Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

57 A 69/2011 - 46Rozsudek KSBR ze dne 02.11.2011

Prejudikatura

4 As 56/2003


přidejte vlastní popisek

57A 69/2011 – 46

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Janou Kubenovou v právní věci žalobce L. V. zastoupeného T. V., proti žalovanému Krajskému úřadu Zlínského kraje, se sídlem Tř. T. Bati 21, 760 01 Zlín, o žalobě proti rozhodnutí žalované,

takto:

I. Žaloba se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení

Odůvodnění:

Ve včas podané žalobě se žalobce domáhal zrušení rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru sociálních věcí, oddělení dávek sociální péče vydané dne 7.4.2011 pod č.j. KUZL 69051/2010, kterým bylo zamítnuto odvolání žalobce proti rozhodnutí Magistrátu města Zlína, odboru sociálních věcí, kterým byl žalobci přiznán příspěvek na péči ve výši 4.000,-Kč měsíčně od června 2010 a rozhodnutí Magistrátu města Zlína bylo potvrzeno. Rozhodnutí Krajského úřadu žalobce považuje za nesprávné, zejména z důvodu, že nebyl brán vůbec zřetel na odvolací důvody proti prvoinstančnímu rozhodnutí. Pokud jde o schopnost nezvládat úkony péče o vlastní osobu a úkony soběstačnosti, žalobce nebyl posouzen podle zákona č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhl.č. 505/2006 Sb., a její přílohy č. 1. Konkrétně dne 8.7.2010 se konalo sociální šetření v domácnosti žalobce pracovnicí Magistrátu města Zlína, odboru sociálních věcí. Celé toto šetření trvalo 27 minut a žalobci a jeho pečovatelce byly položeny jen některé otázky, které neodpovídaly ani počtem

ani obsahem vyhlášce č. 505/2006 Sb., a její příloze č. 1, tj. 129 otázek v rámci 36 úkonů. Taktéž zápis z šetření Magistrátu města Zlína neobsahuje nic, co by naznačovalo posouzení Pokračování
-2-
57A 69/2011

129 činností. Podle sociálního šetření Magistrátu města Zlína vyplývá – příspěvek na péči, že žalobci měl být přiznán v I. stupni. Šetření si však prováděla i rodina žalobce a z vlastního posouzení úkonů, které žalobce je či není schopen zvládat, když toto bylo schváleno i ošetřující lékařkou žalobce, by žalobci měl být přiznán příspěvek na péči ve stupni IV.

Žalobce jiný lékař neviděl, než ošetřující lékařka a funkčně nepřezkoumal. LPK OSSZ Zlín uznala podle lékařských zpráv II. stupeň. S rozhodnutím Magistrátu města Zlína žalobce nesouhlasil, odvolal se proti němu. Poté bylo provedeno v rámci odvolacího řízení dvojí posouzení LPS MPSV v Brně. Když bylo prováděno druhé posuzování posudkovou komisí, byl k tomu doložen radiologický nález o poškození mozku a před druhým posouzením posudkovou komisí bylo nařízeno sociální šetření, které provedl žalovaný, jeho oprávněná úřední osoba Mgr. Jániš. V tomto šetření se však již nic neposuzovalo, byl proveden jen psaný obecný popis – pracovník žalovaného, který šetření prováděl, konstatoval, že od 1.1.2011, se již podle vyhl.č. 505/2006 Sb., a její přílohy č. 1 nepostupuje, že je nová metodika, vše již řeší LPK na základě novely zákona č. 108/2006 Sb., ve znění zákona č. 347/2010. Žalovaný pak potvrdil rozhodnutí Magistrátu města Zlín. Žalobce usuzuje, že oba správní orgány jednaly podle doporučených postupů Ministerstva práce a sociálních věcí a pokud taková metodika je, je v rozporu se zákonem č. 108/2006 Sb., a vyhl.č. 505/2006 Sb., a její přílohy č. 1.

Žalobce tedy namítal v žalobě, že nebylo prováděno správně sociální šetření, obecně nebyl správně posouzen, nebyl tedy náležitě zjištěn skutkový stav věci a proto navrhoval, aby rozhodnutí žalovaného ze dne 7.4.2011 bylo zrušeno a věc vrácena žalované k dalšímu řízení.

V písemném vyjádření k žalobě žalovaný uvedl, že pro rozhodování o nároku a výši příspěvku na péči je pro žalovaného jako povinný důkaz stanoven posudek PK MPSV ČR. Uvedená posudková komise vydala ve věci stanovení stupně závislosti žalobce posudek dne 4.1.2011, v němž uznala jako nezvládaných 20 úkonů a rovněž se detailně vyjádřila k námitkám žalobce uvedených v odvolání. Před vydáním rozhodnutí dodal žalobce žalovanému dne 2.2.2011 další námitky, které byly zaslány posudkové komisi se žádostí o vyjádření, zda zpráva neobsahuje takové důkazy, které by vedly ke změně posudkového

závěru. Posudkové komisi byly zaslány i dodatečně dvě zprávy ze zdravotních vyšetření žalobce ze dne 15.2.2011 a dodatečně provedené sociální šetření pracovníkem žalovaného. Sociální šetření v přirozeném prostředí žadatele o příspěvek slouží jako jeden z podkladů pro posuzování stupně závislosti, neboť ten hodnotí funkční dopad dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu na schopnost zvládat jednotlivé úkony soběstačnosti a péče o vlastní osobu. PK MPSV vypracovala dne 2.3.2011 doplňující posudek, v němž hodnotí nové lékařské nálezy, sociální šetření a vyjadřuje se i k zaslaným námitkám žalobce. Výroky obou posudků PK MPSV ČR v Brně jsou totožné. Žalovaný uvedl, že posuzování stupně závislosti na péči jiné osoby bylo provedeno v souladu s uvedenými právními předpisy.

V písemném vyjádření k žalobě se pak žalovaný vyjadřoval i ke včasnosti podání žaloby. Uvedl, že podání žalobce bylo žalovanému doručeno dne 13.6.2011 e-mailem bez zaručeného elektronického podpisu, tedy v jiné formě dle § 37 s.ř.s. Dne 14.6.2011 byla žalovaným přijata e-mailová zpráva bez zaručeného elektronického podpisu obsahující znění podání a její přílohy. Dne 16.6.2011 obdržel žalovaný písemné vyhotovení žaloby, ovšem s textem doplněným o plnou moc k zastupování Ll. V. T. V. s poznámkou žalobce, že došlo k doplnění podání ,,po lhůtě odevzdání“. Ve smyslu § 37 odst. 2 s.ř.s. podání obsahující úkon, jímž se disponuje řízením nebo jeho předmětem, lze provést písemně,

ústně do protokolu, popřípadě v elektronické formě podepsané

Pokračování
-3-
57A 69/2011 – 47

elektronicky podle zvláštního zákona. Bylo-li takové podání učiněno v jiné formě, musí být do 3 dnů potvrzeno písemným podáním shodného obsahu nebo musí být předložen jeho originál, jinak se k němu nepřihlíží. Žalovaný je toho názoru, že podání doručené dne 16.6.2011 není shodného obsahu (viz. § 37 odst. 2 s.ř.s.) s podáním doručeným dne 13.6.2011 e-mailem, neboť je zřejmé, že po jeho zaslání elektronickou formou bez zaručeného elektronického podpisu byl text v podání dále doplněn a tudíž upraven. Přestože podání v listinné podobě bylo žalovanému doručeno ve lhůtě 3 dnů od doručení podání elektronického, žalovaný je z výše uvedeného důvodu toho názoru, že nelze přihlédnout k datu doručení elektronického podání, ale datem podání žaloby je datum doručení podání v listinné podobě. Napadené rozhodnutí bylo doručeno dne 12.4.2011, žaloba podána 16.6.2011, tedy opožděně.

Vzhledem k výše uvedenému žalovaný navrhoval, aby soud žalobu žalobce odmítl pro opožděnost.

Krajský soud v Brně tedy musel v daném případě posoudit, zda žaloba žalobce byla podána včas či nikoliv.

Ze správního spisu bylo zjištěno, že rozhodnutí žalovaného ze dne 7.4.2011 bylo žalobci doručeno 12.4.2011. Dne 13.6.2011 byla doručena žaloba žalobce v elektronické formě. Žaloba stejného znění v písemné podobě s vlastnoručním podpisem žalobce byla doručena žalovanému 16.6.2011. Tato žaloba byla doplněna o plnou moc, kterou žalobce udělil T. V. k jednání a zastupování u správního soudu ve věci žaloby proti rozhodnutí žalovaného.

Podle § 37 odst. 2 s.ř.s. podání obsahující úkon, jímž se disponuje řízením nebo jeho předmětem, lze provést písemně, ústně do protokolu, popřípadě v elektronické formě podepsané elektronicky podle zvláštního zákona. Bylo-li takové podání učiněno v jiné formě, musí být do 3 dnů potvrzeno písemným podáním shodného obsahu nebo musí být předložen jeho originál, jinak se k němu nepřihlíží.

Podle § 72 odst. 1 s.ř.s. žalobu lze podat do dvou měsíců poté, kdy rozhodnutí bylo žalobci oznámeno doručením písemného vyhotovení nebo jiným zákonem stanoveným způsobem, nestanoví-li zvláštní zákon lhůtu jinou. Rozhodnutí žalovaného ze dne 7.4.2011 bylo žalobci doručeno 12.4.2011.

Podle § 40 odst. 1 s.ř.s. lhůta stanovená tímto zákonem, výzvou nebo rozhodnutím soudu počíná běžet počátkem dne následujícího poté, kdy došlo ke skutečnosti určující její počátek. To neplatí o lhůtách stanovených podle hodin.

Posledním dnem lhůty k podání žaloby byl den 13.6.2011. Tento den skutečně elektronickou poštou žalobce žalobu podal u Krajského úřadu Zlínského kraje, tuto žalobu doplnil 16.6.2011, tedy do tří dnů písemným podáním, a to shodného obsahu, neboť text žaloby je totožný. K písemnému doplnění žaloby žalobce pouze ,,navíc“ založil plnou moc, kterou udělil T. V..

Soud uvádí, že obsah žaloby z 13.6 a 16.6.2011 je shodný a na tom nemění nic skutečnost, že k původní žalobě doplněné ve stanovené zákonné lhůtě písemným podáním, Pokračování
-4-
57A 69/2011

byla připojena i plná moc k zastupování, neboť plnou moc k zastupování může udělil žalobce kdykoliv i v průběhu řízení.

Soud má tedy za to, že žalobce splnil náležitosti podání stanovené v § 37 odst. 2 s.ř.s., žaloba byla podána ve správné formě a včas, lhůtu k podání žaloby žalobce tedy nezmeškal.

Skutečnosti důležité pro rozhodnutí ve věci získané ze správních spisů

30.6.2010 podal žalobce Žádost o příspěvek na péči na předepsaném formuláři, téhož dne připojil vyplněný formulář, a to Oznámení o poskytovateli pomoci.

Dne 8.7.2010 bylo provedeno sociální šetření dle § 25 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., pro posouzení stupně závislosti pro žalobce, a to posouzení s platností k 30.6.2010 pro věk 18 let a starší. Při tomto šetření sociální pracovnice zjišťovala, které úkony péče o vlastní osobu žalobce zvládá sám nebo s pomocí a dále, které úkony soběstačnosti zvládá, zvládá s pomocí či nezvládá. Tyto jednotlivé úkony jsou podrobně rozepsány se sdělením, zda je žalobce zvládá, nebo zvládá s pomocí nebo nezvládá. V souhrnné zprávě o sociálním šetření je pak uvedeno, že toto bylo provedeno u žalobce, který bydlí v I. patře (schody) v rodinném domě s manželkou, kde je pouze umyvadlo a WC. Dolní patro obývá syn a vnuk, zde je koupelna s vanou. Má dvě francouzské hole, po bytě se pohybuje přidržováním nábytku – zvládne přejít k umývadlu a k WC, jinak je vesměs ve svém pokoji a leží. Pokud má jít např. k lékaři, potřebuje pomoc ze schodů – přidržování, do schodů potřebuje zase ,,potlačit“. Aby se někam dopravil, bere si taxi nebo ho vozí známí. Uvádí DM – dietu mu vaří manželka, inzulín si aplikuje sám. U postele má podložní mísu a bažant, aby se nemusel každou chvíli přemísťovat, ale jinak si na WC dojde. Hygienu provádí s manželkou v dolním patře – posadí jej na židli a umyje, protože z vany by se těžko dostával a neustál by v ní. Uvádí, že v minulém roce podstoupil operaci očí, nyní vidí dobře. Během šetření byla přítomna manželka, která se o něj stará. Komunikativní, orientovaný, upravený – dle slov syna se snažíli připravit na příchod cizí osoby. Stěžuje si, že ho trápí zácpa a bolest kolen. S tím, že jednotlivé úkony jsou v tabulce rozepsány. Součástí tohoto sociálního šetření je i seznam ošetřujících lékařů, a to praktické lékařky, lékařky diabetoložky, lékaře z urologie a lékaře z oční ambulance.

12.7.2010 Magistrát města Zlína, řízení ve věci žádosti o přiznání příspěvku na péči žalobce přerušil na dobu, po kterou bude posuzován stupeň závislosti oprávněné osoby na pomoci jiné fyzické osoby.

23.8.2010 byl vypracován vedoucím posudkovým lékařem OSSZ Zlín posudek – Výsledek posouzení stupně závislosti osoby pro účely příspěvku na péči podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Posudkový lékař dospěl k závěru, že žalobce je osobou, u které byl zjištěn stupeň závislosti na pomoci jiné fyzické osoby podle § 8 zákona č. 108/2006 Sb., a to středně těžká závislost stupeň II. V hodnocení úkonů péče o vlastní

osobu je uvedeno, že posuzovaná osoba potřebuje z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu pomoc i v následujících úkonech péče o vlastní osobu, a to podávání a porcování stravy, koupání nebo sprchování, stání, schopnost vydržet stát – přemísťování předmětů denní potřeby, chůze po rovině, chůze po schodech nahoru a dolů, oblékání, svlékání, obouvání, zouvání, orientace v přirozeném prostředí a dodržování léčebného režimu. Všechny ostatní úkony péče o vlastní osobu svede.

Pokračování
-5-
57A 69/2011 – 48

K hodnocení úkonů soběstačnosti bylo uvedeno, že posuzovaná osoba potřebuje z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu pomoc při následujících úkonech soběstačnosti, a to orientace vůči jiným fyzickým osobám v čase a mimo přirozené prostředí, obstarávání osobních záležitostí, zapojení se do sociálních aktivit odpovídajících věku, obstarávání si potravin a běžných předmětů (nakupování), vaření, ohřívání jednoduchého jídla, mytí nádobí, běžný úklid v domácnosti, přepírání drobného prádla, péče o lůžko, udržování pořádku v domácnosti, nakládání s odpady, další jednoduché úkony spojené s chodem a udržováním domácnosti. Všechny ostatní úkony soběstačnosti svede. V posudku dále uvedeno, že zdravotní stav žalobce a jeho funkční důsledky byly pro účely posudkového závěru zjištěny v rozsahu, který je dostatečný pro použití posudkových kritérii stanovených v právních předpisech, protože byly objektivizovány všechny skutečnosti týkajících se zdravotního stavu nebo jeho funkčních důsledků, významné pro posudkový závěr. Z posudkově medicínského hlediska není při zjištěném zdravotním stavu důvod hodnotit další úkony péče o vlastní osobu a soběstačnosti jako nezvládané. Podrobnější informace o posouzení jsou obsaženy v posudkovém spisu, který místně příslušná OSSZ vede v souladu

s § 16 a) zákona č. 582/91 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve vztahu k § 17 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

Dne 26.8.2010 Magistrát města Zlín žalobci sdělil, že se může vyjádřit k podkladům rozhodnutí ve věci žádosti o přiznání příspěvku na péči do 3 pracovních dnů ode dne oznámení uvedeného vyrozumění. Žalobce se vyjádřil tak, že jeho zdravotní stav je vážný, je silný diabetik, necítí nohy, téměř nechodí, je plně závislý na péči a nepřetržitou přítomnost pečující osoby, a to akutně z důvodu častého nerozpoznání vyprazdňování. Dále není schopen provádět denní léčbu diabetu a kromě otočení se na posteli, částečného zakrytí pokrývkou, posazení se na posteli a snězení jídla ze stolku u postel, ke všemu potřebuje asistenci. Stav, péče o vlastní osobu a soběstačnost žadatele se zhoršil cca před 3 lety, kdy při plícní trombóze měl mnoho minut až do příjezdu záchranné služby zástavu dechu a má poškozený mozek, kdy si v periodách víceméně nevzpomene na slova, již se není schopen vyjádřit, často nepozná blízké osoby a prostředí, kde je. U věcí denní potřeby často nerozpozná, k čemu jsou a stále se na to ptá a nevzpomene si, jak se věci jmenují. Má problémy s peristaltikou, jelikož celodenně leží. Často nerozpozná stolici se všemi důsledky nebo již nestihne sejít na WC o patro níže. Neotočí se na WC, neutře se. U každého kroku se musí minimálně jednou, nelépe oběma rukama přidržet a po deseti krocích je vyčerpaný. U předminulé návštěvy lékaře z vysílení zkolaboval. Jeho zdravotní stav má sestupnou

tendenci. Vyvstala potřeba mu vybudovat v patře WC a koupelnu, mít extra pračku na osobní prádlo žalobce, jezdit na rehabilitace pro zlepšení pohyblivosti, zakoupit invalidní vozík a jiné. Navrhoval, pokud by vyvstala potřeba, konzultace o stavu žalobce s ošetřující praktickou lékařkou. Pod tím je podpis žalobce a jeho manželky a k tomu připojen vlastní způsob hodnocení úkonů péče o vlastní osobu a úkonů soběstačnosti pro účely stanovení stupně závislosti, hodnocení dle vyhl. č. 505/2006 Sb., příloha č. 1.

15.9.2010 vydal Magistrát města Zlína pod č.j. 48384/2010/ZLI rozhodnutí, kdy rozhodl na základě žádosti žalobce z 30.6.2010 přiznat příspěvek na péči ve výši 4.000,-Kč měsíčně od června 2010. V odůvodnění rozhodnutí uvedeno, že 8.7.2010 bylo provedeno správním orgánem v domácnosti žalobce sociální šetření, při kterém byla zjišťována schopnost žalobce samostatného života v přirozeném sociálním prostředí z hlediska péče o vlastní osobu a soběstačnost. Z tohoto šetření vyplynul návrh stupně závislosti I. – lehká závislost.

Pokračování
-6-
57A 69/2011

12.7.2010 byla požádána OSSZ ve Zlíně o posouzení stupně závislosti žadatele pro účely příspěvku na péči podle zákona č. 108/2006 Sb. Řízení bylo usnesením z 12.7 přerušeno. Magistrát města Zlína obdržel požadované posouzení stupně závislosti žadatele o přiznání příspěvku na péči dne 25.8.2010. Z posouzení stupně závislosti vyplývá, že žalobce splňuje podmínky podle § 4 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Je osobou, která z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje pomoc jiné fyzické osoby při péči o vlastní osobu a při zajištění soběstačnosti podle § 7 odst. 2 v rozsahu stanoveném stupněm závislosti podle § 8 II. stupeň – (středně těžká závislost), a to s platností posouzení ode dne 30.6.2010 do 30.8.2011. S výsledkem posouzení stupně závislosti pro účely příspěvku na péči byl žalobce obeznámen vyrozuměním účastníka správního řízení s výzvou k seznámení se s podklady rozhodnutí, které převzal 29.10.2010. Možnost seznámit se s podklady rozhodnutí na pracovišti úřadu nevyužil, zaslal písemné vyjádření. V rozhodnutí uvedeno, že dle výsledků posouzení stupně závislosti osoby pro účely příspěvku na péči ze dne 23.8.2010 posudkovým lékařem OSSZ Zlín bylo stanoveno, že z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu oprávněná osoba potřebuje pomoc při následujících úkonech péče o vlastní osobu a soběstačnosti:

Podávání, porcování stravy, koupání nebo sprchování, stání, schopnost vydržet stát, přemísťování předmětů denní potřeby, chůze po rovině, chůze po schodech nahoru a dolů, oblékání, svlékání, obouvání, zouvání, orientace v přirozeném prostředí, dodržování léčebného režimu, orientace vůči jiným fyzickým osobám, v čase i mimo přirozené prostředí, obstarávání osobních záležitostí, zapojení se do sociálních aktivit odpovídajících věku, obstarávání si potravin a běžných předmětů (nakupování), vaření, ohřívání jednoduchého jídla, mytí nádobí, běžný úklid v domácnosti, přepírání drobného prádla, péče o lůžko, udržování pořádku v domácnosti, nakládání s odpady, další jednoduché úkony spojené s chodem a udržováním domácnosti.

S uvedeným rozhodnutím žalobce nesouhlasil, podal proti němu odvolání, neboť dle jeho názoru se rozhodně musí jednat o vyšší stupeň závislosti na pomoci jiné fyzické osoby než středně těžká závislost stupeň II. a podrobně rozepisoval, jakých úkonů v péči o vlastní osobu a soběstačnosti není schopen. Uvedl, že posouzení fyzických a mentálních schopností žadatele o dávku, tedy žalobce, provedla jeho praktická ošetřující lékařka, která žadatele zná již 22 let spolu s manželkou žadatele, která se o něho stará dennodenně. Výsledek posouzení je takový, že pokud jde o úkony péče o vlastní osobu a úkony soběstačnosti, žadatel u 36 bodů musel 35x napsat ne a pouze 1x ano, tedy 35 úkonů nezvládá z 36, kdežto Magistrát města Zlína, odbor sociálních věcí zjistil 20x ne a 16 ano. S takovým zjištěním však žalobce v žádném případě nemohl souhlasit. Navrhoval zrušení rozhodnutí Magistrátu města Zlín.

Krajský úřad Zlínského kraje, jemuž bylo odvolání postoupeno 1.11.2010 správní řízení přerušil, když důvodem k přerušení je vyčkání na posouzení zdravotního stavu žadatele PK MPSV ČR.

Po obdržení závěru komise bude v řízení pokračování.

PK MPSV ČR, pracoviště v Brně posudek vypracovala 4.1.2011, když v posudku uvedla, jaké lékařské nálezy měla k dispozici, přičemž se jednalo o spis žalovaného, spis OSSZ, včetně lékařských zpráv a protokolu o jednání, kompletní zdravotní dokumentace Pokračování
-7-
57A 69/2011 – 49

praktické lékařky žalobce. Posudková komise uvedla, že podkladovou dokumentaci prostudovala, tato je dostatečná k projednání v nepřítomnosti a k přijetí posudkového závěru.

Tento stav trval již v době podání žádosti o dávku.

Dále posudková komise uvedla, že měla ze zdravotní dokumentace k dispozici zprávu praktické lékařky z 9.8.2010, propouštěcí zprávu Zlín 28.5.2008, oční nález 19.7.2010 a zprávu MUDr. Záhumenského z 19.6.2007. V diagnostickém souhrnu uvedla, že u žalobce se jedná o diabetes mellitus II. typu kompenzovaný inzulínem s polyneuropatii a nefropatii, discirkulační encefalopatie při akcelerované povšechné arterioskleroze,

ischemickou chorobu dolních končetin II. a) stadia dle Fontaina, stav po oboustranné plícní embolii v roce 2007 bez průkazu zdroje, trombofilní stav kombinované etiologie, hyperhomocysteinemie, bolesti kolenních kloubů a zad při degenerativních změnách, obezita ze zevních příčin BMI 33,3.

Posudková komise zkonstatovala obsah sociálního šetření a uvedla, že jde o 77-letého interně polymorbidního posuzovaného, bez smyslového postižení, s projevy arteriosklerózy v duševní oblasti, bez poruchy kontinence. Kardiopulmonárně je kompenzován, pohybová limitace je extrakardiální, při kombinovaném postižení dolních končetin, kde byla zjištěna jednak ischemická choroba, dále senzomotorická polyneuropatie a artróza kolenních kloubů. Na horních končetinách a páteři je dokumentován věku přiměřený stav. Diabetes mellitus je kompenzován inzulínem, z komplikací je kromě polyneuropatie přítomna i lehká nefropatie bez projevu ledvinné nedostatečnosti. Diabetická a sklerotická retinopatie zatím neomezuje schopnost vidění do dálky a do blízka. Závažné postižení sluchu prokázáno nebylo. Po stránce duševních schopností jsou praktickou lékařkou uváděny poruchy paměti a časoprostorová dezorientace. Sociálním šetřením ani žádným odborným vyšetřením ani záznamem v dekurzech praktické lékařky nebyl stav objektivizován. Dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav omezuje částečně duševní a významně fyzické schopnosti a má vliv na péči o vlastní osobu a soběstačnost. Posudková komise po prostudování podkladové dokumentace, jak uvedla, dospěla k závěru, že posuzovaný z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nezvládá nebo zvládá s pomocí či dohledem 9 úkonů péče o vlastní osobu 11 úkonů soběstačnosti, které jsou uvedeny v přiložené tabulce (tabulka je součástí posudku) Výsledek posouzení, jak uvedeno ve shodě s prvoinstančním posudkem a oproti sociálnímu šetření MěÚ posudková komise uznala navíc 5 úkonů, při kterých má pomoc jiné osoby medicínsky odůvodnitelný podklad. Dále uvedeno, že k námitkám rodinných příslušníků PK uvádí, že jejich hodnocení jednotlivých úkonů vychází z nesprávného výkladu vyhlášky, úkony běžné hygieny je možno provádět vsedě na židli, bez nebezpečí uklouznutí namydlené ruky při opírání o umyvadlo, potřebu pomoci při stříhání nehtů na dolních končetinách a pomoc při ošetřování kůže dolních končetin, stejně jako pomoc při obouvání a zouvání PK uznala, stání a chůze se podle vyhlášky považuje za zvládané i za použití opěrných holí, popř. přidržování nábytku, navíc rodina uvedla jako příklad nevhodného jednání otce s penězi situaci v lékárně, kde si byl sám pro léky, neschopnost zvedání a přenášení předmětů PK uznala jak v péči o vlastní osobu, tak v úkonech soběstačnosti, např. při ukládání nádobí a prádla. Stran

orientace a komunikačních dovedností lze konstatovat již výše uvedené, že v žádném z odborných nálezů a ani v dekurzech praktické lékařky není záznam o neschopnosti komunikace anebo o úplné dezorientaci posuzované. Úkony spojené s chodem domácnosti posudková komise uznala jako nezvládané s výjimkou výměny lůžkovin, kterou u kontinentní osoby není nutno provádět denně. V závěru pak uvedeno, že posuzovaný potřebuje z důvodu Pokračování
-8-
57A 69/2011

dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu pomoc při 20 úkonech péče o vlastní osobu a soběstačnosti, z tohoto důvodu se považuje dle § 8 písm. b) zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, za osobu závislou ve stupni II. - středně těžká závislost.

Žalovaný poté sdělil, že v souladu s ust. § 36 odst. 3 správního řádu má možnost seznámit se s výrokem o posouzení jeho zdravotního stavu a vyjádřit se k tomuto podkladu do 5 dnů od doručení písemnosti.

Usnesením ze dne 4.2.2011 žalovaný správní řízení přerušil. Uvedl, že obdržel od žalobce 2.2.2011 další podklady pro řízení a proto požádal PK MPSV ČR o doplnění posudku. Pokud jde o podklady, které žalobce zaslal, jednalo se o neurologické vyšetření z 27.1.2011, nález 5/2000 v kartě, které nebyly zohledněny při posouzení zdravotního stavu žalobce. Žalovaný požádal posudkovou komisi o sdělení, zda dodané zprávy neobsahují nové důkazy, které by měly vliv na změnu posudku.

S posudkem PK MPSV ČR, ze 4.1.2011 žalobce nesouhlasil, podal k němu obsáhlé vyjádření, když měl za to, že nezvládá mnohem více úkonů, než jsou v posudku PK MPSV ČR uváděny.

PK MPSV ČR, pracoviště v Brně dne 7.2.2011 uvedla, že přípis, který ji došel, došel i s kartou praktické lékařky žalobce, novým neurologickým nálezem a 5 stránkovým vyjádřením rodiny žalobce. Posudková komise požádala přípisem ze dne 7.2.2011 o provedení nového sociálního šetření v místě bydliště žalobce a jeho zaslání posudkové komisi.

Dne 18.2.2011 bylo provedeno pracovníkem žalovaného šetření v místě bydliště žalobce, kdy rozhovor byl veden s žalobcem, jeho manželkou a synem T. V.. V době šetření ležel žadatel v posteli. Bylo zjištěno, že jmenovaný bydlí s manželkou, která je pečující osobou a především se o něho stará v prvém patře rodinného domu. Zde se nachází 2

místnosti, pokoj pana V. a kuchyň, kterou obývá jeho manželka. K dispozici je zde pouze umyvadlo, WC a koupelna jsou o patro níž. Žalobce se po svém bytě pohybuje s pomocí předržování nábytku a stěn, obává se totiž, že by s holemi mohl v patře uklouznout. Stěžoval si na závratě, poruchy rovnováhy, po schodech je schopen pomalu sejít s přidržováním se zábradlí, do schodů, ale už potřebuje někoho, kdo by ho pomohl potlačit nahoru. Zvládnutí strmých schodů žadatele velmi vyčerpává, proto má ve svém pokoji podložní mísu a bažanta, drobnou hygienu provádí s asistencí manželky u umyvadla ve vedlejším pokoji – kuchyni v patře. S koupáním pomáhá žalobci jeho manželka a děje se to tak, že ho posadí na židli vedle vany, kde se žadatel sám namydlí a manželka ho osprchuje. Důvod je ten, že by se žalobce z vany těžko dostával, příčinou zhoršené mobility jsou dle slov žadatele jeho onemocnění – bolesti koleních kloubů, ischemická chorobu dolních končetin a komplikovaný diabetes, inzulin dvakrát denně píchá manželka, která se také stará o správnou a včasnou aplikaci léků (chystá je do lékovky) a vaří. Co se týká motoriky rukou,

tak posuzovaný je schopen se sám najíst, napít, provést drobnou hygienu vsedě u umyvadla, s obouváním a oblékáním pomáhá kvůli zhoršené hybnosti a závratím jmenovanému

Pokračování
-9-
57A 69/2011 – 50

jeho manželka. Při pohovoru si dále jmenovaný stěžoval na horší paměť a prostorovou dezorientaci, jeho řeč byla srozumitelná (trochu zadrhával) a adekvátně odpovídal na položené otázky. V domě bydlí ještě v přízemí syn T. V. a vnuk, syn pomáhá matce s dohlížením nad pitným režimem otce, asistuje v případě potřeby u koupání, pomáhá otci s očistou po vykonání potřeby, nakupuje, vyřizuje osobní záležitosti, zajišťuje vytápění domu

(topí dřevem). Syn T. také vozí svého otce k lékaři (k autu přijde posuzovaný s oporou dvou francouzských holí). Vnuk je většinu času v práci, ale v případě potřeby je k dispozici a s péčí o prarodiče pomůže. Čas tráví L. V. občasným sledováním televize, posloucháním rádia, čtením (vydrží 15 min.) a pak si musí odpočinout, komunikuje hlavně se svou ženou a synem a veškerý čas tráví ve svém pokoji a do jiných aktivit se podle svých slov není schopen zapojit.

Dne 2.3.2011 PK MPSV ČR, pracoviště v Brně, zpracovala doplňující posudek, kdy zkonstatovala sociální šetření provedené dne 18.2.2011, průběh předchozího řízení, konstatovala neurologický nález ze dne 27.1.2011, výsledek SPECT mozku 15.2.2011. K hodnocení nových nálezů a sociálního šetření uvedla, že neurologické vyšetření potvrdilo přítomnost senzomotorické polyneuropatie především dolních končetin, s obrazem až chabé paraparézy akrálně. Dále zhodnotilo stav duševních schopností posuzovaného, které podle hodnoty MMSE odpovídají střednímu stupni demence. Uvedená konstatování nejsou v rozporu s předchozím posudkovým hodnocením, protože přítomnost dyscirkulační encefolopatie PK uznala, uvedla ji v diagnostickém souhrnu na druhém místě a při hodnocení jednotlivých úkonů i zohlednila (když oproti sociálnímu šetření MěÚ uznala o pět úkonů více a tím i vyšší stupeň závislosti). Konstatováním skutečnosti, že v dokumentaci není záznam o úplné dezorientaci nebo osobnostní dezintegrací PK mínila, že nejde o těžký stupeň

demence, který by bylo nutno zohlednit uznáním těžké nebo úplné závislosti. V korelaci s uvedeným je i nově provedené sociální šetření žalovaného. Obecně osoba se středním stupněm demence (MMSE7-17) má omezení až neschopnost pro úkony náročné na vyšší mozkové funkce, tato tíže defektu však umožňuje samostatné zvládání stravovacích, oblékacích, hygienických úkonů, jsou zachovány základní poznávací a orientační aktivity, zvládání základů čtení, psaní, počítání, jednoduché sociální aktivity a schopnost zvládat jednoduché úkony v domácnosti. Vzhledem k současnému motorickému postižení posuzovaného PK uznala nutnost pomoci i při některých úkonech hygieny a úkonech péče o domácnost, které v posudku vysvětlila. Další námitky stran sebeobslužných schopností

posuzovaného, uvedené v obsáhlém text vyjádření před rozhodnutím, nemají oporu v objektivizovaném zdravotním stavu posuzovaného ani v novém sociálním šetření krajského úřadu. V závěru pak posudková komise uvedla, že prostudovala dostupnou i nově doloženou dokumentaci a setrvává v plném rozsahu na posudkovém závěru, který byl učiněn dne 4.1.2011. Uvedla, že vyhodnotila skutečnosti, které vedly k požadavku na doplnění posudku a neshledala důvody pro změnu již přijatého posudkového závěru, a to ani k datu svého

jednání.

Rozhodnutím ze dne 7.4.2011 sp.zn. KUSP 69051/2010 SOC-DSP-Já, č.j.KUZL 69051/2010 žalovaný rozhodl tak, že odvolání žalobce zamítl a napadené rozhodnutí potvrdil. Zkonstatoval obsah všech provedených důkazů, uvedl, jaká podkladová dokumentace byla k dispozici. Uvedl co z posudku PK MPSV vyplývá, jaké úkony žalobce nezvládá. Dospěl k závěru, že rozhodnutí Magistrátu města Zlín bylo vydáno v souladu se zákonem.

Pokračování
-10-
57A 69/2011

Skutkové a právní posouzení věci:

Krajský soud v Brně dospěl k závěru, že žaloba žalobce důvodná není, že správní orgány postupovaly podle § 3 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, dle něhož, nevyplývá-li ze zákona něco jiného, postupuje správní orgán tak, aby byl zjištěn stav věci, o němž nejsou

důvodné pochybnosti, a to v rozsahu, který je nezbytný pro soulad jeho úkonu s požadavky uvedenými v § 2.

Dle tohoto zákonného ustanovení oba správní orgány postupovaly.

Dle § 25 odst. 1 zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen zákon o sociálních službách) obecní úřad obce s rozšířenou působností provádí pro účely rozhodování o příspěvku sociální šetření, při kterém se zjišťuje schopnost samostatného života osoby v přirozeném sociálním prostředí z hlediska péče o vlastní osobu a soběstačnosti. Sociální šetření provádí sociální pracovník. O provedeném sociálním šetření vyhotovuje sociální pracovník písemný záznam, který na požádání předkládá posuzované osobě.

V daném případě bylo provedeno sociální šetření celkem dvakrát a to prvostupňovým správním orgánem i orgánem odvolacím. Sociální šetření, i veškeré zprávy o zdravotním stavu posuzované osoby měla k dispozici v odvolacím řízení PK MPSV ČR. Soud uvádí, že posudek posudkové komise je v odvolacím řízení stěžejním důkazem a že je třeba na něj klást požadavek úplnosti a přesvědčivosti. Oba posudky PK MPSV ČR, tedy posudek základní i doplňující, tyto požadavky splňují, jsou zcela srozumitelné, zcela jasně uvádí a zdůvodňují,

jakých úkonů žalobce je schopna sám, nebo s dopomocí, nebo jich schopen není a toto také velmi podrobně zdůvodňují.

Pokud jde o závěr posudku posudkové komise je takový, že nejde o osobu, která se podle § 8 písm. c) zákona č. 108/2006 Sb. považuje za závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni III (těžká závislost), ale jde o osobu, která se podle § 8 písm. b) zákona č. 108/2006 Sb. považuje za závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II. (středně těžká závislost), když z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nepotřebuje každodenní pomoc nebo dohled při více než 24 úkonech péče o vlastní osobu a soběstačnosti, potřebuje však každodenní pomoc nebo dohled při více než 18 úkonech péče o vlastní osobu a soběstačnosti. Žalobu jako nedůvodnou proto soud dle § 78 odst. 7 s.ř.s. zamítl. Dospěl k závěru, že správní orgány skutkový stav zjistily náležitě a správně ho také právně zhodnotily.

Pokračování
-11-
57A 69/2011 – 51

Pokud jde o náklady řízení, soud rozhodoval dle ust. § 60 odst. 1 s.ř.s., žalobce ve věci neměl úspěch, proto mu náhrada nákladů řízení nenáleží, žalovanému, kromě běžné úřednické činnosti, žádné náklady nevznikly.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí, které nabývá právní moci dnem doručení, lze podat opravný prostředek (kasační stížnost podle ust. § 102 a násl. s.ř.s.) do dvou týdnů od jeho doručení k Nejvyššímu soudu v Brně. Podmínkou řízení o kasační stížnosti je povinné zastoupení stěžovatele advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních právních předpisů vyžadováno pro výkon advokacie (§ 105 odst. 2 a § 106 odst. 2,4 s.ř.s.).

V Brně dne 2. listopadu 2011

JUDr. Jana Kubenová, v. r.

samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Marie Šeregelyová

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru