Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

57 A 91/2011 - 8Usnesení KSBR ze dne 30.09.2011

Prejudikatura

1 As 27/2005 - 87


přidejte vlastní popisek


Číslo jednací: 57A 91/2011 - 8

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Evou Lukotkovou ve věci žalobce P. W., proti žalovanému Krajskému úřadu Zlínského kraje, se sídlem Zlín, Tř. T. Bati, 761 90 Zlín, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 23.8.2010,

takto:

I. Řízení o žalobě ze dne 12. 11. 2010 se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce podal dne 28. 7. 2011 u Krajského soudu v Brně, podáním ze dne 12.11.2010, žalobu proti rozhodnutí žalovaného ze dne 25. 5. 2010, č.j. OD/15164/10/3811/2010/GreV, kterým bylo zamítnuto odvolání žalobce proti rozhodnutí ze dne 25. 5. 2010, č.j. OD/15164/10/3811/2010/GreV, kterým byl žalobce uznán vinným za spáchání přestupku proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích podle ustanovení § 22 odst. 1 písm. f) bod 3 zákona č. 200/1990 Sb., a byl mu uložen zákaz činnosti na dobu 6 měsíců spočívající v zákazu řízení motorových vozidel na dobu 6 měsíců a toto rozhodnutí bylo potvrzeno. Při podání žaloby nebyl zaplacen soudní poplatek.

Dle ust. § 4 odst. 1 písm. a) a § 7 odst. 1 zák. č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích (dále jen „z.s.p.“), je soudní poplatek za řízení o žalobě splatný vznikem poplatkové povinnosti, tedy podáním žaloby (dále jen „návrhu na zahájení řízení“).

Dle položky 14a Sazebníku soudních poplatků z.s.p. činí soudní poplatek za podání žaloby 2.000,- Kč.

Podle ust. § 9 odst. 1 z.s.p. nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví.

Soud proto usnesením ze dne 29. 7. 2011, č.j. 57A 91/2011 - 2, vyzval žalobce ve smyslu ust. § 9 odst. 1 z.s.p. k zaplacení soudního poplatku ve výši 2.000,- Kč ve lhůtě 3 dnů, přičemž jej poučil o procesních následcích v případě, že výzvě nebude vyhověno (ust. § 9 odst. 3 z.s.p.). Žalobci bylo usnesení doručeno dne 19. 9. 2011.

Žalobce na výzvu soudu soudní poplatek ve stanovené lhůtě, tj. do 22. 9. 2011, nezaplatil.

Vzhledem k tomu, že soudní poplatek nebyl ve stanovené lhůtě zaplacen, rozhodl soud dle ust. § 47 písm. c) s.ř.s., za použití ust. § 9 odst. 1 z.s.p., tak, že řízení o žalobě ze dne 12.11.2010 zastavil.

O nákladech řízení soud rozhodl v souladu s ust. § 60 odst. 3 s.ř.s., tedy že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí, které nabývá právní moci dnem doručení, lze podat kasační stížnost do dvou týdnů od jeho doručení k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně, a to ve dvou vyhotoveních. Stěžovatel musí být zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něho jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie (ust. § 105 odst. 2 a § 106 odst. 2, 4 s.ř.s.).

V Brně dne 30. září 2011

JUDr. Eva Lukotková, v. r.

samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Marie Šeregelyová

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru