Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

62 A 11/2011 - 83Usnesení KSBR ze dne 10.11.2011

Oprav. prostředek / ústav. stíž.
1 As 20/2012 (zamítnuto)

přidejte vlastní popisek

62 A 11/2011-83

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Davida Rause, Ph.D. a soudců Mgr. Petra Šebka a JUDr. Petra Polácha v právní věci žalobce: Iron, s.r.o., se sídlem Mrákov, Starý Klíčov 143, zastoupený Mgr. Michalem Sobotou, advokátem se sídlem Praha 2, Římská 14, proti žalovanému: Energetický regulační úřad, se sídlem Jihlava, Masarykovo náměstí 5, o žalobě proti rozhodnutí předsedy Energetického regulačního úřadu ze dne 1.7.2011, č.j. 00991-22/2011-ERU,

takto:

I. Žaloba se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Žalobci bude po právní moci tohoto usnesení vrácen z účtu

Krajského soudu v Brně zaplacený soudní poplatek ve výši 2.000,- Kč.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou domáhá zrušení rozhodnutí předsedy Energetického regulačního úřadu ze dne 1.7.2011, č.j. 00991-22/2011-ERU, kterým byl zamítnut žalobcův rozklad a potvrzeno předchozí prvostupňové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu ze dne 7.4.2011, č.j. 00991-15/2011-ERU. Tímto prvostupňovým rozhodnutím bylo žalobci jako žadateli v řízení o jeho žádosti o udělení licence na výrobu elektřiny uloženo strpět ohledání na místě – energetického zařízení pro výrobu elektřiny umístěného na pozemku p.č. 505/1 (ZE 150, 157, 158) v k. ú. Mračnice – dne 13.4.2001 ve 13,00 hodin.

Ze souhlasných tvrzení žalobce a žalovaného a ze správního spisu č.j. 00991/2011-ERU plyne, že žalovaný vedl se žalobcem správní řízení o jeho žádosti o udělení licence. V průběhu tohoto správního řízení bylo vydáno usnesení Energetického regulačního úřadu ze dne 7.4.2011, č.j. 00991-15/2011-ERU, kterým bylo žalobci uloženo strpět ohledání na místě. Žalobce podal proti tomuto usnesení rozklad, který byl zamítnut a toto usnesení potvrzeno. Nyní žalobce brojí proti rozhodnutí o rozkladu a na základě podrobné argumentace odůvodňující jeho nezákonnost požaduje jeho zrušení, zrušení i jemu předcházejícího prvostupňového rozhodnutí a vrácení věci žalovanému k dalšímu řízení.

Strpění ohledání na místě bylo tedy žalobci ukládáno v průběhu správního řízení. Podle odůvodnění usnesení ukládajícího strpění ohledání na místě bylo nezbytné toto ohledání provést pro účely ověření splnění podmínek a předpokladů pro rozhodnutí ve věci; usnesení bylo vydáno podle § 54 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu.

Bylo-li tedy se žalobcem vedeno správní řízení a rozhodl-li žalovaný v průběhu tohoto správního řízení o tom, že provede úkon (ohledání energetického zařízení pro výrobu elektřiny) a že je žalobce povinen jeho provedení strpět, pak toto jeho rozhodnutí bylo procesním úkonem žalovaného, který směřoval ke zjištění skutečností a opatření podkladů pro vydání rozhodnutí ve věci samé (o žalobcově žádosti o udělení licence). Jednalo se tedy o rozhodnutí procesní povahy v rámci probíhajícího správního řízení a bylo jím upravováno vedení správního řízení v rámci dokazování. Přestože se jednalo o rozhodnutí, které bylo přezkoumatelné na základě podaného řádného opravného prostředku (rozkladu), žalovaný tímto rozhodnutím zajišťoval procesní podmínky nezbytné pro to, aby měl pro rozhodování ve věci samé podle jeho názoru řádný a odpovídající podklad; tímto rozhodnutím byly zajišťovány podmínky pro to, aby žalovaný mohl provést ohledání na místě, jež podle jeho názoru pro rozhodnutí ve věci samé bylo ohledat třeba.

Z tohoto důvodu rozhodnutí předsedy žalovaného, jímž byl zamítnut rozklad žalobce proti uložení povinnost strpět ohledání na místě (energetického zařízení pro výrobu elektřiny), je rozhodnutím, jímž se upravuje vedení řízení před správním orgánem. Takové rozhodnutí, byť je jím ukládána povinnost žalobci a byť se jedná o rozhodnutí ve smyslu § 65 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, neboť je jím závazně ukládána povinnost v průběhu správního řízení, je vyloučeno ze samostatného soudního přezkoumání na základě kompetenční výluky podle § 70 písm. c) soudního řádu správního. Žaloba proti tomuto rozhodnutí musí být tedy jako nepřípustná (§ 68 písm. e/ soudního řádu správního) odmítnuta podle § 46 odst. 1 písm. d) soudního řádu správního, aniž by měl soud procesní prostor zabývat se žalobcovou argumentací zpochybňující důvodnost a zákonnost ohledání na místě, resp. uložení jeho strpění žalobci.

Žalobu proti rozhodnutí, jímž se upravuje vedení řízení před správním orgánem, tedy soud nemůže projednat a musí ji odmítnout. Otázkou důvodnosti a zákonnosti úkonu, jímž bylo v průběhu správního řízení jeho vedení upraveno, otázkou případného porušení procesních práv a posouzením, zda tu šlo o vadu řízení, která popřípadě mohla mít za následek nezákonné rozhodnutí ve věci samé, se může soud zabývat až v rámci řízení o žalobě proti konečnému rozhodnutí ve věci samé (tu řízení o žádosti o udělení licence), jež by byla případně podle § 65 odst. 1 soudního řádu správního podána.

Proto zdejší soud podle § 46 odst. 1 písm. d) soudního řádu správního žalobu jako nepřípustný návrh (§ 68 písm. e/ a § 70 písm. c/ soudního řádu správního) odmítl.

Výrok o náhradě nákladů řízení je odůvodněn ustanovením § 60 odst. 3 soudního řádu správního. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno nebo žaloba odmítnuta. V daném případě byla žaloba odmítnuta, proto bylo rozhodnuto tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Žaloba byla odmítnuta před prvním jednáním soudu, proto bylo podle § 10 odst. 3 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodnuto, že žalobci bude po právní moci tohoto usnesení vrácen z účtu zdejšího soudu zaplacený soudní poplatek.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí je přípustná kasační stížnost za podmínek § 102 a násl. s.ř.s., kterou lze podat do dvou týdnů po jeho doručení k Nejvyššímu správnímu soudu prostřednictvím Krajského soudu v Brně. Podmínkou řízení o kasační stížnosti je povinné zastoupení stěžovatele advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání (§ 105 odst. 2 a § 106 odst. 2 a 4 s.ř.s.).

V Brně dne 10.11.2011

JUDr. David Raus, Ph.D., v.r.

předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Lucie Gazdová

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru