo tvrdí, že byl přímo zkrácen na svých právech zásahem správního orgánu. Přímé zkrácení na svých právech postupem žalovaného je ze strany žalobce tvrzeno a je jím argumentováno. Tato podmínka řízení je tedy splněna.

7. Pokud jde o legitimaci pasivní, žalovaným je správní orgán, který podle žalobního tvrzení zásah provádí. Tu je nepochybně správním orgánem žalovaný; jeho identifikace není spornou; spornou není ani skutečnost, že jde o správní orgán. I tato podmínka řízení je tedy splněna.

8. Zdejší soud rozhodoval bez jednání za splnění podmínek podle § 51 odst. 1 s.ř.s. a dospěl k závěru, že žaloba není důvodná. Zdejší soud vycházel ze skutkového a právního stavu zjištěného ke dni vydání rozsudku (§ 87 odst. 1 s.ř.s.).

9. Spatřuje-li žalobce nezákonný zásah v tom, že žalovaný neodeslal podklady o jeho pojištění v České republice za období od 1.2.1993 do 15.4.2014 Sociální pojišťovně – ústředí Bratislava, pak mu zdejší soud nemůže dát za pravdu. Ze správního spisu totiž plyne opak. Žalovaný uvedené podklady Sociální pojišťovně – ústředí Bratislava odeslal v rámci sdělení č.j. K-29.10.2019-428/540 415 2831 ze dne 29.10.2019. I přes absenci doručenky je odeslání podkladů o pojištění žalobce a jejich doručení Sociální pojišťovně – ústředí Bratislava zřejmé z reakce Sociální pojišťovny – ústředí Bratislava ze dne 27.12.2019. Tato část žaloby tedy důvodná není.

10. Žalobce v souvislosti s povinností žalovaného odeslat podklady o jeho pojištění Sociální pojišťovně – ústředí Bratislava odkazuje na čl. 20 smlouvy. 11. Podle čl. 20 odst. 1 smlouvy doby zabezpečení získané přede dnem rozdělení České a Slovenské Federativní Republiky se považují za doby zabezpečení toho smluvního státu, na jehož území měl zaměstnavatel občana sídlo ke dni rozdělení České a Slovenské Federativní Republiky nebo naposledy před tímto dnem. Podle čl. 20 odst. 2 smlouvy pokud občan neměl ke dni rozdělení České a Slovenské Federativní Republiky nebo naposledy před tímto dnem zaměstnavatele se sídlem na území České a Slovenské Federativní Republiky, považují se doby zabezpečení získané před tímto dnem za doby zabezpečení toho smluvního státu, na jehož území měl občan trvalý pobyt ke dni rozdělení České a Slovenské Federativní Republiky nebo naposledy před tímto dnem.

12. Z tohoto článku smlouvy však nelze povinnost žalovaného dovozovat, neboť upravuje způsob stanovení doby zabezpečení; pokud žalobce nesouhlasí se stanovením doby zabezpečení, pak je namístě správní žalobou brojit proti rozhodnutí, které dobu zabezpečení žalobce stanoví.

13. Žalobce se dále domáhal uložení povinnosti žalovanému pravidelně vyplácet žalobci starobní důchod ve výši 6 033 Kč. 14. Ze správního spisu se podává, že výplata starobního důchodu žalobci byla dočasně pozastavena v reakci na jeho žádost (ze dne 2.9.2019) o změnu účtu a výplatního termínu plateb starobního důchodu. Žalovaný v podání ze dne 4.10.2019 uvedl, že „[z] výše uvedené žádosti není zcela zřejmé, jestli žádáte výplatu důchodu na účet na Slovensko vyplácenou v měně CZK, nebo zda požadujete výplatu důchodu zasílat na český účet v měně CZK. Uvádíte, že žádáte výplatu důchodu na český účet, avšak uvedený účet je pro Slovenskou republiku / SK31 8330 0000 0028 0131 6370/. Dále sdělujeme, že při obou výše uvedených výplatách nelze zajistit datum poukazu důchodu, neboť výplata je poukazována v nejbližším termínu vždy po obdržení tiskopisu „potvrzení o žití“. Od 1.11.2019 tedy výplatu důchodu na účet u OTP banky pozastavujeme a žádáme k č.j. 540 415 2831 zaslat Vaše písemné vyjádření.“ Dle podání žalovaného ze dne 12.3.2020 žalobce neodstranil nesrozumitelnost jeho žádosti ze dne 2.9.2019 ohledně bankovních údajů a současně nedoložil úředně ověřený tiskopis „Potvrzení o žití“.

15. Opak žalobce netvrdí a ani neplyne z obsahu správního spisu. 16. Podle § 116 odst. 3 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení (dále jen „zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení“), se dávky důchodového pojištění oprávněnému, který se na území České republiky obvykle nezdržuje (§ 66 odst. 2 zákona o důchodovém pojištění), vyplácejí na základě potvrzení o žití a) na účet vedený u zahraniční banky nebo u banky v České republice nebo pobočky zahraniční banky nebo spořitelního a úvěrního družstva v České republice, a to zpětně za období ode dne vzniku nároku na výplatu dávky nebo ode dne následujícího po posledním dni, za který náležela poslední vyplacená splátka dávky, do konce kalendářního měsíce, v němž bylo potvrzení o žití vystaveno; potvrzení o žití zasílá oprávněný plátci dávky nejvýše jednou za kalendářní měsíc, nebo b) bankovním šekem nebo mezinárodní poštovní poukázkou na adresu oprávněného v cizině, a to zpětně za období nepřesahující 3 kalendářní měsíce; potvrzení o žití zasílá oprávněný plátci dávky jednou ročně. Podle § 116 odst. 5 zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení není-li potvrzení o žití v případech uvedených v odstavci 3 písm. b) a odstavci 4 zasláno, výplata dávky se zastaví do doby, než bude potvrzení o žití zasláno plátci dávky. Ustanovení odstavce 2 věty třetí platí pro výplatu dávek oprávněnému uvedenému v odstavci 3 obdobně.

17. Za tohoto stavu tedy nelze postup žalovaného, který opakovaně žalobce vyzval k vyjasnění jeho žádosti a doložení „potvrzení o žití“, považovat za nezákonný zásah, neboť žalobce v rozporu s citovaným § 116 zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení nedoložil potvrzení o žití a nevyjasnil nejasnosti v žádosti ze dne 2.9.2019.

18. Spatřuje-li žalobce nezákonný zásah i v postupu žalovaného, který podle žalobce použil částku z doplatku důchodu žalobce ve výši 124 497 Kč na částečnou úhradu pohledávky, pak ani v tom nelze žalobci přisvědčit. Použití shora uvedené částky na částečnou úhradu pohledávky žalovaný provedl na základě příkazu soudního exekutora JUDr. M. Z. č.j. 144 EX 459/17-40 ze dne 7.9.2017, o čemž žalovaný žalobce informoval podáním ze dne 28.11.2019; žalovaný je v této situaci v pozici plátce mzdy, resp. plátce jiného příjmu, a je vázán příkazem soudního exekutora. Nesouhlasí-li žalobce s příkazem exekutora, je na něm, aby brojil proti tomuto příkazu k tomu určenými právními prostředky ochrany. Zdejší soud tak nespatřuje nezákonný zásah ani v použití částky 124 497 Kč z doplatku důchodu na částečnou úhradu pohledávky žalobce na základě příkazu soudního exekutora.

19. Žalobce dále požaduje vydání vyúčtování, kterým byla částka 124 497 Kč jako doplatek důchodu žalovaným stanovena, a současně uložení povinnosti žalovanému přihlásit žalobce ke zdravotnímu pojištění a nahradit mu škodu související se skutečností, že žalobce není od 21.2.2020 zdravotně pojištěn. Jde-li o vyúčtování, resp. výpočet shora uvedeného doplatku důchodu žalobce, pak ten prochází správním spisem (vyjádření žalovaného ze dne 22.5.2020). Pokud jde o otázku zdravotního pojištění žalobce, tak zdejšímu soudu nezbývá než konstatovat, že skutečnost, že žalobce není od 21.2.2020 účasten na zdravotním pojištění, nelze přičítat k tíži žalovanému; žalobce nadto v tomto směru nic blíže netvrdí.

20. Zdejší soud tak uzavírá, že v postupu žalovaného žádný z tvrzených nezákonných zásahů neshledal, a proto žalobu jako nedůvodnou podle § 87 odst. 3 s.ř.s. zamítl.

IV. Náklady řízení

21. O nákladech řízení zdejší soud rozhodl podle § 60 odst. 1 s.ř.s. Žalobce nebyl ve věci úspěšný, a proto mu nenáleží právo na náhradu nákladů řízení; to by náleželo procesně úspěšnému účastníkovi, žalovanému. Zdejší soud však nezjistil, že by žalovanému vznikly náklady nad rámec jeho běžné úřední činnosti, a proto rozhodl, že se mu náhrada nákladů řízení nepřiznává.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s.ř.s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Brno 9.července 2020

David Raus v.r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru