Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

57 A 116/2011 - 18Usnesení KSBR ze dne 02.12.2011

Prejudikatura

1 As 27/2005 - 87

Oprav. prostředek / ústav. stíž.
8 As 44/2012 (zrušeno a vráceno)

přidejte vlastní popisek


Číslo jednací: 57A 116/2011 - 18

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Janou Kubenovou ve věci žalobce J.D., proti žalovanému Krajskému úřadu kraje Vysočina, se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 25. 7. 2011, č.j. KUJI 6631/2011, sp. zn. OOSČ 2136/2011 OOSC/78/PM/3,

takto:

I. Řízení o žalobě ze dne 11. 8. 2011 se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce podal dne 29. 8. 2011 u Okresního soudu v Havlíčkově Brodě, podáním ze dne 11.8.2011, žalobu proti rozhodnutí žalovaného ze dne 25. 7. 2011, č.j. KUJI 6631/2011, sp. zn. OOSČ 2136/2011 OOSC/78/PM/3, kterým bylo zamítnuto odvolání žalobce proti rozhodnutí Městského úřadu Havlíčkův Brod, odboru evidence obyvatel a matrik, ze dne 2.3.2011, vydané dne 3.3.2011, č.j. OEOM/3115/2010/ZK, kterým byl žalobce uznán vinným ze spáchání přestupků proti občanskému soužití podle ust. § 49 odst. 1 písm. c) zákona č. 200/1990 SB., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Při podání žaloby nebyl zaplacen soudní poplatek, žalobce naopak požádal o osvobození od placení soudního poplatku.

Okresní soud v Havlíčkově Brodě postoupil tuto žalobu Krajskému soudu v Brně dne 19.9.2011.

Dle ust. § 4 odst. 1 písm. a) a § 7 odst. 1 zák. č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích (dále jen „z.s.p.“), je soudní poplatek za řízení o žalobě splatný vznikem poplatkové povinnosti, tedy podáním žaloby (dále jen „návrhu na zahájení řízení“).

Dle položky 18 bod 2 písm. a) Sazebníku soudních poplatků z.s.p. činí soudní poplatek za podání žaloby 3.000,- Kč.

Podle ust. § 9 odst. 1 z.s.p. nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví.

Krajský soud v Brně vyzval usnesením č.j. 57A 116/2011 - 10 ze dne 3. 10. 2011 žalobce k zaplacení soudního poplatku ve výši 3.000,- Kč ve lhůtě 3 dnů od právní moci tohoto usnesení. Citované usnesení nabylo právní moci dnem doručení žalobci - 12.10.2011.

Protože žalobce požádal podáním ze dne 13.10.2011, doručeným soudu dne 18.10.2011 o osvobození od placení soudního poplatku za podání žaloby, soud ho proto vyzval výzvou ze dne 21. 10. 2011, aby ve lhůtě 15 dnů ode dne jejího doručení zaslal soudu vyplněný formulář – Potvrzení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech pro rozhodnutí o osvobození od soudního poplatku a dále aby doložil vyčíslení skutečných nákladů na bydlení. Soud žalobce rovněž vyzval, aby svá tvrzení doložil listinnými důkazy. Žalobce byl v této výzvě rovněž poučen o následcích jejího nesplnění, s tím, že pokud nebude požadované splněno v uvedené lhůtě, soud návrh na osvobození od soudního poplatku zamítne.

Žalobce na výzvu soudu ke sdělení svých osobních, majetkových a výdělkových poměrů, ve stanovené lhůtě nereagoval, soud proto usnesením č.j. 57A 116/2011 - 16 ze dne 22. listopadu 2011 jeho návrh na osvobození od placení soudního poplatku zamítl. Toto usnesení nabylo právní moci dne 24. 11. 2011.

Vzhledem k tomu, že soudní poplatek nebyl ve stanovené lhůtě zaplacen, rozhodl soud dle ust. § 47 písm. c) s.ř.s., za použití ust. § 9 odst. 1 z.s.p., tak, že řízení o žalobě ze dne 27.6.2011 zastavil.

O nákladech řízení soud rozhodl v souladu s ust. § 60 odst. 3 s.ř.s., tedy že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí, které nabývá právní moci dnem doručení, lze podat kasační stížnost do dvou týdnů od jeho doručení k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně, a to ve dvou vyhotoveních. Stěžovatel musí být zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něho jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie (ust. § 105 odst. 2 a § 106 odst. 2, 4 s.ř.s.).

V Brně dne 2. prosince 2011

JUDr. Jana Kubenová, v. r.

samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Marie Šeregelyová

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru