Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

62 A 14/2012 - 33Usnesení KSBR ze dne 07.03.2012


přidejte vlastní popisek

62 A 14/2012-33

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Davida Rause, Ph.D. a soudců Mgr. Petra Šebka a Mgr. Petra Sedláka v právní věci žalobkyně: H. F., zastoupena Mgr. Michaelou Folberovou, advokátkou se sídlem Praha 1, Revoluční 1082/8, proti žalovanému: Zeměměřický a katastrální inspektorát v Brně, se sídlem Brno, Moravské náměstí 1, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 9.12.2011, sp. zn. ZKI-O-130/562/2011,

takto:

Žaloba s e postupuje Krajskému soudu v Hradci Králové.

Odůvodnění:

Žalobou podanou u zdejšího soudu se žalobkyně domáhá zrušení rozhodnutí žalovaného ze dne 9.12.2011, sp. zn. ZKI-O-130/562/2011, kterým bylo zamítnuto odvolání žalobkyně a potvrzeno předchozí prvostupňové rozhodnutí Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrálního pracoviště Havlíčkův Brod, ze dne 6.10.2011, sp. zn. OR-736/2011-601/8, v řízení o námitkách proti obsahu obnoveného katastrálního operátu podle § 16 odst. 3 zákona č. 344/1992 Sb., katastrálního zákona, ve znění pozdějších předpisů.

Žaloba byla podána ve správním soudnictví. Podle § 7 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění účinném od 1. 1. 2012 (dále jen „s.ř.s.“), je k řízení místně příslušný soud, v jehož obvodu je sídlo správního orgánu, který ve věci vydal rozhodnutí v prvním stupni nebo jinak zasáhl do práv toho, kdo se u soudu domáhá ochrany.

Podle § 7 odst. 5 s.ř.s. není-li soud, u něhož byl návrh (žaloba) podán, k jeho vyřízení místně příslušný, postoupí jej k vyřízení soudu příslušnému.

V daném případě v prvním stupni správního řízení rozhodoval Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Havlíčkův Brod.

Na straně jedné se podle § 2 odst. 2 zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZKO“), zřizují jako jiné správní úřady pro zeměměřictví a katastr nemovitostí České republiky katastrální úřady, aniž ty by byly dále členěny na jednotlivá katastrální pracoviště, jež by byla rovněž zmiňována jako samostatné správní úřady, a příloha č. 2 ZZKO stanovuje podle § 2 odst. 4 ZZKO územní působnost katastrálních úřadů a nikoli jednotlivých katastrálních pracovišť.

Na straně druhé - z pohledu stanovení konkrétního nositele veřejné moci, který ve skutečnosti samostatně realizuje případný zásah do veřejných subjektivních práv a nutně musí nést i veřejnoprávní odpovědnost za své (byť pouze prvostupňové) rozhodnutí - je však třeba vycházet z toho, že katastrální úřad ve věcech, v níž byla podána i právě posuzovaná žaloba, rozhoduje výlučně prostřednictvím konkrétního katastrálního pracoviště. To je určeno sdělením Českého úřadu zeměměřického a katastrálního vydaným podle § 5 odst. 2 ZZKO, jímž je také stanoven územní obvod, v němž toto katastrální pracoviště samostatně vykonává působnost příslušného katastrálního úřadu. Jednotlivá katastrální pracoviště jsou tak nejen vnitřními organizačními jednotkami katastrálních úřadů, ale též samostatně vykonávají působnost příslušného katastrálního úřadu tak, že u nich jednotlivá řízení v prvním stupni také fakticky probíhají, k těmto pracovištím se podávají návrhy na zahájení řízení, u těchto pracovišť se koncentruje podklad jejich samostatného rozhodování, tato pracoviště samostatně uskutečňují jednotlivé úkony vůči účastníkům řízení a též vykonávají v územním obvodu, kde mají svoji působnost, samostatnou rozhodovací pravomoc. Tato pracoviště jsou tak z pohledu případných zásahů do veřejných subjektivních práv fyzických a právnických osob samostatnými a svébytnými nositeli veřejné moci – rozhodují v prvním stupni, popř. jinak zasahují do práv.

Ze shora uvedeného zdejší soud uzavírá, že správním orgánem příslušným v prvním stupni k řízení o námitkách proti obsahu obnoveného katastrálního operátu podle § 16 odst. 3 zákona č. 344/1992 Sb., katastrálního zákona, a tedy správním orgánem, který i ve věci právě posuzované vydal ve správním řízení rozhodnutí v prvním stupni, je příslušný katastrální úřad a jeho příslušné katastrální pracoviště, tedy Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Havlíčkův Brod.

Místní příslušnost soudů ve správním soudnictví podle § 7 odst. 2 s.ř.s. je tedy ve věci právě posuzované určena sídlem (umístěním) příslušného katastrálního pracoviště.

Sídlo Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrálního pracoviště Havlíčkův Brod, stanovené podle § 5 odst. 2 ZZKO, je v Havlíčkově Brodě (na adrese Havlíčkův Brod, Na Písku 1346), tedy v obvodu Krajského soudu v Hradci Králové.

Zdejší soud proto poté, co se seznámil s obsahem žaloby a s napadeným a jemu předcházejícím prvostupňovým rozhodnutím, dospěl k závěru, že soudem místně příslušným k projednání a rozhodnutí věci je Krajský soud v Hradci Králové, v jehož obvodu má správní orgán prvního stupně sídlo.

Zdejší soud tedy v souladu s § 7 odst. 5 s.ř.s. postoupil žalobu místně příslušnému Krajskému soudu v Hradci Králové.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

V Brně dne 7.3.2012

JUDr. David Raus, Ph.D., v.r.

předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Lucie Gazdová

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru