Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

57 A 134/2011 - 19Usnesení KSBR ze dne 05.12.2011

Prejudikatura

1 As 27/2005 - 87


přidejte vlastní popisek


Číslo jednací: 57A 134/2011 - 19

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Jarmilou Ďáskovou ve věci žalobce M. Š., proti žalovanému Krajskému úřadu kraje Vysočina, oddělení ostatních správních činností, se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 12. 8. 2011, č.j. KUJI 71598/2011, sp. zn. OOSČ 3062/2011 OOSC/113/DT,

takto:

I. Řízení o žalobě ze dne 11. 10. 2011 se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce podal dne 12. 10. 2011 u Krajského soudu v Brně, podáním ze dne 11.10.2011, žalobu proti rozhodnutí žalovaného ze dne ze dne 12. 8. 2011, č.j. KUJI 71598/2011, sp. zn. OOSČ 3062/2011 OOSC/113/DT, kterým bylo rozhodnuto o odvolání žalobce, podaném proti rozhodnutí o přestupku Magistrátu města Jihlavy, odboru dopravy č.j. MMJ/OD/16601/2010-30 58767/2010/MMJ ze dne 19.4.2011, kterým byl žalobce uznán vinným z přestupku proti bezpečnosti a plynulosti na pozemních komunikacích dle ustanovení § 22 odst. 1 písm. f) bod 3 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění účinném do 31.7.2011.

Dle ust. § 4 odst. 1 písm. a) a § 7 odst. 1 zák. č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích (dále jen „z.s.p.“), je soudní poplatek za řízení o žalobě splatný vznikem poplatkové povinnosti, tedy podáním žaloby (dále jen „návrhu na zahájení řízení“).

Dle položky 18 bod 2 písm. a) Sazebníku soudních poplatků z.s.p. činí soudní poplatek za podání žaloby 3.000,- Kč.

Podle ust. § 9 odst. 1 z.s.p. nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví.

Soud proto usnesením ze dne 19. 10. 2011, č.j. 57A 134/2011 - 14, vyzval žalobce ve smyslu ust. § 9 odst. 1 z.s.p. k zaplacení soudního poplatku ve výši 3.000,- Kč ve lhůtě 3 dnů, přičemž jej poučil o procesních následcích v případě, že výzvě nebude vyhověno (ust. § 9 odst. 3 z.s.p.). Žalobci bylo usnesení doručeno dne 19. 11. 2011.

Žalobce na výzvu soudu soudní poplatek ve stanovené lhůtě, tj. do 22. 11. 2011, nezaplatil.

Vzhledem k tomu, že soudní poplatek nebyl ve stanovené lhůtě zaplacen, rozhodl soud dle ust. § 47 písm. c) s.ř.s., za použití ust. § 9 odst. 1 z.s.p., tak, že řízení o žalobě ze dne 6.10.2011 zastavil.

O nákladech řízení soud rozhodl v souladu s ust. § 60 odst. 3 s.ř.s., tedy že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí, které nabývá právní moci dnem doručení, lze podat kasační stížnost do dvou týdnů od jeho doručení k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně, a to ve dvou vyhotoveních. Stěžovatel musí být zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něho jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie (ust. § 105 odst. 2 a § 106 odst. 2, 4 s.ř.s.).

V Brně dne 5. prosince 2011

JUDr. Jarmila Ďásková, v. r.

samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Marie Šeregelyová

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru