Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

57 A 73/2011 - 13Usnesení KSBR ze dne 19.08.2011

Prejudikatura

29 Ca 41/2006 - 56

Oprav. prostředek / ústav. stíž.
4 As 41/2011 (zamítnuto)

přidejte vlastní popisek


Číslo jednací: 57A 73/2011 - 13

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Janou Kubenovou ve věci žalobce Ing. M. Š., zast. JUDr. Šárkou Vítkovou, advokátkou se sídlem Bráfova 7, 674 01 Třebíč, proti žalovanému Krajskému úřadu kraje Vysočina, se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava, o žalobě ze dne 22. 6. 2011,

takto:

I. Žaloba proti rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina, se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava, ze dne 4. 5. 2011, č. j. KUJI 31390/2011, se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. JUDr. Šárce Vítkové, advokátce se sídlem Bráfova 7, 674 01 Třebíč, se odměna nepřiznává.

Odůvodnění:

Žalobou ze dne 22. 6. 2011 se žalobce domáhal přezkoumání rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina, se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava, ze dne 4. 5. 2011, č. j. KUJI 31390/2011 Tímto bylo žalobci sděleno, že žalovaný nemůže v žádném případě vydat žalobcem požadované usnesení, ve kterém mají být uvedeny identifikační údaje osoby zodpovědné za dopravní nehodu, při které bylo žalobci způsobeno zranění a výše náhrady škody za poškození zdraví žalobce.

Žalovaný ve svém vyjádření k žalobě ze dne 16.8.2011 sdělil soudu, že v předmětné věci nevydal žádné rozhodnutí, neboť se věcí meritorně nezabýval. Žádná z písemností žalovaného tedy není rozhodnutím ve smyslu ust. § 65 odst. 1 s.ř.s., kterým by byla žalobci nebo komukoliv jinému zakládána, měněna, rušena či závazně určena práva nebo povinnosti; jedná se dílem o rozhodnutí (usnesení) procesní povahy, dílem o prosté přípisy či sdělení. Žalovaný je přesvědčen, že žaloba žalobce je v daném případě nepřípustná a navrhl proto s odkazem na § 70 písm. c) ve spojení s § 46 odst. 1 písm. d) s.ř.s., aby žaloba byla jako nepřípustná odmítnuta.

Podle ustanovení § 65 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s.ř.s.“) kdo tvrdí, že byl na svých právech zkrácen přímo nebo v důsledku porušení svých práv v předcházejícím řízení úkonem správního orgánu, jímž se zakládají,mění, ruší nebo závazně určují jeho práva nebo povinnosti (dále jen „rozhodnutí“), může se žalobou domáhat zrušení takového rozhodnutí, popřípadě vyslovení jeho nicotnosti, nestanoví-li tento nebo zvláštní zákon jinak.

Podle § 68 písm. e) s. ř. s. je žaloba nepřípustná v případech, domáhá-li se přezkoumání rozhodnutí, které je z přezkoumání podle tohoto nebo zvláštního zákona vyloučeno.

Podle § 70 písm. c) s. ř. s. jsou ze soudního přezkoumání vyloučeny úkony správního orgánu, jimiž se upravuje vedení řízení před správním orgánem.

Ustanovení § 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s. stanoví, že soud návrh na zahájení řízení usnesením odmítne, jestliže je návrh podle tohoto zákona nepřípustný.

Žalobce se žalobou domáhá zrušení rozhodnutí žalovaného, který je úkonem správního orgánu, jímž se upravuje vedení řízení před správním orgánem, a proto soud žalobu odmítl podle § 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s., neboť takový úkon správního orgánu je vyloučen ze soudního přezkumu [§ 70 písm. c) s. ř. s.].

Výrok o nákladech řízení má oporu v ust. § 60 odst. 3, větě první s.ř.s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno nebo žaloba odmítnuta.

Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 11. 7. 2011, č.j. 57A 73/2011 - 8, které nabylo právní moci dne 22. 7. 2011, soud ustanovil žalobci pro řízení o soudní přezkoumání rozhodnutí správního orgánu zástupcem JUDr. Šárku Vítkovou, advokátku se sídlem Bráfova 7, 601 74 Třebíč. Krajský soud v Brně zástupkyni odměnu podle ust. § 35 odst. 8 s.ř.s. nepřiznal, jelikož netvrdila a ani neprokázala, že by v souladu s ust. § 11 odst. 1 písm. b) vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/19996 Sb., proběhla první porada s klientem, jak uvedené ustanovení ukládá a rovněž neučinila jménem žalobce ve věci žádný úkon.

Poučení: Proti tomuto usnesení, které nabývá právní moci dnem doručení, lze podat kasační stížnost do dvou týdnů od jeho doručení, a to k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně. Stěžovatel musí být zastoupen advokátem, to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

V Brně dne 19. srpna 2011

JUDr. Jana Kubenová, v. r.

samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Marie Šeregelyová

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru