Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

57 A 81/2011 - 20Rozsudek KSBR ze dne 31.10.2011

Prejudikatura

4 As 56/2003

Oprav. prostředek / ústav. stíž.
Nao 36/2012 (nepodjatý soudce)

přidejte vlastní popisek

57A 81/2011- 20

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Evou Lukotkovou v právní věci žalobce: M. R., proti žalovanému: Magistrát města Brna, Odbor sociální péče, Koliště 19, 601 67 Brno, o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu,

takto:

I. Rozhodnutí Magistrátu města Brna, odbor sociální péče, ze dne 4.5.2011, č.j. MMB/0172398/2011, sp. zn. OSP/7240/552/21/11/No./odv. se zrušuje pro nezákonnost a věc se vrací žalovanému k dalšímu řízení.

II. Žádnému z účastníků se nepřiznává náhrada nákladů řízení.

Odůvodnění:

Rozhodnutím Magistrátu města Brna, ze dne 4.5.2011 č.j. MMB/0172398/2011, sp.zn. OSP/7240/552/21/11/NO./odv. bylo podle ustanovení § 90 odst. 5 zák.č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,správní řád“) odvolání žalobce ze dne 17.2.2011 zamítnuto a rozhodnutí Úřadu městské části Brno-Černovice (dále jen ,,ÚMČ“), č.j. 480/2011/BBE ze dne 27.1.2010 potvrzeno.

Rozhodnutím ÚMČ Brno-Černovice ze dne 27.1.2011č.j. 480/2011/BBE byla žalobci odejmuta dávka – příspěvek na živobytí, ode dne 1.9.2010. Pokračování
- 2 -
57 A 82/2011

Proti rozhodnutí ÚMČ Brno-Černovice (dále jen ,,správní orgán I.stupně“) podal žalobce odvolání.

Žalobou ze dne 13.7.2011 doručenou Krajskému soudu v Brně dne 14.7.2011 namítl žalobce, že ve věci bylo rozhodnuto v rozporu s právními předpisy, a to zákonem č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o hmotné nouzi“). Namítl, že v rozporu s ust. § 77 odst. 1a/, b/ citovaného zákona v odvolacím řízení měl rozhodnout Krajský úřad Jihomoravského kraje, nikoliv Magistrát města Brna. Dále namítl, že odůvodnění napadeného rozhodnutí nemá oporu ve skutkové podstatě, neboť jeho sociální situace se nezměnila. Byl toho názoru, že ze strany žalovaného nedošlo k řádnému prošetření a přezkoumání jeho záležitosti, odůvodnění rozhodnutí považuje za neprůkazné a nedoložené, navrhl proto provedení důkazního šetření sice, aby žalovaná strana doložila listinné důkazy z řízení a šetření v této věci. Na základě výše uvedeného navrhl, aby přezkoumávané rozhodnutí žalovaného bylo zrušeno.

Žalovaný ve věci podal písemné právní stanovisko dne 29.8.2011, v němž uvedl, že nárok uplatnění v žalobě neuznává, a to v plném rozsahu. K námitce žalobce, dle které není žalovaný příslušný k rozhodování o jeho odvoláních poukázal na ust. § 89 odst. 1 správního řáde, dle kterého nejblíže nadřízeným správním orgánem prvostupňového správního orgánu je žalovaný. Skutečnosti, o které opírá rozhodnutí žalovaný je zejména zůstatek bankovního účtu č. …….. vedeného na jméno žalobce, který ke dne 1.7.2010 činil 502.078,44 Kč, částečné vlastnictví nemovitostí žalobce uvedených na LV č. … katastrální území T., 636029. Rozhodnutí žalovaného se opírá o listinné důkazy evidované ve spisových dokumentacích. Hlavními důkazy byly především výpis z účtu č. ….. vedený u ING Bank N.V. Praha 5 – Smíchov a výpis z katastru nemovitosti prokazující stav evidovaný k 19 8.2010.

V připojeném správním spise se nachází žádost žalobce o příspěvek na živobytí ze dne 3.11.2008, rozhodnutí žalovaného ze dne 30.6.2010 č.j. MMB/0241810/2010, sp.zn OSP/7240/552/56-1/10/No./odv., jímž bylo zrušeno rozhodnutí ÚMČ Brno-Černovice ze dne 27.7.2009, jímž nebyla přiznána dávka mimořádné okamžité pomoci na úhradu nezbytných nebo odůvodněných nákladů účastníka, č.j. 1493/2009/BBE a věc byla vrácena k novému projednání prvostupňovému správnímu orgánu. Dále se ve spise nachází výpis z katastru nemovitostí prokazující stav evidovaný ke dni 19.8.2010, rozhodnutí správního orgánu I. stupně ze dne 27.1.2011 č.j. 480/2011/BBE, jímž bylo rozhodnuto o odejmutí dávky – příspěvek na živobytí – žalobci ode dne 1.9.2010, rozhodnutí tohoto orgánu ze dne 28.2.2011 č.j. 957/2011-BBE, jímž bylo rozhodnuto o vzniku a povinnosti vrácení přeplatku za měsíc listopad 2008 až srpen 2010 v celkové výši 72.746,- Kč, odvolání žalobce ze dne 17.2. 011 a rozhodnutí žalovaného ze dne 4.5.2011 č.j. MMB/0172398/2011, sp.zn. OSP/7240/552/21/11/NO./odv.

Právní názor Krajského soudu v Brně:

Žaloba byla podána včas (§ 72 odst. 1 s.ř.s.), osobami oprávněnými (§ 65 odst. 1 s.ř.s.), žaloba je přípustná (§ 65, § 68, § 70 s.ř.s.).

Podle ust. § 3 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění nevyplývá-li ze zákona něco jiného, postupuje správní orgán tak, aby byl zjištěn stav věci, o němž nejsou Pokračování
- 3 -
57 A 82/2011-21

důvodné pochybnosti, a to v rozsahu, který je nezbytný pro soulad jeho úkonů s požadavky uvedenými v § 2.

Podle ust. § 9 citovaného zákona správní řízení je postup správního orgánu, jehož účelem je vydání rozhodnutí, jímž se do určité věci zakládají, mění nebo ruší práva a nebo povinnosti jmenovitě určené osoby nebo jímž se určité věci prohlašuje, že taková osoba práva nebo povinnosti má a nebo nemá.

Podle ust. § 68 odst. 1 citovaného zákona rozhodnutí obsahuje výrokovou část odůvodnění a poučení účastníků.

Podle ust. § 68 odst. 2 citovaného zákona ve výrokové části se uvede řešení otázky, která je předmětem řízení, právní ustanovení, podle nichž bylo rozhodováno a označení účastníků podle ust. § 27 odst. 1. Účastníci, kteří jsou fyzickými osobami se označují údaji umožňujícími jejich identifikaci (§ 18 odst. 2); účastníci, kteří jsou právnickými osobami se označují názvem a sídlem. Ve výrokové části se uvede lhůta ke splnění ukládané povinnosti, popřípadě též jiné údaje potřebné k jejímu řádnému splnění a výrok o vyloučení odkladného účinku odvolání (§ 85 odst. 2). Výroková část rozhodnutí může obsahovat jeden nebo více výroků; výrok může obsahovat vedlejší ustanovení.

Podle ust. § 68 odst. 3 citovaného zákona v odůvodnění se uvedou důvody nebo výroku rozhodnutí, podklady pro jeho vydání, úvahy, kterými se správní orgán řídil při jejich hodnocení a při výkladu právních předpisů a informace o tom, jak se správní orgán vypořádal s návrhy a námitkami účastníků a s jejich vyjádřením k podkladům rozhodnutí.

Podle ust. § 68 odst. 4 citovaného zákona odůvodnění rozhodnutí není třeba, jestliže správní orgán I.stupně všem účastníkům v plném rozsahu vyhoví.

Podle ust. § 68 odst. 5 citovaného zákona v poučení se uvede, zda je možné proti rozhodnutí podat odvolání, v jaké lhůtě je možno tak učinit, od kterého dne se tato lhůta počítá, který správní orgán o odvolání rozhoduje a u kterého správního orgánu se odvolání podává.

Krajský soud v Brně dospěl k závěru, že jsou dány důvody ke zrušení napadeného rozhodnutí pro podstatné porušení ustanovení o řízení před správním orgánem, mohlo-li mít za následek nezákonné rozhodnutí o věci samé, neboť byť žalovaný zamítl odvolání žalobce ze dne 17.2.2011, uvedl ve výrokové části, že potvrzuje rozhodnutí ÚMČ Brno-Černovice ze dne 27.1.2010 č.j. 480/2011/BBE, ačkoliv žádné rozhodnutí uvedeného data vydáno nebylo.

Jak vyplývá ze zákona obligatorní obsahovou náležitostí správního rozhodnutí je výrok, odůvodnění a poučení. Výroková část rozhodnutí musí obsahovat jednoznačně formulované vlastní rozhodnutí správního orgánu ve věci samé. Výrok je vždy formulován jako výroková věta s tím, že správní úřad výrokem výslovně o právech právem chráněných zájmech a povinnostech autoritativně rozhodne. Právě v této části rozhodnutí pak správní úřad ukládá povinnosti a zakládá práva, mění právní vztahy nebo stavy nebo je autoritativně deklaruje. Proto musí být výrok jasný, srozumitelný, přesný a určitý, aby mohl být závazný a vykonatelný. Řádně formulovaný výrok je nezastupitelnou částí rozhodnutí; toliko z něj lze zjistit, zda a jaká povinnost byla uložena, jen výrok rozhodnutí (a nikoliv odůvodnění) může Pokračování
- 4 -
57 A 82/2011

být vynucen správní exekucí apod. Z tohoto pohledu se jeví požadavek soudu, aby ve výroku rozhodnutí žalovaného bylo přesně uvedeno rozhodnutí, které bylo předmětem odvolání, který bylo zamítnuto a rozhodnutí správního orgánu I.stupně potvrzeno, zcela oprávněným.

Dospěl-li Krajský soud k názoru, že výrok rozhodnutí žalovaného neobsahuje veškeré náležitosti, jež na něj platný právní řád klade, nabízela se možnost takovou situaci hodnotit při vědomí jisté nepřesnosti právní úpravy, např. jako porušení ustanovení o řízení před správním orgánem ve smyslu ust. § 76 odst. 1 písm. c/ s.ř.s. Z dikce ust. § 76 s.ř.s. vyplývá, že pro takovou vadu lze rozhodnutí zrušit bez jednání. Bylo třeba posoudit důsledky opomenutí zjištěné vady ve výroku rozhodnutí žalovaného. V této souvislosti soud cituje z judikatury Nejvyššího správního soudu, sice rozsudku ze dne 23.2.2005, sp. zn. 3 Ads 21/2004, www.nssoud.cz, z kterého vyplývá: „je třeba vycházet z významu výrokové části rozhodnutí, která je schopna zasáhnout práva a povinnosti účastníků řízení a jako taková pouze ona může nabýt právní moci. Řádně formulovaný výrok v něm na prvním místě konkrétní popis je nezastupitelnou částí rozhodnutí; toliko z něj lze zjistit, zda a jaká povinnost byla porušena a jaké opatření či sankce byla uložena, pouze porovnáním výroku lze usuzovat na existenci překážky věci rozhodnutí, jen výrok rozhodnutí může být vynucen správní exekucí apod.“. Uvedené závěry dopadají i na posuzovaný případ.

Soudní přezkum rozhodnutí je založen na principech vyplývajících z judikatury Nejvyššího správního soudu, např. z rozsudku ze dne 22.3.2005, sp. zn. 4 As 56/2003, www.nssoud.cz, který uvádí: „samotné správní rozhodnutí podléhá přezkumu soudu pouze v tom směru, zda nevybočilo z mezí a hledisek stanovených zákonem, zda je v souladu s pravidly lidského usuzování a zda premisy takového úsudku byly zjištěny řádným procesním postupem. Za splnění těchto předpokladů není soud oprávněn z týchž skutečností dovozovat jiné nebo přímo opačné závěry“.

Z výše uvedeného soud proto konstatuje, že v důsledku nesprávně formulovaného výroku spočívajícího v tom, že správní orgán přesně nespecifikoval rozhodnutí správního orgánu I.stupně, jímž bylo rozhodnuto o nároku žalobce v předmětné věci, podstatně porušil ustanovení o řízení dle § 76 odst. 1 písm. c/ s.ř.s.

Ust. § 76 odst. 1 s.ř.s. umožňuje zrušení rozhodnutí správního orgánu bez jednání v případě, že došlo k podstatnému porušení ustanovení o řízení před správním orgánem, mohlo-li mít za následek nezákonné rozhodnutí o věci, což je posuzovaný případ.

Krajský soud proto uzavírá, že z důvodu absence přesné specifikace rozhodnutí správního orgánu I.stupně, které bylo i předmětem odvolacího řízení došlo k porušení ustanovení o řízení před správními orgány, což mělo za následek nezákonné rozhodnutí o věci samé.

Je-li podle Krajského soudu v Brně dán právní důvod k rozhodnutí dle ust. § 76 odst. 1 písm. c/ s.ř.s. pak je procesně zcela nemožné přezkoumávání žalobcových námitek, neboť pro soudní přezkum by zde nebyl srozumitelný závěr správního orgánu, když z výroku rozhodnutí nelze porozumět, jak správní orgán ve věci vlastně rozhodl.

Pokračování
- 5 -
57 A 82/2011-22

Soud shrnuje, že žalovaný bude v dalším řízení postupovat ve smyslu uvedených zákonných ustanovení a respektovat právní názor tohoto soudu vyslovený v obsahu odůvodnění citovaného soudního rozhodnutí (§ 78 odst. 5 s.ř.s.).

Žalobce ve věci samé byl úspěšný, náklady řízení mu však nevznikly, žalovanému náklady řízení vyjma běžné administrativní činnosti rovněž nevznikly, soud proto rozhodl tak, že žádnému z účastníků se nepřiznává náhrada nákladů řízení (§ 60 odst. 1, 3 s.ř.s.).

Poučení: Rozsudek, který byl doručen účastníkům nabývá právní moci dnem doručení (§ 54 odst. 5 s.ř.s.). Kasační stížnost proti rozhodnutí lze podat pouze za podmínek stanovených v § 102 a násl. s.ř.s. ve lhůtě 2 týdnů ode dne doručení rozhodnutí k Nejvyššímu správnímu soudu prostřednictvím Krajského soudu v Brně ve dvojím vyhotovení. Stěžovatel, který nemá vysokoškolské právnické vzdělání musí být zastoupen advokátem (§ 105 odst. 2 s.ř.s.).

V Brně dne 31. října 2011

Za správnost vyhotovení:
JUDr. Eva Lukotková,v.r.

samosoudkyně

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru