Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

57 A 115/2011 - 18Usnesení KSBR ze dne 01.11.2011

Prejudikatura

8 As 24/2005


přidejte vlastní popisek


Číslo jednací: 57A 115/2011 - 18

USNESENÍ:

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Evou Lukotkovou ve věci žalobce J. V., zast. Mgr. Jiřím Kokešem, advokátem se sídlem Na Flusárně 168, 261 01 Příbram, proti žalovanému Krajskému úřadu kraje Vysočina, se sídlem Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 14. 7. 2011, č.j. KUJI 63221/2011, sp. zn. OOSČ 4642/2011 OOSC/139/ZK,

takto:

I. Řízení o žalobě ze dne 9. 8. 2011 sezastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Žalobci bude vrácen soudní poplatek ve výši 2.000,- Kč ve lhůtě 30ti dnů ode dne nabytí právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

Podáním ze dne 9. 8. 2011 žalobce u Krajského soudu v Brně brojil proti rozhodnutí žalovaného ze dne 14. 7. 2011, č.j. KUJI 63221/2011, sp. zn. OOSČ 4642/2011 OOSC/139/ZK, kterým bylo zamítnuto jeho odvolání proti rozhodnutí městského úřadu Havlíčkův Brod, odboru dopravy, ze dne 11. 5. 2011, č.j. DOP/2860/201-6, vydané dne 12. 5. 2011, kterým byl žalobce uznán vinným ze spáchání přestupku proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích dle ust. § 22 odst. 1 písm. f) bod 2 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s porušením ust. § 18 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a toto rozhodnutí bylo žalovaným potvrzeno.

Podáním ze dne 27. 10. 2011, doručeným Krajskému soudu v Brně dne 1. 11. 2011, vzal žalobce svoji žalobu proti rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina, oddělení ostatních správních činností, č.j. KUJI 63221/2011, ze dne 14. 7. 2011, v celém rozsahu zpět.

Žalobce může vzít svoji žalobu zpět, dokud o ní soud nerozhodl. Soud řízení usnesením zastaví, vzal-li žalobce svoji žalobu zpět (§ 37 odst. 4 a § 47 písm. a) zák. č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění novel).

Vzhledem k tomu, že o projevu vůle žalobce, jímž byla žaloba vzata zpět, nejsou pochybnosti, a soud je jím vázán, bylo usnesením řízení zastaveno.

O nákladech řízení soud rozhodl tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, neboť řízení bylo zastaveno (§ 60 odst. 3 s.ř.s.).

Soud rozhodl o vrácení zaplaceného soudního poplatku ve výši 2.000,- Kč ve smyslu ust. § 10 odst. 3, věty první, zák. č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění novel. Za podání návrhu na zahájení řízení (žaloby) zaplatil žalobce soudní poplatek ve výši 3.000,- Kč, 20 % z této částky činí 600,- Kč, avšak podle citovaného ustanovení vrátí soud zaplacený poplatek za řízení snížený nejméně o 1.000,- Kč.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí, které nabývá právní moci dnem doručení, je přípustná

kasační stížnost za podmínek § 102 s.ř.s., kterou lze podat do dvou týdnů po jeho doručení k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně. Podmínkou řízení o kasační stížnosti je povinné zastoupení stěžovatele advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání (§ 105 odst. 2 a § 106 odst. 2 a 4 s.ř.s.).

V Brně dne 1. listopadu 2011

JUDr. Eva Lukotková,v.r.

samosoudkyně

Za správnost vyhotovení:

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru